Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace


Město Nový Jičín

Změna č. 6 Územního plánu Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín vydalo na svém zasedání dne 13.9.2021 Změnu č. 6 Územního plánu Nový Jičín. Nyní probíhá zpracování úplného znění Územního plánu po jeho Změně č. 6.

Změna č. 7 Územního plánu Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo na svém zasedání dne 13.9.2021 Zprávu o uplatňování Územního plánu Nový Jičín v uplynulém období let 2017 – 2021 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 7 v rozsahu zadání změny. Nyní probíhá výběr zhotovitele Změny č. 7.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Hladké Životice

Návrh územního plánu Hladké Životice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl:
•  byl společně projednán s uvedeným orgány dne 07. 01. 2019 v 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 031 Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
•   byl vystaven  k veřejnému nahlédnutí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
 – na Odboru územního plánování a stavebního řádu,  Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: hana.machackovanovyjicin.cz)
 – na Obecním úřadě Hladké Životice, Hlavní 208,  Hladké Životice (tel: 556 756 023, e-mail: obechladkezivotice.cz)

Zároveň je do Návrhu územního plánu Hladké Životice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území možné nahlédnout zde:

A  ÚZEMNÍ PLÁN HLADKÉ ŽIVOTICE
A. Textová část
pdf Hladké Životice-textová část (pdf, 843 KB)
A. Grafická část
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 700 KB) , pdf A.1 Základní členění území-legenda (pdf, 202 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 2 MB) , pdf A.2 Hlavní výkres-legenda (pdf, 424 KB)
pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby (pdf, 895 KB) , pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby-legenda (pdf, 233 KB)
B.  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
B. Textová část
pdf Hladké Životice-odůvodnění (pdf, 4 MB)
B. Grafická část
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 5 MB) , pdf B.1 Koordinační výkres-legenda (pdf, 896 KB)
pdf B.2 Doprava (pdf, 2 MB) , pdf B.2 Doprava-legenda (pdf, 671 KB)
pdf B.3 Vodní hospodářství (pdf, 2 MB) , pdf B.3 Vodní hospodářství-legenda (pdf, 544 KB)
pdf B.4 Energetika (pdf, 3 MB) , pdf B.4 Energetika-legenda (pdf, 578 KB)
pdf B.5 ZPF (pdf, 2 MB) , pdf B.5 ZPF-legenda (pdf, 429 KB)
pdf B.6 Širší vztahy (pdf, 2 MB) , pdf B.6 Širší vztahy-legenda (pdf, 489 KB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pdf SEA Hladke Zivotice-fin (pdf, 5 MB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ pdf Hladké Životice-URÚ (pdf, 1 001 KB)

nebo je  možné nahlédnout na webové stránky Obce Hladké Životice pod záložkou Územní plán www.HladkeZivotice.cz  nebo zde.

Dotčené orgány, sousední obce, každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) mohl v souladu s ustanovení § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě písemné připomínky a stanoviska, tj. do 06. 02. 2019. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

V současné době probíhá zapracování došlých stanovisek a připomínek u pořizovatele. Informace: Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Ing. Jaromír Mališka, kancelář č. 038, tel.: 556 768 204, e-mail: jaromir.maliskanovyjicin.cz)


Obec Hostašovice 

Návrh územního plánu Hostašovice

Oznamujeme dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Hostašovice, sousedním obcím a veřejnosti v souladu s ustanovením s § 52 stavebního zákona zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu, který bude v návaznosti na § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, vydán formou opatření obecné povahy.
Návrh územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území bude:

 • veřejně projednán dne 29.09.2021 v 16:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hostašovice. Upozorňujeme všechny zúčastněné, že musí dodržovat předepsaná hygienickoepidemiologická opatření v rámci platných vládních nařízení COVID-19.
 • vystaven k veřejnému nahlédnutí  od 27.08.2021 do 06.10.2021:

  – na Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040 (tel.: 556 768 362, 556 768 380; e-mail: e-podatelna@novyjicin.cz)

  – na Obecním úřadě Hostašovice, Hostašovice 44 (tel: 556 712 841, e-mail: podatelna.ou@hostasovice.cz)

Do upraveného Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území je možné nahlédnout zde:

pdf OOP_navrh (pdf, 279 KB)

A  ÚZEMNÍ PLÁN HOSTAŠOVICE
pdf A. Textová část (pdf, 758 KB)

A. Grafická část

pdf A.1 Základní členění území (pdf, 517 KB) pdf A.1 Základní členění území-legenda (pdf, 200 KB)

pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 1 MB) pdf A.2 Hlavní výkres-legenda (pdf, 391 KB)

pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby (pdf, 601 KB) pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby-legenda (pdf, 256 KB)

B.  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
pdf B. Textová část odůvodnění (pdf, 3 MB)

pdf Odůvodnění zpracované pořizovatelem (pdf, 1 MB)

B. Grafická část

pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 2 MB) pdf B.1 Koordinační výkres-legenda (pdf, 963 KB)

pdf B.2 Doprava (pdf, 2 MB) pdf B.2 Doprava-legenda (pdf, 661 KB)

pdf B.3 Vodní hospodářství (pdf, 1 MB) pdf B.3 Vodní hospodářství-legenda (pdf, 535 KB)

pdf B.4 Energetika (pdf, 2 MB) pdf B.4 Energetika-legenda (pdf, 611 KB)

pdf B.5 ZPF (pdf, 984 KB) pdf B.5 ZPF-legenda (pdf, 301 KB)

pdf B.6 Výkres širších vztahů (pdf, 5 MB) pdf B.6 Výkres širších vztahů-legenda (pdf, 601 KB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pdf SEA Hostasovice (pdf, 5 MB)

POSOUZENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI pdf UP Hostasovice -Natura 2000 (pdf, 2 MB)
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ pdf ÚP Hostašovice-URÚ (pdf, 1 MB)

nebo je možné nahlédnout na webové stránky Obce Hostašovice www.hostasovice.cz (Důležité informace/Územní plán) nebo zde.

Při veřejném projednání bude zajištěn výklad územně plánovací dokumentace. Při veřejném projednání lze v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatnit písemně stanoviska, námitky a připomínky, přičemž musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) může v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání písemné připomínky, tj. do 06.10.2021.

Upozorňujeme dotčené osoby, tj. v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněné investory a zástupce veřejnosti, že mohou podat námitky proti návrhu územního plánu a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 06.10.2021. Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 06.10.2021 stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky zasílejte písemně výhradně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Identifikátor datové schránky: ywmb4nc). Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží


Obec Jeseník nad Odrou

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Jeseník nad Odrou (dále jen „pořizovatel“) projednal návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou za období 2017 – 2021.  Návrh zprávy neobsahoval požadavek na pořízení změny územního plánu. Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou schválilo zprávu o uplatňování dne 9.6.2021.


Obec Libhošť

Zpráva o uplatňování územního plánu

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Libhošť, oznamuje zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Nový Jičín, tedy projednání

návrhu zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace platné pro obec Libhošť.

S návrhem zprávy je možné se seznámit ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 23.7.2021 do 23.8.2021

 • v tištěné podobě
  u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, v kanceláři č. 040, (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 323)
  u obce na Obecním úřadě v Libhošti č.p. 1, 742 57 Libhošť (tel.: 556 730 319, e-mail: obec@libhost.cz),

K návrhu zprávy může, v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona, každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 23. 8. 2021.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah návrhu Zprávy vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohou sousední obce uplatnit své podněty.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Písemné připomínky, vyjádření a podněty zasílejte výhradně na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.


Obec Mořkov

Zpráva o uplatňování a Změna č. 2 ÚP Mořkov

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Mořkov (dále jen „pořizovatel“) projednal návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Mořkov za období 2016 – 2020. Zastupitelstvo obce Mořkov schválilo zprávu o uplatňování dne 17.12.2020. Ze zprávy o uplatňování vyplynula potřeba pořídit změnu územního plánu, proto jsou součástí  zprávy pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP Mořkov v rozsahu zadání změny.  V současné době probíhá zpracování návrhu Změny č.2 projektantem. Změna č. 2 ÚP Mořkov je pořizována zkráceným postupem.