Odbor rozvoje a investic

(1) Členění odboru:

 1. Oddělení investic
 2. Oddělení rozvoje a strategického plánování

 

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úkoly společné:

 1. zodpovídá za ORJ 602, 610, 615, 639, 641:
  • zpracování faktur a platebních poukazů,
  • vystavování a vedení evidence faktur pro odběratele,
  • přípravu pololetních a ročních rozborů hospodaření,
 1. vypracovává podklady pro převod do majetku města,
 2. zajišťuje inventarizaci nedokončeného majetku odboru,
 3. plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 602, 610, 615, 639 a 641, kontroluje, zda uzavírané výdajové smlouvy a objednávky jsou kryté rozpočtem,
 4. provádění a zabezpečení přípravy, zpracování a sestavování návrhu rozpočtu,
 5. provádění rozpisu, kontroly, sledování, vyhodnocování a čerpání schváleného rozpočtu,
 6. zajišťování rozpočtových změn – podávání podnětů a návrhů úprav rozpočtu, po jejich schválení kontroluje správnost zaúčtování v sestavách,
 7. podílí se na přípravě návrhu rozpočtového výhledu,
 8. vede evidenci přijatých a vydaných faktur, evidenci platebních poukazů,
 9. prověřování správnosti a náležitosti účetních dokladů – kolaudace přijatých faktur včetně platebních poukazů, jejich evidence, zajištění všech náležitostí s tím souvisejících – podpisy, skenování do twistu, rozpis rozpočtové skladby, předání k zaplacení na odbor finanční a následně kontrola v sestavách o provedené platbě,
 10. eviduje každou investiční akci samostatně,
 11. vede evidenci Nedokončeného dlouhodobého majetku pro odbor, dle sestav kontroluje správnost zaúčtování na odboru finančním,
 12. vyhodnocuje jednotlivé investiční akce odboru správy majetku, zajišťuje jejich předání na odbor finanční a na odbor správy majetku včetně následné kontroly v sestavách nedokončeného majetku,
 13. zajišťuje aktualizaci podpisových vzorů,
 14. provádí a zajišťuje konverzi dokumentů – ověřování,
 15. zajišťuje zveřejnění smluv v registru smluv,
 16. poskytuje součinnost při kontrolách,
 17. zapisuje v elektronické evidenci dokumentů – přijaté faktury, žádosti občanů,
 18. zpracovává poštu – odchozí, příchozí, rozdělení dle pokynu vedoucího,
 19. eviduje a provádí kontrolu docházky zaměstnanců, vyhotovuje docházkové listiny, předává podklady (např. dovolenky, nemocenské lístky, propustky) mzdové účetní,
 20. doplňuje do twistu pro odbor nové hospodářské subjekty,
 21. kontrola objednávek a výdajových smluv v twistu a jejich návaznost na faktury přijaté,
 22. zajišťuje vyúčtování soukromých telefonních hovorů, vyhotovení příjmového pokladní dokladu, odvod hotovosti do pokladny,
 23. účastní se jednání škodní komise,
 24. sleduje čerpání repre fondu odboru.

Oddělení investic:

 1. metodicky vede a organizačně zabezpečuje (v součinnosti s příslušnými odbory úřadu) zadávací řízení dle zakázek o veřejných zakázkách v platném znění,
 2. zabezpečuje (dodavatelsky) správu elektronického nástroje pro hodnocení veřejných zakázek a profilu zadavatele města,
 3. zajišťuje přípravu, dozor a realizaci stavebních zakázek v souladu s vnitřním předpisem k zadávání a realizaci veřejných zakázek i pro ostatní odbory a příspěvkové organizace,
 4. zajišťuje zadávací řízení (výběr dodavatele) u veřejných zakázek na dodávky a služby v souladu s vnitřním předpisem k zadávání a realizaci veřejných zakázek i pro ostatní odbory a příspěvkové organizace města,
 5. ve spolupráci s ostatními odbory koordinuje realizaci oprav a investičních akcí na území města, účastní se projednávání záměrů správců sítí a jiných stavebníků a uplatňuje při nich požadavky města,
 6. zajišťuje projektové dokumentace staveb ve fázi – dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentace, včetně rozpočtů staveb; v souvislosti s tím:
  • vypisuje nabídková řízení na zadání projektových dokumentací,
  • svolává a zúčastňuje se výrobních výborů v průběhu zpracování projekčních prací, provádí věcnou kontrolu a přebírá projektové dokumentace,
 1. ve funkci zástupce investora v souladu se „Stavebním zákonem“:
  • zajišťuje podklady pro jednotlivé stupně řízení,
  • projednává investiční akce s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, dotčenými vlastníky a ostatními účastníky řízení,
  • zúčastňuje se územních či stavebních řízení realizovaných stavebními úřady,
 1. v rozsahu stanoveném vnitřní směrnicí o zadávání veřejných či jiných zakázek se podílí na:
  • zpracování zadávací dokumentace, jejího poskytnutí zájemcům včetně poskytnutí dodatečných informací a zajištění prohlídky místa plnění,
  • přípravě zadávacího řízení,
  • na hodnocení kvalifikace dodavatelů,
  • výběru, posouzení a hodnocení nabídek,
  • plnění informačních povinností zadavatele,
 1. na základě výsledků výběrového řízení sepisuje, kontroluje a předkládá ke schválení smlouvy o dílo na jednotlivé investiční akce,
 2. zajišťuje předávání staveniště zhotoviteli, provádí stavební dozor investora, včetně provádění zápisů do stavebního deníku,
 3. kontroluje kvalitu prováděných prací, dodržování průběžných termínů realizace staveb a ostatních podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo,
 4. v případě potřeby projednává a zajišťuje u projektanta úpravy a změny projektové dokumentace a u zhotovitele realizaci změn oproti schválenému projektu,
 5. kontroluje dodržování podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků,
 6. zajišťuje převzetí hotového díla od zhotovitelů v dané kvalitě; zajišťuje odstranění vad a nedodělků, popř. uplatňuje reklamaci,
 7. zajišťuje a připravuje doklady k zahájení zkušebního provozu a kolaudaci stavby,
 8. řídí a koordinuje stavby realizované dle vnitřního předpisu k zadávání a realizaci veřejných zakázek a u specifických a nestandardních staveb informuje předem vedení města o podmínkách realizace stavby,
 9. předkládá ke schválení vedení města návrh režimového opatření u specifických a nestandardních staveb realizovaných odborem,
 10. provádí vyhodnocení jednotlivých investičních akcí,
 11. provozuje některé vodohospodářské stavby ve své režii; dohlíží na dodržování podmínek stanovených v provozních řádech a kontroluje podmínky stanovené orgány státní správy k provozování,
 12. dbá o rozvoj vodovodů a kanalizací; v rozsahu odpovídajícím potřebám města připravuje a realizuje schválené investice vodního hospodářství (Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách),
 13. připravuje a realizuje schválené městské investice v oboru dopravy a výstavby místních komunikací, bytové a nebytové výstavby, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, městského rozhlasu,
 14. zajišťuje revize vybraných zařízení v majetku města,
 15. spolupracuje s budoucími provozovateli na sepsání smluv o provozování a následně po uzavření smlouvy zajišťuje předání hotového díla včetně potřebných dokladů,
 16. provádí vyhodnocování staveb realizovaných dle vnitřního předpisu k zadávání a realizaci veřejných zakázek,
 17. provádí inventarizaci majetku města ve správě odboru za příslušné období a navrhuje RM jeho odpis, včetně movitého majetku ve výpůjčce nebo nájmu,
 18. podílí se na sestavování návrhu plánu investic města, případně organizací zřízených městem celého úřadu, ve spolupráci se zainteresovanými odbory na jednotlivá období, např. stanovuje odhady cenových nákladů menších investičních akcí a oprav a zajišťuje u projekčních firem cenové kalkulace investičních akcí a oprav.

Oddělení rozvoje a strategického plánování:

 1. analyzuje dlouhodobé potřeby rozvoje města,
 2. je garantem přípravy rozvojových dokumentů města,
 3. zajišťuje ve spolupráci s dotčenými odbory, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami města studie a rozvojové programy ve všech oblastech dotýkajících se rozvoje města,
 4. ve spolupráci s příslušnými odbory, komisemi a pracovními skupinami zpracovává návrhy strategických a akčních plánů a jiných rozvojových koncepcí pro projednání v orgánech města,
 5. sleduje a vyhodnocuje akční a rozvojové plány města,
 6. vyhledává vhodné dotační tituly pro rozvojové projekty města,
 7. připravuje a předkládá RM, ZM materiály k žádostem o dotaci a rozvojovým námětům,
 8. zabezpečuje ve spolupráci s příslušnými odbory podávání žádostí o dotace, granty k rozvojovým a strategickým projektům,
 9. připravuje doklady pro podepisování smluv o dotaci,
 10. zabezpečuje řízení a administraci projektů dle pravidel jednotlivých poskytovatelů dotací,
 11. poskytuje součinnost zainteresovaným odborům při vyúčtování dotací,
 12. provádí evidenci získaných dotací,
 13. zabezpečuje povinnou i nepovinnou publicitu projektů,
 14. eviduje ve spisovně všechny podklady k dotačním projektům města (dle požadavků poskytovatele dotace), u kterých oddělení zajišťovalo a koordinovalo proces zpracování a získání dotace. V součinnosti s příslušnými odbory zajišťuje povinné náležitosti (publicita, monitorovací zprávy, apod.) v době udržitelnosti projektu,
 15. řídí, koordinuje a ve spolupráci s dotčenými odbory a organizacemi zabezpečuje realizaci aktivit Zdravého města Nový Jičín,
 16. v rámci oddělení vykonává svou činnost koordinátor Zdravého města Nový Jičín (případně asistent koordinátora Zdravého města) a Cyklokoordinátor města v souvislosti s členstvím města v Asociaci měst pro cyklisty,
 17. ve spolupráci s dotčenými odbory řídí a koordinuje realizaci aktivit vyplývajících z koncepčních dokumentů a strategií,
 18. v rámci oddělení vykonává svou činnost koordinátor Zdravého města Nový Jičín (případně asistent koordinátora Zdravého města) a Cyklokoordinátor města v souvislosti s členstvím města v Asociaci měst pro cyklisty,
 19. spolupracuje s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a MSID –Moravskoslezské investice a Development a.s., na zajištění nabídek pro investory, publicitě a marketingu města zaměřeného na strategické investory,
 20. spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci programu územního rozvoje kraje,
 21. monitoruje dotační politiku České republiky, Moravskoslezského kraje, Evropské unie a navrhuje, příp. spolupracuje s vedoucími odborů na přípravě rozvojových a strategických projektových záměrů, které předkládá orgánům města,
 22. zajišťuje komplexní agendu související se žádostmi o dotaci k rozvojovým a strategickým záměrům z ČR, Moravskoslezského kraje a EU, tj. vyplnění žádosti, zpracování dílčích studií proveditelnosti, analýzy SWOT, posouzení nákladů a přínosů akce, apod., realizované odborem,
 23. na základě rozhodnutí tajemnice zajišťuje komplexní agendu související se žádostmi o dotaci k jiným než rozvojovým a strategickým záměrům z ČR, Moravskoslezského kraje a EU, tj. vyplnění žádosti, zpracování dílčích studií proveditelnosti, analýzy SWOT, posouzení nákladů a přínosů akce, apod., realizované odborem,
 24. zpracovává návrh a aktualizuje strategický plán rozvoje města.

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • nevykonává.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 602, 610, 615, 639, 641,
 2. zabezpečuje nakládání s prostředky na ORJ svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 3. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace pro ORJ 602, 610, 615, 639, 641.

 

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

Oddělení investic:

 1. nevykonává.

Oddělení rozvoje a strategického plánování:

 1. zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména je povinen na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje (zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje).

 

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

 

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.