Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3342
náměstí T. G. Masaryka č. or. 17, č. p. 28
(Kostelní č. p. 2022, č. or. 18)
č. parcely 105/1, 105/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Jednopatrový v jádru renesanční dům v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Novorenesanční fasáda se v přízemí otevírá dvěma půlkruhovými oblouky podloubí. Patro je členěno pěti obdélnými okny doplněnými přímou podřímsou na dvou konzolkách. Segmentový fronton nesou dvě volutové konzoly, umístěné v horní části vertikálních lizén rámujících okna. Půdní polopatro je prolomeno pěti dvojicemi sdružených půlkruhových okének s přímými podokenními a nadokenními římsami. Průčelí je ukončeno profilovanou konzolovou římsou. Detailní tvarosloví doplňují festony zavěšené pod okenními římsami prvého patra a pilastříky nesoucí nadokenní římsy oken půdního polopatra. Valeně klenuté podloubí je prostoupeno trojúhelnými výsečemi. V přízemí se uplatňuje necková klenba s koutovými trojpaprsčitými a trojúhelnými postranními výsečemi bez hřebínků, valená klenba s trojúhelnými lunetami a segmentově valeně klenutá chodba. Zbývající prostory v přízemi i v patře jsou plochostropé.
Objekt renesančního původu byl významněji upravován ve 2. třetině 18. století, další zásahy je možno předpokládat v poslední čtvrtině 18. století. Přestavba z r. 1872 upravila dispozici prvého patra, zvýšila objekt o půdní polopatro a opatřila fasádu novorenesančním tvaroslovím. Dílčí zásahy ve 20. století měly vesměs charakter stavební údržby, avšak vestavbou sociálního zařízení do přízemí byl porušen velký valeně klenutý prostor při podloubí.

Na severovýchodním konci parcely stojí jednopatrový objekt, přístupný z Kostelní ulice (č. or. 18, č. p. 2022). Hladká fasáda je členěna pouze pěti okenními osami, v přízemí jeden prostor zaklenut třemi poli plackových kleneb, v prvním patře jedna místnost s trámovým záklopovým stropem, zbývající prostory plochostropé. Dům pochází zřejmě z 1. třetiny 19. století, r. 1833 již existoval jako zděný objekt.

3342

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.