Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

 


Město Nový Jičín

Návrh Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín

Projekt Regulační plán městské památkové rezervace Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: cz.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0003229 Cílem projektu je umožnit rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města s jeho kulturně historickými hodnotami a specifiky.

IROP

Zpracování návrhu Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín bylo dle § 65 odst. 3 stavebního zákona bylo oznámeno veřejnou vyhláškou 13.6.2017. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí a každý mohl uplatnit písemné připomínky. Současně byl návrh projednán s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury. Nyní probíhají další fáze projednání. Pořizovatel poté vyhodnotí výsledek projednání, případné řešení rozporů a zajistí upravení návrhu regulačního plánu. Poté bude podle § 67 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu regulačního plánu. Informovat se můžete u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, úseku úřadu územního plánování, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01, Ing. arch. Jitka Pospíšilová, kancelář č. 039, vždy v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody (tel. 556 768 276, jpospisilova, DS: ywmb4nc).

Návrh Změny č. 5 územního plánu Nový Jičín

Společné jednání o návrhu změny územního plánu proběhlo dne 28. 5. 2018. Nyní bude následovat úprava návrhu změny na základě vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných k tomuto jednání.


Obec Bartošovice

Územní plán Bartošovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Zastupitelstvo obce Bartošovice vydalo na svém 20. zasedání konaném dne 20.12.2017 usnesením č. 1499/2017/Kr Územní plán Bartošovice formou opatření obecné povahy – odkaz zde.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel projednává návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen „návrh zprávy“) za uplynulé období let 2014 – 2018. Návrh zprávy je  v souladu s § 20 odst. 1 a § 47 odst. 2 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 28.6.2018 do 30.7.2018
– v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a na Obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou č.p, 200, 741 01 Nový Jičín (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 708 522)
– způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Obce Bernartice nad Odrou v sekci Obecní úřad – Územní plán odkaz: http://www.bernarticenadodrou.cz/uzemni-plan nebo zde: pdf návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou (pdf, 2 MB)

K návrhu zprávy může každý v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky,  tj. do 30.7.2018.

Dále je návrh zprávy dle § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslán dotčeným orgánům, sousednNový Jičín – Město Kloboukůím obcím, krajskému úřadu a obci Bernartice nad Odrou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah návrhu zprávy vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko a sousední obce mohou uplatnit své podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Oprávněný investor, uvedený v seznamu oprávněných investorů, je vyrozuměn v souladu s §23a stavebního zákona.

Písemné připomínky, vyjádření, stanoviska a podněty zasílejte na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, příp. do datové schránky ID DS: ywmb4nc.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou

Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Hladké Životice

Zadání územního plánu Hladké Životice
Dne 12. 9.  2017 bylo zastupitelstvem obce schváleno pdf ZADÁNÍ (pdf, 273 KB) územního plánu Hladké Životice. Schválené ZADÁNÍ bylo předáno vybrané projektantce, která na základě tohoto podkladu zpracuje NÁVRH územního plánu a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Po té bude následovat další fáze projednávání nové územně plánovací dokumentace – společné jednání s obcí, krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčenými orgány. Zveřejnění NÁVRHU územního plánu pro společné jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.


Obec Hodslavice

Návrh územního plánu Hodslavice  a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Na základě předaných pokynů probíhá v současné době úprava návrhu ÚP Hodslavice před veřejným projednáním. V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona bude konání veřejného projednání oznámeno veřejnou vyhláškou. Při veřejném projednání bude zajištěn výklad územně plánovací dokumentace projektantkou.


Obec Hostašovice

Zadání územního plánu Hostašovice
Dne 21. 12. 2016 bylo zastupitelstvem obce schváleno ZADÁNÍ územního plánu Hostašovice. Schválené ZADÁNÍ bylo předáno vybrané projektantce, která na základě tohoto podkladu zpracuje NÁVRH územního plánu a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Po té bude následovat další fáze projednávání nové územně plánovací dokumentace – společné jednání s obcí, krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčenými orgány. Zveřejnění NÁVRHU územního plánu pro společné jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.


Obec Jeseník nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou

Opakované veřejné projednání se uskutečnilo dne 25. 6. 2018. Pořizovatel vyhodnotil výsledky veřejného projednání a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval podle § 53 odst. 1 stavebního zákona návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního plánu a vyzval dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, aby k nim uplatnily svá stanoviska.

Návrh Změny č. 1 územního plánu Jeseník nad Odrou, verze předložená k opakovanému veřejnému projednání:

pdf Textová část včetně odůvodnění (pdf, 936 KB)
Grafická část výroku – průsvitky k výkresům
pdf I.2.a Výkres základního členění území (pdf, 559 KB)
pdf I.2.b Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 717 KB)
pdf I.2.c Koncepce dopravní infrastruktury (pdf, 1 MB)
pdf I.2.d Koncepce vodního hospodářství (pdf, 755 KB)
pdf I.2.e Koncepce energetiky a spojů (pdf, 823 KB)
pdf I.2.f Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 670 KB)
Grafická část odůvodnění
průsvitka k výkresu pdf II.2.a Koordinační výkres (pdf, 1 MB)
pdf II.2.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 166 KB)
pdf Příloha č. 1 – Návrh právního stavu textové části ÚP Jeseník n. O. po změně č. 1 s vyznačením navrhovaných změn (pdf, 208 KB)

Obec Libhošť

Zpráva o uplatňování územního plánu
Zprávu o uplatňování územního plánu za období 08/2013 – 08/2017 schválilo Zastupitelstvo obce Libhošť na svém 26. zasedání dne 14. 12. 2017.


Obec Mořkov

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Mořkov
Proběhlo řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č.1 Územního plánu Mořkov, řešící zejména změnu vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury pro čistírnu odpadních vod. Zpracování bylo provedeno nad obnoveným katastrálním operátem. Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Mořkov se uskutečnilo dne 18. 1. 2018 v 16:00 hodin ve Společenském domě, Horní č. 10, 742 72  Mořkov. Nyní probíhají další fáze pořízení. Návrh Změny č.1 Územního plánu Mořkov s odůvodněním projednaný dle § 52 stavebního zákona zde: pdf Změna č.1 ÚP Mořkov_A. Textová část + Odůvodnění_B. Textová část (pdf, 2 MB) (včetně srovnávacího textu) A. Grafická část – formou průsvitek pdf A.1 Základní členění území (pdf, 1 MB) + příslušná pdf A.1 legenda (pdf, 169 KB) pdf A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.2 legenda (pdf, 485 KB) pdf A.3 Hlavní výkres – doprava (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.3 legenda (pdf, 449 KB) pdf A.4 Hlavní výkres – vodní hospodářství (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.4 legenda (pdf, 490 KB) pdf A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.5 legenda (pdf, 495 KB) pdf A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (pdf, 1 MB) + pdf A.6 legenda (pdf, 248 KB) B. Grafická část odůvodnění – formou průsvitek pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 3 MB) + příslušná pdf B.1 legenda (pdf, 1 MB) pdf B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 2 MB) + příslušná pdf B.2 legenda (pdf, 341 KB)

Územní studie lokalita „Pastelník“
Zpracování předmětné územní studie je uloženo Územním plánem Mořkov, kde pro část vymezené zastavitelné plochy  Z 44  je podmínkou pro rozhodování v území.  Úřad územního plánování vypracoval  zadání této  územní studie a zaslal ho zhotoviteli ke zpracování. Obec Mořkov následně přerušila práce na pořízení. Podrobnější informace je možno získat přímo na obci.


Obec Rybí

Územní plán Rybí
Zastupitelstvo obce Rybí na svém 16. zasedání dne 4. 10. 2017 vydalo Územní plán Rybí, který nabyl účinnosti dne 2. 11. 2017 a je k nahlédnutí zde.


Obec Sedlnice

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Sedlnice
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Sedlnice za uplynulé období let 2014 – 2018 je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 20.7.2018 do 20.8.2018 pdf zde (pdf, 823 KB) .
Dále je k nahlédnutí v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a na Obecním úřadě Sedlnice.
K návrhu zprávy může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení pdf veřejné vyhlášky (pdf, 418 KB) ,  tj. do 20.8.2018. Adresa je Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, příp. do datové schránky ID DS: ywmb4nc.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Změna č. 1 územního plánu Sedlnice 
Zastupitelstvo obce Sedlnice dne 23. 4. 2018 vydalo Změnu č. 1 územního plánu Sedlnice, která nabyla účinnosti dne 15. 5. 2018 a je k nahlédnutí zde.


Obec Starý Jičín

Návrh Změny č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín
Zprávu o uplatňování územního plánu v letech 2012-2016 schválilo Zastupitelstvo obce Starý Jičín na svém 14. zasedání dne 22. 2. 2017. Tato  zpráva obsahuje současně pokyny pro zpracování změny č. 1 územního plánu.


Obec Šenov u Nového Jičína

Návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 17.5. 2017  do 3.7. 2017 a každý mohl do 3. 7. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína. Návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území projednaný dle § 50 stavebního zákona. I. Návrh územního plánu pdf I.A. Textová část (pdf, 1 MB) I.B. Grafická část pdf I.B.1. Výkres základního členění území (pdf, 647 KB) + příslušnápdf I.B.1.legenda (pdf, 360 KB) pdf I.B.2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB) + příslušná pdf I.B.2.legenda (pdf, 496 KB) pdf I.B.3. Koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) + příslušná pdf I.B.3.legenda (pdf, 474 KB) pdf I.B.4. Vykres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 474 KB) + příslušnápdf I.B.4. legenda (pdf, 404 KB) II. Odůvodnění pdf II.A. Textová část (pdf, 15 MB) II.B. Grafická část pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) + příslušná pdf II.B.1. legenda (pdf, 732 KB) pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 733 KB) pdf II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 946 KB) + příslušná pdf II.B.3. legenda (pdf, 316 KB) pdf Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území (pdf, 8 MB)


Obec Životice u Nového Jičína

Územní plán Životice u Nového Jičína
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína na svém 6. zasedání dne 1. 2. 2016 vydalo Územní plán Životice u Nového Jičína, který nabyl účinnosti dne 23. 2. 2016 a je k nahlédnutí zde.

Územní studie US1
Zpracování této územní studie je uloženo Územním plánem Životice u Nového Jičína, který nabyl účinnost 23.02.2016. Územní studie US1 bude podmínkou pro rozhodování ve vymezené zastavitelné ploše, u návrhových ploch 20 až 25. Úřad územního plánování, jako příslušný pořizovatel pro obec Životice u Nového Jičína vypracoval zadání této studie a zaslal ho určené projektantce ke zpracování. Do elektronické podoby zadání územní studie ÚS1 je možné nahlédnout zde: pdf ZADÁNÍ_Územní studie_US1 (pdf, 1 MB)