Kontakt

Revoluční ulice č. or. 46, 48, č. p. 857, 543
č. parcely 480, 481/2 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Dvojice přepychových rodinných sídel podnikatelů Hückelových, společníků kloboučnické firmy J. J. Hückel’s Söhne. Světoznámá továrna byla po r. 1945 znárodněna, přejmenována na TONAK a spolu s rodinnými vilami přešla do vlastnictví státu. Soubor tvoří dva půdorysně i objemově shodné novorenesanční objekty, které jsou v zrcadlově obrácené pozici situovány na nevýrazné terénní vlně v blízkosti výrobních budov podniku. Projekt je dílem vídenského architekta Otto Thienemanna, který koncem 70. let 19. stol. působil v Novém Jičíně. Vily byly doplněny hodnotnou zahradní úpravou symetricky řešeného parteru, za vilami byl založen rozsáhlý přírodně-krajinářský park se vzácnými dřevinami.

r. č. 10575/8-3887 (ÚSKP)
Vila Augusta Hückela
Revoluční ulice č. or. 46, č. p. 857
č. parcely 480 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Novorenesanční jednopatrový volně stojící objekt. Stavba je vyzdvižena z přibližně obdélného půdorysu. Hmotové řešení objektu je zvýrazněno dvoupatrovou nárožní věžicí a několika rizality. Střechy jsou sedlové, věžice je kryta helmicí s lucernou. Fasády jsou tektonizovány soklem, římsami, štukovou rustikou přízemí a ploše naznačenou rustikou patra. Nároží zvýrazňuje nepravé armování.
Pravoúhlé okenní otvory v šambránách doprovázejí v prvním patře přímé nadokenní římsy a festony. Prosklená arkádová lodžie v patře je doplněna kuželkovou balustrádou, podobně jako terasa na ploché střeše přízemního polygonálního rizalitu. V detailním tvarosloví jsou průčelí doplněna četnými štukovými detaily, které zvýrazňují její reprezentativní charakter. Z náročně upravených interiérů zaslouží pozornost např. schodišťová hala s dvouramenným mramorovým schodištěm (rytmizace stěn pilastry, fabionový strop s obdélnými zrcadly a ornamentálními štukami). Pozoruhodná je úroveň dřevěných kazetových stropů zčásti s malbami E. Weitha nebo úprava jídelny s novorenesančním vestavěným nábytkem. Z interiérové výbavy se dále dochovala dřevěná obložení stěn, dveřní výplně aj. Vila byla postavena v letech 1880-82 podle projektu Otto Thienemanna.

č. r. 10576/8-3888 (ÚSKP)
Vila Johanna Hückela
Revoluční ulice č. or. 48, č. p. 543
č. parcely 480 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Novorenesanční jednopatrový volně stojící objekt je zrcadlově obrácenou hmotovou a architektonickou kopií vedlejšího domu č. p. 857. Řešení fasád je stejné jako u sousední vily – průčelí jsou členěna soklem, římsami, štukovou rustikou přízemí a v ploše naznačenou rustikou patra. Nároží zvýrazňuje nepravá armatura. Pravidelně rozvržená okna v šambránách jsou v prvním patře doplněna přímými nadokenními římsami a festony. Na hlavním průčelí se v patře uplatňuje prosklená arkádová lodžie. Detailní tvarosloví fasád je obohaceno řadou štukových detailů. Náročná je úprava některých vnitřních prostor domu (schodišťový prostor apod.), z interiérové výbavy se dochovala dřevěná obložení, kazetové stropy, dveřní výplně apod. Objekt byl postaven v letech 1880-82 podle projektu Otto Thienemanna.

huckelovy vily

Objekty jsou opatřeny QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.

Objekt Augusta Hückela a Johanna Hückela se nachází i v památkovém katalogu NPÚ.