Kontakt

Strategický dokument Koncepce statické dopravy města Nový Jičín (KSD) byl vypracován v období 8/19 až 2/20 ve spolupráci se společností UDIMO, spol. s r.o. Pracovní skupina byla tvořena zástupci vedení města, Odboru rozvoje a investic, Odboru dopravy, Odboru správy majetku a Odboru životního prostředí, ke konkrétním jednáním byli přizváni také zástupci Technických služeb města Nového Jičína, Městské policie Nový Jičín, Komise dopravní a Dopravního inspektorátu Nový Jičín. KSD byla také projednávána s veřejností dne 17. 2. 2020.

KSD je dělena na analytickou část a návrhovou část, jejíž součástí je Akční plán 2020–2024 definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů a jejich prioritizaci. Akční plán byl projednán RM a následně schválen ZM dne 15. 6. 2020.

Výstupy Koncepce statické dopravy přehledně na mapě zde. Mapa umožňuje přepínáním filtrů zobrazovat data z analytické i návrhové části.

Hlavními charakteristikami Koncepce statické dopravy města Nový Jičín jsou:

  • Zmapování stávajícího stavu statické dopravy ve městě
  • Stanovení priorit jednotlivých opatření dle koncepce v souladu se strategickými prioritami města
  • Prověření možnosti vybudování parkovacího domu
  • Návrh organizace parkovacího systému
  • Udržení kvality veřejného prostoru i pro chodce a další účastníky silničního provozu

Materiály:

Videoreportáž s podrobným popisem: