Odbor správních agend

(1) Členění odboru:

 1. Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 2. Úsek matrik
 3. Úsek Czech Point

 

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 1. zajišťuje úkony při oddělení části obce (příprava, místní referendum, atd.),
 2. zajišťuje úkony při sloučení obcí,
 3. zajišťuje agendu související se zřízením a s názvy částí obce,
 4. zajišťuje agendu související s názvy ulic a dalších veřejných prostranství,
 5. zajišťuje agendu související s místním referendem.

Úsek matrik:

 1. zajišťuje agendu související s udělováním cen a čestného občanství obce a taktéž s odnímáním čestného občanství obce.

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • nevykonává.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 2. zabezpečuje pro rozpočet města rozpis příjmů z pokut, nákladů řízení, správních poplatků oddělení EOOPCD, Czech Pointu a úseku matrik, kontroluje a podává zprávu na rozbory hospodaření 2x ročně,
 3. pověřené osoby odboru plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace pro ORJ 317,
 4. vede evidenci o uložených pokutách za příkazy na místě,
 5. vystavuje předpisy k úhradě faktur za znalecké posudky, např. pro výplatu svědečného, refundace, aj.,
 6. vystavuje předpisy pro úhradu faktur za volby a refundace mezd (čerpání z volební dotace).

 

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

 Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 1. plní úkoly stanovené na úseku evidence obyvatel jako ohlašovna dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
 2. plní úkoly stanovené na úseku evidence obyvatel jako úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
 3. plní úkoly stanovené na úseku sčítání lidu, domů a bytů,
 4. plní úkoly stanovené na úseku občanských průkazů dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
 5. plní úkoly stanovené na úseku cestovních dokladů dle zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
 6. plní jako pověřený ObÚ úkoly stanovené na úseku voleb do Evropského parlamentu, přímé volby prezidenta, voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, voleb do Zastupitelstva MSK, voleb do zastupitelstev obcí,
 7. jako pověřený ObÚ v sídle volebního obvodu č. 67 vykonává funkci registračního úřadu a plní další úkoly stanovené zákonem,
 8. jako pověřený ObÚ projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí a koná další úkony stanovené zákonem,
 9. plní úkoly stanovené na úseku celostátního referenda a místních referend,
 10. koordinuje organizačně technické zabezpečení a výkon státní správy na úseku voleb dle příslušných zákonů,
 11. provádí jako pověřený ObÚ kontrolní činnost na úseku voleb (průběh hlasování a zpracování výsledků voleb v okrskových volebních komisích) ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu MěÚ Nový Jičín,
 12. prostřednictvím informačního systému územní identifikace (ISÚI) plní za obec roli editora RÚIAN ve vztahu k názvu ulice a údajům o vazbách ulice na ostatní územní prvky (§ 43, odst. 4 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech),
 13. plní úkoly stanovené na úseku krizového řízení dle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, jako obecní úřad a obecní úřad ORP v souvislosti s evidencí údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, nouzového stavu a stavu ohrožení státu,
 14. prostřednictvím agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) plní v zákonem stanovených případech roli editora dle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech,

Úsek matrik:

 1. plní úkoly stanovené na úseku matrik jako matriční úřad dle zák. č. 312/2013 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 2. plní úkoly stanovené na úseku matrik jako úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 312/2013 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 3. plní úkoly na úseku identifikace osob dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ve spolupráci s Úsekem Czech Pointu ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace) dle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou,
 5. přenáší metodiku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na úseku vidimace a legalizace na ověřující úředníky a koordinuje jednotnost postupu na tomto úseku na MěÚ,
 6. vede evidenci (přehled) vidimací a legalizací pro celý MěÚ,
 7. vede vzory otisků úředních razítek a podpisové vzory úředníků MěÚ provádějících vidimaci a legalizaci včetně jejich změn a změny hlásí Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastaly,
 8. vede vzory otisků úředních razítek obcí a podpisové vzory úředníků nebo starostů anebo místostarostů provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů včetně jejich změn,
 9. provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů dle § 14 zákona č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Úsek Czech Point:

 1. zajišťuje provozování pracoviště Czech Pointu a plní úkoly spojené s jeho provozováním (poskytuje výpisy z veřejných a neveřejných rejstříků a evidencí, provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost, provádí úkony spojené s datovými schránkami, apod.),
 2. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace) dle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou,
 3. zajišťuje agendu evidence písemností pro celý odbor,
 4. vykonává další administrativní úkony pro potřeby všech úseků odboru.

 

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 1. přestupky dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, příkazem na místě,
 2. přestupky dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, pouze příkazem na místě.

Úsek matrik:

 • nevykonává.

 

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 1. provádí přezkumné řízení na žádost účastníka řízení ve smyslu § 95 odst. 2 SŘ,
 2. rozhoduje o obnově řízení ve smyslu § 100 odst. 2 SŘ,
 3. provádí autoremeduru ve smyslu § 87 SŘ.