Odbor dopravy

(1) Členění odboru:

 1. Úsek registru vozidel
 2. Úsek registru řidičů
 3. Úsek autoškol
 4. Úsek silničního hospodářství

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

 • spolupracuje při řešení dopravní situace ve městě,
 • plní úkoly na úseku BESIP (bezpečnost silničního provozu) svěřené obcím, a organizuje dopravní výchovu v součinnosti s městskou policií, spolupodílí se na organizaci okrskového, okresního, krajského i celorepublikového kola soutěže mladých cyklistů BESIP,
 • vede spisovou agendu odboru,
 • připravuje podklady pro jednání RM a ZM v rozsahu své činnosti,
 • vede administrativu a korespondenci odboru,
 • zajišťuje evidenci došlé a odeslané pošty odboru,
 • zajišťuje ekonomické výkaznictví odboru ve vztahu k rozpočtu města,
 • zajišťuje zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce a předává dokumenty ke zveřejnění na úřední desce v souladu s právními předpisy,
 • spolupodílí se na archivaci dokumentů odboru,
 • zajišťuje vyřízení podnětů z jednání osadních výborů částí města v oblasti své působnosti,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice v rozsahu své působnosti.

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

(4) Úkol ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností komise dopravy,
 • připravuje podklady pro rozbory hospodaření.

(5) Vztah k rozpočtu města:

 • plní úkoly na úseku správce rozpočtu ve vztahu k MHD-ODIS a činnostem odboru dopravy.

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

Úsek registru vozidel:

 1. vede evidenci silničních vozidel dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dle zákonem stanoveného rozsahu, a tyto změny zavádí do CRV,
 2. vede evidenci zvláštních vozidel dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákonem stanoveného rozsahu, a tyto změny zavádí do CRV,
 3. provádí schvalování technické způsobilosti vozidel, dle zákonem stanoveného rozsahu,
 4. vydává a eviduje tabulky registračních značek za ztrátu, odcizení poškození,
 5. provádí ostatní změny v registru vozidel,
 6. vede správní řízení ve věci vyřazování vozidel a zániku vozidel,
 7. provádí registrace vozidel po dědickém řízení,
 8. provádí registrace vozidel po dražbách a exekucích,
 9. vede spisy vozidel a provádí jejich digitalizaci,
 10. provádí skartaci spisů vyřazených vozidel,
 11. vede agendu jednorázových registračních značek a provádí jejich výdej,
 12. vede agendu trvale manipulačních značek, záznamníků jízd a provádí jejich výdej,
 13. vede agendu objednávání registračních značek na přání a jejich vydávání,
 14. vede agendu objednávání registračních značek na nosič kol a jejich vydávání,
 15. vede agendu vývozu vozidel do zahraničí,
 16. vydává technické průkazy a osvědčení o registraci k vozidlům za ztrátu, odcizení poškození,
 17. provádí změny vlastníků a provozovatelů v registru vozidel,
 18. vede správní řízení ve věci staveb a přestaveb vozidel,
 19. registruje vozidla dovezená ze zahraničí,
 20. vede správní řízení ve věci schvalování technické způsobilosti vozidel dovezených ze zahraničí,
 21. vede správní řízení ve věci staveb vozidel,
 22. vede správní řízení ve věci přestaveb vozidel,
 23. schvaluje zápisy o vyražení náhradního VIN náhradní technologií,
 24. schvaluje vozidla do režimu přepravy nebezpečných nákladů v režimu ADR,
 25. schvaluje výcviková vozidla pro výcvik v autoškole,
 26. vede evidenci a proces nakládání s objednanými registračními značkami, tiskopisy, osvědčení o registraci, známkami o platnosti STK,
 27. provádí skartaci použitých registračních značek,
 28. dle zákonného oprávnění provádí výdej dat z registru vozidel pro zákonem zmocněné subjekty, např. soudy, policii ČR, finanční úřady apod.,
 29. vede agendu na úseku nepojištěných vozidel a oznámení o nepojištění České kanceláře pojistitelů,
 30. vybírá správní poplatky, případně vede správní řízení ve věci vrácení správních poplatků na úseku registru vozidel.

Úsek registru řidičů:

 1. vede registr řidičů v územním obvodu ORP Nový Jičín,
 2. provádí samostatný výkon agendy při vystavování a provádění změn v úředních dokladech v působnosti všech ORP v rámci ČR,
 3. vydává řidičské průkazy /dále jen ŘP/ (vystavení prvopisu ŘP, vystavení ŘP po ukončení doby platnosti ŘP, vydání ŘP po rozšíření řidičského oprávnění /dále jen ŘO/, výměna ŘP za ztracený, poškozený a odcizený ŘP, zápis harmonizačních kódů k podmíněním a omezením, zápis omezení a podmínění, zápis změny osobních údajů do ŘP),
 4. vydává ŘP s osvědčením profesní způsobilosti (zápis nového osvědčení profesní způsobilosti po vstupním školení a po pravidelném proškolení z profesní způsobilosti, zápis rozšíření profesní způsobilosti do ŘP),
 5. vede agendu objednávání předepsaných formulářů k podání žádosti o ŘP,
 6. vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu jako náhradních dokladů s platností na 30 dnů a jen na území ČR,
 7. vede agendu objednávání dokladů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
 8. vydává mezinárodní řidičské průkazy /dále jen MŘP/ (vystavení MŘP dle ženevské úmluvy, vystavení MŘP dle vídeňské úmluvy a s tím související průběžná kontrola ratifikace a rozsahu zapojení zemí světa k výše uvedeným úmluvám),
 9. vede agendu objednávání dokladů MŘP,
 10. provádí výměnu ŘP vydaných členskými státy EU,
 11. provádí výměnu ŘP vydaných v cizích zemích,
 12. vyměněné ŘP vydané v členských zemích EU zasílá vydávajícímu úřadu prostřednictvím Ministerstva dopravy,
 13. vyměněné ŘP vydané v cizích zemích zasílá vydávajícímu úřadu prostřednictvím Ministerstva dopravy anebo na žádost držitele uschovává v jím vedeném registru řidičů,
 14. provádí skartaci vyměněných a neplatných ŘP,
 15. u osob s trvalým pobytem v územní působnosti ORP Nový Jičín vede řízení o zdravotní a odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, řízení o zadržení řidičských průkazů, řízení o vrácení řidičského oprávnění, řízení o námitkách bodového hodnocení řidičů a obnovu těchto řízení (v rámci těchto řízení jsou prováděna nahlížení do spisu a seznámení s podklady pro rozhodnutí, případně ústní jednání a výslechy svědků za přítomnosti účastníků řízení),
 16. vydává rozhodnutí o předběžných opatřeních, o odnětí řidičského oprávnění, o podmínění a omezení řidičského oprávnění, o vrácení řidičského oprávnění, o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, o námitkách proti záznamům bodů, o zadržení řidičských průkazů a v obnově řízení,
 17. vydává procesní rozhodnutí a usnesení ve výše uvedených řízeních (postoupení věci, zastavení řízení, odložení věci, svědečné),
 18. uděluje řidičské oprávnění,
 19. rozšiřuje řidičské oprávnění,
 20. vydává paměťové karty k digitálním tachografům, a to karty řidiče, karty podniku a servisní karty,
 21. vede evidenci bodového hodnocení řidičů do evidenční karty řidiče (záznamy bodů za správní delikty a trestné činy a odečty bodů po školení bezpečné jízdy),
 22. vydává výpisy z evidenční karty řidiče,
 23. vydává výpisy z bodového hodnocení řidičů,
 24. dle zákonného oprávnění provádí výdej dat z registru řidičů pro zákonem zmocněné subjekty, např. soudy, Policie ČR, správní orgány, exekutoři apod.,
 25. zaznamenává správní delikty, trestné činy, podmíněná odložení a podmíněná zastavení trestních stíhání řidičů do evidenční karty řidičů,
 26. zaznamenává upuštění od výkonu zbytku správních trestů a trestů do evidenční karty řidičů,
 27. vede evidenci školení profesní způsobilosti řidičů,
 28. zaznamenává absolvování školení učitelů autoškol,
 29. zaznamenává absolvování psychologických vyšetření,
 30. příslušným orgánům oznamuje porušení právních předpisů ze strany držitelů řidičských průkazů nebo digitálních karet a žadatelů o vrácení řidičského oprávnění (např. neodevzdání ŘP, nepravdivá prohlášení o ztrátě či odcizení dokladů, porušení lhůty k opakování neúspěšného psychologického vyšetření),
 31. vede evidenci správních deliktů a trestných činů cizinců, spáchaných v rámci ORP Nový Jičín,
 32. pravidelně kontroluje stěhování osob řidičů do územní působnosti jiných ORP a následně zasílá jejich spisy na příslušná ORP,
 33. pravidelně provádí kontrolu nově zemřelých osob řidičů a následně pak archivuje jejich spisy,
 34. vede evidenci záznamů o zkouškách z odborné způsobilosti a provádí jejich archivaci a následnou skartaci,
 35. přijímá, zpracovává a eviduje zásilky vyhotovených úředních dokladů odesílaných prostřednictvím státní tiskárny cenin,
 36. vybírá správní poplatky dle Z č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, případně vede správní řízení ve věci vrácení správních poplatků na úseku registru řidičů.

Úsek autoškol:

 1. provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění všech skupin řidičských oprávnění,
 2. provádí zkoušky profesní způsobilosti řidičů všech skupin řidičských oprávnění,
 3. provádí zkoušky odborné způsobilosti řidičů, všech skupin řidičských oprávnění,
 4. vede agendu registrací autoškol,
 5. vydává nové registrace autoškol,
 6. provádí státní odborný dozor na úseku činnosti autoškol,
 7. zavádí vozidla autoškol do registrací autoškol,
 8. zavádí učitele autoškol do registrací autoškol,
 9. zavádí jiné změny do registrace autoškol, které se do nich zapisují,
 10. vede protokol o vykonaných zkouškách uchazečů o řidičské oprávnění,
 11. vede protokol o vykonaných zkouškách profesní způsobilosti řidičů,
 12. zajišťuje činnost autocvičiště k provádění zkoušek z praktické jízdy,
 13. zkušební komisaři se zúčastňují pravidelného školení a přezkušování zkušebních komisařů k prolongaci platnosti průkazu zkušebních komisařů,
 14. vybírá správní poplatky, případně vede správní řízení ve věci vrácení správních poplatků na úseku registru řidičů.

Úsek silničního hospodářství:

 1. vykonává funkci silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací:
  • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,
  • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
  • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací,
  • rozhoduje o připojování pozemních komunikací,
  • rozhoduje o dočasném zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel na místní komunikaci,
  • rozhoduje o odstranění silničního vozidla a vraků z pozemních komunikací,
  • rozhoduje o částečném nebo úplném omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami na pozemních komunikacích,
  • rozhoduje o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací,
  • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací,
  • vykonává státní dozor na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 2. vykonává funkci dopravního úřadu dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě:
  • rozhoduje o přidělení licencí a změně licencí MHD,
  • schvaluje nové jízdní řády a jejich změny,
  • uděluje oprávnění řidiče taxi a zařazuje vozidla do rejstříku vozidel taxi,
  • vykonává státní odborný dozor ve věcech MHD a taxi,
  • vede rejstřík dopravců taxi,
 3. vykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb. s silničním provozu:
  • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j),
  • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
  • stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,
 4. výkon státní správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu:
  • vydává povolení k provozování stanice měření emisí,
  • odnímá povolení k provozování stanice měření emisi,
  • provádí státní odborný dozor u provozovatelů stanice měření emisí vozidel,
  • vede evidenci stanic měření emisí.

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9) Přestupky, které odbor vykonává v I. stupni:

 • nevykonává.

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých se rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • vede obnovu řízení a přezkumné řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.