Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace


Město Nový Jičín

Změna č. 7 Územního plánu Nový Jičín

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Nový Jičín (dále jen „pořizovatel“) oznamuje zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 7 územního plánu Nový Jičín, který bude vydán formou opatření obecné povahy. Návrh změny územního plánu řeší vymezené části správního území města Nový Jičín.

Veřejné projednání se konalo dne 02.05.2022 v 16:00 hodin v aule Městského úřadu Nový Jičín.

Návrh Změny č. 7 územního plánu Nový Jičín s odůvodněním je zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 29.03.2022 do 09.05.2022,

  • v tištěné podobě u pořizovatele;
  • v elektronické podobě:

pdf TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ (pdf, 2 MB)

I.B. GRAFICKÁ ČÁST
pdf I.B.a) Výkres základního členění území (pdf, 9 MB) , pdf legenda (pdf, 120 KB)
pdf I.B.b) Hlavní výkres (pdf, 15 MB) , pdf legenda (pdf, 677 KB)
pdf I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 8 MB) , pdf legenda (pdf, 369 KB)

II.B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
pdf II.B.a) Koordinační výkres (pdf, 24 MB) , pdf legenda (pdf, 2 MB)
pdf II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 10 MB) , pdf legenda (pdf, 266 KB)

Příloha odůvodnění
pdf Text ÚP Nový Jičín po Změně č. 7 s vyznačením změn (pdf, 1 MB)

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 09.05.2022, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Mořkov

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Mořkov

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Mořkov (dále jen „pořizovatel“) oznamuje zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Mořkov, který bude vydán formou opatření obecné povahy. Návrh změny územního plánu řeší vymezené části správního území obce Mořkov.

Veřejné projednání se koná dne 28.02.2022 v 16:00 hodin
v aule Obecního úřadu Mořkov

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Mořkov s odůvodněním je zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 24.01.2022 do 07.03.2022

  • v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 039 (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 768 276) a u obce na Obecním úřadě v Mořkově, Horní č. 10, 742 72 Mořkov (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 759 354)
  • v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

A. Změna č. 2 Územního plánu Mořkov

pdf A. Textová část (pdf, 572 KB)

A. Grafická část
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 149 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres-urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 298 KB)
pdf A.3 Hlavní výkres-doprava + legenda (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 388 KB)
pdf A.4 Hlavní výkres-vodní hospodářství (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 355 KB)
pdf A.5 Hlavní výkres-energetika, spoje (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 331 KB)
pdf A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 187 KB)

B. Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Mořkov

pdf B. Textová část odůvodnění (pdf, 2 MB)

B. Grafická část
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 3 MB) + pdf legenda (pdf, 462 KB)
pdf B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 525 KB) + pdf legenda (pdf, 898 KB)
pdf B.3 Širší vztahy (pdf, 14 MB) + pdf legenda (pdf, 484 KB)

pdf Příloha odůvodnění – text s vyznačením změn (pdf, 746 KB)


Obec Bartošovice

Zpráva o uplatňování územního plánu

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Bartošovice oznamuje, že bylo zahájeno projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bartošovice.

Veřejnost a dotčené orgány mají možnost, dle ustanovení § 20 odst. 1 stavebního zákona, seznámit se s návrhem zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace pro obec Bartošovice od 04. 05. 2022 do 03. 06. 2022

po telefonické domluvě v tištěné podobě

  • u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040, (tel.: 556 768 323, 556 768 380, e-mail: e-podatelna(at)novyjicin.cz),
  • u obce na Obecním úřadě Bartošovice, Bartošovice č. p. 135, (tel.: 556 758 679, e-mail: obec(at)bartosovice.cz)

do elektronické podoby návrhu zprávy je možné nahlédnout zde:

pdf Zpráva o uplatňování ÚP Bartošovice_2022 (pdf, 2 MB)

K návrhu zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace pro obec Bartošovice může, v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona, každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení této pdf Verejna vyhlaska (pdf, 788 KB) , tj. do 03. 06. 2022. (Pozn.: dle ustan. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce).

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.


Obec Rybí

Zpráva o uplatňování územního plánu

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Rybí oznamuje, že bylo zahájeno projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Rybí.

Veřejnost a dotčené orgány mají možnost, dle ustanovení § 20 odst. 1 stavebního zákona, seznámit se s návrhem zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace pro obec Rybí od 17. 05. 2022 do 16. 06. 2022

po telefonické domluvě v tištěné podobě

  • u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 038, (tel.: 556 768 204, 556 768 380, e-mail: e-podatelna(at)novyjicin.cz),
  • u obce na Obecním úřadě Rybí, Rybí č. p. 380, (tel.: 556 760 031, e-mail: obec(at)bartosovice.cz)

do elektronické podoby návrhu zprávy je možné nahlédnout zde:

pdf Zpráva o uplatňování ÚP Rybí_2022 (pdf, 2 MB)

K návrhu zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace pro obec Rybí může, v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona, každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení této pdf veřejná vyhláška (pdf, 588 KB) , tj. do 16. 06. 2022. (Pozn.: dle ustan. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce).

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.