Obec Hladké Životice

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Hladké Životice

Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn

Název Nabytí
účinnosti
Obecně závazná vyhláška obce/
Opatření obecné povahy
Územní plán obce Hladké Životice 10.2.2006 OZV č. 1/2006
Změna č. 1 ÚPN obce Hladké Životice 11.11.2010 OOP č. j. 1347/2010
Změna č. 2 ÚPN obce Hladké Životice 18.7.2009 OOP č.j. 623/2009

Digitální forma územně plánovací dokumentace je zveřejněna na internetových stránkách Moravskoslezského kraje v aplikaci Územní plány obcívstup do aplikace

Místa, kde je možné do územ­ně plá­no­va­cí do­ku­men­ta­ce na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Měst­ský úřad Fulnek
  • Kraj­ský úřad Mo­rav­sko­slez­ské­ho kraje, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní, sta­veb­ní­ho řádu a kul­tu­ry
  • Obec­ní úřad Hladké Životice

Nový Územní plán Hladké Životice – referent Ing. Hana Macháčková, tel. 556 768 362, e-mail: h.machac
Zastupitelstvo obce Hladké Životice schválilo na svém 9. zasedání dne 7.4.2016 pořízení nového územního plánu.


Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Hladké Životice v uplynulém období – referent Ing. Xenie Juřičková
Zastupitelstvo obce Hladké Životice schválilo na svém 11. zasedání dne 22. 6. 2016 následující dokument: pdf Zpráva (pdf, 273 KB)