Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace


Město Nový Jičín

Návrh Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín

Projekt Regulační plán městské památkové rezervace Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: cz.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0003229 Cílem projektu je umožnit rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města s jeho kulturně historickými hodnotami a specifiky.

IROP

V současné době probíhá řízení o regulačním plánu podle § 67 stavebního zákona. Veřejné projednání regulačního plánu se uskutěčnilo dne 4. 11. 2019. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručil dotčeným orgánům a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. (§ 67 odst. 4 stavebního zákona)


Obec Bartošovice

Územní plán Bartošovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Zastupitelstvo obce Bartošovice vydalo na svém 20. zasedání konaném dne 20.12.2017 usnesením č. 1499/2017/Kr Územní plán Bartošovice formou opatření obecné povahy – odkaz zde.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou
V souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona předkládá pořizovatel zastupitelstvu obce návrh na schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou v uplynulém období let 2014-2018.

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Hladké Životice

Návrh územního plánu Hladké Životice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl:
•  společně projednán s uvedeným orgány dne 07. 01. 2019 v 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 031 Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
•   vystaven  k veřejnému nahlédnutí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
 – na Odboru územního plánování a stavebního řádu,  Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac)
 – na Obecním úřadě Hladké Životice, Hlavní 208,  Hladké Životice (tel: 556 756 023, e-mail: obec@hladkezivotice.cz)

Zároveň je do Návrhu územního plánu Hladké Životice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území možné nahlédnout zde:

A  ÚZEMNÍ PLÁN HLADKÉ ŽIVOTICE
A. Textová část
pdf Hladké Životice-textová část (pdf, 843 KB)
A. Grafická část
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 700 KB) , pdf A.1 Základní členění území-legenda (pdf, 202 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 2 MB) , pdf A.2 Hlavní výkres-legenda (pdf, 424 KB)
pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby (pdf, 895 KB) , pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby-legenda (pdf, 233 KB)
B.  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
B. Textová část
pdf Hladké Životice-odůvodnění (pdf, 4 MB)
B. Grafická část
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 5 MB) , pdf B.1 Koordinační výkres-legenda (pdf, 896 KB)
pdf B.2 Doprava (pdf, 2 MB) , pdf B.2 Doprava-legenda (pdf, 671 KB)
pdf B.3 Vodní hospodářství (pdf, 2 MB) , pdf B.3 Vodní hospodářství-legenda (pdf, 544 KB)
pdf B.4 Energetika (pdf, 3 MB) , pdf B.4 Energetika-legenda (pdf, 578 KB)
pdf B.5 ZPF (pdf, 2 MB) , pdf B.5 ZPF-legenda (pdf, 429 KB)
pdf B.6 Širší vztahy (pdf, 2 MB) , pdf B.6 Širší vztahy-legenda (pdf, 489 KB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pdf SEA Hladke Zivotice-fin (pdf, 5 MB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ pdf Hladké Životice-URÚ (pdf, 1 001 KB)

nebo je  možné nahlédnout na webové stránky Obce Hladké Životice pod záložkou Územní plán www.HladkeZivotice.cz  nebo zde.

Dotčené orgány, sousední obce, každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) mohl v souladu s ustanovení § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě písemné připomínky a stanoviska, tj. do 06. 02. 2019. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

V současné době probíhá zapracování došlých stanovisek a připomínek u projektantky. Informace: Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Ing. Hana Macháčková, kancelář č. 038, tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac)


Obec Hodslavice

Návrh územního plánu Hodslavice  a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Návrh Územního plánu Hodslavice byl veřejně projednán. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě vyhodnocení projednání dojde k podstatné úpravě návrhu územního plánu, bude návrh územního plánu v rozsahu těchto úprav znovu projednán na opakovaném veřejném projednání, jehož konání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.

Do verze návrhu územního plánu, která byla veřejně projednaná v září 2018, je možné nahlédnou zde:

pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 291 KB) , jehož nedílnou součástí je

 I. Návrh Územního plánu Hodslavice
pdf I.A. Textová část (pdf, 1 MB)
I.B. Grafická část
pdf I./B.1. Základní členění území (pdf, 1 MB) , pdf I./B.1._Legenda (pdf, 306 KB)
pdf I./B.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) , pdf I./B.2._Legenda (pdf, 339 KB)
pdf I./B.3. Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) , pdf I./B.3._Legenda (pdf, 307 KB)
pdf I./B.4. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace (pdf, 1 MB) , pdf I./B.4._Legenda (pdf, 298 KB)

II. Odůvodnění územního plánu Hodslavice
pdf II.A. Textová část (pdf, 6 MB)
II.B. Grafická část
pdf II./B.1. Koordinační výkres (pdf, 20 MB) , pdf II./B.1._Legenda (pdf, 411 KB)
pdf II./B.2. Širší vztahy (pdf, 7 MB)
pdf II./B.3. Předpokládané zábory půdního fondu (pdf, 1 MB) , pdf II./B.3._Legenda (pdf, 313 KB)

Dále je zpracováno:
pdf III. Vyhodnocení vlivů ÚP Hodslavice na udržitelný rozvoj území (část A, C-F) (pdf, 8 MB)

 


Obec Hostašovice 

Návrh územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona společně projednán s dotčenými orgány dne 07. 01. 2019 v 8:00 hodin v zasedací místnosti č. 031 Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín a pro veřejnost se uskutečnila beseda dne 23. 01. 2019 v 17:30 v Zasedací místnosti Obecního úřadu Hostašovice.

Návrh územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl vystaven  k veřejnému nahlédnutí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
 – na Odboru územního plánování a stavebního řádu,  Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac)
 – na Obecním úřadě Hostašovice, Hostašovice 44 (tel: 556 712 841, e-mail: podatelna.ou@hostasovice.cz)

Do Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území je možné nahlédnout zde

A  ÚZEMNÍ PLÁN HOSTAŠOVICE
A. Textová část

pdf Hostašovice-návrh (pdf, 760 KB)
A. Grafická část

pdf A.1 Základní členění území (pdf, 417 KB) , pdf A.1 Základní členění území-legenda (pdf, 185 KB)

pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 839 KB) , pdf A.2 Hlavní výkres-legenda (pdf, 342 KB)

pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby (pdf, 479 KB) , pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby-legenda (pdf, 230 KB)

B.  ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
B. Textová část

pdf Hostašovice-odůvodnění (pdf, 3 MB)

B. Grafická část

pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 2 MB) , pdf B.1 Koordinační výkres-legenda (pdf, 793 KB)

pdf B.2 Doprava (pdf, 1 MB) , pdf B.2 Doprava-legenda (pdf, 528 KB)

pdf B.3 Vodní hospodářství (pdf, 1 MB) , pdf B.3 Vodní hospodářství-legenda (pdf, 411 KB)

pdf B.4 Energetika (pdf, 1 MB) , pdf B.4 Energetika-legenda (pdf, 483 KB)

pdf B.5 ZPF (pdf, 803 KB) , pdf B.5 ZPF-legenda (pdf, 268 KB)

pdf B.6 Širší vztahy (pdf, 2 MB) , pdf B.6 Širší vztahy-legenda (pdf, 856 KB)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pdf SEA Hostasovice (pdf, 5 MB)

POSOUZENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI pdf UP Hostasovice -Natura 2000 (pdf, 2 MB)
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ pdf Hostašovice-URÚ (pdf, 1 MB)

nebo je možné nahlédnout na webové stránky Obce Hostašovice www.hostasovice.cz (Důležité informace/Územní plán) nebo zde.

Dotčené orgány, sousední obce, každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) mohl v souladu s ustanovení § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě písemné připomínky a stanoviska, tj. do 06. 02. 2019. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

V současné době probíhá vyhodnocení došlých stanovisek a připomínek u pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Ing. Hana Macháčková, kancelář č. 038, tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac)


Obec Libhošť

Zpráva o uplatňování územního plánu
Zprávu o uplatňování územního plánu za období 08/2013 – 08/2017 schválilo Zastupitelstvo obce Libhošť na svém 26. zasedání dne 14. 12. 2017.


Obec Mořkov

Zastupitelstvo obce  na svém zasedání dne 19.9.2018 vydalo Změnu č.1 ÚP Mořkov, která nabyla účinnosti dne 24.11.2018. Územně plánovací dokumentace a podklady jsou k nahlédnutí zde.

Územní studie lokalita „Pastelník“
Zpracování předmětné územní studie je uloženo Územním plánem Mořkov, kde pro část vymezené zastavitelné plochy  Z 44  je podmínkou pro rozhodování v území.  Úřad územního plánování vypracoval  zadání této  územní studie a zaslal ho zhotoviteli ke zpracování. Obec Mořkov následně přerušila práce na pořízení. Podrobnější informace je možno získat přímo na obci.


Obec Rybí

Územní plán Rybí
Zastupitelstvo obce Rybí na svém 16. zasedání dne 4. 10. 2017 vydalo Územní plán Rybí, který nabyl účinnosti dne 2. 11. 2017 a je k nahlédnutí zde.


Obec Sedlnice

Změna č. 1 územního plánu Sedlnice 
Zastupitelstvo obce Sedlnice dne 23. 4. 2018 vydalo Změnu č. 1 územního plánu Sedlnice, která nabyla účinnosti dne 15. 5. 2018. Územně plánovací dokumentace a podklady jsou k nahlédnutí zde.


Obec Starý Jičín

Návrh změny č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín

Oznamujeme dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Starý Jičín, sousedním obcím a veřejnosti v souladu s ustanovením s § 52 stavebního zákona zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny územního plánu, která bude v návaznosti na § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, vydána formou opatření obecné povahy.
Návrh změny č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území bude
• veřejně projednán dne
09.12.2019 v 16:00 hodin ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice ve Vlčnově č. p. 150
• vystaven  k veřejnému nahlédnutí  od
08.11.2019 do 16.12.2019:
–  na Odboru územního plánování a stavebního řádu,  Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040 (tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)
–  na Obecním úřadě Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133 (tel: 556 785 155, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz)

Zároveň je do Návrhu změny č. 1 územního plánu pro Obec Starý Jičín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území možné nahlédnout zde:

pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 427 KB) jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁN PRO OBEC STARÝ JIČÍN:

1. Textová část

pdf ÚP Starý Jičín – změna č.1 – textová část (pdf, 730 KB) pdf Textova cast oduvodneni porizovatel (pdf, 1 MB)

Příloha: pdf Návrh úplného znění textové části I. ÚP Starý Jičín po změně č.1 s vyznačením navrhovaných změn (pdf, 489 KB)
2. Grafická část

pdf I.3.a) Výkres základního členění území (pdf, 2 MB)

pdf I.3.b) Hlavní výkres (pdf, 2 MB)

pdf I.3.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 2 MB)

pdf II.2.a) Koordinační výkres (pdf, 4 MB)

pdf II.2.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 2 MB)

Dále je zpracováno:
3. Vyhodnocení vlivu Návrhu změny č. 1 územního plánu Starý Jičín na životní prostředí pdf ÚP Starý Jičín – změna č.1 – SEA posouzení (pdf, 1 MB)
4. Vyhodnocení vlivu Návrhu změny č. 1 územního plánu Starý Jičín na udržitelný rozvoj území pdf ÚP Starý Jičín – změna č.1 – vyhodnocení vlivu na URÚ (pdf, 297 KB)

nebo je možné nahlédnout na webové stránky Obce Starý Jičín na www.stary-jicin.cz nebo zde.

Při veřejném projednání bude zajištěn výklad územně plánovací dokumentace. Při veřejném projednání lze v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatnit písemně stanoviska, námitky a připomínky, přičemž musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) může v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání písemné připomínky, tj. do 16.12.2019.

Upozorňujeme dotčené osoby, tj. v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněné investory a zástupce veřejnosti, že mohou podat námitky proti návrhu změny územního plánu a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 16.12.2019. Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 16.12.2019 stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.

Upozorňujeme dotčené osoby, tj. v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněné investory a zástupce veřejnosti, že mohou podat námitky proti návrhu změny územního plánu a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 16.12.2019. Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Stanoviska, námitky a připomínky zasílejte písemně výhradně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Identifikátor datové schránky: ywmb4nc). Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 


Obec Šenov u Nového Jičína

Návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína
Úřad územního plánování uskutečnil opakované veřejné projednání o upraveném návrhu územního plánu.  Jelikož  nebylo nutno upravený návrh posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí, nebylo třeba ani upravovat či doplňovat již zpracované vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Opakované veřejné projednání  proběhlo pouze v rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu, jenž jsou zřejmé z kap. E.3.) textové části odůvodnění návrhu územního plánu zpracované projektantem.
Opakované veřejné projednání se uskutečnilo dne 31. 10. 2019 od 16:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Šenov u Nového Jičína.
Upravený návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína včetně odůvodnění byl zveřejněn k nahlédnutí od 25. 9. 2019 do 7. 11. 2019
– v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 a u obce na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
– v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup u obce na webové adrese http://www.senovunovehojicina.cz  v části Obec – Územní plán, adresa: http://www.senovunovehojicina.cz/cs/obec-senov/uzemni-plan
nebo zde
I. Návrh územního plánu
pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 93 KB)
pdf I.A. Textová část (pdf, 3 MB)
I.B.   Grafická část
pdf I.B.1. Výkres základního členění území (pdf, 709 KB) + pdf I.B.1. legenda (pdf, 385 KB)
pdf I.B.2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB) + pdf I.B.2. legenda (pdf, 496 KB)
pdf I.B.3. Koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) + pdf I.B.3. legenda (pdf, 485 KB)
pdf I.B.4. Vykres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 479 KB) + pdf I.B.4. legenda (pdf, 312 KB)
II. Odůvodnění
pdf II.A. Textová část (pdf, 3 MB)
pdf II. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem (pdf, 4 MB)
II.B. Grafická část
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) + pdf II.B.1. legenda (pdf, 734 KB)
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 730 KB)
pdf II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 952 KB) + pdf II.B.3. legenda (pdf, 317 KB)

Do 7.11.2019 mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby námitky a dotčené orgány a krajský úřad (nadřízený orgán)  stanoviska. Připomínky, námitky a stanoviska bylo možno uplatnit jen k částem řešení, které byly od předešlého veřejného projednání změněny.  Předmětem opakovaného veřejného projednání nebylo Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území, jeho znění nebylo třeba upravovat ani doplňovat (pdf vyhodnocení (pdf, 8 MB) ).

V současné době pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnocuje výsledky projednání a zpracovává  návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy budou následně doručeny dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek.

 


Obec Životice u Nového Jičína

Územní plán Životice u Nového Jičína
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína na svém 6. zasedání dne 1. 2. 2016 vydalo Územní plán Životice u Nového Jičína, který nabyl účinnosti dne 23. 2. 2016 a je k nahlédnutí zde.