Obec Bernartice nad Odrou

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xjurickova

Dotčená katastrální území: Bernartice nad Odrou

Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Krajský soud v Ostravě zrušil co do regulace část Územního plánu Bernartice nad Odrou – pdf Rozsudek soudu a odůvodnění (zn. 79A 5/2015-71) (pdf, 1 MB)
Části územního plánu, které nebyly zrušeny, zůstávají v platnosti. Na zrušené části územního plánu se pohlíží jako na území bez územního plánu. Veškeré požadavky stavebníků týkající se těchto částí budou řešeny Odborem územního plánování a stavebního řádu v Novém Jičíně individuálně, a to v souladu s § 188a stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce rozhodlo (podle § 6 odst. 5 stavebního zákona) na jednání zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu, kterou bude územní plán ve zrušených částech doplněn. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, kvůli kterému byl územní plán v příslušných částech zrušen, budou revidovány.

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán
Bernartice nad Odrou
pdf Opatření obecné povahy (pdf, 6 MB)

Územní plán
pdf I. Územní plán Bernartice nad Odrou – textová část (pdf, 364 KB)
pdf Základní členění území (pdf, 586 KB)
pdf I.B. Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 1 MB)
pdf I.B.1. Koncepce dopravy (pdf, 961 KB)
pdf I.B.2. Koncepce vodního hospodářství (pdf, 754 KB)
pdf I.B.3. Koncepce energetiky a spojů (pdf, 569 KB)
pdf I.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 502 KB)

Odůvodnění územního plánu
pdf II. Územní plán Bernartice nad Odrou – Odůvodnění (pdf, 4 MB)
pdf II.A. Koordinační výkres (pdf, 3 MB)
pdf II.B. Výkres širších vztahů (pdf, 17 MB)
pdf II.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 659 KB)

Přílohy
pdf Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf, 2 MB) jehož součástí je:
pdf Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (pdf, 559 KB)

 31.7.2014  č. j. 285/2014
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Bernartice nad Odrou

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Datum schválení v zastupitelstvu Číslo usnesení
pdf Zpráva o uplatňování ÚP Bernartice nad Odrou v uplynulém období (pdf, 2 MB) 2014 – 2018 5.9.2018 20/8

Místa, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Bernartice nad Odrou