Interní auditor

1)  Členění:

 • nečlení se.

2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou internímu auditoru trvale svěřeny:

 • zpracovává střednědobý plán, roční plány a plány interních auditů, projednává je se starostou města, který tyto plány schvaluje, předkládá je RM,
 • v rozsahu vyžadovaném zákonem o finanční kontrole, prováděcím předpisem (vyhláškou) a metodickými pokyny zpracovává a koordinuje koncepční programy interního auditu,
 • provádí interní audity dle zákona o finanční kontrole v souladu s ročním plánem nebo operativními audity na základě vyžádání starosty,
 • v rámci auditů prověřuje průkaznost účetních, finančních a jiných výkazů, evidence majetku, nakládání s pohledávkami, inventurních soupisů, prvotních dokladů, faktur, pokladních dokladů, jejich náležitosti apod.,
 • v rámci auditů prověřuje a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu, financování  jeho činností a zajištění správy veřejných prostředků,
 • předkládá starostovi zprávy o svých zjištěních z provedených interních auditů s doporučeními k přijetí opatření,
 • eviduje a ukládá zprávy z interních auditů,
 • vytváří a udržuje systém, který umožňuje prověřovat opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků včetně doporučení interního auditu,
 • písemně upozorňuje starostu, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření,
 • vykonává činnosti spojené s udržováním systému rizik orgánu a předkládá starostovi doporučení k předcházení nebo ke zmírnění rizik,
 • vykonává činnosti spojené se sledováním neshod a předkládá starostovi souhrnnou zprávu,
 • zjišťuje, zda provozní a finanční kritéria stanovená právními předpisy nebo starostou města jsou plněna,
 • prověřuje účinnost a funkčnost vnitřního kontrolního systému města a předkládá starostovi doporučení k jeho zkvalitnění,
 • přezkoumává, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu dodržovány, zda OŘA svým obsahem a rozsahem odpovídají úkolům města a popřípadě navrhuje oblasti, pro které je účelné vypracovat OŘA,
 • po ukončení kalendářního roku zpracovává roční zprávy o výsledcích interního auditu,
 • na základě dílčích podkladů odborů, PO a vlastních zjištění zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě a zajišťuje jejich odeslání KÚ MSK,
 • spolupracuje s ostatními útvary města a úřadu při tvorbě OŘA,
 • v připomínkovém řízení se vyjadřuje k návrhu OŘA,
 • kontroluje materiály předkládané do orgánů města,
 • zajišťuje metodickou a konzultační činnost.

Postavení, práva, povinnosti a odpovědnosti interního auditora jsou podrobněji upravena ve Statutu interního auditora Města Nový Jičín, který je přílohou č. 5 organizačního řádu.

3)  Úkoly, které jsou internímu auditoru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • prověřuje přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly u PO a potřebu zavedení interního auditu tam, kde tato funkce byla z rozhodnutí starosty nahrazena veřejnosprávní kontrolou.

4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • nevykonává.

5)  Vztah k rozpočtu města:

 • nevykonává.

6)  Úkoly v přenesené působnosti :

 • nevykonává.

7)  Činnosti, které interní auditor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

8)  Činnosti, které interní auditor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

9)  Přestupky, které interní auditor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

10)  Věci, ve kterých je interní auditor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.