Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3341
náměstí T. G. Masaryka č. or. 16, č. p. 27
(Kostelní č. or. 16, č. p. 2015, Kostelní č. or. 14, č. p. 27)
č. parcely 106/1, 106/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Dvoupatrový v jádru renesanční dům v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Pětiosé průčelí z r. 1866 se v přízemí otevírá dvěma arkádami podloubí. Střední pilíř je zesílen šikmým omítaným opěrákem. Patra jsou horizontálně členěna dvěma kordonovými a dvěma podokenními římsami, fasáda je završena konzolovou korunní profilovanou římsou. Okna v pravoúhlých šambránách jsou doplněna nadokenními římsami nesenými dvojicemi volutových konzol. Nadřímsy druhého patra jsou přímé, v prvním patře ve středu půlkruhové vypnuté a vyplněné antikizující ženskou hlavou. V půdním polopatře je vloženo pět na koso postavených okének. Detailní tvarosloví je doplněno motivem antemionu. Valeně zaklenuté podloubí je prostoupeno jednou dvojicí styčných lunet a obkročnými výsečemi. Vstup do objektu je situován v přibližném středu podloubí, jednoduchý portál má pravoúhlé pískovcové ostění. V přízemí hloubkového dvoutraktu se uplatňují stlačené valené klenby se styčnými výsečemi, plně valené klenby s výsečemi, segmentová valená klenba a pruské placky.
Vertikální komunikaci do plochostropých pater zajišťuje tříramenné pilířové schodiště se širokým zrcadlem. Renesanční dům z konce 16. století byl upravován barokně a radikálně byl přestavěn r. 1866 stavitelem Chytilem. Tato etapa takřka zcela překryla starší stavební fáze, ze kterých se zachovalo obvodové zdivo a část kleneb přízemí. Byla změněna vnitřní dispozice přízemí i prvého patra, objekt byl zvýšen o druhé patro a provedena nová fasáda. Velkoryse upravené interiéry byly doplněny dělícími prosklenými příčkami, palubkovými parketami a vysokými dřevěnými dveřmi v dřevěných profilovaných zárubních.
Část z této výbavy se zachovala doposud i přes některé nevhodné zásahy ve 2. polovině 20. století.

Na severovýchodním (zadním) konci parcely bylo kolem poloviny 19. století postaveno, dnes patrové, stavení, sestávající ze dvou tříosých dílů, přičemž severní je vyšší než jižní. Plackové klenby v přízemí severní části byly nahrazeny plochými stropy, v přízemí jižního dílu se zachovala valená klenba. Objekt byl upraven r. 1895, dílčí zásahy ve 20. století.

3341

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.