Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace


Město Nový Jičín

Návrh Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín

Projekt Regulační plán městské památkové rezervace Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: cz.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0003229 Cílem projektu je umožnit rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města s jeho kulturně historickými hodnotami a specifiky.

IROP

Zpracování návrhu Regulačního plánu městské památkové rezervace Nový Jičín bylo dle § 65 odst. 3 stavebního zákona bylo oznámeno veřejnou vyhláškou 13.6.2017. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí a každý mohl uplatnit písemné připomínky. Současně byl návrh projednán s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury. Nyní probíhají další fáze projednání. Pořizovatel poté vyhodnotí výsledek projednání, případné řešení rozporů a zajistí upravení návrhu regulačního plánu. Poté bude podle § 67 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu regulačního plánu. Informovat se můžete u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, úseku úřadu územního plánování, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01, Ing. arch. Jitka Pospíšilová, kancelář č. 039, vždy v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody (tel. 556 768 276, jpospisilova, DS: ywmb4nc).

Návrh Změny č. 5 územního plánu Nový Jičín

Společné jednání o návrhu změny územního plánu proběhlo dne 28. 5. 2018. Nyní bude následovat úprava návrhu změny na základě vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných k tomuto jednání.


Obec Bartošovice

Územní plán Bartošovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Zastupitelstvo obce Bartošovice vydalo na svém 20. zasedání konaném dne 20.12.2017 usnesením č. 1499/2017/Kr Územní plán Bartošovice formou opatření obecné povahy – odkaz zde.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou
V souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona předkládá pořizovatel zastupitelstvu obce návrh na schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou v uplynulém období let 2014-2018.

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Hladké Životice

Zadání územního plánu Hladké Životice
Dne 12. 9.  2017 bylo zastupitelstvem obce schváleno pdf ZADÁNÍ (pdf, 273 KB) územního plánu Hladké Životice. Schválené ZADÁNÍ bylo předáno vybrané projektantce, která na základě tohoto podkladu zpracuje NÁVRH územního plánu a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Po té bude následovat další fáze projednávání nové územně plánovací dokumentace – společné jednání s obcí, krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčenými orgány. Zveřejnění NÁVRHU územního plánu pro společné jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.


Obec Hodslavice

Návrh územního plánu Hodslavice  a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

pdf Veřejnou vyhláškou (pdf, 384 KB) je v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámeno zahájení řízení a konání veřejného projednání posouzeného a upraveného návrhu Územního plánu Hodslavice, který bude následně vydáván pro celé území obce formou opatření obecné povahy podle ustanovení §§ 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Hodslavice se uskuteční ve středu 5. 9. 2018 od 17:00 hodin ve Společenském domě, Hodslavice č.p. 4.

Veřejnost a dotčené orgány mají možnost, dle ustanovení § 20 odst. 1 stavebního zákona, seznámit se s úplným zněním návrhu územního plánu včetně odůvodnění a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území v době ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 6. 8. 2018 do 12. 9. 2018

  • v tištěné podobě
    • u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040, (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 323)
    • u obce na Obecním úřadě v Hodslavicích (v úředních hodinách a po dohodě na tel.: 556 750 237),
  • v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup zde:

pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 291 KB) , jehož nedílnou součástí je

 I. Návrh Územního plánu Hodslavice
pdf I.A. Textová část (pdf, 1 MB)
I.B. Grafická část
pdf I./B.1. Základní členění území (pdf, 1 MB) , pdf I./B.1._Legenda (pdf, 306 KB)
pdf I./B.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) , pdf I./B.2._Legenda (pdf, 339 KB)
pdf I./B.3. Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) , pdf I./B.3._Legenda (pdf, 307 KB)
pdf I./B.4. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace (pdf, 1 MB) , pdf I./B.4._Legenda (pdf, 298 KB)

II. Odůvodnění územního plánu Hodslavice
pdf II.A. Textová část (pdf, 6 MB)
II.B. Grafická část
pdf II./B.1. Koordinační výkres (pdf, 20 MB) , pdf II./B.1._Legenda (pdf, 411 KB)
pdf II./B.2. Širší vztahy (pdf, 7 MB)
pdf II./B.3. Předpokládané zábory půdního fondu (pdf, 1 MB) , pdf II./B.3._Legenda (pdf, 313 KB)

Dále je zpracováno:
pdf III. Vyhodnocení vlivů ÚP Hodslavice na udržitelný rozvoj území (část A, C-F) (pdf, 8 MB)

Písemná stanoviska, připomínky a námitky lze uplatnit do 12. 9. 2018 na adrese pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.


Obec Hostašovice

Zadání územního plánu Hostašovice
Dne 21. 12. 2016 bylo zastupitelstvem obce schváleno ZADÁNÍ územního plánu Hostašovice. Schválené ZADÁNÍ bylo předáno vybrané projektantce, která na základě tohoto podkladu zpracuje NÁVRH územního plánu a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Po té bude následovat další fáze projednávání nové územně plánovací dokumentace – společné jednání s obcí, krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčenými orgány. Zveřejnění NÁVRHU územního plánu pro společné jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.


Obec Jeseník nad Odrou

Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou

Dne 5. 9. 2018 Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou vydalo změnu č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou formou opatření obecné povahy. Dále bylo  zhotoveno úplné znění Územního plánu Jeseník nad Odrou po změně č. 1. Změnu územního plánu a úplné znění obec doručí veřejnou vyhláškou. Dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti. Po nabytí účinnosti je změna územního plánu závazná pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Do opatření obecné povahy – změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou a úplného znění územního plánu po této změně může každý nahlédnout:
• v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 038 (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 768 204, e-mail: jmaliska@novyjicin-town.cz) a na Obecním úřadě Jeseník nad Odrou (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 558 846 933);
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup


Obec Libhošť

Zpráva o uplatňování územního plánu
Zprávu o uplatňování územního plánu za období 08/2013 – 08/2017 schválilo Zastupitelstvo obce Libhošť na svém 26. zasedání dne 14. 12. 2017.


Obec Mořkov

Změna č. 1 Územního plánu Mořkov
Dne 19. 9. 2018 Zastupitelstvo obce Mořkov vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Mořkov formou opatření obecné povahy. Dále bylo  zhotoveno úplné znění Územního plánu Mořkov po změně. Změnu územního plánu a úplné znění obec doručí veřejnou vyhláškou. Dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti. Po nabytí účinnosti je změna územního plánu závazná pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
Do opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Mořkov a úplného znění územního plánu po této změně může každý nahlédnout:
• v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 038 (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 768 206, e-mail: xjurickova@novyjicin-town.cz) a na Obecním úřadě Mořkov (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 759 354);
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup

Územní studie lokalita „Machačky“
Zpracování předmětné územní studie je uloženo Územním plánem Mořkov, kde pro vymezenou zastavitelnou plochu  Z 16  je podmínkou pro rozhodování v území.  Úřad územního plánování vypracoval  zadání této  územní studie a v současné době zhotovitel tuto studii zpracovává.

Územní studie lokalita „Pastelník“
Zpracování předmětné územní studie je uloženo Územním plánem Mořkov, kde pro část vymezené zastavitelné plochy  Z 44  je podmínkou pro rozhodování v území.  Úřad územního plánování vypracoval  zadání této  územní studie a zaslal ho zhotoviteli ke zpracování. Obec Mořkov následně přerušila práce na pořízení. Podrobnější informace je možno získat přímo na obci.


Obec Rybí

Územní plán Rybí
Zastupitelstvo obce Rybí na svém 16. zasedání dne 4. 10. 2017 vydalo Územní plán Rybí, který nabyl účinnosti dne 2. 11. 2017 a je k nahlédnutí zde.


Obec Sedlnice

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Sedlnice
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Sedlnice za uplynulé období let 2014 – 2018 je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 20.7.2018 do 20.8.2018 pdf zde (pdf, 823 KB) .
Dále je k nahlédnutí v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a na Obecním úřadě Sedlnice.
K návrhu zprávy může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení pdf veřejné vyhlášky (pdf, 418 KB) ,  tj. do 20.8.2018. Adresa je Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, příp. do datové schránky ID DS: ywmb4nc.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Změna č. 1 územního plánu Sedlnice 
Zastupitelstvo obce Sedlnice dne 23. 4. 2018 vydalo Změnu č. 1 územního plánu Sedlnice, která nabyla účinnosti dne 15. 5. 2018 a je k nahlédnutí zde.


Obec Starý Jičín

Návrh Změny č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín
Zprávu o uplatňování územního plánu v letech 2012-2016 schválilo Zastupitelstvo obce Starý Jičín na svém 14. zasedání dne 22. 2. 2017. Tato  zpráva obsahuje současně pokyny pro zpracování změny č. 1 územního plánu.


Obec Šenov u Nového Jičína

Návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína
Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Šenov u Nového Jičína zahajuje dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Územní plán bude v návaznosti na ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona vydáván pro celé území obce Šenov u Nového Jičína a to formou opatření obecné povahy podle ustanovení §§ 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne 22. 10. 2018 od 16:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Šenov u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

Návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína včetně odůvodnění a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území je dle ustanovení § 20 odst. 1 a § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné pdf vyhlášky (pdf, 190 KB) tj. od 19. 9. 2018 do 29. 10. 2018
– v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a u obce na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 707 952)
– v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup u obce na webové adrese http://www.senovunovehojicina.cz v části Obec – Územní plán, odkaz http://www.senovunovehojicina.cz/cs/obec-senov/uzemni-plan
nebo zde
I. Návrh územního plánu
pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 92 KB)
pdf I.A. Textová část (pdf, 2 MB)
I.B.  Grafická část
pdf I.B.1. Výkres základního členění území (pdf, 712 KB) +pdf I.B.1. legenda (pdf, 385 KB)
pdf I.B.2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB) + pdf I.B.2. legenda (pdf, 495 KB)
pdf I.B.3. Koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) +pdf I.B.3. legenda (pdf, 486 KB)
pdf I.B.4. Vykres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 479 KB) +pdf I.B.4. legenda (pdf, 312 KB)
II. Odůvodnění
pdf II.A. Textová část (pdf, 2 MB)
pdf II. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem (pdf, 472 KB)
II.B. Grafická část
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) +pdf II.B.1. legenda (pdf, 735 KB)
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 733 KB)
pdf II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 955 KB) +pdf II.B.3. legenda (pdf, 317 KB)
dále zpracováno:
pdf Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území (pdf, 8 MB)

Upozornění: Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“). Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání  tj. do 29.10.2018 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
K veřejnému projednání jsou přizváni obec Šenov u Nového Jičína, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě tj. do dne 29.10.2018 stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Písemné námitky, připomínky a stanoviska lze uplatnit do 29.10.2018 u pořizovatele na adrese Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, datovou schránkou IDDS: ywmb4nc, elektronickou podatelnou na adrese e-podatelna@novyjicin-town.cz se zaručeným elektronickým podpisem. Písemná podání nutno opatřit identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží. K námitkám, připomínkám a stanoviskům ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
Při veřejném projednání projektant podá výklad k návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína. Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně.

 


Obec Životice u Nového Jičína

Územní plán Životice u Nového Jičína
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína na svém 6. zasedání dne 1. 2. 2016 vydalo Územní plán Životice u Nového Jičína, který nabyl účinnosti dne 23. 2. 2016 a je k nahlédnutí zde.

Územní studie US1
Zpracování této územní studie je uloženo Územním plánem Životice u Nového Jičína, který nabyl účinnost 23.02.2016. Územní studie US1 bude podmínkou pro rozhodování ve vymezené zastavitelné ploše, u návrhových ploch 20 až 25. Úřad územního plánování, jako příslušný pořizovatel pro obec Životice u Nového Jičína vypracoval zadání této studie a zaslal ho určené projektantce ke zpracování. Do elektronické podoby zadání územní studie ÚS1 je možné nahlédnout zde: pdf ZADÁNÍ_Územní studie_US1 (pdf, 1 MB)