Kontakt

Měšťanský dům 8-3356
ulice 28. října č. or. 14, č. p. 52
č. parcely 35 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Řadový dvouposchoďový dům, stojící nedaleko zámku, v ulici, která vedla od Horní brány k jihozápadnímu rohu náměstí. V pravé části domu, zřejmě na místě původní, snad pozdněgotické brány je průjezd, ústící na první zámecké nádvoří. Dům byl původně jednotraktový, mělčí dvorní trakt byl přistavěn před polovinou 19. století, na indikační skice z roku 1833 ještě není zakreslen. Objekt má zřejmě renesanční jádro z konce 16. století, klenby v hlavním traktu jsou však barokní. Hladké pětiosé průčelí, patrně současné se stavbou dvorního traktu a druhého patra, horizontálně člení průběžné parapetní římsy.
Pravoúhlá okna rámují šambrány, nad okny prvního patra jsou přímé nadokenní římsy. Průjezd je zaklenut mohutnou valenou klenbou, půlkruhová archivolta průjezdu má neprofilované kamenné ostění. Vedle průjezdu je vlevo předělená síň s valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi, v zadní části síně je schodiště do patra. K síni zleva přiléhá místnost s valenou klenbou se styčnými výsečemi. V novějším zadním traktu je za síní plochostropá chodba na dvůr, vedle ní zleva prostor s trámovým stropem, místnost se stlačenou valenou klenbou a zcela vlevo plochostropý prostor přecházející do krátkého přízemního dvorního křídla. První patro je plochostropé, v druhém byly původně trámové stropy.

3356

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.