Kontakt

Novojičínský zpravodaj je periodický tisk územně-samosprávného celku.

V případě problémů s distribucí volejte na telefon 545 240 237.

Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212.

Šéfredaktorka: R. Nováková
Redakční rada: S. Kopecký, P. Wessely, R. Polach, P. Šustala, R. Bobková, D. Chrustawczuk

Vydavatel: město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP, a. s.

Inzerce: G. Vyskočilová, tel.: 777 367 085, e-mail: g.vyskocilova@samab.cz.

Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. Za obsah reklamy nese plnou odpovědnost zhotovitel, nikoliv redakční rada nebo město.

Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit.

Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 10230.

Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě na e-mail: njzpravodaj@novyjicin.cz.

Ceník inzerce v Novojičínském zpravodaji:

Ceník Novojičínského zpravodaje