Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

 


 

Město Nový Jičín

Návrh Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín

Projekt Regulační plán městské památkové rezervace Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: cz.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0003229
Cílem projektu je umožnit rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města s jeho kulturně historickými hodnotami a specifiky.

 

 

 

 

 

Zpracování návrhu Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín bylo dle § 65 odst. 3 stavebního zákona bylo oznámeno veřejnou vyhláškou 13.6.2017. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí a každý mohl uplatnit písemné připomínky. Současně byl návrh projednán s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Nyní probíhají další fáze projednání. Pořizovatel poté vyhodnotí výsledek projednání, případné řešení rozporů a zajistí upravení návrhu regulačního plánu.

Poté bude podle § 67 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu regulačního plánu.

Informovat se můžete u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, úseku úřadu územního plánování, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01, Ing. arch. Jitka Pospíšilová, kancelář č. 039, vždy v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody (tel. 556 768 276, jpospisilova, DS: ywmb4nc).

Do elektronické podoby je možné nahlédnout zde:

Návrh regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín
pdf I.A. Textová část (pdf, 586 KB)
I.B Grafická část
pdf I.B.1 Hlavní výkres (pdf, 1 MB)
pdf I.B.2 Dopravní infrastruktura (pdf, 879 KB)
pdf I.B.3 Výkres technické infrastruktury (pdf, 1 000 KB)
pdf I.B.4 Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace (pdf, 336 KB)
I.B.5 představuje soubor 17 výkresů + 3 listy
pdf 1_titulní strana (pdf, 234 KB)
pdf 2_text_A3 (pdf, 359 KB)
pdf 2b_legenda_A3 (pdf, 5 MB)
pdf 3_A1_zámek (pdf, 1 MB)
pdf 4_A2 (pdf, 5 MB)
pdf 5_B (pdf, 5 MB)
pdf 6_C (pdf, 7 MB)
pdf 7_D (pdf, 3 MB)
pdf 8_E (pdf, 3 MB)
pdf 9_F (pdf, 4 MB)
pdf 10_G (pdf, 3 MB)
pdf 11_H (pdf, 3 MB)
pdf 12_CH (pdf, 9 MB)
pdf 13_I (pdf, 6 MB)
pdf 14_J (pdf, 6 MB)
pdf 15_K (pdf, 3 MB)
pdf 16_L (pdf, 1 MB)
pdf 17_M (pdf, 2 MB)
pdf 18_N (pdf, 4 MB)
pdf 19_O (pdf, 3 MB)

pdf II.A. Textová část odůvodnění (pdf, 770 KB)
II.B Grafická část odůvodnění
pdf II.B.1 Koordinační výkres (pdf, 1 MB)
pdf II.B.2 Širší vztahy (pdf, 585 KB)

 


Obec Bartošovice

Územní plán Bartošovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Zastupitelstvo obce Bartošovice vydalo na svém 20. zasedání konaném dne 20.12.2017 usnesením č. 1499/2017/Kr Územní plán Bartošovice formou opatření obecné povahy – odkaz zde.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají a postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona, tj. je provedena zejména aktualizace zastavěného území, posouzení souladu s  Aktualizací č.1 Politiky územního rozvoje ČR, zohlednění aktuálních územně analytických podkladů atd. Je zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.

Návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území projednaný dle § 50 stavebního zákona.
pdf I.1 Textová část Změny č.1 + II.1 Textová část odůvodnění Změny č.1 (pdf, 1 MB)
I.2 Grafická část Změny č.1
průsvitka k výkresu   pdf I.A. Výkres základního členění území (pdf, 222 KB)
průsvitka k výkresu   pdf I.B. Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 336 KB)
průsvitka k výkresu   pdf I.B1. Koncepce dopravy (pdf, 182 KB)
průsvitka k výkresu   pdf I.B2. Koncepe vodního hospodářství (pdf, 187 KB)
průsvitka k výkresu   pdf I.B3. Koncepce energetiky a spojů (pdf, 185 KB)
II.2.Grafická část odůvodnění Změny č.1
průsvitka k výkresu   pdf II.A. Koordinační výkres (pdf, 455 KB)
                        výkres   pdf II.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 413 KB)
pdf III. Vyhodnoceni předpokládaných vlivů návrhu Změny č.1 na udržitelný rozvoj území (pdf, 266 KB) a příloha pdf Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č.1 na životní prostředí (pdf, 430 KB)


Obec Hladké Životice

Zadání územního plánu Hladké Životice

Dne 12. 9.  2017 bylo zastupitelstvem obce schváleno pdf ZADÁNÍ (pdf, 273 KB) územního plánu Hladké Životice. Schválené ZADÁNÍ bylo předáno vybrané projektantce, která na základě tohoto podkladu zpracuje NÁVRH územního plánu a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Po té bude následovat další fáze projednávání nové územně plánovací dokumentace – společné jednání s obcí, krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčenými orgány. Zveřejnění NÁVRHU územního plánu pro společné jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.


Obec Hodslavice

Návrh územního plánu Hodslavice  a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Dle § 50 stavebního zákona proběhlo projednání návrhu Územního plánu Hodslavice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Dotčené orgány, sousední obce a každý mohli v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit u pořizovatele písemné stanoviska resp. připomínky ve lhůtě do 19. 3. 2015.
V současné době pořizovatel v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 stavebního zákona vyhodnocuje výsledky projednání, řeší rozpory a připravuje návrh pokynů pro úpravu návrhu ÚP Hodslavice.
Po té bude následovat dle § 52 stavebního zákona řízení o návrhu Územního plánu Hodslavice.


Obec Hostašovice

Zadání územního plánu Hostašovice

Dne 21. 12. 2016 bylo zastupitelstvem obce schváleno ZADÁNÍ územního plánu Hostašovice. Schválené ZADÁNÍ bylo předáno vybrané projektantce, která na základě tohoto podkladu zpracuje NÁVRH územního plánu a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Po té bude následovat další fáze projednávání nové územně plánovací dokumentace – společné jednání s obcí, krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčenými orgány. Zveřejnění NÁVRHU územního plánu pro společné jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.


Obec Jeseník nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou

V souladu s § 52 stavebního zákona proběhlo řízení o návrhu změny územního plánu. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 24. 1. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jeseník nad Odrou. Nyní pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy budou zaslány dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby k nim do 30 dnů uplatnily stanoviska. Poté projektant upraví na základě výsledků projednání návrh změny územního plánu.


Obec Libhošť

Zpráva o uplatňování územního plánu

Zprávu o uplatňování územního plánu za období 08/2013 – 08/2017 schválilo Zastupitelstvo obce Libhošť na svém 26. zasedání dne 14. 12. 2017.


Obec Mořkov

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Mořkov
Proběhlo řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č.1 Územního plánu Mořkov, řešící zejména změnu vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury pro čistírnu odpadních vod. Zpracování bylo provedeno nad obnoveným katastrálním operátem. Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Mořkov se uskutečnilo dne 18. 1. 2018 v 16:00 hodin ve Společenském domě, Horní č. 10, 742 72  Mořkov. Nyní probíhají další fáze pořízení.
Návrh Změny č.1 Územního plánu Mořkov s odůvodněním projednaný dle § 52 stavebního zákona zde:
pdf Změna č.1 ÚP Mořkov_A. Textová část + Odůvodnění_B. Textová část (pdf, 2 MB) (včetně srovnávacího textu)
A. Grafická část – formou průsvitek
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 1 MB) + příslušná pdf A.1 legenda (pdf, 169 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.2 legenda (pdf, 485 KB)
pdf A.3 Hlavní výkres – doprava (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.3 legenda (pdf, 449 KB)
pdf A.4 Hlavní výkres – vodní hospodářství (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.4 legenda (pdf, 490 KB)
pdf A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.5 legenda (pdf, 495 KB)
pdf A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (pdf, 1 MB) + pdf A.6 legenda (pdf, 248 KB)
B. Grafická část odůvodnění – formou průsvitek
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 3 MB) + příslušná pdf B.1 legenda (pdf, 1 MB)
pdf B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 2 MB) + příslušná pdf B.2 legenda (pdf, 341 KB)
Územní studie lokalita „Pastelník“
Zpracování předmětné územní studie je uloženo Územním plánem Mořkov, kde pro část vymezené zastavitelné plochy  Z 44  je podmínkou pro rozhodování v území.  Úřad územního plánování vypracoval  zadání této  územní studie a zaslal ho zhotoviteli ke zpracování. Obec Mořkov následně přerušila práce na pořízení. Podrobnější informace je možno získat přímo na obci.


Obec Rybí

Územní plán Rybí

Zastupitelstvo obce Rybí na svém 16. zasedání dne 4. 10. 2017 vydalo Územní plán Rybí, který nabyl účinnosti dne 2. 11. 2017 a je k nahlédnutí zde.


Obec Sedlnice

Návrh Změny č. 1 územního plánu Sedlnice

Oznamujeme zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Sedlnice, která bude vydána formou opatření obecné povahy. pdf Veřejná vyhláška (pdf, 174 KB)
Tato změna je pořizována zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona.
Obsah změny: Změna územního plánu řeší pouze malou plochu v průmyslové zóně Mošnov. Cílem je zpřístupnění rozvojových ploch na území obce Mošnov silniční a drážní dopravou. Předmětem změny je dále aktualizace územního plánu na podkladu digitální katastrální mapy a aktualizace zastavěného území bez vlivu na věcné řešení územního plánu.
Veřejné projednání se uskuteční 12. března 2018 v 16:00 hodin v KIC Sněženka v Sedlnicích.
Úplné znění návrhu Změny č. 1 Územního plánu Sedlnice s odůvodněním je podle § 20 odst. 1 a § 55b odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu zveřejněno k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 9. 2. 2018 do 19. 3. 2018

  • v tištěné podobě
    – u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 039, (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 768 276)
    – na Obecním úřadě Sedlnice (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 745 591),
  • v elektronické podobě zde:

Textová část návrhu změny:
pdf I.A ZMĚNA Č.1 ÚP SEDLNICE (pdf, 2 MB)
pdf SEDLNICE ZM Č.1 SROVNÁVACÍ TEXT (pdf, 1 MB)
Grafická část návrhu změny:
průsvitka k výkresu pdf I.B.a Výkres základního členění území (pdf, 4 MB)
průsvitka k výkresu pdf I.B.b.1 Hlavní výkres (pdf, 5 MB)
průsvitka k výkresu pdf I.B.b.2 Koncepce dopravní a technické infrastruktury (pdf, 4 MB)
průsvitka k výkresu pdf I.B.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 3 MB)
Grafická část odůvodnění návrhu změny:
průsvitka k výkresu pdf II.B.a Koordinační výkres (pdf, 7 MB)
průsvitka k výkresu pdf II.B.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 3 MB)
průsvitka k výkresu pdf II.B.d.1 Doprava (pdf, 5 MB)
průsvitka k výkresu pdf II.B.d.2 Vodní hospodářství (pdf, 5 MB)

Upozornění:
Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení změny územního plánu, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 19. 3. 2018, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
K veřejnému projednání jsou přizvány dotčené orgány, krajský úřad, obec Sedlnice a sousední obce.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňují do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 19. 3. 2018, svá stanoviska k návrhu změny.
Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Stanoviska, připomínky a námitky lze písemně uplatnit do 19. 3. 2018 na adrese pořizovatele: Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, (ID DS: ywmb4nc)
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
K podáním, která se netýkají obsahu projednávané změny územního plánu, se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.


Obec Starý Jičín

Návrh Změny č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín

Zprávu o uplatňování územního plánu v letech 2012-2016 schválilo Zastupitelstvo obce Starý Jičín na svém 14. zasedání dne 22. 2. 2017. Tato  zpráva obsahuje současně pokyny pro zpracování změny č. 1 územního plánu.


Obec Šenov u Nového Jičína

Návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 17.5. 2017  do 3.7. 2017 a každý mohl do 3. 7. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona.

Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína.

Návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území projednaný dle § 50 stavebního zákona.
I. Návrh územního plánu
pdf I.A. Textová část (pdf, 1 MB)
I.B. Grafická část
pdf I.B.1. Výkres základního členění území (pdf, 647 KB) + příslušnápdf I.B.1.legenda (pdf, 360 KB)
pdf I.B.2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB) + příslušná pdf I.B.2.legenda (pdf, 496 KB)
pdf I.B.3. Koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) + příslušná pdf I.B.3.legenda (pdf, 474 KB)
pdf I.B.4. Vykres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 474 KB) + příslušnápdf I.B.4. legenda (pdf, 404 KB)
II. Odůvodnění
pdf II.A. Textová část (pdf, 15 MB)
II.B. Grafická část
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) + příslušná pdf II.B.1. legenda (pdf, 732 KB)
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 733 KB)
pdf II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 946 KB) + příslušná pdf II.B.3. legenda (pdf, 316 KB)

pdf Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území (pdf, 8 MB)

Obec Životice u Nového Jičína

Územní plán Životice u Nového Jičína

Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína na svém 6. zasedání dne 1. 2. 2016 vydalo Územní plán Životice u Nového Jičína, který nabyl účinnosti dne 23. 2. 2016 a je k nahlédnutí zde.

Územní studie US1

Zpracování této územní studie je uloženo Územním plánem Životice u Nového Jičína, který nabyl účinnost 23.02.2016. Územní studie US1 bude podmínkou pro rozhodování ve vymezené zastavitelné ploše, u návrhových ploch 20 až 25. Úřad územního plánování, jako příslušný pořizovatel pro obec Životice u Nového Jičína vypracoval zadání této studie a zaslal ho určené projektantce ke zpracování.

Do elektronické podoby zadání územní studie ÚS1 je možné nahlédnout zde:

pdf ZADÁNÍ_Územní studie_US1 (pdf, 1 MB)