Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuÚjma na zdraví a škoda na majetku vzniklá v souvislosti s touto zdravotní újmou, za kterou odpovídá město Nový Jičín
V jakém případě ve věci jednatUplatnění nároku na odškodnění újmy na zdraví a škody na majetku vzniklé v souvislosti s touto zdravotní újmou, za kterou odpovídá město Nový Jičín
Charakteristika úkonuPodáním písemné žádosti poškozeného o odškodnění újmy na zdraví a náhrady škody a doložení požadovaných dokladů
Výsledek úkonuŽádost o  odškodnění újmy na zdraví a náhrady škody, za kterou odpovídá město Nový Jičín 
Kdy věc řešitPo vzniku újmy na zdraví a škody na majetku vzniklé v souvislosti s touto zdravotní újmou, za kterou odpovídá město Nový Jičín
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyÚdaje o poškozeném: jméno, příjmení, titul, datum narození;
Adresa: ulice, číslo popisné a orientační, PSČ, obec;
Kontaktní údaje: e-mail, telefon, mobil;
Kdy došlo k úrazu: den, měsíc, rok, hodina, časový interval;
Místo úrazu: obec, ulice, dům s č. p., zřetelné vyznačení místa vzniku škody na přehledné mapce, podrobná fotodokumentace z místa úrazu (pokud je to možné);
Příčina vzniku újmy: podrobný popis děje, jak k úrazu došlo, označení příčiny a v návaznosti na právní důvod odpovědnosti města;
Rozsah škody: popis zdravotní újmy, v případě poškození majetku v souvislosti se zdravotní újmou – popis poškozených či zničených věcí, počet, stáří, cena v době vzniku škody, podrobná fotodokumentace (je-li to možné);
Datum a podpis.
Další podklady a doklady: Čestné prohlášení svědků úrazu: čestná prohlášení jednotlivých svědků vzniku újmy včetně jejich samostatných popisu události, podpisů a kontaktů na ně (adresa, e-mail, telefon) Doklad o lékařském ošetření či hospitalizaci Posudek o bolestném Potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě Případná další dokumentace vyžádaná městem, nebo také pojišťovnou města. V různých případech je nutné dodat různé dokumenty.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyviz bod 7
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickye-podatelna@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOdbor organizační MěÚ Nový Jičín, oddělení hospodářské správy a krizového řízení
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuDle výše náhrady uznané pojišťovnou.
Opravné prostředky 
Časté dotazy 
Sankce 
Působnost 
OblastZák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Klíčová slovaújma na zdraví
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor organizační.