Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace


Město Nový Jičín

Změna č. 7 Územního plánu Nový Jičín

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Nový Jičín (dále jen „pořizovatel“) zahajuje opakované řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny územního plánu, neboť s odvoláním na ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona došlo na základě vyhodnocení výsledků předešlého veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu.  Opakované veřejné projednání proběhne pouze v rozsahu provedených úprav návrhu změny územního plánu po veřejném projednání. Jejich rozsah je zřejmý v kap. II.A.I.2 textové části odůvodnění návrhu změny územního plánu.

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Změny č. 7 Územního plánu Nový Jičín se uskuteční dne 28. 11. 2022 v 16:00 hodin v aule Městského úřadu Nový Jičín

Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání tj. do 5. 12. 2022 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou a to jen k částem řešení, které byly změněny od předešlého veřejného projednání. Písemná podání se uplatňují na adrese Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, případně do datové schránky „ywmb4nc“.

Upravený návrh změny ÚP po veřejném projednání obsahuje tyto části:

I.A pdf Textová část Změny č. 7 ÚP Nový Jičín (výrok) (pdf, 2 MB)
I.B Grafická část Změny č. 7 ÚP Nový Jičín
I.B.a) pdf Výkres základního členění (pdf, 9 MB) + pdf legenda (pdf, 72 KB)
I.B.b) pdf Hlavní výkres (pdf, 7 MB) + pdf legenda (pdf, 426 KB)
I.B.c) pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 8 MB) + pdf legenda (pdf, 242 KB)

II.A. pdf Textová část odůvodnění Změny č. 7 ÚP Nový Jičín (pdf, 3 MB)
II.B. Grafická část odůvodnění Změny č. 7 ÚP Nový Jičín
II.B.a) pdf Koordinační výkres (pdf, 22 MB) + pdf legenda (pdf, 1 MB)
II.B.c) pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 11 MB) + pdf legenda (pdf, 330 KB)


Změna č. 8 Územního plánu Nový Jičín

O pořízení Změny č. 8 územního plánu Nový Jičín rozhodlo Zastupitelstva města Nový Jičín na svém zasedání dne 13.06.2022. V současné době je zpracován návrh zadání Změny č. 8.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Mořkov

Změna č. 3 Územního plánu Mořkov

Projektant v současné době pracuje na návrhu Změny č. 3.