Kontakt

Město Nový Jičín

Návrh Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín

O pořízení Změny č. 8 územního plánu Nový Jičín rozhodlo Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém zasedání dne 13.06.2022. V současné době je zpracován návrh zadání Změny č. 8.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou

Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Mořkov

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Mořkov

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Mořkov (dále jen „pořizovatel“) oznamuje zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Mořkov, který bude vydán formou opatření obecné povahy. Návrh změny územního plánu řeší vymezenou část správního území obce Mořkov.

Veřejné projednání se koná dne 24.04.2023 v 16:00 hodin
v aule Obecního úřadu Mořkov

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Mořkov s odůvodněním je zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 20.03.2023 do 02.05.2023

v tištěné podobě:

  • u pořizovatele
  • na Obecním úřadě v Mořkově

v elektronické podobě:

Změna č. 3 Územního plánu Mořkov – výrok

A. Textová část výroku

A. Grafická část Změny č. 3 Územního plánu Mořkov obsahuje výřezy výkresů:

Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Mořkov

B. Textová část odůvodnění

B. Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Mořkov obsahuje výřezy výkresů:

Příloha č. 2 Odůvodnění:

Text s vyznačením změn

Obec Rybí

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Rybí

Požadavek na pořízení Změny č. 1 územního plánu Rybí vzešel ze Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období 2018 – 2022, která byla schválena Zastupitelstvem obce Rybí na jeho zasedání dne 29.06.2022, č. usnesení 323/19/2022. Projektant v současné době zpracovává návrh Změny č. 1.