Odbor správních agend

(1) Členění odboru:

 1. Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 2. Úsek matrik
 3. Úsek Czech Point

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 1. zajišťuje úkony při oddělení části obce (příprava, místní referendum, atd.),
 2. zajišťuje úkony při sloučení obcí,
 3. zajišťuje agendu související se zřízením a s názvy částí obce,
 4. zajišťuje agendu související s názvy ulic a dalších veřejných prostranství,
 5. zajišťuje agendu související s místním referendem.

Úsek matrik:

 1. zajišťuje agendu související s udělováním cen a čestného občanství obce a taktéž s odnímáním čestného občanství obce.

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • nevykonává.

(5) Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 2. zabezpečuje podklady pro tvorbu rozpočtu ORJ 017,
 3. zabezpečuje pro rozpočet města rozpis příjmů z pokut, nákladů řízení, správních poplatků oddělení EOOPCD, Czech Pointu a úseku matrik, kontroluje a podává zprávu na rozbory hospodaření 2x ročně,
 4. pověřené osoby odboru plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace pro ORJ 317,
 5. vede evidenci o uložených pokutách za příkazy na místě,
 6. vystavuje předpisy pro úhradu faktur za volby a refundace mezd (čerpání z volební dotace).

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

 Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 1. plní úkoly stanovené na úseku evidence obyvatel jako ohlašovna dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
 2. plní úkoly stanovené na úseku evidence obyvatel jako úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
 3. plní úkoly stanovené na úseku sčítání lidu, domů a bytů,
 4. plní úkoly stanovené na úseku občanských průkazů dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
 5. plní úkoly stanovené na úseku cestovních dokladů dle zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
 6. plní jako pověřený ObÚ úkoly stanovené na úseku voleb do Evropského parlamentu, přímé volby prezidenta, voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, voleb do Zastupitelstva MSK, voleb do zastupitelstev obcí,
 7. jako pověřený ObÚ v sídle volebního obvodu č. 67 vykonává funkci registračního úřadu a plní další úkoly stanovené zákonem,
 8. jako pověřený ObÚ projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí a koná další úkony stanovené zákonem,
 9. plní úkoly stanovené na úseku celostátního referenda a místních referend,
 10. koordinuje organizačně technické zabezpečení a výkon státní správy na úseku voleb dle příslušných zákonů,
 11. provádí jako pověřený ObÚ kontrolní činnost na úseku voleb (průběh hlasování a zpracování výsledků voleb v okrskových volebních komisích) ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu MěÚ Nový Jičín,
 12. prostřednictvím informačního systému územní identifikace (ISÚI) plní za obec roli editora RÚIAN ve vztahu k názvu ulice a údajům o vazbách ulice na ostatní územní prvky (§ 43, odst. 4 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech),
 13. plní úkoly stanovené na úseku krizového řízení dle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, jako obecní úřad a obecní úřad ORP v souvislosti s evidencí údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, nouzového stavu a stavu ohrožení státu,
 14. prostřednictvím agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) plní v zákonem stanovených případech roli editora dle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů,
 15. ve spolupráci s Úsekem Czech POINTu ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace) dle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Úsek matrik:

 1. plní úkoly stanovené na úseku matrik jako matriční úřad dle zák. č. 312/2013 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. plní úkoly stanovené na úseku matrik jako úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 312/2013 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 3. metodicky usměrňuje a koná dohled nad matriční činností na vymezeném území, poskytuje odborné poradenství obcím pověřeným vedením matrik a provádí komplexní kontrolu nad vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních obvodů včetně ukládání nápravných opatření,
 4. organizuje a zabezpečuje výkon svatebních obřadů v matričním obvodu,
 5. účastní se v matričním obvodu přijímání prohlášení o uzavření manželství starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva, v případě nematriční obce před starostou nebo místostarostou,
 6. ve spolupráci s Úsekem Czech Pointu ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace) dle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 7. přenáší metodiku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na úseku vidimace a legalizace na ověřující úředníky a koordinuje jednotnost postupu na tomto úseku na MěÚ,
 8. vede evidenci (přehled) vidimací a legalizací pro celý MěÚ,
 9. vede vzory otisků úředních razítek a podpisové vzory úředníků MěÚ provádějících vidimaci a legalizaci včetně jejich změn a změny hlásí Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastaly,
 10. vede vzory otisků úředních razítek obcí a podpisové vzory úředníků nebo starostů anebo místostarostů provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů včetně jejich změn,
 11. provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů dle § 14 zákona č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Úsek Czech Point:

 1. zajišťuje provozování pracoviště Czech Pointu a plní úkoly spojené s jeho provozováním (poskytuje výpisy z veřejných a neveřejných rejstříků a evidencí, provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost, provádí úkony spojené s datovými schránkami, apod.),
 2. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace) dle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 3. vydává veřejné listiny o identifikaci osoby (zprostředkovaná identifikace osob) podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. zajišťuje agendu evidence písemností pro celý odbor,
 5. provádí archivaci ukončených spisů celého odboru,
 6. vykonává další administrativní úkony pro potřeby všech úseků odboru.

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 1. přestupky dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, příkazem na místě,
 2. přestupky dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, pouze příkazem na místě.

Úsek matrik:

 • nevykonává.

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 1. provádí přezkumné řízení na žádost účastníka řízení ve smyslu § 95 odst. 2 SŘ,
 2. rozhoduje o obnově řízení ve smyslu § 100 odst. 2 SŘ,
 3. provádí autoremeduru ve smyslu § 87 SŘ.