Odbor dopravy

(1)  Členění odboru:

 • nečlení se.

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

 • spolupracuje při řešení dopravní situace ve městě.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • plní funkci odvětvového odboru vůči Technickým službám města na úseku služby baby a senior taxi.

(4)  Úkol ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností komise dopravy.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • plní úkoly na úseku správce rozpočtu ve vztahu k MHD-ODIS a činnostem odboru dopravy.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

 • provádí schvalování technické způsobilosti vozidel, vede registr vozidel v územním obvodu ORP, vydává a eviduje tabulky registračních značek a doklady k vozidlům,
 • provádí evidenci vozidel dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v územním obvodu ORP,
 • provádí samostatný výkon agendy při vystavování a provádění změn v úředních dokladech – řidičských průkazech, profesních průkazech a mezinárodních řidičských průkazech, vede registr řidičů v územním obvodu ORP, vede řízení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a řízení o námitkách bodového hodnocení řidičů,
 • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, zkoušky z profesní způsobilosti řidičů a zkoušky odborné způsobilosti řidičů,
 • vydává registrace autoškol a provádí státní odborný dozor nad autoškolami,
 • schvaluje vozidla autoškolám, kterými se provádí výcvik žadatelů o řidičský průkaz,
 • vydává rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění, o podmínění a omezení řidičského oprávnění, o vrácení řidičského oprávnění a o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • vydává paměťové karty k digitálním tachografům řidičům a organizacím,
 • vede evidenci bodového hodnocení řidičů do evidenční karty řidiče,
 • vydává výpisy z evidenční karty řidiče a výpisy z bodového hodnocení řidičů,
 • vykonává funkci dopravního úřadu dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (MHD-ODIS, taxi-služba, baby a senior taxi, stanoviska k licencím na provozování linek veřejné autobusové dopravy),
 • vykonává funkci silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • provádí státní odborný dozor při provozování taxislužby a MHD-ODIS, baby a senior taxi,
 • zajišťuje prevenci v oblasti BESIP dle zákona o provozu na pozemních komunikacích,
 • stanoví místní úpravu dopravního značení v územním obvodu ORP,
 • provádí státní odborný dozor nad stanicemi měření emisí v územním obvodu ORP,
 • vydává osvědčení o zahájení provozu stanic měření emisí.

(7)  Činnosti, které  odbor  vykonává  na základě  uzavřené  veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • zajišťuje činnosti na úseku ostatní dopravní obslužnosti.

(8)  Činnosti,  které  odbor  vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky, které odbor vykonává v I. stupni:

 • nevykovává.

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých se rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • vede obnovu řízení a přezkumné řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.