Odbor životního prostředí

(1)  Členění odboru:

 • Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti
 • Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu
 • Oddělení vodního hospodářství

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

 • vykonává činnosti vymezené zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a vnitřními předpisy u zakázek malého rozsahu na svěřených úsecích.

Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti:

 • zajišťuje péči o zeleň na pozemcích města Nový Jičín (i v částech města) včetně koncepční činnosti, včetně pravidelných kontrol dřevin z hlediska provozní bezpečnosti jako plnění povinnosti generální prevence vlastníkem dřevin,
 • připravuje návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně a udržování veřejné zeleně a kontroluje její dodržování,
 • posuzuje zásahy (mj. zvláštní užívání veřejného prostranství) do zeleně v majetku města, souhlas s takovým zásahem může vázat na splnění podmínek, dodržování podmínek kontroluje,
 • vyjadřuje se k dokumentacím z hlediska městské zeleně při postupech podle stavebního zákona i v jiných řízeních; dle pověření e vyjadřuje k podkladům pro chránění zájmů města,
 • rozhoduje o uzavírání dohod o činnostech v ochranných pásmech inženýrských sítí v souvislosti s úpravami zeleně,
 • rozhoduje o uzavírání smluv o prodeji dříví a prodeji úrody ovocných stromů,
 • řeší havarijní případy u dřevin,
 • zpracovává návrhy na úpravu zeleně, zadává projekty a realizace, připravuje podklady pro sadovnické úpravy,
 • zajišťuje aktualizaci pasportu zeleně,
 • v případě škody vzniklé trestným činem na majetku města svěřeném do správy rozhoduje o  připojení se k návrhu podle § 43 odst. 3 trestního řádu na náhradu škody v penězích nebo vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor města,
 • vypracovává nebo zadává vypracování odborných posudků,
 • provádí orientační zaměření pomocí GPS v péči o dřeviny, definitivní potvrzení o vlastnictví města si vyžaduje na OMI, oddělení majetku a komunálního hospodářství,
 • zajišťuje likvidaci nepůvodních druhů rostlin, chorob a škůdců dřevin,
 • ve spolupráci s OMI a OŽÚ připravuje návrh OZV, kterou se stanoví místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství,
 • připravuje podklady pro odbor finanční, kterému je svěřena funkce správce daně u místního poplatku za užívání veřejného prostranství,
 • zajišťuje ekologickou výchovu a osvětu (EVO), spolupracuje se subjekty působícími v oblasti EVO, podílí se  na přípravě a finančním zajištění akcí a projektů v rámci EVO,
 • zajišťuje proplácení čipování a současné kastrace psů majitelům zvířete na základě předložených finančních dokladů (např. dokladu o zaplacení veterinárnímu lékaři) z rozpočtu města,
 • spolupracuje s Městskou policií Kopřivnice jako správcem útulku pro psy a zajišťuje dohled nad útulkem pro psy,
 • organizuje povinné očkování psů proti vzteklině,
 • hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete z rozpočtu města, není-li jeho chovatel znám,
 • připravuje návrh deratizačních opatření na území města, zajišťuje odchyt toulavých koček a jejich kastraci, zajišťuje odchyt holubů na území města, to vše na náklady města jako preventivní opatření ke snižování jejich populace,
 • ve smyslu ustanovení veterinárního zákona zajišťuje neškodné odstranění kadáverů na náklady města, pokud není chovatel znám,
 • zajišťuje komplexně výkon hospodaření na lesním majetku města, včetně vybavenosti lesa,
 • navrhuje osobu odborného lesního hospodáře (OLH) a zajišťuje součinnost výkonu podle smlouvy o výkonu funkce OLH,
 • zadává, kontroluje a financuje pěstební práce v lese, zajišťuje výchovu a obnovu lesních porostů, pálení klestů, výstavbu a údržbu lesních oplocenek a cest, těžbu dříví, přibližování dříví v lese a ochranu lesa v lesích, jejichž vlastníkem je město, rozhoduje o uzavírání smluv o prodeji dříví ve smyslu usnesení,
 • realizuje ochranu lesa podle platných právních předpisů, zejména zjišťuje a eviduje výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození, preventivně brání vývoji šíření a přemnožení škodlivých organizmů, provádí preventivní opatření proti vzniku lesních požárů, zajišťuje vlastními silami i dodavatelsky kontrolu lesních porostů kolem míst se zvýšeným pohybem osob (lesní cesty, vyznačené trasy, hřiště) jako plnění povinnosti generální prevence vlastníkem lesa,
 • zadává a koordinuje vypracování lesního hospodářského plánu,
 • spolupracuje s MP při ochraně proti krádeži,
 • při zajišťování činností spolupracuje s občanskými sdruženími a dalšími subjekty (např. Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz ochránců přírody),
 • zpracovává podklady pro pojištění lesa.

Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu:

 • zajišťuje ohlašovací povinnost obce jako původce dle zákona o odpadech,
 • zajišťuje svoz, třídění, využití a odstranění komunálních odpadů,
 • zajišťuje místo, kam mohou občané odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, zbytky spotřební chemie),
 • připravuje návrh OZV, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 • ve spolupráci s oborem finančním připravuje návrh OZV, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 • vyřizuje žádosti o přidělení odpadní nádoby,
 • zajišťuje monitoring skládek odpadu ve vlastnictví města vč. úhrady z rozpočtu města,
 • spolupracuje ve smyslu uzavřené smlouvy s autorizovanou obalovou společností, rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčkách sběrných nádob; rozhoduje o uzavírání smluv o zpětném odběru elektrozařízení a o nakládání s dalšími využitelnými složkami komunálních odpadů,
 • spolupracuje ve smyslu uzavřených smluv o zpětném odběru elektrozařízení s provozovateli kolektivních systémů, rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčkách sběrných nádob a přístřešků,
 • rozhoduje o uzavírání  smluv o výpůjčce, umístění případně provozování kontejnerů na tříděný odpad na pozemcích města,
 • zajišťuje odstranění nepovolených skládek odpadů na pozemcích ve vlastnictví města,
 • zajišťuje zpracování programu odpadového hospodářství včetně jeho plnění a aktualizaci,
 • zajišťuje měření kvality ovzduší ve městě, zpracovává a zveřejňuje výsledky těchto měření,
 • připravuje návrh OZV, kterou může na svém území stanovit podmínky spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob jeho odstranění podle zákona o odpadech,
 • připravuje návrh OZV, kterou může na svém území nebo jeho části stanovit zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (tzv. nízkoemisní zónu).

Oddělení vodního hospodářství:

 • poskytuje konzultace k investičním záměrům a souvisejícím činnostem města v oblasti vod, (např. k návrhům nakládání s podzemními, povrchovými a odpadními  vodami, k návrhům provozních, havarijních a kanalizačních řádů, povodňového plánu města),
 • připravuje návrh OZV, kterou se upravuje způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • plní funkci odvětvového odboru a usměrňuje po stránce odborné a po stránce věcně obsahové vynakládání finančních prostředků u TSM v oblasti odpadového hospodářství,
 • plní funkci odvětvového odboru a usměrňuje po stránce odborné a po stránce věcně obsahové vynakládání finančních prostředků u TSM v oblasti péče o zeleň.

(4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • zajišťuje organizačně–technické a administrativní práce související s činností Komise životního prostředí, iniciativního a poradního orgánu RM,
 • zajišťuje organizačně–technické a administrativní práce související s činností povodňové komise ORP,
 • zajišťuje vyřízení podnětů z jednání osadních výborů částí města v oblasti své působnosti.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • zabezpečuje podklady pro tvorbu ORJ 35 rozpočtu města,
 • zabezpečuje nakládání s  prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 • připravuje podklady pro rozbory hospodaření,
 • pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace pro ORJ 35 – životní prostředí,
 • vede přehled dotačních titulů využitelných v oblasti životního prostředí, podílí se na podání žádostí o poskytnutí dotací a na zajišťování realizaci projektů.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

 • zajišťuje podklady a podává návrhy na projednání přestupků pro OSČ,
 • oznamuje v zákonem stanovené lhůtě udělené blokové pokuty za přestupky rybářskou stráží podle zákona č. 99/2004 Sb., zákona o rybářství (v platném znění), na odbor správních činností k provedení zápisu do ISEP,
 • oznamuje v zákonem stanovené lhůtě udělené blokové pokuty za přestupky mysliveckou stráží podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (v platném znění), na odbor správních činností k provedení zápisu do ISEP,
 • oznamuje v zákonem stanovené lhůtě udělené blokové pokuty za přestupky lesní stráží podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů (v platném znění), na odbor správních činností k provedení zápisu do ISEP,
 • koordinuje stanoviska nebo závazná stanoviska dle § 4, odst. 6 stavebního zákona,
 • vydává souhrnná vyjádření odboru k jednotlivým fázím řízení podle zákona stavebního, EIA, SEA, IPPC nebo ÚP podle speciálních zákonů ve své působnosti.

Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti:

 • Působí jako správce daně ve smyslu zák.č.280/2009 Sb., daňový řád a zák.č.565/1990 Sb., o místních poplatcích:
  • pro místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství na zelených plochách mimo vymáhání nedoplatků, které předává na odbor finanční.
 • Působí jako orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, zejména:
  • rozhoduje a přijímá oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, je oprávněn pozastavit, omezit a zakázat kácení dřevin,
  • ukládá povinnost náhradní výsadby včetně kontroly dodržení uložené povinnosti a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
  • ukládá provedení nezbytných zásahů vč. pokácení dřevin,
  • vydává stanoviska nebo závazná stanoviska dle § 4 stavebního zákona,
  • zajišťuje oblast péče o památné stromy (rozhodnutí o vyhlášení a zrušení ochrany, souhlas k ošetřování a činnostem v ochranném pásmu, značení, sjednávání a rušení smluvní ochrany, uzavírání dohod, povolování výjimek ze zákazů), vedení výpisu ústředního seznamu ochrany přírody a vydává závazná stanoviska k zásahům do krajinného rázu a významných krajinných prvků při umísťování staveb a změně využití území i jiných činnostech a k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha,
  • povoluje stanové tábory a hromadné akce v přírodním parku Podbeskydí,
  • registruje a ruší registrace významných krajinných prvků,
  • vydává souhlas ke zřizování a rušení cest, účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí včetně vedení jejich přehledu,
  • vymezuje a hodnotí místní územní systém ekologické stability krajiny,
  • povoluje rozšíření geograficky nepůvodních druhů nebo kříženců do krajiny,
  • může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněných rostlin a živočichů a druhů chráněných mezinárodními úmluvami, odebírá nedovoleně držené jedince,
  • šetří škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy,
  • ukládá zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrného úhynu rostlin nebo živočichů, může zakázat nebo omezit rušivou činnost,
  • stanovuje odchylný postup pro ptáky a vyhlašuje, že k tomuto nastaly podmínky,
  • provádí zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí, uzavírá dohody s vlastníky či nájemci pozemků a poskytuje finanční příspěvek,
  • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a provedení přiměřených náhradních opatření,
  • uplatňuje stanovisko k územním plánům, regulačním plánům a k návrhům na vymezení zastavěného území,
  • vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Programu péče o krajinu MŽP, SFŽP,
  • zajišťuje obecnou ochranu rostlin a živočichů a rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy,
  • vydává osvědčení o odchovu živočicha v lidské péči a vede evidenci vydaných osvědčení,
  • vykonává státní správu v ochraně přírody, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.
 • Působí jako orgán státní správy ve věcech veterinární péče dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, zejména:
  • eviduje umístění včelstev,
  • schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a místa, na nichž lze konat svody a veřejná vystoupení zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů,
  • připravuje podklady pro vydání nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ruší tato nařízení a dozírá na jejich plnění.
 •  Působí jako orgán státní správy rybářství dle zákona č. 99/2004 o rybářství, zejména:
  • na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží,
  • vydává a odebírá rybářské lístky.
 •  Vykonává v rozsahu vymezeném zákonem č. 326/2004 Sb., státní správu na úseku rostlinolékařské péče, zejména:
  • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení,
  • připravuje podklady pro projednání přestupků, jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty.
 •  Působí jako orgán ochrany zvířat dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zejména:
  • nařizuje a zajišťuje umístění týraného zvířete do náhradní péče,
  • nařizuje chovateli zajistit opatření ke snížení počtu hospodářských zvířat,
  • nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad,
  • přijímá oznámení o pořádání veřejného vystoupení chovatele se zvířetem ve smyslu §8 zák.č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
  • rozhodují o zvláštním opatření podle §28a a §28b a o předběžné náhradní péči podle §28c, včetně náhrady nákladů za toto opatření.
 • Působí jako orgán státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zejména:
  • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
  • prohlašuje pozemek za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
  • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha hospodářského,
  • dává souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
  • vydává rozhodnutí o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha,
  • rozhoduje o odnětí plnění funkcí lesa lesních pozemků do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí,
  • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa,
  • povoluje výjimky ze zákazu některých činností v lese,
  • stanovuje podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese,
  • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích,
  • uděluje nebo odnímá licenci pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
  • pověřuje právnické nebo fyzické osoby výkonem odborného lesního hospodáře,
  • financuje výkon odborného lesního hospodáře u drobných vlastníků lesa,
  • ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případě hrozících škod,
  • zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy, povoluje změny osnov,
  • povoluje těžby uznaných stromů nebo porostů,
  • rozhoduje o ustanovení a zrušení lesní stráže,
  • vykonává státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů ve všech dalších případech, není-li zákonem o lesích určen jiný orgán státní správy lesů.
 •  Působí jako orgán státní správy myslivosti dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zejména:
  • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky,
  • rozhoduje o vydání souhlasu s chovem zvěře v zajetí,
  • nařizuje přiměřené omezení nebo zákaz vstupu do honitby,
  • uznává honitby, schválení minimálních a normovaných druhů zvěře v honitbě a rozhodnutí o změně honitby,
  • registruje honební společenstva,
  • přičleňuje honební pozemky, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu,
  • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře a mysliveckou stráž,
  • vydává povolení lovu na nehonebních pozemcích,
  • vydává lovecké lístky (pro české občany, cizince a posluchače škol),
  • vyjadřuje se k lovu zvěře do stáří 2 let bez vypracování a projednání plánu,
  • rozhoduje o změně plánu – snížení stavu zvěře v honitbě, zrušení některého druhu zvěře v honitbě a povolení lovu v době hájení.
 •  Vykonává v rozsahu vymezeném zákonem č. 149/2003 Sb., veřejnou správu v oblasti uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, zejména:
  • přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při dalším vegetativním množení,
  • vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu ve svém územním obvodu a vedou o tom evidenci,
  • vykonává dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
  • zmocňuje pověřenou osobu ke kontrole.

Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu:

 • Působí jako orgán veřejné správy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zejména:
  • podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu dle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2,
  • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. j),
  • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. k),
  • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
  • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
  • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí, a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal,
  • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
  • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,
  • zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3,
  • zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán,
  • dává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
  • vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  • dává vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,
  • dává vyjádření k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
  • dává vyjádření ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů,
  • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
  • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
  • kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.
 • Působí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zejména:
  • rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
  • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
  • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,
  • kontroluje plnění:
   • povinností uvedených v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu,
   • podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,
   • jím uloženého opatření k nápravě,
  • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,
  • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
  • zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
  • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
  • uděluje podle vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
  • uděluje podle souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace,
  • rozhoduje o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
  • projednává přestupky podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce,
  • je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha,
  • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.
 •  Působí jako orgán ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, zejména:
  • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
  • zpřístupňuje informace podle zákona o ochraně ovzduší,
  • aktivně zpřístupňuje veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace vyjmenované v ustanovení § 30 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší,
  • ukládá opatření ke zjednání nápravy u fyzických osob neplnících povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší nebo povolením provozu zdroje znečišťování ovzduší,
  • ukládá opatření ke zjednání nápravy u právnických osob a fyzických osob podnikajících neplnících povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší nebo povolením provozu zdroje znečišťování ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
  • vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší v případě nesplnění opatření ke zjednání nápravy u právnických osob a fyzických osob podnikajících,
  • v případě vyhlášení nízkoemisní zóny zajišťuje distribuci emisních plaket,
  • v případě vyhlášení nízkoemisní zóny povoluje na základě žádosti provozovatele dočasnou nebo trvalou výjimku pro vozidla vyjmenovaná v § 14 odst. 5 a 6 zákona o ochraně ovzduší,
  • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší a předpisů podle něj vydaných,
  • ve spolupráci s ministerstvem aktualizuje program zlepšování kvality ovzduší,
  • kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře u provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
  • kontroluje provádění povinných kontrol technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
  • kontroluje dodržování podmínek provozu u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
  • kontroluje dodržování povinností osob při ochraně ovzduší, týkající se spalování paliv v otevřených ohništích,
  • kontroluje dodržování povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, týkající se spalovaní paliv,
  • může vydat své vyjádření k řízení krajského úřadu o umístění vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci,
  • připravuje návrh nařízení dle §11 zákona 128/2000 Sb., o obcích, kterým  se v případě potřeby stanovuje regulační řád pro případ vzniku smogové situace.

Oddělení vodního hospodářství:

 • Působí jako vodoprávní úřad podle § 105 odst. 1 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále jen „VZ“) zejména:
  • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami, vyžaduje-li to veřejný zájem (podle § 6 odst. 4 VZ jako vodoprávní úřad podle § 105 odst. 1 VZ),
  • podle § 7 odst. 7 VZ uděluje výjimku ze zákazu a omezení plavby plavidel se spalovacími motory,
  • povoluje nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (podle § 8 VZ):
   • jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi: 1. k jejich odběru, 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, 3. k využívání jejich energetického potenciálu, 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, 5. k jinému nakládání s nimi,
   • jde-li o podzemní vody: 1. k jejich odběru, 2. k jejich akumulaci, 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, 5. k jinému nakládání s nimi,
   • k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
   • k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získané tepelné energie,
   • k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona,
  • podle § 9 odst. 1 VZ stanovuje účel, rozsah, povinnost a popřípadě podmínky nakládání s vodami včetně výjimek,
  • podle § 10 odst. 4 VZ stanovuje v povolení k nakládání s vodami i další podrobnosti měření; v případě mimořádné situace stanovuje způsob a rozsah měření mimo řízení o povolení k nakládání s vodami,
  • podle § 11 odst. 4 může uložit povinnost umožnit využití vodního díla jinou osobou,
  • podle § 12 VZ rozhoduje o zrušení nebo změně povolení k nakládání s vodami na návrh nebo z vlastního podnětu,
  • podle § 13 písm. b) VZ může do 1 roku po zániku vodního díla umožňujícího povolené nakládání s vodou stanovit lhůtu a podmínky pro uvedení stavby do původního stavu,
  • povoluje některé činnosti podle § 14 VZ:
   • vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujících odtokové poměry,
   • těžbu říčního materiálu (písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod.) z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
   • geologické práce spojené se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66) a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
   • zasypávání odstavných ramen vodních toků,
   • vrácení koryta vodního toku do původního koryta,
   • ukládání těžebního odpadu do povrchových vod,
    podle § 14 odst. 3 VZ stanovuje podmínky i dobu, na kterou se povolení k některým činnostem uděluje,
  • podle § 15 odst. 1 VZ povoluje stavby vodních děl a jejich změny, změny jejich užívání, jejich zrušení a odstranění,
  • podle § 15 odst. 3 VZ stanovuje ve stavebním povolení povinnosti, popřípadě podmínky, a účel vodního díla; ukládá předložení provozního řádu vodního díla; ukládá předložení povolení k provozování vodního díla spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,
  • podle § 15 odst. 5 VZ vyzývá k předložení návrhu manipulačního řádu, případně výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně,
  • podle § 15 odst. 7 VZ při zániku povolení k nakládání s vodami rozhoduje o podmínkách dalšího trvání, popř. odstranění, vodního díla,
  • podle § 15 odst. 8 VZ nařizuje zastavení prací na stavbě prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona s příkazu povodňového orgánu,
  • podle § 15 odst. 9 VZ oznamuje stavebního úřadu rozhodnutí o zrušení vodního díla,
  • podle § 15a odst. 1 VZ vydává souhlas s provedením ohlášeného vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označené CE podle zvláštního,
  • podle § 15a odst. 3 VZ vydává sdělení, že nemá námitek k ohlášeným udržovacím pracím, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, k ohlášené obnově vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií, a k ohlášeným vodohospodářským úpravám,
  • podle § 16 VZ povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace,
  • podle § 16 odst. 4 VZ ukládá povinnost zřídit kontrolní místo a způsob měření objemu, míry znečištění vypouštěných odpadních vod a způsob, jímž budou výsledky měření předávány,
  • podle § 16 odst. 5 VZ stanovuje podmínky provozu zařízení k odstraňování zvlášť nebezpečných látek,
  • podle § 17 VZ vydává souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle VZ, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:
   • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
   • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
   • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
   • ke stavbám ve vzdálenosti 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
   • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
   • k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutím o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
   • k vrtům pro využití energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
   • k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu,
    podle § 17 odst. 2 VZ stanovuje podmínky a dobu, po kterou se souhlas uděluje,
  • podle § 18 VZ vydává vyjádření tomu, kdo požádá a hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení či provádět jiné činnosti,
  • podle § 19 VZ vede vodoprávní evidenci vydaných rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů, a podaných ohlášení, k nimž vydal souhlas,
  • podle § 20 VZ zasílá katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území,
  • podle § 29 VZ povoluje výjimku z použití podzemní vody,
  • podle § 30 VZ stanovuje ochranná pásma zdrojů podzemních nebo povrchových vod využitelných pro zásobování pitnou vodou, včetně změn a zrušení,
  • podle § 36 odst. 2 VZ stanovuje minimální zůstatkový průtok, místo a způsob jeho měření,
  • podle § 37 VZ při podstatném snížení hladiny podzemních vod stanoví minimální hladinu podzemních vod a povinnost ji měřit, ukládá přeložení návrhu jímacího řádu ke schválení, schvaluje jímací řád,
  • podle § 38 VZ stanovuje podmínky měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod,
  • podle § 38 odst. 6 VZ vyzývá k prokázání zneškodňování obsahu bezodtokových jímek,
  • podle § 38 odst. 8 VZ stanovuje nejvýše přípustné hodnoty množství a znečištění vypouštěných odpadních vod,
  • podle § 38 odst. 12 VZ ve výjimečných případech povoluje výjimky při vypouštění odpadních vod,
  • podle § 39 VZ schvaluje havarijní plány, pokud uživatel zachází se závadnými látkami,
  • podle § 41, 42 VZ řídí práce při zneškodňování havárií, ukládá nápravná opatření k odstranění závadného stavu při havárii,
  • podle § 44 VZ rozhoduje v pochybnosti o hranici koryta vodního toku a o přirozeném korytu vodního toku,
  • podle § 45 VZ rozhoduje o povolení vrátit vodní tok do původního koryta,
  • podle § 49 odst. 3 VZ stanovuje k užívání i větší šířku pozemků při vodním toku pro výkon správy vodního toku,
  • podle § 50 VZ povoluje výjimku z průchodu osob podél vodního toku,
  • podle § 51 odst. 2 VZ zakazuje kácení stromů a keřů zabezpečujících stabilitu koryta vodního toku,
  • podle § 52 odst. 2 VZ je oprávněn zajistit nápravu za účelem plynulého odtoku na náklady vlastníka,
  • podle § 55 VZ rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo,
  • podle § 56 odst. 5 VZ v pochybnost rozhoduje o rozsahu povinností vlastníka pozemků, na kterých je umístěna vodohospodářská meliorace,
  • podle § 58 VZ stanoví na návrh vlastníka vodního díla ochranná pásma v zájmu jeho ochrany,
  • podle § 59 VZ ukládá zpracovat a předložit ke schválení manipulační řád, případně jeho změnu; schvaluje manipulační řád,
  • podle § 59 odst. 4 VZ ukládá nebo povoluje mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu,
  • podle § 59 odst. 5 VZ rozhoduje o přejímce provozu a údržby vodního díla na dobu nezbytné potřeby,
  • podle § 61 odst. 5 VZ rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled,
  • podle § 61 odst. 6 VZ rozhoduje o změně kategorie vodního díla,
  • podle § 61 odst. 7 VZ předává informace o zařazení vodního díla do I. až III. kategorie nebo o změně zařazení do příslušné kategorie Ministerstvu zemědělství,
  • podle § 66 VZ stanovuje záplavová území u drobných vodních toků,
  • podle § 66 odst. 4 VZ zajišťuje zpřístupnění dokumentace záplavového území a předává jednu kopii Ministerstvu životního prostředí,
  • podle § 71 odst. 4 VZ rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti zpracovat povodňový plán,
  • podle § 71 odst. 5 VZ ukládá povinnost zpracovat povodňový plán,
  • podle § 79 VZ potvrzuje soulad povodňových plánů obcí s povodňovým plánem ORP,
  • podle § 83 písm. l) VZ provádějí ve spolupráci s orgánem ochrany přírody a správcem vodních toků prohlídky vodního toku vč. zjišťování rozsahu a výše povodňových škod a sepisují o nich protokol,
  • podle § 100 odst. 6 VZ předává obci údaje k poplatku za vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
  • podle § 104 odst. 9 VZ vydává závazná stanoviska vodoprávního úřadu,
  • podle § 106 odst. 2 VZ uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou územního plánu města Nový Jičín,
  • podle § 110 VZ provádí vodoprávní dozor,
  • zapisuje identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce do RÚIAN (od 1.7.2012),
  • vykazuje v četnosti 1x měsíčně statistiky povolovaných staveb vodních děl Českému statistickému úřadu podle zákona č. 89/1995 Sb.
 • Působí jako orgán veřejné správy podle § 27 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „Z“), zejména:
  • podle § 1 odst. 5 Z může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutím stanovit, že se Z vztahuje též na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod a na vodovody a kanalizace, které nesplňují podmínku, že je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob nebo průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více, nebo na vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojení alespoň 2 odběratelé,
  • podle § 3 odst. 8 Z rozhodnutím ukládá vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vzniknout odpadní vody, povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci, pokud je to technicky možné,
  • podle § 3a odst. 2 Z na žádost rozhoduje o změně užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu a kanalizace, pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z hlediska svého členění charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace,
  • podle § 5 odst. 4 Z zpracovává údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, které mu byly předány vlastníky vodovodů a kanalizací za celý svůj územní obvod a každoročně je předává vždy do 31. března v elektronické podobě a stanoveném formátu Ministerstvu zemědělství,
  • podle § 12 odst. 2 Z povoluje výjimku při souběhu a křížení vodovodního potrubí pro rozvod pitné vody s kanalizačními stokami a přípojkami,
  • podle § 14 odst. 3 Z schvaluje kanalizační řády,
  • podle § 14 odst. 4 Z rozhoduje o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu,
  • podle § 15 odst. 4 Z vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může opatřením obecné povahy dočasně omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu,
  • podle § 22 odst. 2 Z rozhoduje o veřejné službě zajišťovat dodávku vody a odvádění odpadních vod,
  • podle § 23 odst. 4 Z povoluje výjimku u ochranného pásma veřejného vodovodu a kanalizace,
  • podle § 23 odst. 6 Z povoluje činnosti v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací, nezíská-li osoba souhlas vlastníka nebo provozovatele a stanoví podmínky,
  • podle § 23 odst. 7 Z nařizuje obnovit předešlý stav u činností v ochranném pásmu,
  • podle § 27 odst. 2 písm. d) Z zajišťují soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně souvisejících kanalizací z hlediska kapacitních a kvalitativních možností,
  • podle § 36 odst. 4 Z zajistí, aby veřejnosti byly zpřístupněny informace o podmínkách uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem,
  • podle § 37 odst. 1 Z vykonávají jako vodoprávní úřady dozor nad dodržováním Z a ukládají opatření k odstranění zjištěných závad.
 • Působí jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro stavby vodních děl (dále jen „SZ“), zejména:
  • podle § 94j SZ vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby vodního díla,
  • podle § 94q SZ postupuje v součinnosti s příslušným úřadem při společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) u stavby vodního díla podléhajícího EIA,
  • podle § 96a SZ vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením stavebního záměru vodního díla,
  • podle § 106 SZ vydává souhlas s provedením ohlášené stavby vodního díla,
  • podle § 115 odst. 1 v SZ vydává stavební povolení k vodnímu dílu,
  • podle § 115 odst. 4 SZ rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení vodního díla,
  • podle § 116 SZ přijímá návrh veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení,
  • podle § 117 SZ přijímá oznámení stavebního záměru vodního díla autorizovaným inspektorem,
  • podle § 118 SZ povoluje změnu stavby vodního díla před dokončením,
  • podle § 122 odst. 3 SZ vydává kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby vodního díla,
  • podle § 122a odst. 4 SZ vydává kolaudační rozhodnutí, které povoluje užívání stavby vodního díla k určenému účelu,
  • podle § 123 SZ povoluje předčasné užívání stavby vodního díla,
  • podle § 124 SZ povoluje nebo nařizuje zkušební provoz stavby vodního díla,
  • podle § 125 odst. 3 SZ nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby,
  • podle § 125 odst. 4 SZ ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby vodního díla,
  • podle § 126 SZ povoluje změnu užívání vodního díla,
  • podle § 128 SZ povoluje odstranění stavby vodního díla,
  • podle § 129 odst. 1 SZ nařizuje odstranění vodního díla,
  • podle § 129 odst. 3 SZ vydává dodatečné povolení stavby vodního díla,
  • podle § 132 a 133 SZ vykonává soustavný dozor nad vodními díly včetně provádění kontrolních prohlídek,
  • podle § 135 odst. 1 SZ nařizuje neodkladné odstranění stavby vodního díla,
  • podle § 135 odst. 2 SZ nařizuje nutné zabezpečovací práce na vodním díle,
  • podle § 137 odst. 1 SZ nařizuje nezbytné úpravy vodního díla,
  • podle § 139 odst. 1 SZ nařizuje zjednání nápravy, není-li stavba vodního díla řádně udržována,
  • podle § 140 odst. 1 SZ nařizuje neprodlené vyklizení stavby vodního díla,
  • podle § 177 SZ vydává souhlas s mimořádným postupem na stavbu vodního díla,
  • vyměřuje správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

(7)  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • Vykonává přenesenou působnost pro orgány obce Hladké Životice na úseku ochrany přírody a krajiny dle zák. č.114/1992 Sb.,
  • §8 – projednání a rozhodování žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les,
  • §9 – uložení náhradní výsadby a vedení přehledu pozemků vhodných k náhradní výsadbě.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

Vykonává přenesenou působnost dle Nařízení Okresního úřadu č. 3/2001, což znamená výkon státní správy pro jednotlivé obce a obory:

 • vodní hospodářství – Bernartice, Kunín, Rybí, Šenov u Nového Jičína, Životice,
 • zemědělství – Starý Jičín, Životice,
 • lesní hospodářství + myslivost – Starý Jičín, Životice,
 • ochrana přírody a krajiny – Hostašovice, Rybí, Životice,
 • ochrana ovzduší – Bernartice, Rybí, Životice,
 • odpadové hospodářství – Rybí, Starý Jičín, Životice.

(9)  Jiné přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v řízeních uvedených v bodě 6 této ORJ:
  • provádí přezkumné řízení na žádost účastníka řízení ve smyslu § 95, odst. 2,
  • rozhoduje o obnově řízení ve smyslu § 100, odst. 2.