Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
V jakém případě ve věci jednat

Podle § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze užívat dokončenou stavbu vodního díla, případně část stavby schopnou samostatného užívání, pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury, o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, o stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, o změnu stavby, která je kulturní památkou.

Domovní čistírny odpadních vod a domovní studny povolené od 01.01.2018 nevyžadují kolaudační souhlas, pokud tak není stanoveno v podmínkách stavebního nebo společného povolení. V takovém případě může být v podmínkách povolení stanovena povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu závěrečnou kontrolní prohlídku po dokončení stavby.

Domovní čistírny odpadních vod, které byly povoleny souhlasem podle § 15a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, nebo společným souhlasem podle § 96a vodního zákona, nevyžadují kolaudační souhlas.

U staveb vodních děl povolených podle tzv. starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se provede podle starého stavebního zákona ve znění zákona 362/2003 Sb. Obecně se jedná od stavby povolené před rokem 2007.

Charakteristika úkonuPodle § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze užívat dokončenou stavbu vodního díla, případně část stavby schopnou samostatného užívání, pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury, o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, o stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, o změnu stavby, která je kulturní památkou.
Výsledek úkonukolaudační souhlas
Kdy věc řešitPo dokončení stavby vodního díla.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádost o vydání kolaudační souhlas podle § 22 a přílohy č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, včetně požadovaných příloh podle charakteru vodního díla. Žádost lze naleznout na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyDokládají se stejné podklady, jako při podání provedeném elektronicky.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka MěÚ Nový Jičín – ID DS: ywmb4nc; e-podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNa Městském úřadě v Novém Jičíně, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, s pracovníky oddělení vodního hospodářství v úřední dny a hodiny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyV případě, že bude o vydání kolaudačního souhlasu požádáno před termínem dokončení stavby, který je uveden v rozhodnutí o povolení stavby vodního díla, nehradí se žádné poplatky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu. V opačném případě je vydání kolaudačního souhlasu zpoplatněno dle položky 20 zákona č. zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, částkou 500 Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu, související s místním šetřením.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyVýše poplatku je stejná jako v případě elektronického podání žádosti.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem.
Opravné prostředky

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat. Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti kolaudačnímu rozhodnutí a rozhodnutí o zamítnutí žádosti se lze odvolat. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u Městského úřadu Nový Jičín, odbor životního prostřední.

Časté dotazyJaké doklady je nutné ke kolaudaci doložit?
Jaký je poplatek za vydání kolaudačního souhlasu?
Sankce

Fyzická, právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí přestupku tím, že podle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bez zajištění zkoušek a měření a jejich vyhodnocení, nebo takové užívání umožní jiné osobě, podle § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě. Podle § 178 odst. 3 stavebního zákona lze za přestupek podle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona uložit pokutu do 200 000 Kč, za přestupek podle § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

U staveb vodních děl, které nevyžadují kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí se na stavebníka vztahují povinnosti podle § 152 stavebního zákona, jejichž nedodržení je přestupkem podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona, za který lze podle § 178 odst. 3 stavebního zákona uložit pokutu do 200 000 Kč. Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního úřadu ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, zejména závěrečnou kontrolní prohlídku po dokončení stavby, na které vodoprávní úřad zkontroluje dodržení podmínek stavebního povolení, společného povolení, souhlasu nebo společného souhlasu a povinností podle § 152 stavebního zákona.

PůsobnostMěstský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad pro vodní díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Oblastvodoprávní úřad
Klíčová slovakolaudace, kolaudační souhlas, vodní dílo, užívání stavby, poplatek
Počátek platnosti popisu úkonu03.05.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuCentrální registr vodoprávní evidence (CRVE)

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.