Odbor sociálních věcí

(1) Členění odboru:

 1. Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví
 2. Oddělení sociálně právní ochrany dětí
 3. Úsek činností v sociální oblasti

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví:

 1. zajišťuje tvorbu koncepčních materiálů pro potřeby realizace a rozvoje sociální práce na území města Nový Jičín,
 2. zajišťuje úkony sociální prevence u cílových skupin: osoby zdravotně postižené, senioři, osoby s materiálními problémy/s dluhy, osoby ztížené demencí a psychickými poruchami, osoby bez přístřeší nebo nacházející se v nejistém/nevhodném bydlení, osoby s omezenou svéprávnosti, rodiny s dětmi, osoby žijící rizikovým způsobem života, azylanti, imigranti,
 3. provádí sociální poradenství a zprostředkovává poskytování sociálních služeb a služeb souvisejících, zprostředkovává pomoc občanům, vyžadujícím zvláštní pomoc a občanům ohroženým sociálním vyloučením,
 4. na dožádání provádí šetření různých aspektů životních situací klientů,
 5. podává podněty správci bytového fondu a podílí se na zpracování koncepce bytové politiky z pohledu sociální práce,
 6. plní úkoly stanovené směrnicí o hospodaření s byty v majetku města navazující na sociální činnost,
 7. spolupracuje s bytovým odborem v oblasti zajišťování sociálního bydlení,
 8. posuzuje žádost osoby o možnosti získání přiměřeného bydlení včetně doporučení dalšího postupu dle § 33 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 9. na základě rozhodnutí jiných správních úřadů plní funkci zvláštního příjemce v případech, kdy je město Nový Jičín ustanoveno zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění nebo nepojistných sociálních dávek,
 10. spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, zdravotnictví, občanskými sdruženími, charitativními a církevními organizacemi, a ostatními institucemi působícími v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, zajišťuje součinnost mezi nimi,
 11. spolupracuje s městskou policií na programu prevence kriminality, poskytuje součinnost na úseku sociálních činností.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí:

 1. provádí sociální poradenství v samostatné působnosti, zprostředkovává poskytování sociálních služeb,
 2. koncepční a koordinační činnost: zabývá se protidrogovou problematikou, poskytuje součinnost v programech prevence kriminality při tvorbě a realizaci pro-rodinné politiky obce,
 3. vyhledává a kontaktuje děti a mládež, provádí sociálně výchovnou práci s problémovými skupinami dětí v rámci prevence negativních jevů,
 4. podílí se na komunitním plánování v oblasti péče o děti a mládež.

Úsek činností v sociální oblasti:

 1. zajišťuje samosprávnou agendu (správa majetku, ekonomické záležitosti, příprava podkladů pro samosprávné orgány, administrativní činnost, atd.); na úseku sociální péče uvedené v obecně společné činnosti všech odborů, dále plní úkoly v sociální péči příslušející městu dle obecně závazných právních předpisů, jmenovitě neuvedené či nezařazené do náplně ostatních oddělení odboru sociálních věcí,
 2. spravuje rozpočet odboru a zajišťuje všechny související činnosti,
 3. zajišťuje agendu spisové služby, archivaci, skartaci včetně vedení specializované spisovny,
 4. ve spolupráci se samosprávou (př. komisemi) vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální práci v obci a sociální či související služby pro-rodinnou politiku obce a předkládá příslušným orgánům (RM, ZM),
 5. ve spolupráci se samosprávou (př. komisemi) realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování (koordinace tvorby, vytváření a aktualizace adresářů poskytovatelů služeb, spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými organizacemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě),
 6. ve spolupráci se samosprávou vytváří podmínky pro podporu sociální práce, sociálních a souvisejících služeb v obci (metodická, finanční podpora, analýza potřeby nových a udržitelnosti stávajících služeb, vyhodnocování efektivity sociálních a stávajících služeb),
 7. zajišťuje a organizuje akce na úseku sociálním nebo se podílí na jejich zabezpečení (Den sociálních služeb, vyhodnocení Dobrovolníka roku, Osobnost roku v sociální oblasti, apod.),
 8. vypracovává návrhy koncepce, rozbory, statistické přehledy a návrhy řešení na úseku zdravotnictví,
 9. zodpovídá za plnění úkolů stanovených směrnicí o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města na sociálním a zdravotním úseku, zabezpečuje komplexní programové řízení na podporu sociální a zdravotnické oblasti včetně hodnocení poskytnutí dotace z hlediska veřejné podpory,
 10. sleduje a uplatňuje možnosti získávání finančních prostředků pro okruh své vykonávané činnosti prostřednictvím dotačních titulů,
 11. spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, zdravotnictví, občanskými sdruženími, charitativními a církevními organizacemi, a ostatními institucemi působícími v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, zajišťuje součinnost mezi nimi,
 12. plní úkoly ve vztahu k informovanosti obyvatel Nového Jičína – aktuální informace umísťované na webové stránky města, tiskové zprávy, zprávy do Novojičínského zpravodaje, včetně odpovědnosti za aktualizaci uveřejňovaných informací,
 13. spolupracuje s městskou policií na programu prevence kriminality na úseku sociálních činností,
 14. uplatňuje úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbením dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů vůči dědicům zemřelého, není-li dědiců, vůči státu – MMR ČR,
 15. je oprávněn vyslovovat souhlas či nesouhlas s nabytím majetku bez hodnoty nebo jejich nepatrné hodnoty dle ust. 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na nabytí nemovitých věcí, byť nepatrné hodnoty),
 16. zabezpečuje kompletní agendu Baby a Senior taxi včetně povinností města vyplývajících z uzavřené „Smlouvy o provozování služby Baby a Senior taxi“, zpracovává příslušnou dokumentaci Baby a Senior taxi (např. vydávání, evidence průkazů….),
 17. zajišťuje provoz a činnost Klubů seniorů, spolupodílí se na náplni volnočasových aktivit pro seniory, kontroluje jejich zajištění a naplňování,
 18. spravuje majetek odboru, eviduje movité věci, které byly zakoupeny výhradně z projektů realizovaných odborem sociálních věcí,
 19. vydává stanovisko k plnění podmínek pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením.

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • vůči PSNJ plní konzultační roli v odborné rovině,
 • spravuje kluby seniorů.

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností:
  • zvláštní orgán – komise sociálně-právní ochrany.
 2. Úsek činností v sociální oblasti zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností:
  • sociální komise,
  • zdravotnické komise,
  • pracovní skupiny/diskusního fóra komunitního plánování,
  • vykonává funkci tajemníka komisí a plní s tím související úkoly.

(5) Vztah k rozpočtu města:

 • Úsek činností v sociální oblasti zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými mu v ORJ 528 a ORJ 541 včetně programového řízení na podporu sociální oblasti a oblasti ve zdravotnictví.

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví:

 1. provádí sociální práci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zajišťuje úkony sociální prevence a poskytování sociálně – právního poradenství, sociální podpory a pomoci u cílových skupin: osoby zdravotně postižené, senioři, osoby s materiálními problémy/s dluhy, osoby ztížené demencí a psychickými poruchami, osoby bez přístřeší nebo nacházející se v nejistém/nevhodném bydlení, osoby s omezenou svéprávnosti, osoby žijící rizikovým způsobem života, rodiny s dětmi, azylanti, imigranti,
 2. provádí depistážní činnost zaměřenou na vyhledávání jedinců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje komplexní sociální poradenství,
 3. realizuje činností sociální práce (uplatňováním metod a technik sociální práce) u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analyzuje tuto situaci, a poskytuje navazující sociální poradenství k jejímu řešení,
 4. koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, (kuratela pro dospělé),
 5. mapuje individuální potřeby osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, zpracovává návrhy řešení a individuální plány sociální terapie, vede Standardizované záznamy sociálního pracovníka,
 6. na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnou osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává jejich poskytnutí,
 7. vede agendu osob, kterým soud jmenoval opatrovníka, je-li to potřeba k ochraně jejich zájmu, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem dle ust. § 465 NOZ (osobám s omezenou svéprávnosti nebo osobám, jejichž zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv),
 8. vykonává veřejné opatrovnictví dle ust. § 471 odst. 2, 3 NOZ,
 9. vykonává veřejné opatrovnictví u osob, jejichž opatrovník zemřel, nebo byl odvolán, dokud soud nejmenuje opatrovníka nového dle ust. § 468 NOZ,
 10. zastupuje klienta při uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb dle § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách a vykonává činnosti sociální práce s tímto úkonem spojené,
 11. rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle §§ 10,118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 12. zajišťuje spolupráci a koordinaci činností v rámci inter a multidisciplinární spolupráce zahájené a realizované v zájmu řešení nepříznivé sociální situace osob, skupin, komunit (realizuje případové konference),
 13. při řešení nepříznivých sociálních situací spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními, veřejnými institucemi, soudem a zejména pak spolupracuje s krajskou pobočkou úřadu práce a krajským úřadem.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí:

 1. zaměřuje se zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 2. poskytuje poradenství rodičům a dětem uvedeným v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí při řešení jejich problémů a akutních krizových situací, přičemž využívá pomoci odborných poradenských a jiných pracovišť,
 3. poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu; přitom spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy,
 4. vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, následně podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte poskytuje pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,
 5. na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problémů dítěte a jeho rodiny,
 6. sleduje výkon ústavní výchovy; sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v dětských domovech pro děti do 3 let věku,
 7. účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dítěte mladšího 15 let podle zvláštního právního předpisu,
 8. navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou, děti s uloženou ochrannou výchovou, děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, děti vzatých do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody, dále navštěvuje rodiče těchto dětí, sleduje dodržování práv dítěte v uvedených zařízeních,
 9. spolupracuje s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvých pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či mladistvému podle zvláštního právního předpisu,
 10. pomáhá dětem uvedeným v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti,
 11. zajišťuje návaznou péči dětem uvedeným v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti mládež povinen spolupracovat zejména s obcemi v samostatné působnosti i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 12. na základě písemných požadavků orgánů činných v trestním řízení podává zprávy o poměrech osob nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu, přičemž v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, využívá individuálních pohovorů, šetření poměrů v rodině, informací získaných od obecních úřadů, státních orgánů, škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení, zaměstnavatelů apod.,
 13. v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o sociálně ‑ právní ochraně dětí, podává soudu a ORP podněty na výchovná opatření u dětí a sleduje jejich účinnost,
 14. podává za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem návrhy soudu směřující k ochraně dětí v souladu s § 14 zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 15. podává zprávy soudu o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném opatření,
 16. rozhoduje o výchovných opatřeních podle § 13 zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 17. v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí spolupracuje se soudy, orgány činnými v trestním řízení, krajskými pobočkami ÚP, orgány sociálního zabezpečení, kterým poskytuje informace v rozsahu stanovené tímto zákonem,
 18. pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin,
 19. vykonává v souladu s občanským zákoníkem funkci kolizního opatrovníka a poručníka,
 20. vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 21. poskytuje poradenskou pomoc pěstounům, budoucím osvojitelům a osvojitelům v otázkách výchovy dítěte, při řešení jejich problémů a akutních krizových situací, přičemž využívá pomoci odborných poradenských a jiných pracovišť,
 22. navštěvuje děti svěřené do výchovy jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, tzn. děti pěstounů, osob v evidenci, děti v předpěstounské péči, sleduje vývoj těchto dětí,
 23. navrhuje osobám pečujícím a osobám v evidenci uzavření dohody o výkonu pěstounské péče,
 24. řeší záležitosti vyplývající z  dohody o výkonu pěstounské péče a další záležitosti týkající se péči o svěřené dítě a sleduje řádné naplnění této dohody,
 25. poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí podle zvláštního právního předpisu.

Úsek činností v sociální oblasti:

 1. zajišťuje výměnu a vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, výměnu a vydávání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou, vydávání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. zajišťuje výměnu a vydávání parkovacích průkazů zdravotně postiženým osobám, držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P), dle § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 3. zajišťuje a vydává tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů,
 4. zajišťuje pohřebnictví a plní povinnosti dle § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů a prováděcího předpisu.

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.