Kontakt
Opatření obecné povahy

VÝROK REGULAČNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Městské památkové rezervace Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: cz.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0003229. Cílem projektu je umožnit rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města s jeho kulturně historickými hodnotami a specifiky.

IROP