Odbor správy majetku

(1) Členění odboru:

 1. Úsek majetkový
 2. Úsek komunálního hospodářství

 

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úkoly společné:

 1. zodpovídá za ORJ 102, 110, 120, 139:
  • zpracování faktur a platebních poukazů,
  • vystavování a vedení evidence faktur pro odběratele,
  • přípravu pololetních a ročních rozborů hospodaření,
 1. vypracovává podklady pro převod do majetku města, předává je OF, v souladu se zákonem o obcích zabezpečuje výkon vlastnických práv a povinností k majetku ve správě odboru,
 2. vede evidenci nemovitého a movitého majetku města ve správě odboru a zajišťuje její inventarizaci;
 3. plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 102, 110, 120 a 139, kontroluje, zda uzavírané výdajové smlouvy a objednávky jsou kryté rozpočtem,
 4. plní úkoly správce rozpočtu ve vztahu k TSM,
 5. provádění a zabezpečení přípravy, zpracování a sestavování návrhu rozpočtu jak příjmové tak výdajové části, začleňování návrhů na příspěvky TSM do rozpočtu odboru,
 6. provádění rozpisu, kontroly, sledování, vyhodnocování a čerpání schváleného rozpočtu,
 7. zajišťování rozpočtových změn – podávání podnětů a návrhů úprav rozpočtu, po jejich schválení kontroluje správnost zaúčtování v sestavách,
 8. podílí se na přípravě návrhu rozpočtového výhledu,
 9. vede evidenci přijatých a vydaných faktur, evidenci platebních poukazů,
 10. prověřování správnosti a náležitosti účetních dokladů – kolaudace přijatých faktur včetně platebních poukazů, jejich evidence, zajištění všech náležitostí s tím souvisejících – podpisy, skenování do twistu, rozpis rozpočtové skladby, předání k zaplacení na odbor finanční a následně kontrola v sestavách o provedené platbě,
 11. vystavování a vedení evidence faktur pro odběratele v Orsoftu včetně kontroly jejich úhrady dle sestav, v případě prodlení vystavení upomínek a následné předání k vymáhání na odbor finanční,
 12. vyhotovování platebních poukazů pro vyplácení příspěvků TSM pro údržbu místních komunikací, veřejně prospěšných prací, údržbu dětských hřišť, veřejného osvětlení, hřbitovů a mobiliáře,
 13. kontrola a sledování čerpání výše uvedených příspěvků pro TSM dle sestav,
 14. eviduje nemovitý a movitý majetek odboru včetně pozemků, připravuje doklady o zaúčtování příjmu (nabývání do majetku města) nebo výdeje majetku (převod majetku z vlastnictví města) pro odbor finanční včetně přeúčtování a opravných dokladů,
 15. podílí se na inventarizaci majetku odboru,
 16. sleduje dobu odepisování majetku, předkládá odboru finančnímu návrhy na prodloužení doby odepisování,
 17. sleduje a eviduje spotřebu elektrické energie pro veřejné osvětlení a ostatní odběrná místa – zpracovává zálohy včetně vyúčtování elektrické energie dle jednotlivých odběrných míst,
 18. zajišťuje aktualizaci podpisových vzorů,
 19. provádí a zajišťuje konverzi dokumentů – ověřování,
 20. zajišťuje zveřejnění smluv v registru smluv,
 21. poskytuje součinnost při kontrolách,
 22. zapisuje v elektronické evidenci dokumentů – přijaté faktury, žádosti občanů,
 23. zpracovává poštu – odchozí, příchozí, rozdělení dle pokynu vedoucího,
 24. eviduje a provádí kontrolu docházky zaměstnanců, vyhotovuje docházkové listiny, předává podklady (např. dovolenky, nemocenské lístky, propustky) mzdové účetní,
 25. doplňuje do twistu pro odbor nové hospodářské subjekty,
 26. kontrola objednávek a výdajových smluv v twistu a jejich návaznost na faktury přijaté,
 27. zajišťuje vyúčtování soukromých telefonních hovorů, vyhotovení příjmového pokladní dokladu, odvod hotovosti do pokladny,
 28. sleduje čerpání repre fondu odboru.

Úsek majetkový:

 1. vede evidenci zástav na majetku města,
 2. v souladu se zákonem o obcích předkládá orgánům města návrhy na nakládání s movitým a nemovitým majetkem a dále na základě rozhodnutí orgánů města zajišťuje, případně koordinuje tyto činnosti:
  • převod majetku z vlastnictví města,
  • nabývání majetku do vlastnictví města,
  • užívání, pronájem, pacht a výpůjčka majetku,
  • zřizování věcných břemen,
  • zřizování zástavních práv na majetku města,
 1. připravuje a zajišťuje podklady pro vedení řízení před katastrálními úřady, včetně podávání návrhů na zápisy do katastru nemovitostí, popř. jiných návrhů,
 2. zajišťuje úkoly spojené s přechodem majetku podle zákona č. 172/1991 Sb.,
 3. zajišťuje podklady pro realizaci majetkoprávních záměrů,
 4. zjišťuje nesoulad vlastnických vztahů týkajících se majetku města a majetku třetích osob a vede jednání směřující k nápravě zjištěných nedostatků,
 5. vede jednání s nájemci pozemků, kteří jsou v prodlení s úhradou nájemného,
 6. vyhotovuje a předává finančnímu odboru platební předpisy související s převodem majetku města, a to dle platných vnitřních předpisů,
 7. zastupuje Město Nový Jičín ve správních řízeních i v jiných postupech podle zákona (dále jen správních řízeních) jako účastníka dotčeného správním řízením či účastníka taxativně vyjmenovaného zvláštním právním předpisem, pokud není tímto organizačním řádem stanoveno jinak. Stanovisko účastníka formuluje na základě podkladů vyžádaných od dotčených odvětvových odborů města. V případě pokynu starosty nebo některého z místostarostů k věcnému obsahu stanoviska je povinen se takovým pokynem řídit,
 8. podává přiznání daně z nemovitostí dle zákona č. 338/1992 Sb.,
 9. provádí inventarizaci movitého i nemovitého majetku za příslušné období a navrhuje radě města odpisy movitého majetku města i movitého majetku města ve výpůjčce nebo nájmu, navrhuje zastupitelstvu města vyřazení nemovitého majetku města.

Úsek komunálního hospodářství:

 1. podílí se na sestavování návrhu plánu oprav v oblasti dopravních, pozemních a vodohospodářských staveb a inženýrských sítí,
 2. komplexně zajišťuje a koordinuje opravy městského rozhlasu, jednotného systému varování a vyrozumění a bezdrátových ústředen,
 3. prostřednictvím TSM zajišťuje výkon správy včetně letní a zimní údržby místních komunikací a chodníkových těles,
 4. zajišťuje údržbu a opravy místních komunikací, chodníkových těles a kanalizací v majetku města,
 5. zajišťuje výkon samosprávy v oblasti dopravy (ke zvláštnímu užívání) místních komunikací a chodníkových těles (pro výkopové práce, vyhrazené parkování apod.), zejména se vyjadřuje k projektové dokumentaci žadatelů, vystavuje vyjádření vlastníka komunikace, stanovuje podmínky užívání a kontroluje jejich plnění a uvedení komunikace do původního stavu,
 6. spolupracuje na koncepci řešení dopravy na území města a předkládá ji orgánům města,
 7. zajišťuje zpracování projektové dokumentace schválených návrhů řešení dopravy na území města,
 8. zajišťuje, zpracovává a provádí aktualizaci pasportu místních komunikací na území města, včetně jeho projednání a schválení příslušnými orgány státní správy,
 9. vyjadřuje se k návrhům stavebníků na napojení nemovitostí na místní komunikace, stanovuje podmínky a kontroluje jejich plnění,
 10. v oblasti dopravy dále:
  • zpracovává návrhy dopravního značení; k tomu zajišťuje vyjádření PČR – dopravního inspektorátu a odboru dopravy,
  • přijímá žádosti a návrhy na změnu místní úpravy; v případě potřeby je konzultuje s PČR – dopravním inspektorátem a odborem dopravy,
  • ve spolupráci s OD posuzuje oprávněnost umístění dopravního značení; v případě potřeby provádí místní šetření,
  • na místních komunikacích zajišťuje umístění dopravního značení a dopravní značení udržuje,
 1. zajišťuje a kontroluje údržbu a opravy veřejného osvětlení,
 2. zajišťuje údržbu a opravy městského mobiliáře, kontejnerových stání a dětských hřišť,
 3. u všech typů hřišť zajišťuje pravidelnou roční odbornou technickou kontrolu včetně následného odstranění zjištěných závad,
 4. zajišťuje revize vybraných zařízení odboru,
 5. zajišťuje označování částí města, ulic a jiných veřejných prostranství tabulkami a zodpovídá za jejich udržování v řádném stavu,
 6. zajišťuje rozmístění značek informačního systému města, cyklotras apod. a zodpovídá za jejich udržování v řádném stavu,
 7. vyjadřuje se k zápisům osadních výborů,
 8. řeší vzniklé škodní události odboru,
 9. zajišťuje správu vodovodů a kanalizací v majetku města dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zejména:
  • předkládá příslušnému vodoprávnímu úřadu rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod,
  • vede majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací na území města,
  • žádá vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami,
  • podává hlášení prostřednictvím programu ISPOP,
  • provádí plán financování vodovodů a kanalizací včetně předložení ke schválení do orgánů města,
  • zajišťuje správu kanalizačních a provozních řádů a pasportů,
 1. zajišťuje údržbu a opravy vodohospodářských staveb v majetku města,
 2. zajišťuje provoz vodohospodářských staveb; dohlíží na dodržování podmínek stanovených v provozních řádech a kontroluje podmínky stanovené orgány státní správy k provozování,
 3. zajišťuje odborný dohled nad TSM,
 4. provádí kontroly aktualizací hodinových zúčtovacích sazeb a kalkulací nákladů pro zřizovatele včetně jejich předložení ke schválení do rady města,
 5. prostřednictvím TSM zajišťuje provozování veřejných pohřebišť na území města Nový Jičín, včetně jeho místních částí,
 6. kontroluje čerpání příspěvků města na provoz a údržbu místních komunikací, veřejně prospěšných prací, dětských hřišť, veřejného osvětlení, veřejných pohřebišť a mobiliář poskytovaných provozovateli TSM,
 7. zadává TSM prostřednictvím informačního systému Redmine požadavky nejen svého odboru, ale také jiných odborů, osadních výborů,
 8. provádí inventarizaci movitého i nemovitého majetku za příslušné období a navrhuje radě města odpisy movitého majetku města i movitého majetku města ve výpůjčce nebo nájmu, navrhuje zastupitelstvu města vyřazení nemovitého majetku města.

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

Úsek komunálního hospodářství:

 • plní funkci odvětvového odboru a usměrňuje po stránce odborné a po stránce věcně obsahové vynakládání finančních prostředků u TSM mimo oblasti, které jsou svěřeny jiným odborům.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • v případě potřeby spolupracuje s komisí pro správu majetku města.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 102, 110, 120, 139,
 2. zabezpečuje nakládání s prostředky na ORJ svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 3. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace pro ORJ 102, 110, 120, 139,
 4. plní úkoly správce rozpočtu ve vztahu k TSM.

 

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

Úsek komunálního hospodářství:

 1. zajišťuje úkoly v oblasti místních poplatků dle OZV č. 6/2011 za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města a vyhlášky č. 7/2011 za užívání veřejného prostranství.

 

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

 

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.