Kontakt

Měšťanský dům 8-3371
Dobrovského ulice č. or. 7, č. p. 38
č. parcely 22 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Jednoposchoďový nárožní dům, ustupující o šíři podloubí za uliční čáru Dobrovského ulice. V jádru barokní stavba, vybudovaná na místě staršího, pravděpodobně polodřevěného domu, upravovaná klasicistně na konci 18. století a přestavěná v roce 1892. Střecha a zděný vikýř jsou z roku 1912, dílčí úpravy fasády a interiéru byly provedeny v 2. polovině 20. století. Sedlová střecha domu má hřeben kolmý k ulici. Štítové průčelí je hladké, s pěti okenními osami, horizontálně členěné kordonovou římsou a římsou oddělující trojúhelný štít. Okna jsou novodobá, s plochými šambránami, v přízemí je moderní výkladec a vchod. Fasáda má tvrdou břízolitovou omítku. Dispozice interiéru byla částečně pozměněna. Pravá část přízemí je plochostropá, v předních prostorách byly až do roku 1892 plackové klenby. V levé části domu je vepředu místnost s valenou klenbou s výsečemi, ve středu je schodiště a v zadní části tunelová chodbička na dvůr se segmentovou valenou klenbou. Zleva k ní přiléhá zadní komora s valenou klenbou se dvěma poli styčných lunet. Patro je plochostropé.

3371

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.