Interní auditor

(1) Členění:

 • nečlení se.

 

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou internímu auditoru trvale svěřeny:

 1. zpracovává střednědobý plán, roční plány a plány interních auditů, projednává je se starostou města, který tyto plány schvaluje, předkládá je RM,
 2. v rozsahu vyžadovaném zákonem o finanční kontrole, prováděcím předpisem (vyhláškou) a metodickými pokyny zpracovává a koordinuje koncepční programy interního auditu,
 3. provádí interní audity dle zákona o finanční kontrole v souladu s ročním plánem nebo operativními audity na základě vyžádání starosty,
 4. v rámci auditů prověřuje průkaznost účetních, finančních a jiných výkazů, evidence majetku, nakládání s pohledávkami, inventurních soupisů, prvotních dokladů, faktur, pokladních dokladů, jejich náležitosti apod.,
 5. v rámci auditů prověřuje a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu, financování jeho činností a zajištění správy veřejných prostředků,
 6. předkládá starostovi zprávy o svých zjištěních z provedených interních auditů s doporučeními k přijetí opatření,
 7. eviduje a ukládá zprávy z interních auditů,
 8. vytváří a udržuje systém, který umožňuje prověřovat opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků včetně doporučení interního auditu,
 9. písemně upozorňuje starostu, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření,
 10. vykonává činnosti spojené s udržováním systému rizik orgánu a předkládá starostovi doporučení k předcházení nebo ke zmírnění rizik,
 11. vykonává činnosti spojené se sledováním neshod a předkládá starostovi souhrnnou zprávu,
 12. zjišťuje, zda provozní a finanční kritéria stanovená právními předpisy nebo starostou města jsou plněna,
 13. prověřuje účinnost a funkčnost vnitřního kontrolního systému města a předkládá starostovi doporučení k jeho zkvalitnění,
 14. přezkoumává, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu dodržovány, zda vnitřní předpisy svým obsahem a rozsahem odpovídají úkolům města a popřípadě navrhuje oblasti, pro které je účelné vypracovat vnitřní předpis,
 15. po ukončení kalendářního roku zpracovává roční zprávy o výsledcích interního auditu,
 16. na základě dílčích podkladů odborů, PO a vlastních zjištění zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě a zajišťuje jejich odeslání KÚ MSK,
 17. spolupracuje s ostatními útvary města a úřadu při tvorbě vnitřních předpisů,
 18. v připomínkovém řízení se vyjadřuje k návrhu vnitřních předpisů,
 19. kontroluje materiály předkládané do orgánů města,
 20. zajišťuje metodickou a konzultační činnost.

Postavení, práva, povinnosti a odpovědnosti interního auditora jsou podrobněji upravena ve Statutu interního auditora Města Nový Jičín, který je přílohou č. 6 organizačního řádu.

 

(3) Úkoly, které jsou internímu auditoru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • prověřuje přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly u PO a potřebu zavedení interního auditu tam, kde tato funkce byla z rozhodnutí starosty nahrazena veřejnosprávní kontrolou.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • nevykonává.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

 • nevykonává.

 

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

 • nevykonává.

 

(7) Činnosti, které  úsek vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(8) Činnosti, které úsek vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(9) Přestupky, které úsek projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

 

(10) Věci, ve kterých  je úsek odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.