Územně analytické podklady ORP Nový Jičín

První územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu (www.strukturalni-fondy.cz/iop) v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. Z celkových 587 tis. Kč uznatelných výdajů projektu bylo 499 tis. Kč financováno strukturálními fondy EU a 88 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Integrovaný operační program
Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Jičín byla pořízená k datu 31.12.2016. Předpokládaným termínem vydání páté úplné aktualizace je prosinec 2020. Do té doby probíhá nepřetržitě průběžná aktualizace datových sad ÚAP na základě poskytnutých údajů o území. Průběžně aktualizovaná data ÚAP jsou zveřejněna prostřednictvím mapového serveru.

Územně analytické podklady ORP Nový Jičín – mapový server

INFORMACE A DOPORUČENÍ

Pro správné zobrazení následujících odkazů je nutné mít nainstalován program Adobe Acrobat Reader verze 9 nebo vyšší.
Vzhledem k velikosti jednotlivých souborů doporučujeme před otevřením příslušný soubor stáhnout a uložit ve Vašem počítači.

Členění výkresů do sekcí:
Členění výkresů do sekcí

Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Nový Jičín v roce 2016

Grafická část:
pdf Výkres hodnot území – sekce 1 (pdf, 27 MB)
pdf Výkres hodnot území – sekce 2 (pdf, 28 MB)
pdf Výkres hodnot území – sekce 3 (pdf, 15 MB)
pdf Výkres hodnot území – sekce 4 (pdf, 24 MB)
pdf Výkres hodnot území – legenda (pdf, 1 013 KB)
pdf Výkres limitů využití území – sekce 1 (pdf, 14 MB)
pdf Výkres limitů využití území – sekce 2 (pdf, 23 MB)
pdf Výkres limitů využití území – sekce 3 (pdf, 9 MB)
pdf Výkres limitů využití území – sekce 4 (pdf, 17 MB)
pdf Výkres limitů využití území – legenda (pdf, 1 MB)
pdf Výkres záměrů na provedení změn v území – sekce 1 (pdf, 6 MB)
pdf Výkres záměrů na provedení změn v území – sekce 2 (pdf, 9 MB)
pdf Výkres záměrů na provedení změn v území – sekce 3 (pdf, 5 MB)
pdf Výkres záměrů na provedení změn v území – sekce 4 (pdf, 7 MB)
pdf Výkres záměrů na provedení změn v území – legenda (pdf, 396 KB)
pdf Problémový výkres (pdf, 13 MB)
Textová část:
pdf Text (pdf, 708 KB)
pdf Seznam problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (pdf, 128 KB)
Dokladová část:
Pasporty údajů o území
pdf Doklady o projednání ÚAP s obcemi (pdf, 5 MB)

Průběžná aktualizace územně analytických podkladů ORP Nový Jičín – červen 2018

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Bernartice nad Odrou

V důsledku nových skutečností, které měly zásadní vliv na udržitelný rozvoj území obce Bernartice nad Odrou, přistoupil pořizovatel k průběžné aktualizaci ÚAP, která spočívá v úpravě rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro obec Bernartice nad Odrou.

Textová část:
pdf Text (pdf, 425 KB)
Dokladová část:
pdf Doklad o projednání ÚAP s obcí (pdf, 273 KB)

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 odst. 2 stavebního zákona, jsou zveřejněny v příslušném pasportu údaje o území a prostřednictvím mapového serveru.

Formulář pro poskytovatele údajů o území je k dispozici zde: rtf Pasport údaje o území dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (rtf, 138 KB)