Odbor správy majetku

(1)  Členění odboru:

 • Oddělení majetku a komunálního hospodářství
 • Oddělení investic

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úkoly společné:

 • zodpovídá za:
  • zpracování faktur ORJ 102, 110, 120, 139, 141,
  • vystavování a vedení evidence faktur pro odběratele,
  • přípravu čtvrtletních a ročních rozborů hospodaření,
 • zúčastňuje se kolaudačních řízení ve funkci investora stavby,
 • vypracovává podklady pro převod do HIM, předává dokončené akce OF a spolupracuje na jejich převodu na správce majetku, v souladu se zákonem o obcích zabezpečuje výkon vlastnických práv a povinností k majetku ve správě odboru,
 • vede evidenci nemovitého majetku města ve správě odboru a zajišťuje její inventarizaci; pří dispozici s majetkem města spolupracuje s příslušnými správci majetku a rozpočtu města.

Oddělení majetku a komunálního hospodářství:

 • vede evidenci zástav na majetku města,
 • v souladu se zákonem o obcích předkládá orgánům města návrhy na nakládání s movitým a nemovitým majetkem a dále na základě rozhodnutí orgánů města zajišťuje, případně koordinuje tyto činnosti:
  • převod majetku z vlastnictví města,
  • nabývání majetku do vlastnictví města,
  • užívání, pronájem a výpůjčka majetku,
  • zřizování věcných břemen,
  • zřizování zástavních práv na majetku města,
 • připravuje a zajišťuje podklady pro vedení řízení před katastrálními úřady, včetně podávání návrhů na zápisy do katastru nemovitostí, popř. jiných návrhů,
 • zajišťuje úkoly spojené s přechodem majetku podle zákona č. 172/1991 Sb.,
 • zajišťuje podklady pro realizaci majetkoprávních záměrů,
 • zjišťuje nesoulad vlastnických vztahů týkajících se majetku města a majetku třetích osob a vede jednání směřující k nápravě zjištěných nedostatků,
 • vede jednání s nájemci pozemků, kteří jsou v prodlení s úhradou nájemného,
 • vyhotovuje a předává finančnímu odboru platební předpisy související s převodem majetku města, a to dle platných vnitřních předpisů,
 • zastupuje Město Nový Jičín ve správních řízeních i v jiných postupech podle zákona (dále jen správních řízeních) jako účastníka dotčeného správním řízením či účastníka taxativně vyjmenovaného zvláštním právním předpisem, pokud není tímto organizačním řádem stanoveno jinak. Stanovisko účastníka formuluje na základě podkladů vyžádaných od dotčených odvětvových odborů města. V případě pokynu starosty nebo některého z místostarostů k věcnému obsahu stanoviska je povinen se takovým pokynem řídit,
 • podává přiznání daně z nemovitostí dle zákona č. 338/1992 Sb., včetně distribuce příslušných listin na jednotlivé odbory úřadu,
 • podílí se na sestavování návrhu plánu oprav v oblasti dopravních, pozemních a vodohospodářských staveb a inženýrských sítí, bytových a nebytových prostor pro jednotlivá období,
 • komplexně zajišťuje a koordinuje opravy městského rozhlasu, jednotného systému varování a vyrozumění a bezdrátových ústředen,
 • koordinuje vánoční výzdobu a výzdobu v rámci městské slavnosti,
 • prostřednictvím TSM zajišťuje výkon správy včetně letní a zimní údržby místních komunikací a chodníkových těles,
 • zajišťuje údržbu a opravy místních komunikací, chodníkových těles a kanalizací v majetku města,
 • zajišťuje výkon samosprávy v oblasti dopravy (ke zvláštnímu užívání) místních komunikací a chodníkových těles (pro výkopové práce, vyhrazené parkování apod.), zejména se vyjadřuje k projektové dokumentaci žadatelů, vystavuje vyjádření vlastníka komunikace, stanovuje podmínky užívání a kontroluje jejich plnění a uvedení komunikace do původního stavu,
 • spolupracuje na koncepci řešení dopravy na území města a předkládá ji orgánům města,
 • zajišťuje zpracování projektové dokumentace schválených návrhů řešení dopravy na území města,
 • zajišťuje, zpracovává a provádí aktualizaci passportu místních komunikací na území města, včetně jeho projednání a schválení příslušnými orgány státní správy,
 • vyjadřuje se k návrhům stavebníků na napojení nemovitostí na místní komunikace, stanovuje podmínky a kontroluje jejich plnění,
 • v oblasti dopravy dále:
  • zpracovává návrhy dopravního značení; k tomu zajišťuje vyjádření PČR – dopravního inspektorátu a odboru dopravy,
  • přijímá žádosti a návrhy na změnu místní úpravy; v případě potřeby je konzultuje s PČR – dopravním inspektorátem a odborem dopravy,
  • ve spolupráci s OD posuzuje oprávněnost umístění dopravního značení; v případě potřeby provádí místní šetření,
  • na místních komunikacích zajišťuje umístění dopravního značení a dopravní značení udržuje,
 • eviduje vozidla vykazující známky vraku, vyvěšuje výzvy k odstranění na úřední desku i vozidlo samotné, zasílá výzvy k odstranění vraku v případě dohledání majitele a odstraňuje a likviduje je v případě, kdy se vlastník nepodaří zjistit,
 • zajišťuje a kontroluje údržbu a opravy veřejného osvětlení,
 • zajišťuje instalaci, údržbu a opravy městského mobiliáře a dětských hřišť,
 • eviduje a pronajímá reklamní plochy v majetku nebo na území města, zabezpečuje přípravu podkladů pro smlouvy k jejich pronájmům,
 • na základě kolaudačního rozhodnutí zajišťuje označování budov v majetku města čísly popisnými,
 • zajišťuje označování částí města, ulic a jiných veřejných prostranství tabulkami a zodpovídá za jejich udržování v řádném stavu,
 • zajišťuje rozmístění značek informačního systému města, cyklotras apod. a zodpovídá za jejich udržování v řádném stavu,
 • zajišťuje správu vodovodů a kanalizací v majetku města dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zejména:
  • předkládá příslušnému vodoprávnímu úřadu evidenci vzorků vypouštěných odpadních vod,
  • vede majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací na území města,
  • projednává platnost příslušných rozhodnutí o vypouštění odpadních vod recipientů,
 • zajišťuje údržbu a opravy vodohospodářských staveb v majetku města,
 • zajišťuje odborný dohled nad TSM,
 • projednává s dotčenými orgány státní správy a správci sítí majetkovou problematiku,
 • řeší problematiku pozemků vzhledem k řízením dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
 • provádí inventarizaci majetku za příslušné období a navrhuje radě města odpisy movitého majetku města i movitého majetku města ve výpůjčce nebo nájmu,
 • prostřednictvím TSM zajišťuje provozování veřejných pohřebišť na území města Nový Jičín, včetně jeho místních částí a plnění povinností provozovatele pohřebiště podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • zajišťuje převod příspěvku města na provoz veřejných pohřebišť (hřbitovů) a provoz WC na hřbitovech provozovateli TSM.

Oddělení investic:

 • metodicky vede a organizačně zabezpečuje (v součinnosti s příslušnými odbory úřadu) zadávací řízení dle zakázek o veřejných zakázkách v platném znění,
 • zabezpečuje (dodavatelsky) správu elektronického nástroje pro hodnocení veřejných zakázek a profilu zadavatele města,
 • zajišťuje přípravu, dozor a realizaci stavebních zakázek v souladu s OŘA k zadávání a realizaci veřejných zakázek i pro ostatní odbory a příspěvkové organizace,
 • zajišťuje zadávací řízení (výběr dodavatele) u veřejných zakázek na dodávky a služby v souladu s OŘA k zadávání a realizaci veřejných zakázek i pro ostatní odbory a příspěvkové organizace města,
 • ve spolupráci s ostatními odbory koordinuje realizaci oprav a investičních akcí na území města, účastní se projednávání záměrů správců sítí a jiných stavebníků a uplatňuje při nich požadavky města,
 • zajišťuje projektové dokumentace staveb ve fázi – dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentace, včetně rozpočtů staveb; v souvislosti s tím:
  • vypisuje nabídková řízení na zadání projektových dokumentací,
  • svolává a zúčastňuje se výrobních výborů v průběhu zpracování projekčních prací, provádí věcnou kontrolu a přebírá projektové dokumentace,
 • ve funkci zástupce investora v souladu se „Stavebním zákonem“:
  • zajišťuje podklady pro jednotlivé stupně řízení,
  • projednává investiční akce s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, dotčenými vlastníky a ostatními účastníky řízení,
  • zúčastňuje se územních či stavebních řízení realizovaných stavebními úřady,
 • v rozsahu stanoveném vnitřní směrnicí o zadávání veřejných či jiných zakázek se podílí na:
  • zpracování zadávací dokumentace, jejího poskytnutí zájemcům včetně poskytnutí dodatečných informací a zajištění prohlídky místa plnění,
  • přípravě zadávacího řízení,
  • na hodnocení kvalifikace dodavatelů,
  • výběru, posouzení a hodnocení nabídek,
  • plnění informačních povinností zadavatele,
 • na základě výsledků výběrového řízení sepisuje, kontroluje a předkládá ke schválení smlouvy o dílo na jednotlivé investiční akce,
 • zajišťuje předávání staveniště zhotoviteli, provádí stavební dozor investora, včetně provádění zápisů do stavebního deníku,
 • kontroluje kvalitu prováděných prací, dodržování průběžných termínů realizace staveb a ostatních podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo,
 • v případě potřeby projednává a zajišťuje u projektanta úpravy a změny projektové dokumentace a u zhotovitele realizaci změn oproti schválenému projektu,
 • kontroluje dodržování podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků,
 • zajišťuje převzetí hotového díla od zhotovitelů v dané kvalitě; zajišťuje odstranění vad a nedodělků, popř. uplatňuje reklamaci,
 • zajišťuje a připravuje doklady k zahájení zkušebního provozu a kolaudaci stavby,
 • řídí a koordinuje stavby realizované dle OŘA k zadávání a realizaci veřejných zakázek a u specifických a nestandardních staveb informuje předem vedení města o podmínkách realizace stavby,
 • předkládá ke schválení vedení města návrh režimového opatření u specifických a nestandardních staveb realizovaných odborem,
 • provádí vyhodnocení jednotlivých investičních akcí,
 • provozuje některé vodohospodářské stavby ve své režii; dohlíží na dodržování podmínek stanovených v provozních řádech a kontroluje podmínky stanovené orgány státní správy k provozování,
 • dbá o rozvoj vodovodů a kanalizací; v rozsahu odpovídajícím potřebám města připravuje a realizuje schválené investice vodního hospodářství (zákon č. 254/2001 Sb.,  o vodách),
 • připravuje a  realizuje schválené městské investice v oboru dopravy a výstavby místních komunikací, bytové a nebytové výstavby, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, městského rozhlasu,
 • zajišťuje revize vybraných zařízení v majetku města,
 • spolupracuje s budoucími provozovateli na sepsání smluv o provozování a následně po uzavření smlouvy zajišťuje předání hotového díla včetně potřebných dokladů,
 • provádí vyhodnocování staveb realizovaných dle OŘA k zadávání a realizaci veřejných zakázek,
 • provádí inventarizaci majetku města ve správě odboru za příslušné období a navrhuje RM jeho odpis, včetně movitého majetku ve výpůjčce nebo nájmu,
 • podílí se na sestavování návrhu plánu investic města, případně organizací zřízených městem celého úřadu,ve spolupráci s zainteresovanými odbory na jednotlivá období, např. stanovuje odhady cenových nákladů menších investičních akcí a oprav a zajišťuje u projekčních firem cenové kalkulace investičních akcí a oprav,
 • kontroluje a potvrzuje rozsah provedených prací podle schváleného finančního objemu, včetně prací provedených nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
 • průběžně provádí věcné a finanční kontroly čerpání nákladů stavby.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • plní funkci odvětvového odboru a usměrňuje po stránce odborné a po stránce věcně obsahové vynakládání finančních prostředků u TSM mimo oblasti, které jsou svěřeny jiným odborům.

(4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • v případě potřeby spolupracuje s komisí pro správu majetku města.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 102, 110, 120, 139, 141,
 • zabezpečuje nakládání s prostředky na ORJ svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 • pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace pro ORJ 102, 110, 120, 139, 141,
 • do konce roku 2017 zajišťuje finanční výdaje spojené s provozem oddělení rozvoje a strategického plánování,
 • plní úkoly správce rozpočtu ve vztahu k TSM a provozování veřejných pohřebišť na území města Nový Jičín a jeho místních částí.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

Oddělení majetku a komunálního hospodářství:

 • zajišťuje úkoly v oblasti místních poplatků dle OZV č. 6/2011 za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města a vyhlášky č. 7/2011 za užívání veřejného prostranství,
 • plní úkoly obecního úřadu v přenesené působnosti v oblasti veřejné služby (dle § 62 odst. a  zákona č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi).

Oddělení investic:

 • připravuje podklady pro správce daně u místního poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.

(7)  Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

(10)       Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.