Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu vykonává činnosti jako:

 • úřad územního plánování a stavební úřad – v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
 • vyvlastňovací úřad – dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění,
 • orgán státní památkové péče – dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění,
 • speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Činnosti úřadu územního plánování, vyvlastňovacího úřadu, orgánu památkové péče a speciálního stavebního úřadu vykonává na území ORP tj. na území města Nového Jičína a obcí Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

Činnosti stavebního úřadu vykonává na území města Nového Jičína a obcí Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Libhošť, Mořkov, Rybí, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

(1)  Členění odboru:

 • Úsek územního plánování
 • Oddělení stavebního řádu
 • Sekretariát

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úsek územního plánování:

 • připravuje podklady pro jednání RM a ZM v rozsahu své činnosti,
 • připravuje pro ZM podklady pro vydání územního plánu – opatření obecné povahy,
 • spolupracuje s ostatními odbory pověřeného MěÚ při vytváření a posuzování rozvojových záměrů v souladu s rozvojovou koncepcí rozvoje města a územně plánovacími dokumentacemi,
 • spolupracuje s orgány statní správy a samosprávy, odbornými institucemi a významnými pracovišti včetně orgánů státní památkové péče a ochrany přírody při ochraně životního prostředí a kulturního dědictví, spolupracuje při propagaci města,
 • na vyžádání jiných odborů pověřeného MěÚ a orgánů města zpracovává stanoviska k aktivitám (investiční výstavba, majetkové převody), majícím vztah ke rozvoji města a jeho infrastruktury,
 • pořizuje studie a záměry v zastavěných a zastavitelných plochách v rámci správního území města,
 • eviduje žádosti na změnu územně plánovací dokumentace města Nový Jičín,
 • je věcně příslušným odborem a administrátorem Programu Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů,

Oddělení stavebního řádu:

 • zajišťuje úkoly spojené s přidělováním čísel popisných a čísel evidenčních budov ve městě Nový Jičín, předává informaci o požadovaném formátu těchto čísel,
 • poskytuje technickou pomoc při přípravě staveb, jejichž stavebníkem je město,
 • zpracovává na požádání samosprávných orgánů města informace o vydaných významných stavebních povoleních a územních rozhodnutích na území města,
 • vkládá údaje o adresních místech nově vzniklých a dokončených staveb do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Sekretariát:

 • vede administrativu a korespondenci odboru,
 • zajišťuje evidenci došlé a odeslané pošty odboru,
 • zajišťuje ekonomické výkaznictví odboru ve vztahu k rozpočtu města,
 • zajišťuje zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce a předává dokumenty ke zveřejnění na úřední desce v souladu s právními předpisy,
 • vede evidenci územních rozhodnutí, stavebních povolení, demolic, kolaudačních rozhodnutí, rozhodnutí o změnách staveb, rozhodnutí o změně účelu užívání staveb, sdělení k ohlášením drobných staveb nebo stavebních úprav,
 • spolupodílí se na archivaci dokumentů odboru,
 • vede evidenci o přidělování čísel orientačních a popisných,
 • provádí vidimaci a legalizace listin a podpisů.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

(4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • zajišťuje organizačně–technické a administrativní práce související s činností Komise územního plánování a rozvoje města, iniciativního a poradního orgánu rady města,
 • zajišťuje vyřízení podnětů z jednání osadních výborů částí města v oblasti své působnosti.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • zabezpečuje podklady pro tvorbu ORJ 040 rozpočtu města,
 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 • připravuje podklady pro rozbory hospodaření,
 • pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 040 – Odbor územního plánování a stavebního řádu.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

Společné:

 • plní úkoly správce pohledávek vzniklých z výkonu přenesené působnosti (pokuty a přestupky uložené v rámci správního řízení).

Úsek územního plánování:

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města,
 • pořizuje územně plánovací podklady (tj. územně analytické podklady a územní studie),
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu (ORP),
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu (ORP),
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 • posuzuje stavební záměry na území města a obcí pro území v působnosti zdejšího stavebního úřadu z hlediska jejich souladu s územně plánovací dokumentací,
 • předkládá ZM návrh na pořízení změny územního plánu,
 • koordinuje v souladu se stavebním zákonem veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů,
 • v rámci své působnosti poskytuje územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona,
 • nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně každé 4 roky předkládá ZM zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období,
 • pořizuje změny územně plánovací dokumentace města a obcí ve svém správním území (ORP),
 • zabezpečuje agendu v souvislosti s uzavíráním veřejnoprávních smluv na úseku územního plánování,
 • podle stavebního zákona zabezpečuje agendu týkající se předkupního práva a náhrad za změnu v území,
 • pořizuje územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytně nutném pro pořízení územních plánů a regulačních plánů:
  • přebírání údajů o území a záměrů na provedení změn v území od zákonných poskytovatelů a ostatních subjektů,
  • vedení, správa a údržba databáze poskytnutých údajů o území,
  • zapracování získaných údajů o území do datového modelu ÚAP,
  • vedení, správa a údržba datového modelu ÚAP,
  • zapracování sledovaných jevů ÚAP a záměrů na provedení změn v území ze stávajících ÚPD do datového modelu ÚAP,
  • tvorba výkresové dokumentace Podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ),
  • tvorba výkresové dokumentace Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ),
  • vedení, správa a údržba mapového serveru, zpřístupňujícího interaktivně geografická data ÚAP a výkresovou dokumentaci ÚAP prostřednictvím internetového prohlížeče,
 • aktualizuje průběžně územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumů území aktualizuje a každé 2 roky pořídí jejích úplnou aktualizaci,
 • pořizuje územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností a jejich aktualizaci projednává v rozsahu určení problémů k řešení v ÚPD s obcemi ve svém správním obvodu (ORP),
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování,
 • podílí se na tvorbě koordinovaného stanoviska dle stavebního zákona,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice v rozsahu své působnosti.

Oddělení stavebního řádu:

 • Odbor je obecným stavebním úřadem ve smyslu § 13 odst. 1 písm. f), g) zákona č. 183/2006 Sb.,  (dále jen stavební zákon) a speciálním stavebním úřadem podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zřizuje věcná břemena podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích. Současně stavební úřad je úřadem vyvlastňovacím ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

 Ve věcech územního plánování a stavebního řádu:

 • poskytuje územně plánovací informace ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona,
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o dělení a scelování pozemků a o ochranném pásmu,
 • vydává územní rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení v případech, kdy to umožňuje stavební zákon,
 • vydává územní souhlas,
 • pro speciální stavební úřady vydává souhlasy podle § 15 odst. 2 stavebního zákona,
 • rozhoduje, které stavby nepodléhají povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu,
 • vydává souhlas s provedením ohlášené stavby, terénní úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • u staveb, kde je ohlášení nedostačující, vede příslušná řízení dle stavebního zákona a vydává k nim stavební povolení,
 • vydává stavební povolení a povolení změny stavby před dokončením,
 • schvaluje změnu stavby před dokončením zápisem do stavebního deníku,
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu za podmínek daných stavebním zákonem,
 • přijímá oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, eviduje certifikát vydaný autorizovaným inspektorem a ověřenou dokumentaci stavby a využívá ji pro kontrolní prohlídky stavby,
 • vydává rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby,
 • vydává povolení ke zkušebnímu provozu stavby,
 • přijímá oznámení o užívání stavby,
 • vydává kolaudační souhlas nebo zákaz užívání stavby,
 • vydává kolaudační rozhodnutí,
 • provádí kontrolní prohlídky stavby,
 • stanovuje rozhodnutím, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu,
 • nařizuje u stávajících budov pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, pokud tato není zachována,
 • ověřuje projektovou dokumentaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby,
 • vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby,
 • vydává povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • vydává rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, terénních úprav a zařízení prováděných nebo provedených bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nebo v rozporu s ním,
 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, dle kterého je oprávněn provádět kontrolní prohlídky stavby,
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby,
 • nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě,
 • nařizuje nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo zastavěném stavebním pozemku,
 • nařizuje provedení udržovacích prací,
 • nařizuje vyklizení stavby,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,
 • ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům či stavbám, aby strpěli provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud je to nutné pro uskutečnění stavby nebo její změny,
 • rozhoduje o výjimce z obecných požadavků na výstavbu, z obecných požadavků na využívání území, z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
 • vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu,
 • rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích (autoremedura, obnova řízení),
 • eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření vč. ověřené dokumentace,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice v rozsahu své působnosti,
 • poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
 • vkládá údaje do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
 • zpracovává podklady pro Český statistický úřad,
 • provádí kontroly a posuzuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi (úřadu práce) standarty kvality bydlení jiného než obytného prostoru stavby pro individuální či rodinnou rekreaci dle § 33 zákona č. 111/2006 Sb, o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (v souvislosti se žádostí o doplatek na bydlení),
 • na žádost orgánu státní sociální podpory poskytuje informace o počtu bytů v konkrétní stavbě (obvykle v souvislosti s žádostí),
 • vede spojená řízení (územní a stavební řízení) u staveb dopravní a energetické infrastruktury dle § 2 zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, pro celé správní území ORP Nový Jičín,
 • vede řízení podle stavebního zákona, které je navazujícím řízením podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí pro celé správní území ORP Nový Jičín.

Vykonává podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon
o vyvlastnění), působnost vyvlastňovacího úřadu:

Předmětem zákona o vyvlastnění a věcnou působností vyvlastňovacího úřadu je:

 • odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,
 • poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,
 • zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.

Vykonává působnost orgánu státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb.,  zejména:

 • se vyjadřuje v řízení o prohlášení a zrušení věci za kulturní památku,
 • vede a aktualizuje seznam kulturních památek (movitých, nemovitých) ve svém územním obvodu,
 • vydává rozhodnutí ve správním řízení o opatřeních směřujících k ochraně kulturní památky (dále jen KP),
 • vydává závazná stanoviska o způsobu využití budov, které jsou KP, nebo o přidělení bytů, jiných obytných místností a místností nesloužících k bydlení v těchto budovách,
 • stanovuje podmínky pro další výkon činnosti fyzické nebo právnické osoby, která působí nebo by mohla působit nepříznivé změny stavu KP nebo jejího prostředí anebo ohrožovat zachování KP,
 • vydává závazná stanoviska k rozhodnutím správních úřadů a orgánů krajů a obcí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití,
 • vydává závazná stanoviska k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí,
 • vydává závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo k udržovacím pracím na těchto nemovitostech,
 • vydává závazná stanoviska v územním řízení a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby
  a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, nebo v souvislosti s obnovou nemovité KP nebo nemovitosti v MPR a jejího ochranného pásma,
 • vydává územní rozhodnutí o ochranném pásmu, vyžaduje-li to ochrana nemovité KP nebo jejího prostředí,
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy KP,
 • usměrňuje péči o KP zajišťovanou obcemi,
 • koordinuje jednotné označování nemovitých KP tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem, popř. značkami  stanovenými  mezinárodními smlouvami,
 • vykonává dozor při obnově KP a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není KP, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče,
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
 • plní další úkoly stanovené zákonem o státní památkové péči,
 • spolupracuje s dotčenými správními orgány a jinými subjekty na úseku památkové péče,
 • vykonává metodickou činnost na úseku památkové péče vůči obcím, vlastníkům KP a ostatním subjektům ve svém územním obvodu,
 • spolupracuje s obcemi při přípravě a vypracování územně plánovací dokumentace z hlediska památkové péče,
 • podílí se na tvorbě koordinovaného stanoviska dle stavebního zákona,
 • zajišťuje program Obnova kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností.

Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

Ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, zejména:

 • vydává stavební povolení na stavby nových komunikací, mostů, parkovišť, apod.,
 • rozhoduje, které stavební úpravy komunikací vyžadují ohlášení, a k těmto stavebním úpravám vydává příslušné opatření,
 • rozhoduje, které stavební úpravy komunikací nevyžadují ohlášení, a k těmto vydává sdělení,
 • vede řízení a rozhoduje o odstranění nepovolených komunikací nebo jejich změn,
 • rozhoduje o dodatečném povolení nepovolených staveb komunikací nebo jejich změn,
 • vydává rozhodnutí o povolení předčasného užívání staveb komunikací,
 • vydává kolaudační souhlas na dokončené stavby komunikací, mostů parkovišť apod.,
 • nařizuje provedení dokumentace skutečného provedení stavby komunikací, parkovišť, mostů, pokud tato není dochována.

(7)  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • vykonává v případech stanovených:
  • ustanovením § 131 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • ustanovením § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  • ustanovením § 16 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

(9)  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • přestupky proti stavebnímu zákonu,
 • přestupky a správní delikty dle památkového zákona.

(10)       Věci, ve kterých je oddělení odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • oddělení stavebního řádu rozhoduje o mimořádném opravném prostředku, kterým je autoremedura a obnova řízení.