Regulační plán Městské památkové rezervace Nový Jičín

pdf Opatření obecné povahy (pdf, 60 KB)
VÝROK REGULAČNÍHO PLÁNU
pdf I.A. Textová část Regulačního plánu – výrok (pdf, 550 KB)
pdf I.B.1. Hlavní výkres (pdf, 1 MB)
pdf I.B.2. Výkres dopravní infrastruktury (pdf, 778 KB)
pdf I.B.3. Výkres technické infrastruktury (pdf, 961 KB)
pdf I.B.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 264 KB)
pdf I.B.5. Pohledy na fasády ulic a náměstí (pdf, 72 MB)
ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
pdf II.A. Textová část odůvodnění Regulačního plánu (pdf, 685 KB)
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 970 KB)
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 578 KB)
pdf III. Textová část odůvodnění Regulačního plánu zpracovaná pořizovatelem (pdf, 7 MB)

 

Regulační plán Městské památkové rezervace Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: cz.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0003229. Cílem projektu je umožnit rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města s jeho kulturně historickými hodnotami a specifiky.

IROP