Kontakt

Měšťanský dům č. r. 10565
Dolní brána č. or. 16, 18, č. p. 655, 656
č. parcely 96, 97 st., k. ú. Nový Jičín – Dolní předměstí

Původně dva přízemní domy se starším barokním jádrem byly spojeny před r. 1850 v jeden objekt. Nadstavěná jednopatrová průčelí byla v této době sjednocena pozdně empírovou fasádou s prvky druhého rokoka. Trojkřídlá dispozice objektu je obrácená do dvora, hlavní uliční průčelí středního křídla je v patře sedmiosé, horizontálně členěné nízkým soklem, kordonovou a profilovanou korunní římsou. Původní úprava průčelí byla znehodnocena utilitárními zásahy ze 2. poloviny 20. století.
Přízemí je prolomeno dvěma vstupy, vstup pod třetí levou okenní osou pravoúhlým portálem s trnoží s jednoduchou profilací. Okna jsou lemována šambránou a doplněna nevýrazně profilovanou nadokenní římsou. Okna prvého patra jsou rámována profilovanou šambránou, vertikální části se v horních rozích stáčejí do volutky, ve středu horního překladu je klenák s reliéfní dekorací, nadokenní profilovaná římsa je dvakrát zalomená. Průběžná podokenní římsa je doplněna hruškovitě rozšířenými parapety s reliéfy akantů a půlrozet. Z vysokého pilastrového řádu, který rytmizoval průčelí, se zachovala v přízemí dvě torza kanelovaných dříků a v patře dva kanelované pilastry s korintskými hlavicemi. Dvorní fasády, završené korunní římsou, jsou členěny pouze obdélnými okny a pravoúhlými vstupy v přízemí. Jeden portálek má pískovcové jednoduše profilované ostění. Přízemí je zčásti zaklenuto pruskými a českými plackami, většinou zavěšenými na pasech, částečně je zastropení řešeno trámovými záklopy. V plochostropém interiéru patra jsou ojediněle zachované dveřní výplně z poloviny 19. století (křídla jsou členěna vpadlými poli s kanelováním). Objekt je zčásti podsklepen. Roku 1799 zde byla zahájena výroba klobouků. Prosperující podnik rodiny Huckelovy se během 19. století rozrostl a přestěhoval ve 2. polovině 19. století do nových moderních prostor. Továrna byla r. 1945 znárodněna a přejmenována na n. p. TONAK. Dům díky naprosto zanedbané údržbě vykazuje zásadní stavebně technické a statické závady.

10565

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.