Odbor kontrolní

(1) Členění odboru:

 • nečlení se.

 

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

 1. mimo působnosti uvedené v obecné činnosti odborů, oddělení a útvarů MěÚ NJ dále plní odbor úkoly podle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a podle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí a ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 2. zpracovává písemné zprávy (protokoly) z provedených kontrol, které předkládá starostovi města, o výsledcích veřejnosprávních kontrol informuje RM a podává návrhy na případné odstranění zjištěných nedostatků,
 3. zpracovává a předkládá ke schválení plány kontrolní činnosti,
 4. provádí kontrolu plnění uložených nápravných opatření,
 5. v případech stanovených zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ukládá pořádkové pokuty,
 6. v případech stanovených zákonem o finanční kontrole ukládá pokuty za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě a pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků,
 7. má zastoupení v hlavní inventarizační komisi, likvidační a pracovní skupině pro projednávání škod,
 8. spolupracuje s ostatními útvary města a úřadu při tvorbě vnitřních předpisů,
 9. v připomínkovém řízení se vyjadřuje k návrhu vnitřních předpisů,
 10. eviduje a ukládá protokoly z provedených veřejnosprávních kontrol,
 11. provádí následnou kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí,
 12. provádí ostatní kontrolní činnost na základě pověření starosty města,
 13. plní úkoly uložené starostou města, RM nebo ZM,
 14. v souvislosti s vypracováním roční zprávy o výsledcích finančních kontrol zpracovává požadované výstupy ze své činnosti (výsledky veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací města) a předkládá je internímu auditu města,
 15. u příjemců veřejné finanční podpory (dotace) poskytnuté prostřednictvím rozpočtu města provádí následnou veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
 16. zpracovává a zodpovídá za aktualizaci vnitřních předpisů (kontrolní řád),
 17. zpracovává a zveřejňuje informace o výsledcích kontrol prováděných podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 1. kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky městem zřízených nebo založených právnických osob a organizačních složek,
 2. vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu u PO zřízených městem a u organizačních složek města,
 3. provádí výkon veřejnosprávní kontroly podle části druhé zákona o finanční kontrole u zřízených PO, které požádaly zřizovatele o nahrazení funkce interního auditu veřejnosprávní kontrolou ve smyslu § 11 odst. 4 a 30 odst. 7 zákona o finanční kontrole,
 4. kontroluje předškolní zařízení, základní školy a zařízení jim sloužící, kulturní zařízení, další organizace a zařízení podle radou města schváleného plánu kontrolní činnosti,
 5. kontroluje přiměřenost a účinnost fungování vnitřního kontrolního systému, podílí se na hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému u zřízených PO,
 6. připravuje materiály pro jednání orgánů města o uložení odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně, (ne)doporučuje snížení nebo prominutí uloženého odvodu zřízeným PO.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností kontrolního výboru zastupitelstva města.

 

(5) Vztah k rozpočtu:

 • nevykonává.

 

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

 • nevykonává.

 

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

 

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.