Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu vykonává činnosti jako:

 1. úřad územního plánování a stavební úřad – v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
 2. vyvlastňovací úřad – dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění,
 3. orgán státní památkové péče – dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
 4. speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Činnosti úřadu územního plánování, vyvlastňovacího úřadu, orgánu památkové péče a speciálního stavebního úřadu vykonává na území ORP tj. na území města Nového Jičína a obcí Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

Činnosti stavebního úřadu vykonává na území města Nového Jičína a obcí Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Libhošť, Mořkov, Rybí, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

(1) Členění odboru:

 1. Úsek územního plánování
 2. Oddělení stavebního řádu
 3. Sekretariát

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úsek územního plánování:

 1. připravuje podklady pro jednání RM a ZM v rozsahu své činnosti,
 2. připravuje pro ZM podklady pro vydání územního plánu – opatření obecné povahy,
 3. spolupracuje s ostatními odbory pověřeného MěÚ při vytváření a posuzování rozvojových záměrů v souladu s rozvojovou koncepcí rozvoje města a územně plánovacími dokumentacemi,
 4. spolupracuje s orgány statní správy a samosprávy, odbornými institucemi a významnými pracovišti včetně orgánů státní památkové péče a ochrany přírody při ochraně životního prostředí a kulturního dědictví, spolupracuje při propagaci města,
 5. na vyžádání jiných odborů pověřeného MěÚ a orgánů města zpracovává stanoviska k aktivitám (investiční výstavba, majetkové převody), majícím vztah k rozvoji města a jeho infrastruktury,
 6. eviduje žádosti na změnu územně plánovací dokumentace města Nový Jičín,
 7. je věcně příslušným odborem a administrátorem Programu Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů.

Oddělení stavebního řádu:

 1. zajišťuje úkoly spojené s přidělováním čísel popisných a čísel evidenčních budov ve městě Nový Jičín, předává informaci o požadovaném formátu těchto čísel,
 2. poskytuje technickou pomoc při přípravě staveb, jejichž stavebníkem je město,
 3. zpracovává na požádání samosprávných orgánů města informace o vydaných významných stavebních povoleních a územních rozhodnutích na území města,
 4. vkládá údaje o adresních místech nově vzniklých a dokončených staveb do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Sekretariát:

 1. vede administrativu a korespondenci odboru,
 2. zajišťuje evidenci došlé a odeslané pošty odboru,
 3. zajišťuje ekonomické výkaznictví odboru ve vztahu k rozpočtu města,
 4. zajišťuje zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce a předává dokumenty ke zveřejnění na úřední desce v souladu s právními předpisy,
 5. spolupodílí se na archivaci dokumentů odboru,
 6. vede evidenci o přidělování čísel orientačních a popisných,
 7. provádí vidimaci a legalizace listin a podpisů.

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 1. zajišťuje organizačně – technické a administrativní práce související s činností Komise územního plánování a rozvoje města, iniciativního a poradního orgánu rady města,
 2. zajišťuje vyřízení podnětů z jednání osadních výborů částí města v oblasti své působnosti.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečuje podklady pro tvorbu ORJ 040 rozpočtu města,
 2. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 3. připravuje podklady pro rozbory hospodaření,
 4. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 040 – Odbor územního plánování a stavebního řádu.

 

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

Společné:

 1. plní úkoly správce pohledávek vzniklých z výkonu přenesené působnosti (pokuty a přestupky uložené v rámci správního řízení).

Úsek územního plánování:

 1. pořizuje územní plán a regulační plán pro území města,
 2. pořizuje územně plánovací podklady (tj. územně analytické podklady a územní studie),
 3. pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu (ORP),
 4. pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu (ORP),
 5. vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování ve svém správním území (ORP),
 6. podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 7. posuzuje stavební záměry na území města a obcí pro území v působnosti zdejšího stavebního úřadu z hlediska jejich souladu s územně plánovací dokumentací,
 8. předkládá zastupitelstvu města a obcí návrhy na pořízení změny územního plánu,
 9. koordinuje v souladu se stavebním zákonem veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů,
 10. v rámci své působnosti poskytuje územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona,
 11. nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně každé 4 roky předkládá zastupitelstvu města a obcí zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období,
 12. pořizuje změny územně plánovací dokumentace města a obcí ve svém správním území (ORP),
 13. podle stavebního zákona zabezpečuje agendu týkající se předkupního práva a náhrad za změnu v území,
 14. pořizuje územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytně nutném pro pořízení územních plánů a regulačních plánů:
  • přebírání údajů o území a záměrů na provedení změn v území od zákonných poskytovatelů a ostatních subjektů,
  • vedení, správa a údržba databáze poskytnutých údajů o území,
  • zapracování získaných údajů o území do datového modelu ÚAP,
  • vedení, správa a údržba datového modelu ÚAP,
  • zapracování sledovaných jevů ÚAP a záměrů na provedení změn v území ze stávajících ÚPD do datového modelu ÚAP,
  • tvorba výkresové dokumentace Podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ),
  • tvorba výkresové dokumentace Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ),
  • vedení, správa a údržba mapového serveru, zpřístupňujícího interaktivně geografická data ÚAP a výkresovou dokumentaci ÚAP prostřednictvím internetového prohlížeče,
 1. aktualizuje průběžně územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumů území aktualizuje a každé 2 roky pořídí jejích úplnou aktualizaci,
 2. pořizuje územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností a jejich aktualizaci projednává v rozsahu určení problémů k řešení v ÚPD s obcemi ve svém správním obvodu (ORP),
 3. vykonává státní dozor ve věcech územního plánování,
 4. podílí se na tvorbě koordinovaného stanoviska dle stavebního zákona,
 5. vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice v rozsahu své působnosti.

Oddělení stavebního řádu:

Oddělení je obecným stavebním úřadem ve smyslu § 13 odst. 1 písm. f), g) zákona č. 183/2006 Sb., (dále jen stavební zákon) a speciálním stavebním úřadem podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Oddělení dále plní funkci vyvlastňovacího úřadu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Ve věcech územního plánování a stavebního řádu:

 1. poskytuje územně plánovací informace ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona,
 2. vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o dělení a scelování pozemků a o ochranném pásmu,
 3. vede společné územní a stavební řízení a vydává společné povolení,
 4. vede společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí a vydává společné povolení,
 5. vydává územní rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení v případech, kdy to umožňuje stavební zákon,
 6. vydává územní souhlas,
 7. pro speciální stavební úřady vydává souhlasy podle § 15 odst. 2 stavebního zákona,
 8. rozhoduje, které stavby nepodléhají povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu,
 9. vydává souhlas s provedením ohlášené stavby, terénní úprav, zařízení a udržovacích prací,
 10. u staveb, kde je ohlášení nedostačující, vede příslušná řízení dle stavebního zákona a vydává k nim stavební povolení,
 11. vydává stavební povolení a povolení změny stavby před dokončením,
 12. schvaluje změnu stavby před dokončením zápisem do stavebního deníku,
 13. uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu za podmínek daných stavebním zákonem,
 14. přijímá oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, eviduje certifikát vydaný autorizovaným inspektorem a ověřenou dokumentaci stavby a využívá ji pro kontrolní prohlídky stavby,
 15. vydává rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby,
 16. vydává povolení ke zkušebnímu provozu stavby,
 17. přijímá oznámení o užívání stavby,
 18. vydává kolaudační souhlas,
 19. vydává kolaudační rozhodnutí,
 20. provádí kontrolní prohlídky stavby,
 21. stanovuje rozhodnutím, že kolaudační souhlas či rozhodnutí lze vydat jen po provedení zkušebního provozu,
 22. nařizuje u stávajících budov pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, pokud tato není zachována,
 23. ověřuje projektovou dokumentaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby,
 24. vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby,
 25. vydává povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 26. nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 27. vydává rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, terénních úprav a zařízení prováděných nebo provedených bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nebo v rozporu s ním,
 28. vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, dle kterého je oprávněn provádět kontrolní prohlídky stavby,
 29. nařizuje neodkladné odstranění stavby,
 30. nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě,
 31. nařizuje nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo zastavěném stavebním pozemku,
 32. nařizuje provedení udržovacích prací,
 33. nařizuje vyklizení stavby,
 34. ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,
 35. ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům či stavbám, aby strpěli provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud je to nutné pro uskutečnění stavby nebo její změny,
 36. rozhoduje o výjimce z obecných požadavků na výstavbu, z obecných požadavků na využívání území, z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
 37. vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu,
 38. rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích (autoremedura, obnova řízení),
 39. eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření vč. ověřené dokumentace,
 40. vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice v rozsahu své působnosti,
 41. poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
 42. vkládá údaje do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
 43. zpracovává podklady pro Český statistický úřad,
 44. provádí kontroly a posuzuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi (úřadu práce) standarty kvality bydlení jiného než obytného prostoru stavby pro individuální či rodinnou rekreaci dle § 33 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (v souvislosti se žádostí o doplatek na bydlení),
 45. na žádost orgánu státní sociální podpory poskytuje informace o počtu bytů v konkrétní stavbě (obvykle v souvislosti s žádostí),
 46. vede spojená řízení (územní a stavební řízení) u staveb dopravní a energetické infrastruktury dle § 2 zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, pro celé správní území ORP Nový Jičín,
 47. vede řízení podle stavebního zákona, které je navazujícím řízením podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí pro celé správní území ORP Nový Jičín.

Vykonává podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), působnost vyvlastňovacího úřadu:

Předmětem zákona o vyvlastnění a věcnou působností vyvlastňovacího úřadu je:

 1. odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,
 2. poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,
 3. zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.

Vykonává působnost orgánu státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., zejména:

 1. se vyjadřuje v řízení o prohlášení a zrušení věci za kulturní památku,
 2. vede a aktualizuje seznam kulturních památek (movitých, nemovitých) ve svém územním obvodu,
 3. vydává rozhodnutí ve správním řízení o opatřeních směřujících k ochraně kulturní památky (dále jen KP),
 4. vydává závazná stanoviska o způsobu využití budov, které jsou KP, nebo o přidělení bytů, jiných obytných místností a místností nesloužících k bydlení v těchto budovách,
 5. stanovuje podmínky pro další výkon činnosti fyzické nebo právnické osoby, která působí nebo by mohla působit nepříznivé změny stavu KP nebo jejího prostředí anebo ohrožovat zachování KP,
 6. vydává závazná stanoviska k rozhodnutím správních úřadů a orgánů krajů a obcí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití,
 7. vydává závazná stanoviska k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí,
 8. vydává závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo k udržovacím pracím na těchto nemovitostech,
 9. vydává závazná stanoviska v územním řízení a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, nebo v souvislosti s obnovou nemovité KP nebo nemovitosti v MPR a jejího ochranného pásma,
 10. vydává územní rozhodnutí o ochranném pásmu, vyžaduje-li to ochrana nemovité KP nebo jejího prostředí,
 11. podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy KP,
 12. usměrňuje péči o KP zajišťovanou obcemi,
 13. koordinuje jednotné označování nemovitých KP tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem, popř. značkami  stanovenými  mezinárodními smlouvami,
 14. vykonává dozor při obnově KP a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není KP, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče,
 15. dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
 16. plní další úkoly stanovené zákonem o státní památkové péči,
 17. spolupracuje s dotčenými správními orgány a jinými subjekty na úseku památkové péče,
 18. vykonává metodickou činnost na úseku památkové péče vůči obcím, vlastníkům KP a ostatním subjektům ve svém územním obvodu,
 19. spolupracuje s obcemi při přípravě a vypracování územně plánovací dokumentace z hlediska památkové péče,
 20. podílí se na tvorbě koordinovaného stanoviska dle stavebního zákona,
 21. zajišťuje program Obnova kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností.

Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

Ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, zejména:

 1. vede společné územní a stavební řízení a vydává společné povolení,
 2. vydává stavební povolení na stavby nových komunikací, mostů, parkovišť, apod.,
 3. rozhoduje, které stavební úpravy komunikací vyžadují ohlášení, a k těmto stavebním úpravám vydává příslušné opatření,
 4. rozhoduje, které stavební úpravy komunikací nevyžadují ohlášení, a k těmto vydává sdělení,
 5. vede řízení a rozhoduje o odstranění nepovolených komunikací nebo jejich změn,
 6. rozhoduje o dodatečném povolení nepovolených staveb komunikací nebo jejich změn,
 7. vydává rozhodnutí o povolení předčasného užívání staveb komunikací,
 8. vydává kolaudační souhlas na dokončené stavby komunikací, mostů parkovišť apod.,
 9. nařizuje provedení dokumentace skutečného provedení stavby komunikací, parkovišť, mostů, pokud tato není dochována.

 

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • výkon přenesené působnosti na úseku zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (§ 42 až § 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů) pro obec Mořkov.

 

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • vykonává v případech stanovených:
  • ustanovením § 131 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • ustanovením § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  • ustanovením § 16 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

 

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 1. přestupky proti stavebnímu zákonu, které jsou v kompetenci obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 2. přestupky dle památkového zákona.

(10) Věci, ve kterých je oddělení odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • oddělení stavebního řádu rozhoduje o mimořádném opravném prostředku, kterým je autoremedura a obnova řízení.