Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace


Město Nový Jičín

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Nový Jičín

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Nový Jičín (dále jen „pořizovatel“) oznamuje zahájení projednání

návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Nový Jičín v uplynulém období let 2017 – 2021.

Součástí této Zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny.

Návrh Zprávy je vystaven k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 30.6.2021 do 30.7.2021

 • v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 039 (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 768 276, e-mail: gabriela.traburova@novyjicin.cz);
 • v elektronické podobě:  pdf návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Nový Jičín v uplynulém období (pdf, 2 MB)

K návrhu Zprávy může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení návrhu veřejnou vyhláškou, tj. do 30. 7. 2021. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah návrhu Zprávy vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohou sousední obce uplatnit své podněty.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

Návrh Změny č. 6 územního plánu Nový Jičín

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Nový Jičín (dále jen „pořizovatel“) oznamuje zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 6 územního plánu Nový Jičín, který bude vydán formou opatření obecné povahy. Návrh změny územního plánu řeší vymezenou část správního území města Nový Jičín. Veřejné projednání návrhu Změny č. 6 proběhlo dne 28. 6. 2021.

Návrh Změny č. 6 územního plánu Nový Jičín s odůvodněním je zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 17. 5. 2021 do 7. 7. 2021:

 • v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 039 (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 768 276, e-mail: gabriela.traburova@novyjicin.cz);
 • v elektronické podobě:

A. Textová část
pdf Textová část včetně odůvodnění (pdf, 2 MB)
pdf Příloha odůvodnění – text s vyznačením změn (pdf, 2 MB)

B. Grafická část
průsvitka k výkresu pdf I.B.a) Výkres základního členění území (pdf, 985 KB)
průsvitka k výkresu pdf I.B.b) Hlavní výkres (pdf, 1 MB)
průsvitka k výkresu pdf II.B.a) Koordinační výkres (pdf, 2 MB)

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 7. 7. 2021, mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska a každý své připomínky.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace vydané krajem, se nepřihlíží.
Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně na adrese pořizovatele.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Změna územního plánu se zpracovává, projednává a vydává pouze v rozsahu měněných částí.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Hladké Životice

Návrh územního plánu Hladké Životice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl:
•  společně projednán s uvedeným orgány dne 07. 01. 2019 v 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 031 Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
•   vystaven  k veřejnému nahlédnutí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
 – na Odboru územního plánování a stavebního řádu,  Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: hana.machackovanovyjicin.cz)
 – na Obecním úřadě Hladké Životice, Hlavní 208,  Hladké Životice (tel: 556 756 023, e-mail: obechladkezivotice.cz)

Zároveň je do Návrhu územního plánu Hladké Životice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území možné nahlédnout zde:

A  ÚZEMNÍ PLÁN HLADKÉ ŽIVOTICE
A. Textová část
pdf Hladké Životice-textová část (pdf, 843 KB)
A. Grafická část
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 700 KB) , pdf A.1 Základní členění území-legenda (pdf, 202 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 2 MB) , pdf A.2 Hlavní výkres-legenda (pdf, 424 KB)
pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby (pdf, 895 KB) , pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby-legenda (pdf, 233 KB)
B.  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
B. Textová část
pdf Hladké Životice-odůvodnění (pdf, 4 MB)
B. Grafická část
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 5 MB) , pdf B.1 Koordinační výkres-legenda (pdf, 896 KB)
pdf B.2 Doprava (pdf, 2 MB) , pdf B.2 Doprava-legenda (pdf, 671 KB)
pdf B.3 Vodní hospodářství (pdf, 2 MB) , pdf B.3 Vodní hospodářství-legenda (pdf, 544 KB)
pdf B.4 Energetika (pdf, 3 MB) , pdf B.4 Energetika-legenda (pdf, 578 KB)
pdf B.5 ZPF (pdf, 2 MB) , pdf B.5 ZPF-legenda (pdf, 429 KB)
pdf B.6 Širší vztahy (pdf, 2 MB) , pdf B.6 Širší vztahy-legenda (pdf, 489 KB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pdf SEA Hladke Zivotice-fin (pdf, 5 MB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ pdf Hladké Životice-URÚ (pdf, 1 001 KB)

nebo je  možné nahlédnout na webové stránky Obce Hladké Životice pod záložkou Územní plán www.HladkeZivotice.cz  nebo zde.

Dotčené orgány, sousední obce, každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) mohl v souladu s ustanovení § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě písemné připomínky a stanoviska, tj. do 06. 02. 2019. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

V současné době probíhá zapracování došlých stanovisek a připomínek u pořizovatele. Informace: Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Ing. Hana Macháčková, kancelář č. 038, tel.: 556 768 362, e-mail: hana.machackovanovyjicin.cz)


Obec Hodslavice

Návrh územního plánu Hodslavice 

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, který byl v rozsahu těchto úprav znovu projednán na opakovaném veřejném projednání, které se uskutečnilo 16.6.2021.

V současné době jsou v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona rozeslány návrhy rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.

Návrh upraveného územního plánu, který byl opakovaně veřejně projednán, je k dispozici zde:

pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 291 KB) , jehož nedílnou součástí je

 I. Návrh Územního plánu Hodslavice
pdf I.A. Textová část (pdf, 1 MB)

I.B. Grafická část
pdf I./B.1. Základní členění (pdf, 1 MB) , pdf I./B.1._Legenda (pdf, 304 KB)
pdf I./B.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) , pdf I./B.2._Legenda (pdf, 341 KB)
pdf I./B.3. Hlavní výkres-koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) , pdf I./B.3._Legenda (pdf, 307 KB)
pdf I./B.4. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace (pdf, 1 MB) , pdf I./B.4._Legenda (pdf, 296 KB)

II. Odůvodnění územního plánu Hodslavice
pdf II.A. Textová část (pdf, 2 MB) , pdf Textová část zpracovaná pořizovatelem (pdf, 7 MB)

II.B. Grafická část
pdf II./B.1. Koordinační výkres (pdf, 11 MB) , pdf II./B.1._Legenda (pdf, 408 KB)
pdf II./B.2. Širší vztahy (pdf, 7 MB)
pdf II./B.3. Předpokládané zábory půdního fondu (pdf, 1 MB) , pdf II./B.3._Legenda (pdf, 310 KB)

Dále je zpracováno:
Podklad:pdf III. Vyhodnocení vlivů ÚP Hodslavice na udržitelný rozvoj území (část A, C-F) (pdf, 8 MB)
Schémata: pdf 1.silnični siť (pdf, 751 KB) , pdf 2.cyklistická siť (pdf, 764 KB) , pdf 3.zatiženi 1995-2005 (pdf, 205 KB) , pdf 4.zatiženi 2010 (pdf, 176 KB)


Obec Hostašovice 

Návrh územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona společně projednán s dotčenými orgány dne 07. 01. 2019 v 8:00 hodin v zasedací místnosti č. 031 Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín a pro veřejnost se uskutečnila beseda dne 23. 01. 2019 v 17:30 v Zasedací místnosti Obecního úřadu Hostašovice.

Návrh územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl vystaven  k veřejnému nahlédnutí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
 – na Odboru územního plánování a stavebního řádu,  Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: hana.machackovanovyjicin.cz)
 – na Obecním úřadě Hostašovice, Hostašovice 44 (tel: 556 712 841, e-mail: podatelna.ouhostasovice.cz)

Do Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území je možné nahlédnout zde

A  ÚZEMNÍ PLÁN HOSTAŠOVICE
A. Textová část

pdf Hostašovice-návrh (pdf, 760 KB)
A. Grafická část

pdf A.1 Základní členění území (pdf, 417 KB) , pdf A.1 Základní členění území-legenda (pdf, 185 KB)

pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 839 KB) , pdf A.2 Hlavní výkres-legenda (pdf, 342 KB)

pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby (pdf, 479 KB) , pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby-legenda (pdf, 230 KB)

B.  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
B. Textová část

pdf Hostašovice-odůvodnění (pdf, 3 MB)

B. Grafická část

pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 2 MB) , pdf B.1 Koordinační výkres-legenda (pdf, 793 KB)

pdf B.2 Doprava (pdf, 1 MB) , pdf B.2 Doprava-legenda (pdf, 528 KB)

pdf B.3 Vodní hospodářství (pdf, 1 MB) , pdf B.3 Vodní hospodářství-legenda (pdf, 411 KB)

pdf B.4 Energetika (pdf, 1 MB) , pdf B.4 Energetika-legenda (pdf, 483 KB)

pdf B.5 ZPF (pdf, 803 KB) , pdf B.5 ZPF-legenda (pdf, 268 KB)

pdf B.6 Širší vztahy (pdf, 2 MB) , pdf B.6 Širší vztahy-legenda (pdf, 856 KB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pdf SEA Hostasovice (pdf, 5 MB)

POSOUZENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI pdf UP Hostasovice -Natura 2000 (pdf, 2 MB)
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ pdf Hostašovice-URÚ (pdf, 1 MB)

nebo je možné nahlédnout na webové stránky Obce Hostašovice www.hostasovice.cz (Důležité informace/Územní plán) nebo zde.

Dotčené orgány, sousední obce, každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) mohl v souladu s ustanovení § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě písemné připomínky a stanoviska, tj. do 06. 02. 2019. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

V současné době probíhá vyhodnocení došlých stanovisek a připomínek u pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Ing. Hana Macháčková, kancelář č. 038, tel.: 556 768 362, e-mail: hana.machackovanovyjicin.cz)


Obec Jeseník nad Odrou

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Jeseník nad Odrou (dále jen „pořizovatel“) projednal návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou za období 2017 – 2021.  Návrh zprávy neobsahoval požadavek na pořízení změny územního plánu. Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou schválilo zprávu o uplatňování dne 9.6.2021.


Obec Libhošť

Zpráva o uplatňování územního plánu

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Libhošť, oznamuje zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Nový Jičín, tedy projednání

návrhu zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace platné pro obec Libhošť.

S návrhem zprávy je možné se seznámit ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 23.7.2021 do 23.8.2021

 • v tištěné podobě
  u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, v kanceláři č. 040, (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 323)
  u obce na Obecním úřadě v Libhošti č.p. 1, 742 57 Libhošť (tel.: 556 730 319, e-mail: obec@libhost.cz),

K návrhu zprávy může, v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona, každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 23. 8. 2021.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah návrhu Zprávy vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohou sousední obce uplatnit své podněty.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Písemné připomínky, vyjádření a podněty zasílejte výhradně na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.


Obec Mořkov

Zpráva o uplatňování  a Změna č.2 ÚP Mořkov

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Mořkov (dále jen „pořizovatel“) projednal návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Mořkov za období 2016 – 2020. Zastupitelstvo obce Mořkov schválilo zprávu o uplatňování dne 17.12.2020. Ze zprávy o uplatňování vyplynula potřeba pořídit změnu územního plánu, proto jsou součástí  zprávy pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP Mořkov v rozsahu zadání změny.  V současné době probíhá zpracování návrhu Změny č.2 projektantem. Změna č. 2 ÚP Mořkov je pořizována zkráceným postupem.  


Obec Starý Jičín

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2016 – 2020

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí 20.07.2021 do 19.08.2021, tj. po dobu 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu, a to:

 • u pořizovatele na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040 (tel: 556 768 362, e-mail: hana.machackova@novyjicin.cz)
 • na Obecním úřadě Starý Jičín, Starý Jičín č. p. 133 (tel: 556 785 155, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz)

Zároveň je do návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu možné nahlédnou zde:

pdf Zprava_o_uplatnovani_UP_Stary_Jicin_2020_k_projednani (pdf, 892 KB)

Každý (občané, fyzické a právnické osoby a organizace) může v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě své připomínky, tj. do 19.08.2021.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou v souladu s ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů od obdržení Zprávy o uplatňování uplatnit u pořizovatele své vyjádření na obsah Zprávy o uplatňování vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

Sousední obce mohou dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit u pořizovatele své podněty ve stejné lhůtě tj. do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování

K požadavkům, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Požadavky, podněty a připomínky zasílejte písemně výhradně na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. (Identifikátor datové schránky: ywmb4nc; elektronická podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz).