Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3360
ulice 5. května č. or. 4, č. p. 24
č. parcely 109/1 st., k. ú. Nový Jičín – Město
(Kostelní ulice č. or. 8, č. p. 24
č. parcely 109/2 st., k. ú. Nový Jičín – Město)

Řadový dvoupodlažní dům s atikovým patrem, v jádru renesanční stavba z konce 16. století, upravovaná v 18. století a na počátku 19. století. Dílčí stavební zásahy a secesní průčelí pochází z roku 1912. Průčelí je tříosé, završené atikou se segmentovým štítovým nástavcem. V přízemí je dvojice arkád podloubí, v patře jsou na nárožích ploché pilastry s čabrakovými hlavicemi, mezi okny jsou dekorativní pasy. Po vnitřním obvodu pilastrů a štítového nástavce obíhá pás stylizovaného, plasticky vyvinutého astragalu. Pravoúhlá okna mají parapetní a přímé nadokenní římsy, v suprafenestrách a parapetních výplních je secesní geometrický dekor. V interiéru se téměř intaktně dochovala původní renesanční dispozice s dílčími klasicistními úpravami. V podloubí je renesanční valená klenba s výsečemi, v levé části styčnými. Vpravo v podloubí je pravoúhlý portál s empírovými prosklenými dvoukřídlými dveřmi, jimiž se vchází do chodby s valenou klenbou. V její zadní části je dvouramenné dřevěné schodiště osvětlené střešním světlíkem. Vedle schodiště vlevo je tunelová chodba na dvůr se segmentovou valenou klenbou. V levé části domu při podloubí je hluboký prostor se stlačenou valenou klenbou se styčnými výsečemi, pole klenby jsou oddělena pasem, vzadu je komora s renesanční valenou klenbou. Patro je plochostropé, schodiště ústí do síně zaklenuté plackou. K č. p. 24 patří zadní stavení (Kostelní ulice, č. or. 10), patrová budova z 2. poloviny 19. století s třemi okenními osami, secesní fasádou a plochostropými interiéry.

3360

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.