Odbor sociálních věcí

(1)  Členění odboru:

 • Oddělení sociální
 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Oddělení sociální:

 • zajišťuje samosprávnou agendu (správa majetku, ekonomické záležitosti, příprava podkladů pro samosprávné orgány, administrativní činnost, atd.); na úseku sociální péče uvedené v obecně společné činnosti všech odborů, dále plní  úkoly v sociální péči příslušející městu dle obecně závazných právních předpisů, jmenovitě neuvedené či nezařazené do náplně ostatních oddělení odboru sociálních věcí,
 • ve spolupráci se samosprávou (př. komisemi) vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální práci v obci a sociální či související služby pro-rodinnou politiku obce a předkládá příslušným orgánům (RM, ZM),
 • ve spolupráci se samosprávou (př. komisemi) realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování (koordinace tvorby, vytváření a aktualizace adresářů poskytovatelů služeb, spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými organizacemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě),
 • ve spolupráci se samosprávou vytváří podmínky pro podporu sociální práce, sociálních a souvisejících služeb v obci (metodická, finanční podpora, analýza potřeby nových  a udržitelnosti stávajících služeb, vyhodnocování efektivity sociálních a stávajících služeb),
 • vypracovává návrhy koncepce, rozbory, statistické přehledy a návrhy řešení na úseku zdravotnictví,
 • podává podněty správci bytového fondu a podílí se na zpracování koncepce bytové politiky z pohledu sociální práce,
 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů,
 • zodpovídá za plnění úkolů stanovených směrnicí o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města na sociálním a zdravotním úseku,
 • sleduje a uplatňuje možnosti získávání finančních prostředků pro okruh své vykonávané činnosti prostřednictvím dotačních titulů,
 • spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, zdravotnictví, občanskými sdruženími, charitativními a církevními organizacemi, a ostatními institucemi působícími v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, zajišťuje součinnost mezi nimi,
 • plní úkoly ve vztahu k informovanosti obyvatel Nového Jičína – aktuální informace umísťované na webové stránky města, tiskové zprávy, zprávy do Novojičínského zpravodaje, včetně odpovědnosti za aktualizaci uveřejňovaných informací,
 • na základě poznatků ze své činnosti dává podněty poskytovatelům sociálních služeb k řešení sociálních situací,
 • provádí sociální poradenství a zprostředkovává poskytování sociálních služeb, zprostředkovává pomoc občanům, vyžadujícím zvláštní pomoc a občanům ohroženým sociálním vyloučením,
 • spolupracuje s městskou policií na programu prevence kriminality na úseku sociálních činností,
 • plní úkoly stanovené směrnicí o hospodaření s byty v majetku města navazující na sociální činnost,
 • spolupracuje s bytovým odborem v oblasti zajišťování sociálního bydlení,
 • uplatňuje úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbením dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů vůči dědicům zemřelého, není-li dědiců, vůči státu – MMR ČR,
 • zpracovává příslušnou dokumentaci baby a senior taxi dle schválených dokumentů RM (např. průkazy….).

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí:

 • provádí sociální poradenství v samostatné působnosti, zprostředkovává poskytování sociálních služeb,
 • koncepční a koordinační činnost: zabývá se protidrogovou problematikou, poskytuje součinnost v programech prevence kriminality při tvorbě a realizaci pro-rodinné politiky obce,
 • vyhledává a kontaktuje děti a mládež, provádí sociálně výchovnou práci s problémovými skupinami dětí v rámci prevence negativních jevů,
 • podílí se na komunitním plánování v oblasti péče o děti a mládež.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • vůči PSNJ plní konzultační roli v odborné rovině,
 • spravuje kluby seniorů.

(4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • Oddělení sociální zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností:
  • sociální komise,
  • zdravotní komise,
  • pracovní skupiny komunitního plánování.
 • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností:
  • Zvláštní orgán – komise sociálně – právní ochrany.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • Oddělení sociální zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými mu v ORJ 528, včetně dotačního řízení na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících a v ORJ 541 grantové řízení v oblasti sociální péče a zdravotnictví.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

Oddělení sociální:

 • provádí sociální práci dle zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi (vyhledávání ohrožených lidí, posouzení jejich životní situace, poskytování sociálního poradenství, individuální plány klientů, motivace klientů k jejich sociálnímu začlenění, spolupráce s ostatními navazujícími organizacemi, spolupodílí se na realizaci preventivních opatření, atd.) zejména s těmito sociálními skupinami: zdravotně a duševně postižení, osoby závislé na péči jiné osoby, osoby omezené ve svéprávnosti osobám ohroženým sociálním vyloučením a žijícím  rizikovým způsobem života, obětem agrese, osoby se ztrátou přístřeší, osoby nezaměstnané a mající materiální problémy, imigranti, oběti domácího násilí,  neorganizovaná mládež,
 • vede evidenci a vydává zvláštní označení do auta (evropský parkovací průkaz) pro osoby těžce zdravotně postižené,
 • pomáhá občanům žijících v mimořádně obtížných poměrech k překonání nepříznivých životních situací, občanům společensky nepřizpůsobeným poskytuje součinnost, pomoc, sociálně poradenskou péči,
 • řeší situace osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) a vykonává funkci zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případech, kde byl rozhodnutím ustanoven a vykonává funkci zvláštního příjemce dávek hmotné nouze, státní sociální podpory a dávek pro osoby se zdravotním postižením, kde byl rozhodnutím správního orgánu ustanoven,
 • vede agendu osob se změněnou svéprávností, vykonává funkci opatrovníka, spolupracuje se soudy v opatrovnických záležitostech, provádí sociální šetření pro soudy,
 • zajišťuje a vydává tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem dle zákona o návykových látkách,
 • zajišťuje pohřbení a plní povinnosti dle § 5 odst. 1 až 3 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů a prováděcího předpisu,
 • provádí sociální poradenství a zprostředkovává poskytování sociálních služeb, zprostředkovává pomoc občanům, vyžadujícím zvláštní pomoc a občanům ohroženým sociálním vyloučením v rámci působnosti obce.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí:

 • zaměřuje se zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • poskytuje poradenství rodičům a dětem uvedeným v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí při řešení  jejich problémů a akutních krizových situací, přičemž využívá pomoci odborných poradenských a jiných pracovišť,
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu; přitom spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy,
 • vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny,  a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, následně podle druhu  a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte poskytuje pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,
 • na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problémů dítěte a jeho rodiny,
 • sleduje výkon ústavní výchovy; sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v dětských domovech pro děti do 3 let věku,
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dítěte mladšího 15 let podle zvláštního právního předpisu,
 • navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou, děti s uloženou ochrannou výchovou, děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, děti vzatých do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody, dále navštěvuje rodiče těchto dětí, sleduje dodržování práv dítěte v uvedených zařízeních,
 • spolupracuje s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvých pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či mladistvému podle zvláštního právního předpisu,
 • pomáhá dětem uvedeným v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti,
 • zajišťuje návaznou péči dětem uvedeným v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti mládež povinen spolupracovat zejména  s obcemi v samostatné působnosti i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce,  poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní  a ochranné výchovy,
 • na základě písemných požadavků orgánů činných v trestním řízení podává zprávy o poměrech osob nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu, přičemž v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, využívá individuálních pohovorů, šetření poměrů v rodině, informací získaných od obecních úřadů, státních orgánů, škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení, zaměstnavatelů apod.,
 • v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, podává soudu a ORP podněty na výchovná opatření u dětí a sleduje jejich účinnost,
 • podává za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem návrhy soudu směřující k ochraně dětí v souladu s § 14 zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 • podává zprávy soudu o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném opatření,
 • rozhoduje o výchovných opatřeních podle § 13 zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 • v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí spolupracuje se soudy, orgány činnými v trestním řízení, krajskými pobočkami ÚP, orgány sociálního zabezpečení, kterým poskytuje informace v rozsahu stanovené tímto zákonem,
 • pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin,
 • vykonává v souladu s občanským zákoníkem funkci kolizního opatrovníka a poručníka,
 • vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • poskytuje poradenskou pomoc pěstounům, budoucím osvojitelům a osvojitelům v otázkách výchovy dítěte, při řešení jejich problémů a akutních krizových situací, přičemž využívá pomoci odborných poradenských a jiných pracovišť,
 • navštěvuje děti svěřené do výchovy jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, tzn. děti pěstounů, osob v evidenci, děti v předpěstounské péči, sleduje vývoj těchto dětí,
 • navrhuje osobám pečujícím a osobám v evidenci uzavření dohody o výkonu pěstounské péče,
 • řeší záležitosti vyplývající z  dohody o výkonu pěstounské péče a další záležitosti týkající se péči o svěřené dítě a sleduje řádné naplnění této dohody,
 • poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí podle zvláštního právního předpisu.

(7)  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

(10)  Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.