Kontakt

Předmět žádosti:
Žadatel chtěl informace o všech přestupcích, které souvisely s úhynem ptáků nebo zvířat v důsledku používání pyrotechniky nebo prováděním ohňostrojů v období 21.12.2022 – 1.1.2024.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v plném rozsahu.

Přílohy:
Žádné přestupky uvedené povahy u nás řešeny nebyl, takže nebyly zasílány žádné přílohy

Zpracovala:
Mgr. Kateřina Kuželová, Odbor životního prostředí, 29.5.2024


Předmět žádosti:
Žádost o počtu podnikatelských subjektů v Novém Jičíně a oblastech, ve kterých fyzické a právnické osoby působí.

Poskytnutá informace:
Byly poskytnuty informace o celkovém počtu podnikatelských subjektů v Novém Jičíně a přilehlých částech, včetně počtu fyzických a právnických osob k datu 15.05.2024, dále byly poskytnuty informace o oblastech, ve kterých je na území města vykonávaná podnikatelská činnost. Informace byly poskytnuty  dne 22.05.2024 v celém rozsahu.

Přílohy:
Poskytnutí informace na žádost č.j. MUNJ-72095/2024/OŽÚ-Ma

Zpracovala:
Bc. Lucie Manďáková, Obecní živnostenský úřad, 22.05.2024


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí účinných pachtovních/nájemních smluv a dodatků, ve kterých obec vystupuje jako propachtovatel/pronajímatel a předmětem smluv je orná půda.

Poskytnutá informace:
Pachtovní/nájemní smlouvy a dodatky, ve kterých obec vystupuje jako propachtovatel/ pronajímatel a předmětem smluv je orná půda.

Přílohy:
Zasláno spisovou službou na požadovaný e-mail.

Zpracovala:
Bc. Beáta Houšťavová, Odbor správy majetku, 26.04.2024


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.01.2024 do 31.03.2024.

Poskytnutá informace:
Dne 05.04.2024 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 05.04.2024


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací, které se týkají stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 1917/28 v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

Poskytnutá informace:
Dne 20.03.2024 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 20.03.2024


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se stanovení dopravního značení v obci Petřkovice u Starého Jičína.

Poskytnutá informace:
Na základě doručené žádosti zaevidované pod č.j. MUNJ-34853/2024 byly poskytnuty informace týkající se stanovení dopravního značení v obci Petřkovice u Starého Jičína v celém požadovaném rozsahu.

Přílohy:

  1. Žádost
  2. Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8.března 2024.
    Poskytnutá informace (anonymizováno)

Zpracovala:
Ing. Kateřina Klundová, Odbor dopravy, 08.03.2024


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací, které se týkají staveb pro reklamu na pozemku parc. č. 162/3 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.

Poskytnutá informace:
Dne 12.03.2024 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 12.03.2024


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zaslání důkazního materiálu k Výzvě k uhrazení určené částky – č.j. MUNJ-8606/2024/OPA-Kon.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Příloha:
Odpověď

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, Odbor přestupkových agend, 11.03.2024


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací, které se týkají zpřístupnění informací týkající se přestavby nástavby domu č.p.506/32 a následujících informací týkajících se Územní studie lokality na ul. Bezručova v Novém Jičíně.

Poskytnutá informace:
Dne 23.02.2024 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 23.02.2024


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací týkající se úlohy Městského úřadu Nový Jičín při zajišťování přípravy občanů k obraně státu.

Poskytnutá informace:
Dne 31.01.2024 byly žadateli poskytnuty požadované informace zasláním do datové schránky, viz příloha.

Příloha:
Poskytnutí informace na žádost č. j. MUNJ-12478/2024/OO-Man

Zpracoval:
Ing. Lumír Balaryn, Odbor organizační, 31.01.2024


Předmět žádosti:
Seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem Nový Jičín na rok 2024 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů je žádána pouze informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury).

Poskytnutá informace:
Dne 18.01.2024 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace zasláním do datové schránky. Viz příloha.

Příloha:
Poskytnutí informace na žádost čj. MUNJ-11218/2024/ORI-Pos

Zpracovala:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 18.01.2024


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací, které se týkají povolení staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším  v období od 01.08.2023 doposud, tj. do 15.01.2024.

Poskytnutá informace:
Dne 15.01.2024 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 15.01.2024


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2023 do 31.12.2023.

Poskytnutá informace:
Dne 05.01.2024 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 05.01.2024