Odbor dopravy

(1)  Členění odboru:

 • nečlení se.

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

 • spolupracuje při řešení dopravní situace ve městě.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • je odvětvovým odborem pro středisko městské hromadné dopravy TSM.

(4)  Úkol ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností komise dopravy.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • plní úkoly na úseku správce rozpočtu ve vztahu k MHD a činnostem odboru dopravy.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

 • provádí schvalování technické způsobilosti vozidel, vede registr vozidel v územním obvodu ORP, vydává a eviduje tabulky registračních značek a doklady k vozidlům,
 • provádí evidenci vozidel dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v územním obvodu ORP,
 • provádí samostatný výkon agendy při vystavování a provádění změn v úředních dokladech – řidičských průkazech, profesních průkazech a mezinárodních řidičských průkazech, vede registr řidičů v územním obvodu ORP,
 • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, zkoušky z profesní způsobilosti řidičů a zkoušky odborné způsobilosti řidičů,
 • vydává registrace autoškol a provádí státní odborný dozor nad autoškolami,
 • schvaluje vozidla autoškolám, kterými se provádí výcvik žadatelů o řidičský průkaz,
 • vydává rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění, o podmínění a omezení řidičského oprávnění, o vrácení řidičského oprávnění a o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • vydává paměťové karty k digitálním tachografům řidičům a organizacím,
 • vede evidenci bodového hodnocení řidičů do evidenční karty řidiče,
 • vydává výpisy z evidenční karty řidiče a výpisy z bodového hodnocení řidičů,
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací, silnic II. a III. třídy, veřejně přístupných a účelových komunikací v územním obvodu ORP dle zákona č. 13/1997 Sb.,
 • vykonává funkci dopravního úřadu dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (MHD, taxi-služba, stanoviska k licencím na provozování linek veřejné autobusové dopravy),
 • vykonává funkci silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • provádí státní odborný dozor při provozování taxislužby a MHD,
 • zajišťuje prevenci v oblasti BESIP dle zákona o provozu na pozemních komunikacích,
 • stanoví místní úpravu dopravního značení v územním obvodu ORP,
 • provádí státní odborný dozor nad stanicemi měření emisí v územním obvodu ORP,
 • vydává osvědčení o zahájení provozu stanic měření emisí.

(7)  Činnosti, které  odbor  vykonává  na základě  uzavřené  veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • zajišťuje činnosti na úseku ostatní dopravní obslužnosti,
 • podle § 63 zákona č. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení), OSD vykonává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv za orgány obcí Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Libhošť, Mořkov, Rybí, Sedlnice Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína správního obvodu ORP Nový Jičín část výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pozemních komunikacích“), a to působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích ve vazbě na ustanovení § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích.

(8)  Činnosti,  které  odbor  vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky a správní delikty, které odbor vykonává v I. stupni:

 • projednává správní delikty dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a podle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých se rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů):

 • vede obnovu řízení a přezkumné řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.