Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3353
ulice 28. října č. or. 8, č. p. 49
č. parcely 33 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Řadový dvoupatrový dům, stojící v ulici, která vedla od Horní brány k jihozápadnímu rohu náměstí, v jádru renesanční stavba z konce 16. století, vybudovaná na místě staršího, patrně dřevěného objektu. První patro a dílčí úpravy v interiéru přízemí pocházejí z konce 19. století. Dům měl sedlovou střechu s hřebenem kolmým k průčelí a atikové patro, v 70. letech 20. století byl zvýšen o jedno podlaží a orientace střechy byla změněna. Zároveň byl zbořen zděný objekt, stojící v zadní části parcely, zachycený na indikační skice z roku 1833.
Průčelí domu je hladké, se čtyřmi okenními osami, v přízemí jsou dvě arkády podloubí, nesené masivními toskánskými pilíři. Podloubí je zaklenuto valenou klenbou, v pravé části s trojúhelnými výsečemi. V interiéru se jen s menšími úpravami dochoval původní dispoziční rozvrh. Pravoúhlý renesanční profilovaný portál v levé části podloubí ústí do chodby, která vznikla přepažením původní síně (mázhausu). V zadní části síně je vpravo nástup na schodiště do patra, za ním je chodba do dvora se segmentovou valenou klenbou. Mázhaus je zaklenut valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi s hřebínky. Jeho pravá část byla v 19. století nově upravená – byl zde vytvořen obchodní prostor a úsek původní klenby byl překryt rabickovou valenou klenbou. K mázhausu zprava přiléhá přední komora s valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi, za ní byla plochostropá zadní komora (původně zřejmě s trámovým stropem) s vyšší úrovní podlahy. Oba prostrory byly druhotně propojeny průrazem. V patře jsou ploché stropy.

3353

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.