Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Zřízení věcného břemene.

04. Základní informace k životní situaci

V případech, kdy má třetí osoba záměr zatížit nemovitosti ve vlastnictví města, tzn. omezit vlastnické právo města tak, že město bude povinno v její prospěch něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat (např. uložení přípojek inženýrských sítí k domu, vybudování sjezdu, uložení kabelu, apod.). Analogicky je postupováno v případech, kdy jsou zatěžovány nemovitosti třetích osob ve prospěch města.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, které se uvedená životní situace týká nebo jím pověřená osoba (např. projektant na základě plné moci).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním písemné žádosti, podáním elektronické žádosti (má-li žadatel vyřízený elektronický podpis zaručený), případně osobním jednáním.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správy majetku, Ing. Jana Havranová, ve stanovených úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snímek katastrální mapy s vyznačením navrhovaného břemene, případně jinou dokumentaci popisující navrhované řešení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti se podávají volnou formou (není předepsaný formulář).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při realizaci záměru se poplatky nehradí, výši úplaty za zřízení věcného břemene stanoví rada města a tato se hradí dle podmínek sjednaných ve smlouvě o zřízení věcného břemene.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny zákonem. Doba vyřízení žádosti je závislá na termínech jednání rady města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni zákonem. Každý případ je posuzován samostatně.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zaměření trasy vedení věcného břemene na náklady oprávněného; žadatel může být vyzván k podání doplňujících informací.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Internet.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
18. Jaké jsou související předpisy
  • Směrnice zastupitelstva města č. 2/2004 ze dne 13.05.2004
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rozhodování spadá do samostatné působnosti města – rozhoduje rada města.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V rozsahu sjednaných smlouvou.

21. Nejčastější dotazy
  • Postup pro realizaci záměru.
  • Výše ceny za zřízení věcného břemene.
22. Další informace

V případě schválení zřízení věcného břemene, upravují se podmínky ve smlouvě o smlouvě budoucí a k uzavření finální smlouvy dochází zpravidla po realizaci investičního záměru na základě vyhotoveného geometrického plánu s vyznačením břemene.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Havranová, tel. 556 768 293

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správy majetku.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace