Odbor správních agend

(1)  Členění odboru:

 • Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Oddělení přestupkových agend
 • Úsek matrik
 • Úsek Czech POINT

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 • zajišťuje úkony při oddělení části obce (příprava, místní referendum, atd.),
 • zajišťuje úkony při sloučení obcí,
 • zajišťuje agendu související se zřízením a s názvy částí obce,
 • zajišťuje agendu související s názvy ulic a dalších veřejných prostranství,
 • zajišťuje agendu související s místním referendem.

Oddělení přestupkových agend:

 • vede řízení o uložení pokuty za porušení povinností ve věcech samostatné působnosti obce dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích /usnesení RM č. 813/41/2012 ze dne 15.8.2012/.

Úsek matrik:

 • zajišťuje agendu související s udělováním cen a čestného občanství obce a taktéž s odnímáním čestného občanství obce.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

(4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • nevykonává.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 • zabezpečuje pro rozpočet města rozpis příjmů z pokut, nákladů řízení, správních poplatků oddělení EOOPCD a úseku matrik a poplatků obcí územního správního celku na základě veřejnoprávních smluv na příslušný rok (do 30.6.2017), kontroluje a podává zprávu na rozbory hospodaření 2x ročně,
 • vystavuje 1x ročně faktury obcím spadajícím do území ORP Nový Jičín za plnění veřejnoprávních smluv při výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků a kontroluje jejich úhradu,
 • pověřené osoby odboru plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace pro ORJ 313 a 317,
 • vede evidenci o uložených pokutách a nákladech řízení v IS města, provádí předpisy sankcí (pokut) a nákladů řízení v IS města pro odbor finanční a sleduje jejich uhrazování, připravuje podklady pro vymáhání pohledávek,
 • vystavuje předpisy k úhradě faktur za znalecké posudky, pro výplatu svědečného, refundace, aj.,
 • vystavuje předpisy pro úhradu faktur za volby a refundace mezd (čerpání z volební dotace).

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

Úkoly společné pro oddělení EOOPCD, úsek matrik a úsek Czech POINT:

 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace) dle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 • plní úkoly stanovené na úseku evidence obyvatel jako ohlašovna dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
 • plní úkoly stanovené na úseku evidence obyvatel jako úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
 • plní úkoly stanovené na úseku sčítání lidu, domů a bytů,
 • plní úkoly stanovené na úseku občanských průkazů dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
 • plní úkoly stanovené na úseku cestovních dokladů dle zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
 • plní jako pověřený ObÚ úkoly stanovené na úseku voleb do Evropského parlamentu, přímé volby prezidenta, voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, voleb do Zastupitelstva MSK, voleb do zastupitelstev obcí,
 • jako pověřený ObÚ v sídle volebního obvodu č. 67 vykonává funkci registračního úřadu a plní další úkoly stanovené zákonem,
 • jako pověřený ObÚ projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstev obcí a koná další úkony stanovené zákonem,
 • plní úkoly stanovené na úseku celostátního referenda a místních referend,
 • koordinuje organizačně technické zabezpečení a výkon státní správy na úseku voleb dle příslušných zákonů,
 • provádí jako pověřený ObÚ kontrolní činnost na úseku voleb (průběh hlasování a zpracování výsledků voleb v okrskových volebních komisích) ve správním obvodu MěÚ Nový Jičín,
 • prostřednictvím informačního systému územní identifikace (ISÚI) plní za obec roli editora RÚIAN ve vztahu k názvu ulice a údajům o vazbách ulice na ostatní územní prvky (§ 43, odst. 4 zák.  č. 111/2009 Sb., o základních registrech),
 • plní úkoly stanovené na úseku krizového řízení dle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, jako obecní úřad a obecní úřad  ORP v souvislosti s evidencí údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, nouzového stavu a stavu ohrožení státu,
 • prostřednictvím agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) plní v zákonem stanovených případech roli editora dle zák. č. 111/2009 Sb.,  o základních registrech,
 • zajišťuje provozování pracoviště Czech POINT a plní úkoly spojené s jeho provozováním (poskytuje výpisy z veřejných a neveřejných rejstříků a evidencí, provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost, provádí úkony spojené s datovými schránkami, apod.).

Oddělení přestupkových agend:

 • podle ustanovení § 109 odst. 3 zákona o obcích oddělení vykonává přenesenou působnost dle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích na úseku projednávání přestupků, a to podle § 60 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve věcech, které jsou mu svěřeny, a dále projednává přestupky podle § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve věcech, které spravuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to konkrétně § 2 – 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a dále projednává přestupky dle některých zvláštních zákonů (zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech aj.), pokud tyto nejsou v kompetenci jiných správních orgánů a nebo nejsou svěřeny tímto organizačním řádem jiným věcně příslušným odborům Městského úřadu Nový Jičín (např. stavební zákon aj.),
 • projednává přestupky podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále dle § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podle § 83 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích,
 • projednává přestupky podle § 125d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle § 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podle § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a je dopravním úřadem ve věcech projednávání přestupků podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 • projednává přestupky podle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob,
 • vypracovává zprávy pro Úřad práce ve věcech přestupků na úseku zákona o sociálně právní ochraně dětí,
 • provádí zápisy do celostátní evidence přestupků ISEP,
 • oddělení je příslušné k projednávání přestupků dle zákona č. 379/2005 Sb., a dále přestupků dle zákona č. 183/2017 Sb., ke kterým je věcné příslušné,
 • vede evidenci správních řízení o přestupcích, které projednává, vede evidenci o uložených pokutách a nákladech řízení v IS města, provádí předpisy pokut a nákladů řízení v IS města pro odbor finanční a sleduje jejich uhrazování,
 • v souladu s vnitřním předpisem připravuje podklady finančnímu odboru pro vymáhání pohledávek,
 • posuzuje a provádí právní kvalifikaci došlých oznámení, připravuje podklady pro zahájení správních řízení, provádí šetření při zjišťování a zajišťování důkazních prostředků, včetně místního šetření (tj. ohledání místa činu v terénu),
 • zajišťuje součinnost se státními orgány, orgány policie a orgány obcí před i v průběhu správního řízení,
 • na základě pokynu oprávněné úřední osoby nařizuje ústní jednání, předvolává účastníky řízení a svědky, ověřuje jejich totožnost a protokoluje jejich výpovědi, vyrozumívá o správních řízeních mladistvých osob (OSPOD příslušných úřadů obcí s rozšířenou působností podle místa bydliště) a dále spolupracuje s  orgány vykonávajícími sociálně právní ochranu,
 • statisticky vyhodnocuje přestupky a podává zprávy KÚ MSK a informativně orgánům města,
 • statisticky vyhodnocuje výskyt „domácího násilí“ ve spolupráci s PČR podává zprávu KÚ MSK,
 • 1x ročně provádí analýzu správních řízení za uplynulé období, provádí rozbor odvolacích řízení a vyvozuje z nich důsledky pro další práci,
 • zpracovává zprávy o pověsti (výpis z evidence přestupků) pro okresní a krajské soudy, orgány činné v trestním řízení, ministerstva a orgány vojenské a celní správy na občany z  místní evidence obyvatel v rozsahu ORP na základě podaných žádostí, a dále na občany, kteří prokazatelně po určitou dobu pobývali v rozsahu ORP nebo zde měli prokazatelně pracovní či jiný vztah,
 • vypracovává podklady pro činnost zdravotních pojišťoven o výsledcích správních řízení pro účely regresního řízení,
 • zpracovává stanoviska na základě výpisu z evidence přestupků pro udělování státního občanství cizincům,
 • dává státnímu zastupitelství nebo orgánům policie ČR podněty k zahájení trestního stíhání, pokud zjistí k tomuto skutečnosti vyplývající ze spisového materiálu nebo z vedeného správního řízení,
 • dává podněty sociálním odborům příslušných úřadů k řešení problémových situací v rodinách s dětmi nebo s postiženými osobami.

Úsek matrik:

 • plní úkoly stanovené na úseku matrik jako matriční úřad dle zák. č. 312/2013 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • plní úkoly stanovené na úseku matrik jako úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 312/2013 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • plní úkoly na úseku identifikace osob dle  zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních  proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • přenáší metodiku KÚ MS kraje na úseku vidimace a legalizace na ověřující úředníky a  koordinuje  jednotnost postupu na tomto úseku na MěÚ,
 • vede evidenci vidimací a legalizací na MěÚ,
 • vede vzory otisků úředních razítek a podpisové vzory úředníků MěÚ provádějících vidimaci a legalizaci včetně jejich změn a změny hlásí KÚ MS kraje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastaly,
 • vede vzory otisků úředních razítek obcí a podpisové vzory úředníků nebo starostů anebo místostarostů provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů včetně jejich změn,
 • provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů dle § 14 zákona č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

(7)  Činnosti, které  odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), oddělení přestupkových agend vykonává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv za orgány těchto obcí správního obvodu města Nový Jičín část výkonu přenesené působnosti podle § 60 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb., a § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a g) a § 36 odst. 2 až 9 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., vyjma přestupků, jejichž projednávání je na základě zákona svěřeno orgánům jen některých obcí,
 • vede správní řízení o přestupcích a zajišťuje jejich evidenci,
 • v souladu s veřejnoprávními smlouvami provádí fakturaci 1x ročně dle evidence přestupků pro příslušné obce,
 • viz dále body v části „Úkoly v přenesené působnosti pro oddělení přestupkových agend“, které jsou totožné.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 • přestupky dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, příkazem na místě,
 • přestupky dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, příkazem na místě.

Oddělení přestupkových agend:

 • viz předcházející body „Úkoly v přenesené působnosti“ – veškerá náplň oddělení přestupkových agend.

Úsek matrik:

 • nevykonává.

(10)  Věci, ve kterých  je odbor  odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • provádí přezkumné řízení na žádost účastníka řízení ve smyslu § 95 odst. 2 SŘ,
 • rozhoduje o obnově řízení ve smyslu § 100 2 SŘ,
 • provádí autoremeduru ve smyslu § 87 SŘ.