Obec Rybí

Referent: Ing. Hana Zubková, tel. 556 768 323, e-mail: hzubkova

Dotčená katastrální území: Rybí

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán Rybí
pdf Opatření obecné povahy (pdf, 156 KB) , jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
I. Územní plán
pdf Textová část (pdf, 869 KB)
pdf 1. Výkres základního členění území (pdf, 978 KB)
pdf 2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB)
pdf 3. Dopravní řešení (pdf, 2 MB)
pdf 4. Zásobování vodou (pdf, 826 KB)
pdf 5. Odkanalizování (pdf, 1 MB)
pdf 6. Energetika a spoje (pdf, 907 KB)
pdf 7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 890 KB)
II. Odůvodnění územního plánu
pdf Textová část (pdf, 7 MB)
pdf 8. Koordinační výkres (pdf, 2 MB)
pdf 9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 1 MB)
pdf 10. Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB)
 2.11.2017 č.j. 587/2017
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace, OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Rybí