Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

 


Město Nový Jičín

Návrh Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín

Projekt Regulační plán městské památkové rezervace Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: cz.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0003229 Cílem projektu je umožnit rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města s jeho kulturně historickými hodnotami a specifiky.

IROP

Zpracování návrhu Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín bylo dle § 65 odst. 3 stavebního zákona bylo oznámeno veřejnou vyhláškou 13.6.2017. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí a každý mohl uplatnit písemné připomínky. Současně byl návrh projednán s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury. Nyní probíhají další fáze projednání. Pořizovatel poté vyhodnotí výsledek projednání, případné řešení rozporů a zajistí upravení návrhu regulačního plánu. Poté bude podle § 67 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu regulačního plánu. Informovat se můžete u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, úseku úřadu územního plánování, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01, Ing. arch. Jitka Pospíšilová, kancelář č. 039, vždy v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody (tel. 556 768 276, jpospisilova, DS: ywmb4nc).

Návrh Změny č. 5 územního plánu Nový Jičín

V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního plánu. Návrhy rozeslal dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.


Obec Bartošovice

Územní plán Bartošovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Zastupitelstvo obce Bartošovice vydalo na svém 20. zasedání konaném dne 20.12.2017 usnesením č. 1499/2017/Kr Územní plán Bartošovice formou opatření obecné povahy – odkaz zde.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou
V souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona předkládá pořizovatel zastupitelstvu obce návrh na schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou v uplynulém období let 2014-2018.

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Hladké Životice

Návrh územního plánu Hladké Životice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl:
•  společně projednán s uvedeným orgány dne 07. 01. 2019 v 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 031 Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
•   vystaven  k veřejnému nahlédnutí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
 – na Odboru územního plánování a stavebního řádu,  Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)
 – na Obecním úřadě Hladké Životice, Hlavní 208,  Hladké Životice (tel: 556 756 023, e-mail: obec@hladkezivotice.cz)

Zároveň je do Návrhu územního plánu Hladké Životice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území možné nahlédnout zde:

A  ÚZEMNÍ PLÁN HLADKÉ ŽIVOTICE
A. Textová část
pdf Hladké Životice-textová část (pdf, 843 KB)
A. Grafická část
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 700 KB) , pdf A.1 Základní členění území-legenda (pdf, 202 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 2 MB) , pdf A.2 Hlavní výkres-legenda (pdf, 424 KB)
pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby (pdf, 895 KB) , pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby-legenda (pdf, 233 KB)
B.  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
B. Textová část
pdf Hladké Životice-odůvodnění (pdf, 4 MB)
B. Grafická část
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 5 MB) , pdf B.1 Koordinační výkres-legenda (pdf, 896 KB)
pdf B.2 Doprava (pdf, 2 MB) , pdf B.2 Doprava-legenda (pdf, 671 KB)
pdf B.3 Vodní hospodářství (pdf, 2 MB) , pdf B.3 Vodní hospodářství-legenda (pdf, 544 KB)
pdf B.4 Energetika (pdf, 3 MB) , pdf B.4 Energetika-legenda (pdf, 578 KB)
pdf B.5 ZPF (pdf, 2 MB) , pdf B.5 ZPF-legenda (pdf, 429 KB)
pdf B.6 Širší vztahy (pdf, 2 MB) , pdf B.6 Širší vztahy-legenda (pdf, 489 KB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pdf SEA Hladke Zivotice-fin (pdf, 5 MB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ pdf Hladké Životice-URÚ (pdf, 1 001 KB)

nebo je  možné nahlédnout na webové stránky Obce Hladké Životice pod záložkou Územní plán www.HladkeZivotice.cz  nebo zde.

Dotčené orgány, sousední obce, každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) mohl v souladu s ustanovení § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě písemné připomínky a stanoviska, tj. do 06. 02. 2019. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

V současné době probíhá zapracování došlých stanovisek a připomínek u projektantky. Informace: Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Ing. Hana Macháčková, kancelář č. 038, tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)


Obec Hodslavice

Návrh územního plánu Hodslavice  a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Návrh Územního plánu Hodslavice byl veřejně projednán. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě vyhodnocení projednání dojde k podstatné úpravě návrhu územního plánu, bude návrh územního plánu v rozsahu těchto úprav znovu projednán na opakovaném veřejném projednání, jehož konání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.

Do verze návrhu územního plánu, která byla veřejně projednaná v září 2018, je možné nahlédnou zde:

pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 291 KB) , jehož nedílnou součástí je

 I. Návrh Územního plánu Hodslavice
pdf I.A. Textová část (pdf, 1 MB)
I.B. Grafická část
pdf I./B.1. Základní členění území (pdf, 1 MB) , pdf I./B.1._Legenda (pdf, 306 KB)
pdf I./B.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) , pdf I./B.2._Legenda (pdf, 339 KB)
pdf I./B.3. Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) , pdf I./B.3._Legenda (pdf, 307 KB)
pdf I./B.4. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace (pdf, 1 MB) , pdf I./B.4._Legenda (pdf, 298 KB)

II. Odůvodnění územního plánu Hodslavice
pdf II.A. Textová část (pdf, 6 MB)
II.B. Grafická část
pdf II./B.1. Koordinační výkres (pdf, 20 MB) , pdf II./B.1._Legenda (pdf, 411 KB)
pdf II./B.2. Širší vztahy (pdf, 7 MB)
pdf II./B.3. Předpokládané zábory půdního fondu (pdf, 1 MB) , pdf II./B.3._Legenda (pdf, 313 KB)

Dále je zpracováno:
pdf III. Vyhodnocení vlivů ÚP Hodslavice na udržitelný rozvoj území (část A, C-F) (pdf, 8 MB)

 


Obec Hostašovice 

Návrh územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona společně projednán s dotčenými orgány dne 07. 01. 2019 v 8:00 hodin v zasedací místnosti č. 031 Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín a pro veřejnost se uskutečnila beseda dne 23. 01. 2019 v 17:30 v Zasedací místnosti Obecního úřadu Hostašovice.

Návrh územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl vystaven  k veřejnému nahlédnutí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
 – na Odboru územního plánování a stavebního řádu,  Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)
 – na Obecním úřadě Hostašovice, Hostašovice 44 (tel: 556 712 841, e-mail: podatelna.ou@hostasovice.cz)

Do Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území je možné nahlédnout zde

A  ÚZEMNÍ PLÁN HOSTAŠOVICE
A. Textová část

pdf Hostašovice-návrh (pdf, 760 KB)
A. Grafická část

pdf A.1 Základní členění území (pdf, 417 KB) , pdf A.1 Základní členění území-legenda (pdf, 185 KB)

pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 839 KB) , pdf A.2 Hlavní výkres-legenda (pdf, 342 KB)

pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby (pdf, 479 KB) , pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby-legenda (pdf, 230 KB)

B.  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
B. Textová část

pdf Hostašovice-odůvodnění (pdf, 3 MB)

B. Grafická část

pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 2 MB) , pdf B.1 Koordinační výkres-legenda (pdf, 793 KB)

pdf B.2 Doprava (pdf, 1 MB) , pdf B.2 Doprava-legenda (pdf, 528 KB)

pdf B.3 Vodní hospodářství (pdf, 1 MB) , pdf B.3 Vodní hospodářství-legenda (pdf, 411 KB)

pdf B.4 Energetika (pdf, 1 MB) , pdf B.4 Energetika-legenda (pdf, 483 KB)

pdf B.5 ZPF (pdf, 803 KB) , pdf B.5 ZPF-legenda (pdf, 268 KB)

pdf B.6 Širší vztahy (pdf, 2 MB) , pdf B.6 Širší vztahy-legenda (pdf, 856 KB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pdf SEA Hostasovice (pdf, 5 MB)

POSOUZENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI pdf UP Hostasovice -Natura 2000 (pdf, 2 MB)
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ pdf Hostašovice-URÚ (pdf, 1 MB)

nebo je možné nahlédnout na webové stránky Obce Hostašovice www.hostasovice.cz (Důležité informace/Územní plán) nebo zde.

Dotčené orgány, sousední obce, každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) mohl v souladu s ustanovení § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě písemné připomínky a stanoviska, tj. do 06. 02. 2019. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

V současné době probíhá vyhodnocení došlých stanovisek a připomínek u pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Ing. Hana Macháčková, kancelář č. 038, tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)


Obec Jeseník nad Odrou

Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou

Dne 5. 9. 2018 Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou vydalo změnu č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou formou opatření obecné povahy. Dále bylo  zhotoveno úplné znění Územního plánu Jeseník nad Odrou po změně č. 1. Změnu územního plánu a úplné znění obec doručí veřejnou vyhláškou. Dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti. Po nabytí účinnosti je změna územního plánu závazná pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Do opatření obecné povahy – změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou a úplného znění územního plánu po této změně může každý nahlédnout:
• v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 038 (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 768 204, e-mail: jmaliska@novyjicin-town.cz) a na Obecním úřadě Jeseník nad Odrou (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 558 846 933);
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup


Obec Libhošť

Zpráva o uplatňování územního plánu
Zprávu o uplatňování územního plánu za období 08/2013 – 08/2017 schválilo Zastupitelstvo obce Libhošť na svém 26. zasedání dne 14. 12. 2017.


Obec Mořkov

Zastupitelstvo obce  na svém zasedání dne 19.9.2018 vydalo Změnu č.1 ÚP Mořkov, která nabyla účinnosti dne 24.11.2018. Územně plánovací dokumentace a podklady jsou k nahlédnutí zde.

Územní studie lokalita „Pastelník“
Zpracování předmětné územní studie je uloženo Územním plánem Mořkov, kde pro část vymezené zastavitelné plochy  Z 44  je podmínkou pro rozhodování v území.  Úřad územního plánování vypracoval  zadání této  územní studie a zaslal ho zhotoviteli ke zpracování. Obec Mořkov následně přerušila práce na pořízení. Podrobnější informace je možno získat přímo na obci.


Obec Rybí

Územní plán Rybí
Zastupitelstvo obce Rybí na svém 16. zasedání dne 4. 10. 2017 vydalo Územní plán Rybí, který nabyl účinnosti dne 2. 11. 2017 a je k nahlédnutí zde.


Obec Sedlnice

Změna č. 1 územního plánu Sedlnice 
Zastupitelstvo obce Sedlnice dne 23. 4. 2018 vydalo Změnu č. 1 územního plánu Sedlnice, která nabyla účinnosti dne 15. 5. 2018. Územně plánovací dokumentace a podklady jsou k nahlédnutí zde.


Obec Starý Jičín

Návrh změny č. 1 územního plánu pro Obec Starý Jičín byl:
• společně projednán s uvedeným orgány dne 07. 01. 2019 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 031 Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
• vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
– na Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)
– na Obecním úřadě Starý Jičín (tel: 556 785 155, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz)

Zároveň je do Návrhu změny č. 1 územního plánu pro Obec Starý Jičín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území možné nahlédnout zde

1. Textová část pdf ÚP Starý Jičín – změna č.1 – textová část (pdf, 710 KB)
Příloha: Návrh úplného znění textové části I. ÚP Starý Jičín po změně č.1B s vyznačením navrhovaných změn pdf Příloha č.1 (pdf, 486 KB)
2. Grafická část
pdf I.3.a) Výkres základního členění území (pdf, 2 MB)
pdf I.3.b) Hlavní výkres (pdf, 2 MB)
pdf I.3.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 2 MB)
pdf II.2.a) Koordinační výkres (pdf, 4 MB)
pdf II.2.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 2 MB)
3. Vyhodnocení vlivu Návrhu změny č. 1 územního plánu Starý Jičín na životní prostředí pdf ÚP Starý Jičín – změna č.1 – SEA posouzení (pdf, 1 MB)
4. Vyhodnocení vlivu Návrhu změny č. 1 územního plánu Starý Jičín na udržitelný rozvoj území pdf ÚP Starý Jičín – změna č.1 – vyhodnocení vlivu na URÚ (pdf, 297 KB)

nebo je možné nahlédnout na webové stránky Obce Starý Jičín na www.stary-jicin.cz nebo zde.

Dotčené orgány, sousední obce, každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) mohl v souladu s ustanovení § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě písemné připomínky a stanoviska, tj. do 06. 02. 2019. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

V současné době probíhá zapracování došlých stanovisek a připomínek u projektanta. Informace: Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Ing. Hana Macháčková, kancelář č. 038, tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)


Obec Šenov u Nového Jičína

Probíhá úprava webové stránky a přípravné práce pro opakované veřejné projednání!

Oznámení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Šenov u Nového Jičína, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zahajuje dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona řízení o upraveném návrhu územního plánu, neboť s odvoláním na ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona došlo na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Jelikož s odkazem na § 53 odst. 2 stavebního zákona nebylo nutno upravený návrh územního plánu posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí, nebylo třeba ani upravovat či doplňovat již zpracované vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Opakované veřejné projednání tak proběhne pouze v rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu, jenž jsou zřejmé z kap. E.3.) textové části odůvodnění návrhu územního plánu zpracované projektantem („Územní plán Šenov u Nového Jičína II. Odůvodnění-II.A. Textová část“).
Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína se uskuteční dne 31. 10. 2019 od 16:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Šenov u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
Upravený návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína včetně odůvodnění je dle ustanovení § 20 odst.1 a § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj.od 25. 9. 2019 do 7. 11. 2019
– v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a u obce na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína  (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 707 952)
– u obce na webové adrese http://www.senovunovehojicina.cz  v části Obec – Územní plán, adresa: http://www.senovunovehojicina.cz/cs/obec-senov/uzemni-plan
nebo zde
I. Návrh územního plánu
pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 93 KB)
pdf I.A. Textová část (pdf, 3 MB)
I.B.   Grafická část
pdf I.B.1. Výkres základního členění území (pdf, 709 KB) + pdf I.B.1. legenda (pdf, 385 KB)
pdf I.B.2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB) + pdf I.B.2. legenda (pdf, 496 KB)
pdf I.B.3. Koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) + pdf I.B.3. legenda (pdf, 485 KB)
pdf I.B.4. Vykres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 479 KB) + pdf I.B.4. legenda (pdf, 312 KB)
II. Odůvodnění
pdf II.A. Textová část (pdf, 3 MB)
pdf II. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem (pdf, 4 MB)
II.B. Grafická část
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) + pdf II.B.1. legenda (pdf, 734 KB)
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 730 KB)
pdf II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 952 KB) + pdf II.B.3. legenda (pdf, 317 KB)
Upozornění:
Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti upravenému návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“).
Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání tj. do 7.11.2019 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky a námitky lze uplatnit jen k částem řešení, které byly od předešlého veřejného projednání změněny.
K opakovanému veřejnému projednání jsou přizváni obec Šenov u Nového Jičína, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě tj. do dne 7.11.2019 stanoviska k částem řešení, které byly od předešlého veřejného projednání změněny. Písemné námitky, připomínky a stanoviska lze uplatnit do 7.11.2019 u pořizovatele na adrese Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, datovou schránkou IDDS: ywmb4nc, elektronickou podatelnou na adrese e-podatelna@novyjicin-town.cz se zaručeným elektronickým podpisem. Písemná podání nutno opatřit identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží.
K námitkám, připomínkám a stanoviskům ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
Při opakovaném veřejném projednání projektant podá výklad k upravenému návrhu územního plánu.   Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně.
Oprávněný investor, zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů, je vyrozuměn v souladu s ustanovením § 23a stavebního zákona.

Poznámka:
Předmětem opakovaného veřejného projednání není Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území, jeho znění nebylo třeba upravovat ani doplňovat (pdf vyhodnocení (pdf, 8 MB) ).

 


Obec Životice u Nového Jičína

Územní plán Životice u Nového Jičína
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína na svém 6. zasedání dne 1. 2. 2016 vydalo Územní plán Životice u Nového Jičína, který nabyl účinnosti dne 23. 2. 2016 a je k nahlédnutí zde.