Kontakt

Nový Jičín – Žilina, č. p. 68, parc. č. 1308
ÚSKP 37639/8-1702

Samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní roubený dům se nachází v prostoru vymezeném ulicí Beskydskou a říčkou Jičínkou. Roubený objekt byl vystavěn na počátku 19. století; na východním průčelí je umístěna datace 1813. K domu dříve přiléhaly stodůlka a kůlna, obě završené pultovými střechami, které byly nedávno odstraněny. Dům č. p. 68 byl zbudován na obdélném půdorysu. Roubená konstrukce, posazená na kamenné podezdívce, je tvořena trámy hraněnými ze čtyř stran s ponechanými oblinami a kuláči (pozorovatelná vnější oblina). Výšku roubených stěn definuje sedm trámů; použitými tesařskými spoji v nárožích jsou zde dvojité přeplátování a zaroubení rybinou. Spáry mezi trámy roubení jsou vyplněny mechem. V ploše roubené konstrukce se uplatňují příčné spoje vnitřních roubených stěn. Předstupující horní trámy roubení vytvářejí nejen v nárožích, ale rovněž v místech některých příčných spojů takzvané výpusty. Roubená konstrukce je ze strany exteriéru natřena bílou barvou, v minulosti byla natírána také barvou modrou a žlutou. Starší okenní otvory prosvětlující prostor velké světnice (přední jizby) byly po stranách vymezeny stojkami, nahoře překladem a dole probíhajícím trámem. Okenní otvor situovaný severně od hlavního vstupu východního průčelí byl později zvětšen pro osazení současného dvojitého okna. Hlavní východní okapové průčelí je orientováno do ulice Beskydské. Zhruba ve středu průčelí se nachází vstup do domu, definovaný trámovým portálem, v němž jsou osazeny jednokřídlé deskové dveře s podélným okénkem v horní polovině, opatřené hnědým nátěrem. Vstup je navíc zajištěn nízkými jednokřídlými laťovými vrátky. Vpravo (severně) od vstupu je umístěno jedno dvojité dřevěné okno členěné na 2 x 3 tabulky. Okenní křídla, pojatá v barvě bílé, jsou zavěšena na svislých zapuštěných závěsech s oblým i kuželovitým zakončením. Vnitřní křídla jsou dovnitř otvíravá, venkovní ven otvíravá. Okenní rám je pojednán v barvě hnědé. Vlevo (jižně) od vstupu je situováno menší jednokřídlé dřevěné okno, příčlemi členěné do kříže, ponechané bez finálního nátěru. K jižní štítové roubené stěně přiléhá dřevěná přístavba sestávající z bedněné a drážkové konstrukce, nacházející se pod společnou střechou s roubeným domem. Z východu se do přístavby vstupuje deskovými vraty zavěšenými na vnějších vodorovných závěsech. Jižní štít je bedněný, spáry mezi prkny jsou kryty lištami. V ploše štítu jsou situovány dva větrací otvory ve tvaru okének ukončených segmentovým záklenkem; mezi otvory jsou pak v bednění vyřezána jednokřídlá vrátka. Vrchol jižního štítu je zvalbený; podlomení zde schází. Západní okapové průčelí je příčnými spoji v roubení rozděleno na tři úseky (bez jižní přístavby). V levém (severním) úseku je umístěno dřevěné okno, členěné na 2 x 2 tabulky, s dřevěným parapetem. Vnější, ven otvíravá křídla jsou zavěšena na svislých zapuštěných závěsech s oblým zakončením a pojata v barvě bílé. Okenní rám je pojednán v barvě hnědé. Popsané okno prosvětluje spolu s dalším oknem v severním štítovém průčelí malou světničku (zadní jizbu). Ve středním úseku roubení je vyřezán malý okenní otvor, zvenku jištěný pouze jednoduchou železnou mříží ve tvaru kříže. V pravém (jižním) úseku, vyhrazeném původně pro hospodářskou část domu, se nachází menší, do roubené konstrukce zapuštěné, okno opatřené rovněž mříží. Pod tímto oknem je pak v kamenné podezdívce situováno čtvercové sklepní okénko. V severním štítovém průčelí, rozděleném příčným spojem na dva úseky, jsou umístěna dvě dřevěná jednokřídlá okna členěná do kříže. Východní okno osvětluje velkou přední světnici, západní okno malou zadní světničku. Křídlo východního okna je zavěšeno na svislých zapuštěných závěsech s kuželovitým zakončením. Ven otvíravá křídla jsou pojata v barvě bílé, okenní rámy pak v barvě hnědé. Severní štít, ve vrcholu zvalbený, je jednoduše bedněný; v ploše štítu jsou vyřezána jednokřídlá vrátka. Roubení severního průčelí je chráněno podlomením krytým třemi řadami dřevěného šindele. Stavení je završeno sedlovou střechou, nedávno pokrytou dřevěným šindelem, který nahradil někdejší asfaltovou lepenku. Nad střešní rovinu vystupuje jeden zděný komín ukončený půlkruhovým záklenkem. Komín je omítaný a opatřený bílým nátěrem. Interiér stavby nebyl dokumentován. Na základě dosavadních popisů objektu a pozorovatelných příčných spojů v roubené konstrukci ze strany exteriéru lze konstatovat, že jeho vnitřní dispozice vychází z typu trojdílného domu. Konkrétně se jednalo o dům komoro-chlévního typu. Po pravé (severní) straně síně jsou umístěny dvě obytné místnosti (přední světnice a zadní světnička), po levé (jižní) straně síně se nachází bývalý chlév a za ním komora. Přímo v síni byl vyhrazen prostor pro topeniště (černou kuchyni). V interiéru se dochovaly trámové záklopové stropy. Dům č. p. 68 dnes slouží k rekreačním účelům, v podkroví není zřízena půdní vestavba. (text J. Koudelová, Ph.D., NPÚ, ú. o. p. v Ostrtavě, 2016)

preview

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.