Kolaudační souhlas

03. Pojmenování (název) životní situace

Kolaudační souhlas

04. Základní informace k životní situaci

Podle § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, lze užívat dokončenou stavbu vodního díla, případně část stavby schopnou samostatného užívání, pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury, o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, o stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, o změnu stavby, která je kulturní památkou.

Domovní čistírny odpadních vod a domovní studny povolené od 01.01.2018 nevyžadují kolaudační souhlas, pokud tak není stanoveno v podmínkách stavebního nebo společného povolení. V takovém případě může být v podmínkách povolení stanovena povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu závěrečnou kontrolní prohlídku po dokončení stavby.

Domovní čistírny odpadních vod, které byly povoleny souhlasem podle § 15a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, nebo společným souhlasem podle § 96a vodního zákona, nevyžadují kolaudační souhlas.

U staveb vodních děl povolených podle tzv. starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se provede podle starého stavebního zákona ve znění zákona 362/2003 Sb. Obecně se jedná od stavby povolené před rokem 2007.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník, případně jeho právní nástupce (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí být procesně způsobilý, případně zastoupen na základě zákona o opatrovnictví.

Dokončená stavba vodního díla podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem.

Dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám proti povolení nebo ověřené projektové dokumentace.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o kolaudační souhlas podle § 22 a přílohy č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, včetně požadovaných příloh podle charakteru vodního díla.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě Nový Jičín jako věcně a místně příslušném vodoprávním úřadě, který je zároveň speciálním stavebním úřadem pro vodní díla, pro správní obvod ORP Nový Jičín (území obcí Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadě Nový Jičín, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, v budově Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, třetí patro, kanceláře č. 306 a 307, s pověřenými referenty a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti žádosti včetně příloh jsou uvedeny ve vzorovém formuláři podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář č. 14 lze vyžádat osobně na Městském úřadě Nový Jičín, odboru životního prostředí nebo formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je vyměřen stavebníkovi ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  pouze v případě, že byla podána žádost o kolaudační souhlas po termínu k dokončení stavby, uvedeném ve stavebním nebo společném povolení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že jsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, vodoprávní úřad vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Může být přizván projektant, hlavní projektant, stavbyvedoucí, dotčené správní orgány, správci dotčené technické a dopravní infrastruktury, zástupce místně příslušné obce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dojde-li vodoprávní úřad k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, usnesením rozhodne o provedení kolaudačního řízení; toto usnesení se doručuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat.

Účastníkem kolaudačního řízení je stavebník, vlastník stavby, není-li stavebníkem a vlastník stavby, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.

Vyžaduje-li to zjištění při kontrolní prohlídce, vyzve vodoprávní úřad stavebníka ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě nebo postupuje podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (nařízení odstranění nepovolené stavby nebo její změny). Nezjedná-li stavebník ve stanovené lhůtě nápravu, vodoprávní úřad žádost zamítne.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít podání veřejnou datovou sítí bez použití podpisu za podmínky, že je takové podání do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě s podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb. – vodní zákon v platném znění
Zákon č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 183/2018 Sb. v platném znění
Vyhláška č. 503/2006 Sb. v platném znění
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat. Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti kolaudačnímu rozhodnutí a rozhodnutí o zamítnutí žádosti se lze odvolat. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u Městského úřadu Nový Jičín, odbor životního prostřední.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická, právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí přestupku tím, že podle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bez zajištění zkoušek a měření a jejich vyhodnocení, nebo takové užívání umožní jiné osobě, podle § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě. Podle § 178 odst. 3 stavebního zákona lze za přestupek podle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona uložit pokutu do 200 000 Kč, za přestupek podle § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

U staveb vodních děl, které nevyžadují kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí se na stavebníka vztahují povinnosti podle § 152 stavebního zákona, jejichž nedodržení je přestupkem podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona, za který lze podle § 178 odst. 3 stavebního zákona uložit pokutu do 200 000 Kč. Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního úřadu ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, zejména závěrečnou kontrolní prohlídku po dokončení stavby, na které vodoprávní úřad zkontroluje dodržení podmínek stavebního povolení, společného povolení, souhlasu nebo společného souhlasu a povinností podle § 152 stavebního zákona.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství.

26. Kontaktní osoba

Ing. Marek Blahuš
Mgr. Martin Petrusek
Ing. Lenka Piškulová
Bc. Josef Černoch

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.11.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace