Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace


Město Nový Jičín

Změna č. 7 Územního plánu Nový Jičín

Veřejné projednání návrhu změny se konalo dne 02.05.2022. Nyní probíhá vyhodnocení výsledků tohoto projednání.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Mořkov

Změna č. 2 Územního plánu Mořkov

Zastupitelstvo obce Mořkov oznamuje vydání Změny č. 2 Územního plánu Mořkov formou opatření obecné povahy.

Změna č. 2 Územního plánu Mořkov obsahuje tyto části:

A. Změna č. 2 Územního plánu Mořkov (výrok)
pdf Textová část (pdf, 572 KB)

A. Grafická část
pdf Výkres základního členění (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 150 KB)
pdf Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 300 KB)
pdf Hlavní výkres – Doprava (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 389 KB)
pdf Hlavní výkres – Vodní hospodářství (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 356 KB)
pdf Hlavní výkres – Energetika, spoje (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 333 KB)
pdf Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 189 KB)

B. Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Mořkov
pdf Textová část (pdf, 2 MB)

B. Grafická část
pdf Koordinační výkres (pdf, 3 MB) + pdf legenda (pdf, 519 KB)
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 525 KB) + pdf legenda (pdf, 897 KB)
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 363 KB)

Úplné znění Územního plánu Mořkov po Změně č. 2 obsahuje tyto části:

Textová část
pdf úplné znění výroku (pdf, 712 KB)

Grafická část
pdf Výkres základního členění (pdf, 801 KB) + pdf legenda (pdf, 136 KB)
pdf Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 515 KB)
pdf Hlavní výkres – Doprava (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 745 KB)
pdf Hlavní výkres – Vodní hospodářství (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 661 KB)
pdf Hlavní výkres – Energetika, spoje (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 1 MB)
pdf Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (pdf, 925 KB) + pdf legenda (pdf, 269 KB)
pdf Koordinační výkres (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 1 MB)

Změna č. 2 územního plánu Mořkov nabývá účinnosti dnem doručení veřejné vyhlášky, tj. patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení na úřední desce.