Kontakt

Předmět žádosti:
Žadatel požádal o informace ohledně způsobu ochrany oznamovatelů ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/193 v podmínkách Městského úřadu Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Dne 16.03.2023 byla žadateli poskytnuta jím požadovaná informace celém rozsahu, a to zasláním odpovědí na jeho dotazy na jeho e-mailovou adresu.

Přílohy:

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 16.03.2023


Předmět žádosti:
Zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2023-2024

Poskytnutá informace:
Dne 16.03.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace zasláním e-mailem. Viz příloha.

Příloha:

Zpracovala:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 16.03.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o podrobnější informace o těch smlouvách uzavřených městem Nový Jičín, u nichž byly v minulosti zjištěny nedostatky týkající se jejich zveřejnění v registru smluv. 

Poskytnutá informace:
Dne 13.03.2023 byla žadateli poskytnuta jím požadovaná informace celém rozsahu, a to zasláním odpovědí a seznamu předmětných smluv na jeho e-mailovou adresu.

Přílohy:

Zpracoval:
Mgr. Michal Horuta, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 13.03.2023


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace:

  1. Zda přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupky“), projednává obecní úřad či obec prostřednictvím zaměstnanců, čí zda je k projednání zřízena přestupková komise?
  2. Z kolika členů se přestupková komise skládá, jestliže je zřízená?
  3. Na základě jakého právního vztahu vykonávají členové přestupkové komise činnost přestupkové komise? Zejména zda na základě pracovněprávního vztahu, příkazní smlouvy, smlouvy o právní pomoci či jiného právního vztahu.
  4. Jaká byla výše odměny jednotlivých členů přestupkové komise, a to jednotlivě v letech 2021 a 2022? Samostatně označte výši odměny předsedy přestupkové komise. Pokud je tato skutečnost patrná s pracovněprávního vztahu, příkazní smlouvy, smlouvy o právní pomoci či jiného právního vztahu, žádám Vás o předložení tohoto dokumentu.
  5. Kolik přestupků projednala (vč. odložených přestupků) přestupková komise v roce 2021 a v roce 2022?
  6. Kolik z projednaných přestupků skončilo odložením věci, a to jednotlivě v roce 2022 a v roce 2021?
  7. V případě, že je agenda přestupků vykonávána jinou obcí, žádám o předložení veřejnoprávní smlouvy.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Příloha:
Odpověď

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí odbor přestupkových agend, dne 24.02.2023


Předmět žádosti:
Seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem Nový Jičín na rok 2023 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů je žádána pouze informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury).

Poskytnutá informace:
Dne 18.01.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace zasláním do datové schránky. Viz příloha.

Přílohy:
Poskytnutí informace na žádost čj. 8694/2023/ORI-Pos

Zpracovala:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 18.01.2023


Předmět žádosti:
Žádost o vysvětlení pojmu vlastnictví mostního objektu z pohledu soukromého vlastníka.

Poskytnutá informace:
Odpověď (viz příloha) byla tazateli zaslána 17.01.2023 datovou schránkou dle jeho požadavku.

Přílohy:
Odpověď

Zpracovala:
Ing. Kateřina Pišteková, Odbor správy majetku, 17.01.2023


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti je poskytnutí kopie platného kanalizačního řádu v místní části Straník.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu, zaslána kopie dokumentu obsahující požadovanou informaci.

Přílohy:
Odpoved_17_01_2023
Kanalizacni_rad_Stranik
Jednotná kanalizace Straník

Zpracovala:
Ing. Bc. Aneta Fojtíková, Odbor správy majetku, 17.01.2023


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2022 do 31.12.2022. 

Poskytnutá informace:
Dne 05.01.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 05.01.2023