Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuZřízení věcného břemene.
V jakém případě ve věci jednatOsoba, které se uvedená životní situace týká nebo jím pověřená osoba (např. projektant na základě plné moci).
Charakteristika úkonuV případech, kdy má třetí osoba záměr zatížit nemovitosti ve vlastnictví města, tzn. omezit vlastnické právo města tak, že město bude povinno v její prospěch něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat (např. uložení přípojek inženýrských sítí k domu, vybudování sjezdu, uložení kabelu, apod.). Analogicky je postupováno v případech, kdy jsou zatěžovány nemovitosti třetích osob ve prospěch města.
Výsledek úkonuuzavření smlouvy 
Kdy věc řešitpřed zatížením městského pozemku 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyFormuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správy majetku.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySnímek katastrální mapy s vyznačením navrhovaného břemene, případně jinou dokumentaci popisující navrhované řešení.

Zaměření trasy vedení věcného břemene na náklady oprávněného; žadatel může být vyzván k podání doplňujících informací.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka, e-podatelna@novyjicin.cz .
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním žádosti. Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1. Odbor správy majetku – úsek majetkový.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyPři realizaci záměru se poplatky nehradí, výši úplaty za zřízení věcného břemene stanoví rada města a tato se hradí dle podmínek sjednaných ve smlouvě o zřízení věcného břemene.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPři realizaci záměru se poplatky nehradí, výši úplaty za zřízení věcného břemene stanoví rada města a tato se hradí dle podmínek sjednaných ve smlouvě o zřízení věcného břemene.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředkyRozhodování spadá do samostatné působnosti města – rozhoduje rada města.
Časté dotazyPostup pro realizaci záměru.
Výše ceny za zřízení věcného břemene.
SankceV rozsahu sjednaných smlouvou.
Působnost 
Oblast 
Klíčová slova 
Počátek platnosti popisu úkonu20.06.2023
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor správy majetku.