Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

 


 

Město Nový Jičín

Návrh Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín

Projekt Regulační plán městské památkové rezervace Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: cz.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0003229
Cílem projektu je umožnit rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města s jeho kulturně historickými hodnotami a specifiky.

 

 

 

 

 

Zpracování návrhu Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín bylo dle § 65 odst. 3 stavebního zákona bylo oznámeno veřejnou vyhláškou 13.6.2017. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí a každý mohl uplatnit písemné připomínky. Současně byl návrh projednán s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Nyní probíhají další fáze projednání. Pořizovatel poté vyhodnotí výsledek projednání, případné řešení rozporů a zajistí upravení návrhu regulačního plánu.

Poté bude podle § 67 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu regulačního plánu.

Informovat se můžete u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, úseku úřadu územního plánování, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01, Ing. arch. Jitka Pospíšilová, kancelář č. 039, vždy v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody (tel. 556 768 276, jpospisilova, DS: ywmb4nc).

Do elektronické podoby je možné nahlédnout zde:

Návrh regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín
pdf I.A. Textová část (pdf, 586 KB)
I.B Grafická část
pdf I.B.1 Hlavní výkres (pdf, 1 MB)
pdf I.B.2 Dopravní infrastruktura (pdf, 879 KB)
pdf I.B.3 Výkres technické infrastruktury (pdf, 1 000 KB)
pdf I.B.4 Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace (pdf, 336 KB)
I.B.5 představuje soubor 17 výkresů + 3 listy
pdf 1_titulní strana (pdf, 234 KB)
pdf 2_text_A3 (pdf, 359 KB)
pdf 2b_legenda_A3 (pdf, 5 MB)
pdf 3_A1_zámek (pdf, 1 MB)
pdf 4_A2 (pdf, 5 MB)
pdf 5_B (pdf, 5 MB)
pdf 6_C (pdf, 7 MB)
pdf 7_D (pdf, 3 MB)
pdf 8_E (pdf, 3 MB)
pdf 9_F (pdf, 4 MB)
pdf 10_G (pdf, 3 MB)
pdf 11_H (pdf, 3 MB)
pdf 12_CH (pdf, 9 MB)
pdf 13_I (pdf, 6 MB)
pdf 14_J (pdf, 6 MB)
pdf 15_K (pdf, 3 MB)
pdf 16_L (pdf, 1 MB)
pdf 17_M (pdf, 2 MB)
pdf 18_N (pdf, 4 MB)
pdf 19_O (pdf, 3 MB)

pdf II.A. Textová část odůvodnění (pdf, 770 KB)
II.B Grafická část odůvodnění
pdf II.B.1 Koordinační výkres (pdf, 1 MB)
pdf II.B.2 Širší vztahy (pdf, 585 KB)

 


Obec Bartošovice

Územního plánu Bartošovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Zastupitelstvo obce Bartošovice vydalo na svém 20. zasedání konaném dne 20.12.2017 usnesením č. 1499/2017/Kr Územní plán Bartošovice formou opatření obecné povahy.
Územní plán je k nahlédnutí:

  • v tištěné podobě
    – u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 039, (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 276)
    – na Obecním úřadě Bartošovice (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 758 679),
  • v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Nový Jičín novyjicin.cz v sekci Městský úřad – Územní plánování – Územně plánovací dokumentace; odkaz zde.Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají a postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona, tj. je provedena zejména aktualizace zastavěného území, posouzení souladu s  Aktualizací č.1 Politiky územního rozvoje ČR, zohlednění aktuálních územně analytických podkladů atd. Je zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.

Návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území projednaný dle § 50 stavebního zákona.
pdf I.1 Textová část Změny č.1 + II.1 Textová část odůvodnění Změny č.1 (pdf, 1 MB)
I.2 Grafická část Změny č.1
průsvitka k výkresu   pdf I.A. Výkres základního členění území (pdf, 222 KB)
průsvitka k výkresu   pdf I.B. Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 336 KB)
průsvitka k výkresu   pdf I.B1. Koncepce dopravy (pdf, 182 KB)
průsvitka k výkresu   pdf I.B2. Koncepe vodního hospodářství (pdf, 187 KB)
průsvitka k výkresu   pdf I.B3. Koncepce energetiky a spojů (pdf, 185 KB)
II.2.Grafická část odůvodnění Změny č.1
průsvitka k výkresu   pdf II.A. Koordinační výkres (pdf, 455 KB)
                        výkres   pdf II.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 413 KB)
pdf III. Vyhodnoceni předpokládaných vlivů návrhu Změny č.1 na udržitelný rozvoj území (pdf, 266 KB) a příloha pdf Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č.1 na životní prostředí (pdf, 430 KB)


Obec Hladké Životice

Zadání územního plánu Hladké Životice

Dne 12. 9.  2017 bylo zastupitelstvem obce schváleno pdf ZADÁNÍ (pdf, 273 KB) územního plánu Hladké Životice. Schválené ZADÁNÍ bylo předáno vybrané projektantce, která na základě tohoto podkladu zpracuje NÁVRH územního plánu a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Po té bude následovat další fáze projednávání nové územně plánovací dokumentace – společné jednání s obcí, krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčenými orgány. Zveřejnění NÁVRHU územního plánu pro společné jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.


Obec Hodslavice

Návrh územního plánu Hodslavice  a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Dle § 50 stavebního zákona proběhlo projednání návrhu Územního plánu Hodslavice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Dotčené orgány, sousední obce a každý mohli v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatnit u pořizovatele písemné stanoviska resp. připomínky ve lhůtě do 19. 3. 2015.
V současné době pořizovatel v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 stavebního zákona vyhodnocuje výsledky projednání, řeší rozpory a připravuje návrh pokynů pro úpravu návrhu ÚP Hodslavice.
Po té bude následovat dle § 52 stavebního zákona řízení o návrhu Územního plánu Hodslavice.


Obec Hostašovice

Zadání územního plánu Hostašovice

Dne 21. 12. 2016 bylo zastupitelstvem obce schváleno ZADÁNÍ územního plánu Hostašovice. Schválené ZADÁNÍ bylo předáno vybrané projektantce, která na základě tohoto podkladu zpracuje NÁVRH územního plánu a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Po té bude následovat další fáze projednávání nové územně plánovací dokumentace – společné jednání s obcí, krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčenými orgány. Zveřejnění NÁVRHU územního plánu pro společné jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.


Obec Jeseník nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Jeseník nad Odrou (dále jen „pořizovatel“) oznamuje zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou, který bude vydán formou opatření obecné povahy. Návrh změny územního plánu řeší vymezené části správního území Jeseník nad Odrou.

Veřejné projednání se uskuteční dne 24. 1. 2018 v 16:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Jeseník nad Odrou.

Úplné znění návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou s odůvodněním je zveřejněno k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 20. 12. 2017 do 31. 1. 2018

  • v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu a na Obecním úřadě Jeseník nad Odrou;
  • v elektronické podobě:
Textová část
pdf Textová část Změny č. 1 včetně odůvodnění (pdf, 563 KB)
pdf Návrh právního stavu textové části (pdf, 196 KB)
I. Grafická část Změny č. 1 – průsvitky k výkresům
pdf 2.a Výkres základního členění území (pdf, 556 KB)
pdf 2.b Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 710 KB)
pdf 2.c Koncepce dopravní infrastruktury (pdf, 1 MB)
pdf 2.d Koncepce vodního hospodářství (pdf, 755 KB)
pdf 2.e Koncepce energetiky a spojů (pdf, 823 KB)
pdf 2.f Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 487 KB)
II. Grafická část odůvodnění Změny č. 1
průsvitka k výkresu pdf 2.a Koordinační výkres (pdf, 1 MB)
pdf 2.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 168 KB) /

Upozornění:
Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení změny územního plánu, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“). Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 31. 1. 2018, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
K veřejnému projednání jsou přizvány dotčené orgány, krajský úřad, obec Jeseník nad Odrou a sousední obce. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňují ve stejné lhůtě, tj. do 31. 1. 2018, stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny.
Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Stanoviska, námitky a připomínky lze písemně uplatnit do 31. 1. 2018 na adrese pořizovatele: Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01, (ID DS: ywmb4nc). K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.


Obec Libhošť

Zpráva o uplatňování územního plánu

Zprávu o uplatňování územního plánu za období 08/2013 – 08/2017 schválilo Zastupitelstvo obce Libhošť na svém 26. zasedání dne 14. 12. 2017.

 


Obec Mořkov

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Mořkov
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Mořkov  zahajuje dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č.1 Územního plánu Mořkov, řešící zejména změnu vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury pro čistírnu odpadních vod. Zpracování je provedeno nad obnoveným katastrálním operátem. Změna č.1 Územního plánu Mořkov bude vydávána formou opatření obecné povahy podle ustanovení §§ 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Mořkov se uskuteční dne 18. 1. 2018 v 16:00 hodin ve Společenském domě, Horní č. 10, 742 72  Mořkov.
Úplné znění návrhu Změny č.1 Územního plánu Mořkov s odůvodněním je v souladu s § 20 odst. 1 a § 52 stavebního zákona vystaveno k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 15.12.2017 do 25.1.2018
– v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č.039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a na Obecním úřadě v Mořkově, Horní č. 10, 742 72 Mořkov (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 759 354)
– způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Obce Mořkov odkaz: http://www.obec-morkov.cz/ v sekci Rozvoj obce – Územní plán – Aktuálně pořizovaná Změna č.1 nebo zde:
pdf Změna č.1 ÚP Mořkov_A. Textová část + Odůvodnění_B. Textová část (pdf, 2 MB) (včetně srovnávacího textu)
A. Grafická část – formou průsvitek
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 1 MB) + příslušná pdf A.1 legenda (pdf, 169 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.2 legenda (pdf, 485 KB)
pdf A.3 Hlavní výkres – doprava (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.3 legenda (pdf, 449 KB)
pdf A.4 Hlavní výkres – vodní hospodářství (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.4 legenda (pdf, 490 KB)
pdf A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje (pdf, 2 MB) + příslušná pdf A.5 legenda (pdf, 495 KB)
pdf A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (pdf, 1 MB) + pdf A.6 legenda (pdf, 248 KB)
B. Grafická část odůvodnění – formou průsvitek
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 3 MB) + příslušná pdf B.1 legenda (pdf, 1 MB)
pdf B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 2 MB) + příslušná pdf B.2 legenda (pdf, 341 KB)
Upozornění:  Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“). Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 25.1.2018 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.  Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě tj. do dne 25.1.2018 stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.  K veřejnému projednání jsou přizváni obec Mořkov, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce.  Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.  Písemná stanoviska, připomínky a námitky lze uplatnit u pořizovatele do 25.1.2018 adresa Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, datová schránka „ywmb4nc“.  K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  Nepřihlíží se také ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  Při veřejném projednání proběhne výklad územně plánovací dokumentace.
pdf veřejná vyhláška (pdf, 128 KB)

Územní studie lokalita „Pastelník“
Zpracování předmětné územní studie je uloženo Územním plánem Mořkov, kde pro část vymezené zastavitelné plochy  Z 44  je podmínkou pro rozhodování v území.  Úřad územního plánování vypracoval  zadání této  územní studie a zaslal ho zhotoviteli ke zpracování. Obec Mořkov následně přerušila práce na pořízení. Podrobnější informace je možno získat přímo na obci.


Obec Rybí

Územní plán Rybí

Zastupitelstvo obce Rybí na svém 16. zasedání dne 4. 10. 2017 vydalo Územní plán Rybí, který nabyl účinnosti dne 2. 11. 2017 a je k nahlédnutí zde.


Obec Starý Jičín

Návrh Změny č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín

Zprávu o uplatňování územního plánu v letech 2012-2016 schválilo Zastupitelstvo obce Starý Jičín na svém 14. zasedání dne 22. 2. 2017. Tato  zpráva obsahuje současně pokyny pro zpracování změny č. 1 územního plánu.


Obec Šenov u Nového Jičína

Návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 17.5. 2017  do 3.7. 2017 a každý mohl do 3. 7. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona.

Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína.

Návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území projednaný dle § 50 stavebního zákona.
I. Návrh územního plánu
pdf I.A. Textová část (pdf, 1 MB)
I.B. Grafická část
pdf I.B.1. Výkres základního členění území (pdf, 647 KB) + příslušnápdf I.B.1.legenda (pdf, 360 KB)
pdf I.B.2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB) + příslušná pdf I.B.2.legenda (pdf, 496 KB)
pdf I.B.3. Koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) + příslušná pdf I.B.3.legenda (pdf, 474 KB)
pdf I.B.4. Vykres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 474 KB) + příslušnápdf I.B.4. legenda (pdf, 404 KB)
II. Odůvodnění
pdf II.A. Textová část (pdf, 15 MB)
II.B. Grafická část
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) + příslušná pdf II.B.1. legenda (pdf, 732 KB)
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 733 KB)
pdf II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 946 KB) + příslušná pdf II.B.3. legenda (pdf, 316 KB)

pdf Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území (pdf, 8 MB)

Obec Životice u Nového Jičína

Územní plán Životice u Nového Jičína

Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína na svém 6. zasedání dne 1. 2. 2016 vydalo Územní plán Životice u Nového Jičína, který nabyl účinnosti dne 23. 2. 2016 a je k nahlédnutí zde.

Územní studie US1

Zpracování této územní studie je uloženo Územním plánem Životice u Nového Jičína, který nabyl účinnost 23.02.2016. Územní studie US1 bude podmínkou pro rozhodování ve vymezené zastavitelné ploše, u návrhových ploch 20 až 25. Úřad územního plánování, jako příslušný pořizovatel pro obec Životice u Nového Jičína vypracoval zadání této studie a zaslal ho určené projektantce ke zpracování.

Do elektronické podoby zadání územní studie ÚS1 je možné nahlédnout zde:

pdf ZADÁNÍ_Územní studie_US1 (pdf, 1 MB)