Odbor životního prostředí

(1) Členění odboru:

 1. Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti
 2. Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu
 3. Oddělení vodního hospodářství

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

 • vykonává činnosti vymezené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a vnitřními předpisy u zakázek malého rozsahu na svěřených úsecích.

Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti:

 1. zajišťuje péči o zeleň na pozemcích města Nový Jičín (i v částech města) včetně koncepční činnosti, včetně pravidelných kontrol dřevin z hlediska provozní bezpečnosti jako plnění povinnosti generální prevence vlastníkem dřevin,
 2. připravuje návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně a udržování veřejné zeleně a kontroluje její dodržování,
 3. posuzuje zásahy (mj. zvláštní užívání veřejného prostranství) do zeleně v majetku města, souhlas s takovým zásahem může vázat na splnění podmínek, dodržování podmínek kontroluje,
 4. vyjadřuje se k dokumentacím z hlediska městské zeleně při postupech podle stavebního zákona i v jiných řízeních; dle pověření se vyjadřuje k podkladům pro chránění zájmů města,
 5. rozhoduje o uzavírání dohod o činnostech v ochranných pásmech inženýrských sítí v souvislosti s úpravami zeleně,
 6. rozhoduje o uzavírání smluv o prodeji dříví a prodeji úrody ovocných stromů,
 7. rozhoduje o uzavírání smluv o ošetření stromů napadených jmelím s náhradou finančního plnění věcným plněním ve formě poskytnutí odstraněných trsů,
 8. řeší havarijní případy u dřevin,
 9. zpracovává návrhy na úpravu zeleně, zadává projekty a realizace, připravuje podklady pro sadovnické úpravy,
 10. zajišťuje aktualizaci pasportu zeleně,
 11. v případě škody vzniklé trestným činem na majetku města svěřeném do správy rozhoduje o  připojení se k návrhu podle § 43 odst. 3 trestního řádu na náhradu škody v penězích nebo vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor města,
 12. vypracovává nebo zadává vypracování odborných posudků,
 13. provádí orientační zaměření pomocí GPS v péči o dřeviny, definitivní potvrzení o vlastnictví města si vyžaduje na OSM,
 14. zajišťuje likvidaci nepůvodních druhů rostlin, chorob a škůdců dřevin,
 15. ve spolupráci s OSM a OŽÚ připravuje návrh OZV, kterou se stanoví místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství,
 16. připravuje podklady pro odbor finanční, kterému je svěřena funkce správce daně u místního poplatku za užívání veřejného prostranství,
 17. zajišťuje ekologickou výchovu a osvětu (EVO), spolupracuje se subjekty působícími v oblasti EVO, podílí se na přípravě a finančním zajištění akcí a projektů v rámci EVO,
 18. zajišťuje proplácení čipování a současné kastrace psů majitelům zvířete na základě předložených finančních dokladů (např. dokladu o zaplacení veterinárnímu lékaři) z rozpočtu města,
 19. spolupracuje s Městskou policií Kopřivnice jako správcem útulku pro psy a zajišťuje dohled nad útulkem pro psy,
 20. organizuje povinné očkování psů proti vzteklině,
 21. hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete z rozpočtu města, není-li jeho chovatel znám,
 22. připravuje návrh deratizačních opatření na území města, zajišťuje odchyt toulavých koček a jejich kastraci, zajišťuje odchyt holubů na území města, to vše na náklady města jako preventivní opatření ke snižování jejich populace,
 23. zajišťuje neškodné odstranění vedlejších živočišných produktů na náklady města, pokud není chovatel znám nebo se jedná o volně žijící živočichy,
 24. zajišťuje komplexně výkon hospodaření na lesním majetku města, včetně vybavenosti lesa,
 25. navrhuje osobu odborného lesního hospodáře (OLH) a zajišťuje součinnost výkonu podle smlouvy o výkonu funkce OLH,
 26. zadává, kontroluje a financuje pěstební práce v lese, zajišťuje výchovu a obnovu lesních porostů, pálení klestů, výstavbu a údržbu lesních oplocenek a cest, těžbu dříví, přibližování dříví v lese a ochranu lesa v lesích, jejichž vlastníkem je město, rozhoduje o uzavírání smluv o prodeji dříví ve smyslu usnesení,
 27. realizuje ochranu lesa podle platných právních předpisů, zejména zjišťuje a eviduje výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození, preventivně brání vývoji šíření a přemnožení škodlivých organizmů, provádí preventivní opatření proti vzniku lesních požárů, zajišťuje vlastními silami i dodavatelsky kontrolu lesních porostů kolem míst se zvýšeným pohybem osob (lesní cesty, vyznačené trasy, hřiště) jako plnění povinnosti generální prevence vlastníkem lesa,
 28. zadává a koordinuje vypracování lesního hospodářského plánu,
 29. spolupracuje s MP při ochraně proti krádeži,
 30. při zajišťování činností spolupracuje s občanskými sdruženími a dalšími subjekty (např. Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz ochránců přírody),
 31. zpracovává podklady pro pojištění lesa,
 32. uděluje souhlas vlastníka lesa podle ustanovení § 20 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích.

Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu:

 1. zajišťuje ohlašovací povinnost obce jako původce dle zákona o odpadech,
 2. zajišťuje svoz, třídění, využití a odstranění komunálních odpadů,
 3. zajišťuje místo, kam mohou občané odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, zbytky spotřební chemie),
 4. připravuje návrh OZV, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 5. ve spolupráci s oborem finančním připravuje návrh OZV, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 6. vyřizuje žádosti o přidělení odpadní nádoby a QR kódu,
 7. zajišťuje monitoring skládek odpadu ve vlastnictví města vč. úhrady z rozpočtu města,
 8. spolupracuje ve smyslu uzavřené smlouvy s autorizovanou obalovou společností, rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčkách sběrných nádob; rozhoduje o uzavírání smluv o zpětném odběru elektrozařízení a o nakládání s dalšími využitelnými složkami komunálních odpadů,
 9. spolupracuje ve smyslu uzavřených smluv o zpětném odběru elektrozařízení s provozovateli kolektivních systémů, rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčkách sběrných nádob a přístřešků,
 10. rozhoduje o uzavírání  smluv o výpůjčce, umístění případně provozování kontejnerů na tříděný odpad na pozemcích města,
 11. zajišťuje odstranění nepovolených skládek odpadů na pozemcích ve vlastnictví města,
 12. zajišťuje zpracování programu odpadového hospodářství včetně jeho plnění, vyhodnocování a aktualizaci,
 13. obstarává ekologickou výchovu, spolupracuje se subjekty působícími v této oblasti, podílí se na přípravě včetně financování,
 14. připravuje návrh OZV, kterou může na svém území stanovit podmínky spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob jeho odstranění podle zákona o odpadech,
 15. připravuje návrh OZV, kterou lze zakázat na vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích o tepelném výkonu do 300 kW a nižším,
 16. připravuje návrh opatření obecné povahy, kterou může na svém území nebo jeho části stanovit zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (tzv. nízkoemisní zónu).

Oddělení vodního hospodářství:

 1. poskytuje konzultace k investičním záměrům a souvisejícím činnostem města v oblasti vod, (např. k návrhům nakládání s podzemními, povrchovými a odpadními  vodami, k návrhům provozních, havarijních a kanalizačních řádů, povodňového plánu města),
 2. připravuje návrh OZV, kterou se upravuje způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod.

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 1. plní funkci odvětvového odboru a usměrňuje po stránce odborné a po stránce věcně obsahové vynakládání finančních prostředků u TSM v oblasti odpadového hospodářství,
 2. plní funkci odvětvového odboru a usměrňuje po stránce odborné a po stránce věcně obsahové vynakládání finančních prostředků u TSM v oblasti péče o zeleň.

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 1. zajišťuje organizačně – technické a administrativní práce související s činností Komise životního prostředí, iniciativního a poradního orgánu RM,
 2. zajišťuje organizačně – technické a administrativní práce související s činností povodňové komise ORP,
 3. zajišťuje vyřízení podnětů z jednání osadních výborů částí města v oblasti své působnosti.

(5) Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečuje podklady pro tvorbu ORJ 35 rozpočtu města,
 2. zabezpečuje nakládání s  prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 3. připravuje podklady pro rozbory hospodaření,
 4. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace pro ORJ 35 – životní prostředí,
 5. vede přehled dotačních titulů využitelných v oblasti životního prostředí, podílí se na podání žádostí o poskytnutí dotací a na zajišťování realizaci projektů.

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

 1. zajišťuje podklady a podává návrhy na projednání přestupků pro OSČ,
 2. oznamuje v zákonem stanovené lhůtě udělené blokové pokuty za přestupky rybářskou stráží podle zákona č. 99/2004 Sb., zákona o rybářství (v platném znění), na odbor správních činností k provedení zápisu do ISEP,
 3. oznamuje v zákonem stanovené lhůtě udělené blokové pokuty za přestupky mysliveckou stráží podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (v platném znění), na odbor správních činností k provedení zápisu do ISEP,
 4. oznamuje v zákonem stanovené lhůtě udělené blokové pokuty za přestupky lesní stráží podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů (v platném znění), na odbor správních činností k provedení zápisu do ISEP,
 5. koordinuje stanoviska nebo závazná stanoviska dle § 4, odst. 7 stavebního zákona,
 6. vydává souhrnná vyjádření odboru k jednotlivým fázím řízení podle zákona stavebního, EIA, SEA, IPPC nebo ÚP podle speciálních zákonů ve své působnosti.

Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti:

Působí jako správce daně ve smyslu zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád a zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích:

 1. pro místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství na zelených plochách mimo vymáhání nedoplatků, které předává na odbor finanční.

Působí jako orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, zejména:

 1. rozhoduje a přijímá oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, je oprávněn pozastavit, omezit a zakázat kácení dřevin,
 2. ukládá povinnost náhradní výsadby včetně kontroly dodržení uložené povinnosti a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 3. ukládá provedení nezbytných zásahů vč. pokácení dřevin,
 4. vydává stanoviska nebo závazná stanoviska dle § 4 stavebního zákona,
 5. zajišťuje oblast péče o památné stromy (rozhodnutí o vyhlášení a zrušení ochrany, ošetřování, značení, sjednávání a rušení smluvní ochrany, uzavírání dohod, vydávání souhlasu k ošetřování, povolování výjimek ze zákazů u činností v ochranném pásmu), vedení výpisu ústředního seznamu ochrany přírody a vydává závazná stanoviska k zásahům do krajinného rázu a významných krajinných prvků při umísťování staveb a změně využití území i jiných činnostech a k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha,
 6. povoluje stanové tábory a hromadné akce v přírodním parku Podbeskydí,
 7. registruje a ruší registrace významných krajinných prvků,
 8. vydává souhlas ke zřizování a rušení cest, účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí včetně vedení jejich přehledu,
 9. vymezuje a hodnotí místní územní systém ekologické stability krajiny,
 10. povoluje rozšíření geograficky nepůvodních druhů nebo kříženců do krajiny,
 11. může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněných rostlin a živočichů a druhů chráněných mezinárodními úmluvami, odebírá nedovoleně držené jedince,
 12. šetří škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy,
 13. ukládá zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrného úhynu rostlin nebo živočichů, může zakázat nebo omezit rušivou činnost,
 14. stanovuje odchylný postup pro ptáky a vyhlašuje, že k tomuto nastaly podmínky,
 15. provádí zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí, uzavírá dohody s vlastníky či nájemci pozemků a poskytuje finanční příspěvek,
 16. rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a provedení přiměřených náhradních opatření,
 17. uplatňuje stanovisko k územním plánům, regulačním plánům a k návrhům na vymezení zastavěného území,
 18. vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Programu péče o krajinu MŽP, SFŽP,
 19. zajišťuje obecnou ochranu rostlin a živočichů a rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy,
 20. vydává osvědčení o odchovu živočicha v lidské péči a vede evidenci vydaných osvědčení,
 21. vykonává státní správu v ochraně přírody, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

Působí jako orgán státní správy ve věcech veterinární péče dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, zejména:

 1. schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a místa, na nichž lze konat svody a veřejná vystoupení zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů,
 2. připravuje podklady pro vydání nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ruší tato nařízení a dozírá na jejich plnění.

 Působí jako orgán státní správy rybářství dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, zejména:

 1. na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží,
 2. vydává a odebírá rybářské lístky.

 Vykonává v rozsahu vymezeném zákonem č. 326/2004 Sb., státní správu na úseku rostlinolékařské péče, zejména:

 1. přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení,
 2. připravuje podklady pro projednání přestupků, jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy, a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty.

 Působí jako orgán ochrany zvířat dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zejména:

 1. nařizuje a zajišťuje umístění týraného zvířete do náhradní péče,
 2. nařizuje chovateli zajistit opatření ke snížení počtu hospodářských zvířat,
 3. nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad,
 4. přijímá oznámení o pořádání veřejného vystoupení chovatele se zvířetem ve smyslu §8 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
 5. rozhodují o zvláštním opatření podle § 28a§ 28b a o předběžné náhradní péči podle § 28c, včetně náhrady nákladů za toto opatření,
 6. připravuje návrh OZV, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

 Působí jako orgán státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zejména:

 1. rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 2. prohlašuje pozemek za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 3. vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha hospodářského,
 4. dává souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
 5. vydává rozhodnutí o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha,
 6. rozhoduje o odnětí plnění funkcí lesa lesních pozemků do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí,
 7. rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa,
 8. povoluje výjimky ze zákazu některých činností v lese,
 9. stanovuje podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese,
 10. rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích,
 11. uděluje nebo odnímá licenci pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
 12. pověřuje právnické nebo fyzické osoby výkonem odborného lesního hospodáře,
 13. financuje výkon odborného lesního hospodáře u drobných vlastníků lesa,
 14. ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případě hrozících škod,
 15. zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy, povoluje změny osnov,
 16. povoluje těžby uznaných stromů nebo porostů,
 17. rozhoduje o ustanovení a zrušení lesní stráže,
 18. vykonává státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů ve všech dalších případech, není-li zákonem o lesích určen jiný orgán státní správy lesů.

 Působí jako orgán státní správy myslivosti dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zejména:

 1. rozhoduje o konání chovatelské přehlídky,
 2. rozhoduje o vydání souhlasu s chovem zvěře v zajetí,
 3. nařizuje přiměřené omezení nebo zákaz vstupu do honitby,
 4. uznává honitby, schválení minimálních a normovaných druhů zvěře v honitbě a rozhodnutí o změně honitby,
 5. registruje honební společenstva,
 6. přičleňuje honební pozemky, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu,
 7. ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře a mysliveckou stráž,
 8. vydává povolení lovu na nehonebních pozemcích,
 9. vydává lovecké lístky (pro české občany, cizince a posluchače škol),
 10. vyjadřuje se k lovu zvěře do stáří 2 let bez vypracování a projednání plánu,
 11. rozhoduje o změně plánu – snížení stavu zvěře v honitbě, zrušení některého druhu zvěře v honitbě a povolení lovu v době hájení.

Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu:

Působí jako orgán veřejné správy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zejména:

 1. podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu dle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2,
 2. uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. j),
 3. uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. k),
 4. vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
 5. zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,
 6. kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 7. hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
 8. ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí, a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal,
 9. může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
 10. uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,
 11. zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3,
 12. zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán,
 13. vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 14. dává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
 15. dává vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,
 16. dává vyjádření k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
 17. dává vyjádření ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů,
 18. kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
 19. kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
 20. kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.

Působí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zejména:

 1. rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
 2. uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
 3. ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,
 4. kontroluje plnění:
 • povinností uvedených v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu,
 • podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,
 • jím uloženého opatření k nápravě,
 1. uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,
 2. ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
 3. zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
 4. uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
 5. uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
 6. uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace,
 7. rozhoduje o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
 8. je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha,
 9. vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.

 Působí jako orgán ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zejména:

 1. vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
 2. zpřístupňuje informace podle zákona o ochraně ovzduší,
 3. aktivně zpřístupňuje veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace vyjmenované v ustanovení § 30 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší,
 4. ukládá opatření ke zjednání nápravy u fyzických osob neplnících povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší nebo povolením provozu zdroje znečišťování ovzduší,
 5. ukládá opatření ke zjednání nápravy u právnických osob a fyzických osob podnikajících neplnících povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší nebo povolením provozu zdroje znečišťování ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
 6. vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší v případě nesplnění opatření ke zjednání nápravy u právnických osob a fyzických osob podnikajících,
 7. v případě vyhlášení nízkoemisní zóny zajišťuje distribuci emisních plaket,
 8. v případě vyhlášení nízkoemisní zóny povoluje na základě žádosti provozovatele dočasnou nebo trvalou výjimku pro vozidla vyjmenovaná v § 14 odst. 5 a 6 zákona o ochraně ovzduší,
 9. dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší a předpisů podle něj vydaných,
 10. ve spolupráci s ministerstvem aktualizuje program zlepšování kvality ovzduší,
 11. kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře u provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
 12. kontroluje provádění povinných kontrol technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
 13. kontroluje dodržování podmínek provozu u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
 14. kontroluje dodržování povinností osob při ochraně ovzduší, týkající se spalování paliv v otevřených ohništích,
 15. kontroluje dodržování povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, týkající se spalovaní paliv,
 16. může vydat své vyjádření k řízení krajského úřadu o umístění vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci,
 17. připravuje návrh nařízení dle §11 zákona 128/2000 Sb., o obcích, kterým  se v případě potřeby stanovuje regulační řád pro případ vzniku smogové situace.

Oddělení vodního hospodářství:

Působí jako vodoprávní úřad podle § 105 odst. 1 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále jen „VZ“) zejména:

 1. upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami, vyžaduje-li to veřejný zájem (podle § 6 odst. 4 VZ jako vodoprávní úřad podle § 105 odst. 1 VZ),
 2. podle § 7 odst. 7 VZ uděluje výjimku ze zákazu a omezení plavby plavidel se spalovacími motory,
 3. povoluje nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (podle § 8 VZ):
 • jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi: 1. k jejich odběru, 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, 3. k využívání jejich energetického potenciálu, 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, 5. k jinému nakládání s nimi,
 • jde-li o podzemní vody: 1. k jejich odběru, 2. k jejich akumulaci, 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, 5. k jinému nakládání s nimi,
 • k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získané tepelné energie,
 • k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona,
 1. podle § 9 odst. 1 VZ stanovuje účel, rozsah, povinnost a popřípadě podmínky nakládání s vodami včetně výjimek,
 2. podle § 10 odst. 4 VZ stanovuje v povolení k nakládání s vodami i další podrobnosti měření; v případě mimořádné situace stanovuje způsob a rozsah měření mimo řízení o povolení k nakládání s vodami,
 3. podle § 11 odst. 4 může uložit povinnost umožnit využití vodního díla jinou osobou,
 4. podle § 12 VZ rozhoduje o zrušení nebo změně povolení k nakládání s vodami na návrh nebo z vlastního podnětu,
 5. podle § 13 písm. b) VZ může do 1 roku po zániku vodního díla umožňujícího povolené nakládání s vodou stanovit lhůtu a podmínky pro uvedení stavby do původního stavu,
 6. povoluje některé činnosti podle § 14 VZ:
 • vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujících odtokové poměry,
 • těžbu říčního materiálu (písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod.) z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
 • geologické práce spojené se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66) a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • zasypávání odstavných ramen vodních toků,
 • vrácení koryta vodního toku do původního koryta,
 • ukládání těžebního odpadu do povrchových vod

podle § 14 odst. 3 VZ stanovuje podmínky i dobu, na kterou se povolení k některým činnostem uděluje,

 1. podle § 15 odst. 1 VZ povoluje stavby vodních děl a jejich změny, změny jejich užívání, jejich zrušení a odstranění,
 2. podle § 15 odst. 3 VZ stanovuje ve stavebním povolení povinnosti, popřípadě podmínky, a účel vodního díla; ukládá předložení provozního řádu vodního díla; ukládá předložení povolení k provozování vodního díla spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,
 3. podle § 15 odst. 5 VZ vyzývá k předložení návrhu manipulačního řádu, případně výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně,
 4. podle § 15 odst. 7 VZ při zániku povolení k nakládání s vodami rozhoduje o podmínkách dalšího trvání, popř. odstranění, vodního díla,
 5. podle § 15 odst. 8 VZ nařizuje zastavení prací na stavbě prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona s příkazu povodňového orgánu,
 6. podle § 15 odst. 9 VZ oznamuje stavebního úřadu rozhodnutí o zrušení vodního díla,
 7. podle § 15a odst. 1 VZ vydává souhlas s provedením ohlášeného vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označené CE podle zvláštního,
 8. podle § 15a odst. 3 VZ vydává sdělení, že nemá námitek k ohlášeným udržovacím pracím, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, k ohlášené obnově vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií, a k ohlášeným vodohospodářským úpravám,
 9. podle § 16 VZ povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace v případech, kdy je instalováno zařízení s dostatečnou účinností,
 10. podle § 16 odst. 4 VZ ukládá povinnost zřídit kontrolní místo a způsob měření objemu, míry znečištění vypouštěných odpadních vod a způsob, jímž budou výsledky měření předávány,
 11. podle § 16 odst. 5 VZ stanovuje podmínky provozu zařízení s dostatečnou účinností k odstraňování zvlášť nebezpečných látek,
 12. podle § 17 VZ vydává souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle VZ, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:
 • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
 • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
 • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
 • ke stavbám ve vzdálenosti 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
 • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutím o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
 • k vrtům pro využití energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
 • k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu,
 • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jehož cílem je následné využití průzkumného díla na stavby k jímání podzemní vody nebo vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod,

podle § 17 odst. 2  VZ stanovuje podmínky a dobu, po kterou se souhlas uděluje,

 1. podle § 17 odst. 5 VZ ukládá žadateli usnesením povinnost požádat pro následné uskutečnění záměru o udělení výjimky podl § 23a odst. 8 VZ,
 2. podle § 18 VZ vydává vyjádření tomu, kdo požádá a hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení či provádět jiné činnosti,
 3. podle § 19 VZ vede vodoprávní evidenci vydaných rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů, a podaných ohlášení, k nimž vydal souhlas,
 4. podle § 20 VZ zasílá katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území,
 5. podle § 29 VZ povoluje výjimku z použití podzemní vody,
 6. podle § 30 VZ stanovuje ochranná pásma zdrojů podzemních nebo povrchových vod využitelných pro zásobování pitnou vodou, včetně změn a zrušení,
 7. podle § 36 odst. 2 VZ stanovuje minimální zůstatkový průtok, místo a způsob jeho měření,
 8. podle § 37 VZ při podstatném snížení hladiny podzemních vod stanoví minimální hladinu podzemních vod a povinnost ji měřit, ukládá přeložení návrhu jímacího řádu ke schválení, schvaluje jímací řád,
 9. podle § 38 VZ stanovuje podmínky měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod,
 10. podle § 38 odst. 6 VZ vyzývá k prokázání zneškodňování obsahu bezodtokových jímek,
 11. podle § 38 odst. 8 VZ stanovuje nejvýše přípustné hodnoty množství a znečištění vypouštěných odpadních vod,
 12. podle § 38 odst. 12 VZ ve výjimečných případech povoluje výjimky při vypouštění odpadních vod,
 13. podle § 39 VZ schvaluje havarijní plány, pokud uživatel zachází se závadnými látkami,
 14. podle § 41, 42 VZ řídí práce při zneškodňování havárií, ukládá nápravná opatření k odstranění závadného stavu při havárii,
 15. podle § 44 VZ rozhoduje v pochybnosti o hranici koryta vodního toku a o přirozeném korytu vodního toku,
 16. podle § 45 VZ rozhoduje o povolení vrátit vodní tok do původního koryta,
 17. podle § 49 odst. 3 VZ stanovuje k užívání i větší šířku pozemků při vodním toku pro výkon správy vodního toku,
 18. podle § 50 VZ povoluje výjimku z průchodu osob podél vodního toku,
 19. podle § 51 odst. 2 VZ zakazuje kácení stromů a keřů zabezpečujících stabilitu koryta vodního toku,
 20. podle § 52 odst. 2 VZ je oprávněn zajistit nápravu za účelem plynulého odtoku na náklady vlastníka,
 21. podle § 55 VZ rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo,
 22. podle § 56 odst. 5 VZ v pochybnost rozhoduje o rozsahu povinností vlastníka pozemků, na kterých je umístěna vodohospodářská meliorace,
 23. podle § 58 VZ stanoví na návrh vlastníka vodního díla ochranná pásma v zájmu jeho ochrany,
 24. podle § 59 VZ ukládá zpracovat a předložit ke schválení manipulační řád, případně jeho změnu; schvaluje manipulační řád,
 25. podle § 59 odst. 4 VZ ukládá nebo povoluje mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu,
 26. podle § 59 odst. 5 VZ rozhoduje o přejímce provozu a údržby vodního díla na dobu nezbytné potřeby,
 27. podle § 61 odst. 5 VZ rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled,
 28. podle § 61 odst. 6 VZ rozhoduje o změně kategorie vodního díla,
 29. podle § 61 odst. 7 VZ předává informace o zařazení vodního díla do I. až III. kategorie nebo o změně zařazení do příslušné kategorie Ministerstvu zemědělství,
 30. podle § 66 VZ stanovuje záplavová území u drobných vodních toků,
 31. podle § 66 odst. 4 VZ zajišťuje zpřístupnění dokumentace záplavového území a předává jednu kopii Ministerstvu životního prostředí,
 32. podle § 67 odst. 3 VZ mimo aktivní zónu záplavového území stanovuje podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatřením obecné povahy omezující podmínky, mění a ruší je,
 33. podle § 71 odst. 4 VZ rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti zpracovat povodňový plán,
 34. podle § 71 odst. 5 VZ ukládá povinnost zpracovat povodňový plán,
 35. podle § 79 VZ potvrzuje soulad povodňových plánů obcí s povodňovým plánem ORP,
 36. podle § 83 písm. l) VZ provádějí ve spolupráci s orgánem ochrany přírody a správcem vodních toků prohlídky vodního toku vč. zjišťování rozsahu a výše povodňových škod a sepisují o nich protokol,
 37. podle § 100 odst. 6 VZ předává obci údaje k poplatku za vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
 38. podle § 104 odst. 9 VZ vydává závazná stanoviska vodoprávního úřadu,
 39. podle § 106 odst. 2 VZ uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou územního plánu města Nový Jičín,
 40. podle § 110 VZ provádí vodoprávní dozor,
 41. zapisuje identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce do RÚIAN (od 1.7.2012),
 42. vykazuje v četnosti 1x měsíčně statistiky povolovaných staveb vodních děl Českému statistickému úřadu podle zákona č. 89/1995 Sb.

Působí jako orgán veřejné správy podle § 27 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „Z“), zejména:

 1. podle § 1 odst. 5 Z může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutím stanovit, že se Z vztahuje též na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod a na vodovody a kanalizace, které nesplňují podmínku, že je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob nebo průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více, nebo na vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojení alespoň 2 odběratelé,
 2. podle § 3 odst. 8 Z rozhodnutím ukládá vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vzniknout odpadní vody, povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci, pokud je to technicky možné,
 3. podle § 3a odst. 2 Z na žádost rozhoduje o změně užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu a kanalizace, pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z hlediska svého členění charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace,
 4. podle § 5 odst. 4 Z zpracovává údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, které mu byly předány vlastníky vodovodů a kanalizací za celý svůj územní obvod a každoročně je předává vždy do 31. března v elektronické podobě a stanoveném formátu Ministerstvu zemědělství,
 5. podle § 12 odst. 2 Z povoluje výjimku při souběhu a křížení vodovodního potrubí pro rozvod pitné vody s kanalizačními stokami a přípojkami,
 6. podle § 14 odst. 3 Z schvaluje kanalizační řády,
 7. podle § 14 odst. 4 Z rozhoduje o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu,
 8. podle § 15 odst. 4 Z vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může opatřením obecné povahy dočasně omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu,
 9. podle § 22 odst. 2 Z rozhoduje o veřejné službě zajišťovat dodávku vody a odvádění odpadních vod,
 10. podle § 23 odst. 4 Z povoluje výjimku u ochranného pásma veřejného vodovodu a kanalizace,
 11. podle § 23 odst. 6 Z povoluje činnosti v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací, nezíská-li osoba souhlas vlastníka nebo provozovatele a stanoví podmínky,
 12. podle § 23 odst. 7 Z nařizuje obnovit předešlý stav u činností v ochranném pásmu,
 13. podle § 27 odst. 2 písm. d) Z zajišťují soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně souvisejících kanalizací z hlediska kapacitních a kvalitativních možností,
 14. podle § 36 odst. 4 Z zajistí, aby veřejnosti byly zpřístupněny informace o podmínkách uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem,
 15. podle § 37 odst. 1 Z vykonávají jako vodoprávní úřady dozor nad dodržováním Z a ukládají opatření k odstranění zjištěných závad.

Působí jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro stavby vodních děl (dále jen „SZ“), zejména:

 1. podle § 94j a násl. SZ vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby vodního díla,
 2. podle § 94q a násl. SZ postupuje v součinnosti s příslušným úřadem při společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) u stavby vodního díla podléhajícího EIA,
 3. podle § 96a SZ vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením stavebního záměru vodního díla,
 4. podle § 106 SZ vydává souhlas s provedením ohlášené stavby vodního díla,
 5. podle § 115 odst. 1 v SZ vydává stavební povolení k vodnímu dílu,
 6. podle § 115 odst. 4 SZ rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení vodního díla,
 7. podle § 116 SZ přijímá návrh veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení,
 8. podle § 117 SZ přijímá oznámení stavebního záměru vodního díla autorizovaným inspektorem,
 9. podle § 118 SZ povoluje změnu stavby vodního díla před dokončením,
 10. podle § 122 odst. 3 SZ vydává kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby vodního díla,
 11. podle § 122a odst. 4 SZ vydává kolaudační rozhodnutí, které povoluje užívání stavby vodního díla k určenému účelu,
 12. podle § 123 SZ povoluje předčasné užívání stavby vodního díla,
 13. podle § 124 SZ povoluje nebo nařizuje zkušební provoz stavby vodního díla,
 14. podle § 125 odst. 3 SZ nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby,
 15. podle § 125 odst. 4 SZ ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby vodního díla,
 16. podle § 126 SZ povoluje změnu užívání vodního díla,
 17. podle § 128 SZ povoluje odstranění stavby vodního díla,
 18. podle § 129 odst. 1 SZ nařizuje odstranění vodního díla,
 19. podle § 129 odst. 3 SZ vydává dodatečné povolení stavby vodního díla,
 20. podle § 132 a 133 SZ vykonává soustavný dozor nad vodními díly včetně provádění kontrolních prohlídek,
 21. podle § 135 odst. 1 SZ nařizuje neodkladné odstranění stavby vodního díla,
 22. podle § 135 odst. 2 SZ nařizuje nutné zabezpečovací práce na vodním díle,
 23. podle § 137 odst. 1 SZ nařizuje nezbytné úpravy vodního díla,
 24. podle § 139 odst. 1 SZ nařizuje zjednání nápravy, není-li stavba vodního díla řádně udržována,
 25. podle § 140 odst. 1 SZ nařizuje neprodlené vyklizení stavby vodního díla,
 26. podle § 177 SZ vydává souhlas s mimořádným postupem na stavbu vodního díla,
 27. vyměřuje správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • vykonává přenesenou působnost pro orgány obce Hladké Životice na úseku ochrany přírody a krajiny dle zák. č.114/1992 Sb.:

a.   § 8 – projednání a rozhodování žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les,
b.   § 9 – uložení náhradní výsadby a vedení přehledu pozemků vhodných k náhradní výsadbě.

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

Vykonává přenesenou působnost dle Nařízení Okresního úřadu č. 3/2001, což znamená výkon státní správy pro jednotlivé obce a obory:

 • vodní hospodářství – Bernartice, Kunín, Rybí, Šenov u Nového Jičína, Životice,
 • zemědělství – Starý Jičín, Životice,
 • lesní hospodářství + myslivost – Starý Jičín, Životice,
 • ochrana přírody a krajiny – Hostašovice, Rybí, Životice,
 • ochrana ovzduší – Bernartice, Rybí, Životice,
 • odpadové hospodářství – Rybí, Starý Jičín, Životice.

(9) Jiné přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v řízeních uvedených v bodě 6. této ORJ:

a.   provádí přezkumné řízení na žádost účastníka řízení ve smyslu § 95, odst. 2,
b.   rozhoduje o obnově řízení ve smyslu § 100, odst. 2.