Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Újma na zdraví a škoda na majetku vzniklá v souvislosti s touto zdravotní újmou, za kterou odpovídá město Nový Jičín.

04. Základní informace k životní situaci

Obecně závazné právní předpisy stanovují odpovědnost právních subjektů, tj. i města Nový Jičín (dále jen „město“) za škodu, kterou město způsobilo v důsledku svého jednání jinému na zdraví příp. v souvislosti s touto újmou na majetku.

Pro tyto případy je město řádně pojištěno. Každou škodní událost je nutno posuzovat individuálně. Poškozený je povinen doložit rozhodné skutečnosti pro prošetření škodní události.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poškozená osoba – občan, příp. jím pověřená osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Uplatnění nároku na odškodnění vůči městu Nový Jičín, a to podáním písemné žádosti poškozeného o náhradu škody a doložení požadovaných dokladů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním samostatné žádosti o náhradu škody s těmito náležitostmi:

 • Údaje o poškozeném: jméno, příjmení, titul, datum narození
 • Adresa: ulice, číslo popisné a orientační, PSČ, obec
 • Kontaktní údaje: email, telefon, mobil
 • Kdy došlo k úrazu: den, měsíc, rok, hodina, časový interval
 • Místo úrazu: obec, ulice, dům s č. p., zřetelné vyznačení místa vzniku úrazu na přehledné mapce, fotodokumentace místa úrazu (pokud je to možné)
 • Příčina vzniku újmy, škody: podrobný popis děje, jak k úrazu došlo, označení příčiny a v návaznosti na právní důvod odpovědnosti města
 • Rozsah škody: popis zdravotní újmy, v případě poškození majetku v souvislosti se zdravotní újmou – popis poškozených či zničených věcí, počet, stáří, cena v době vzniku škody, podrobná fotodokumentace (je-li to možné)
 • Datum a podpis

Další podklady a doklady:

 • Čestné prohlášení svědků úrazu: čestná prohlášení jednotlivých svědků vzniku újmy včetně jejich samostatných popisu události, podpisů a kontaktů na ně (adresa, e-mail, telefon)
 • Doklad o lékařském ošetření či hospitalizaci
 • Posudek o bolestném
 • Potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě
 • Případná další dokumentace vyžádaná městem, nebo také pojišťovnou města.
 • V různých případech je nutné dodat různé dokumenty.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor organizační Městského úřadu Nový Jičín, viz bod 09.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost musí být podána písemně na město Nový Jičín (osobně na podatelně, poštou, elektronicky) a adresována Odboru organizačnímu MěÚ Nový Jičín. V případě dotazů k žádosti nebo doplnění podkladů je možno se obrátit na pověřeného pracovníka Odboru organizačního Městského úřadu Nový Jičín, tel. 556 768 270, e-mail: bohumil.poboril@novyjicin.cz (Ing. Bohumil Pobořil).

Žádost je třeba podat bez zbytečného odkladu po vzniku újmy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 07.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K dispozici nejsou žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Řešení této životní situace nepodléhá žádnému ze správních poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Doba vyřízení závisí také na doložení všech požadovaných podkladů poškozeným.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pojišťovna města.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Součinnost, dodání požadovaných podkladů a dokladů při řešení situace.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Různé, dle povahy škodní události.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky v tomto případě nepřicházejí v úvahu. V případě nových skutečností ve věci lze podat žádost o opětovné prošetření škodní události adresovanou městu.

V opačném případě je třeba uplatnit nárok soudní cestou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor organizační Městského úřadu Nový Jičín.

26. Kontaktní osoba

Pověřený pracovník Odboru organizačního.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Do odvolání.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace