Kontakt

Měšťanský dům č. r. 3346
náměstí T. G. Masaryka č. or. 24, č. p. 40
(Žerotínova č. or. 11, č. p. 546)
č. parcely 24/1, 24/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Dvoupatrový původně renesanční dům s podloubím a klasicistně upravenou fasádou. Objekt je situován v řadové zástavbě jihovýchodní strany náměstí.
Přízemí se otevírá dvěma půlkruhovými oblouky podloubí nesenými římsami hranolových pilířů. Arkády jsou lemovány profilovanou šambránou. Patra, oddělena kordonovou římsou, jsou členěna vysokým pilastrovým řádem, podchyceným volutovými konzolami. Kompozitní hlavice dříve nesly úseky zalamovaného římsového kladí, nyní podpírají pouze profilovanou korunní římsu. Okna s podokenními římsami jsou opatřena šambránami, v prvním patře s uchy a kapkami. Suprafenestry s motivem mušle a lístečky jsou ukončeny nadokenními zprohýbanými nebo zalomenými nadřímsami. Podloubí je klenuto valeně s trojúhelnými výsečemi. Přízemí hloubkového dvoutraktu klenuto valeně lunetami. Trojúhelné výseče jsou styčné, trojpaprsčité nebo postranní, místy opatřené hřebínky. Dále je zastropení řešeno plackovými klenbami nebo plochými podhledy. Patro je vesměs plochostropé, v přibližném středu se uplatňují plackové klenby nebo valené s trojúhelnými výsečemi. Objekt je podsklepen. Zajímavý je větší dvoulodní prostor se dvěma valenými kamennými klenbami, které jsou prostoupeny výsečemi rostoucími z hranolového středního pilíře. Převážně renesanční organismus domu byl doplněn raně barokními malovanými trámovými stropy, které byly při úpravách r. 1992 zničeny. Na stavebním vývoji objektu ze 2. poloviny 16. století se dále výrazněji uplatňují především klasicistní úpravy (průčelí – poslední desetiletí 18. století), zásahy ve 2. polovině 19. století (např. r. 1864 bylo nově přestavěno schodiště) a nadstavění domu na 2. patro koncem 70. let 20. století. Dílčí stavební úpravy probíhaly i v 90. letech 20. století.

3346

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.