Kontakt
2.1.2023

Rada města Nový Jičín na svém zasedání 30. listopadu 2022 vzala na vědomí doporučení Pracovní skupiny pro revizi projektové dokumentace a účelové využití Kulturního domu v přístavbě Hotelu Praha dále nepokračovat v záměru vybudování Kulturního domu v přístavbě Hotelu Praha. Pracovní skupina složená ze zástupců koaličních i opozičních stran Zastupitelstva města, která vznikla rozhodnutím Rady města konané 15. ledna 2020, došla k tomuto závěru jednomyslně na své schůzi 21. listopadu 2022 na základě:

  • výsledků Stavebně-technického průzkumu zhotoveného firmou MARPO
  • vyjádření k záměru „Kulturní dům města Nového Jičína, přístavba a stavební úpravy objektu, parcela č. 44/1, k.ú. Nový Jičín – město“ Ing. Arch. Martina Materny ze srpna 2021
  • Požárně bezpečnostního řešení, které bylo součástí stavebního povolení I. etapy rekonstrukce.

Stavebně-technický průzkum zjistil závažné nedostatky na nosné konstrukci objektu. Z důvodu dodatečných průrazů podlah, patrně provedených v I. etapě Rekonstrukce vnějšího pláště a střechy v roce 2018, které narušily průvlaky (část konstrukce podlah u nosných sloupů), je nutné provést v co nejkratší době statické zajištění objektu. To zajistí Městský úřad, Odbor bytový po konzultaci s projektantem I. etapy, se kterým budou rovněž konzultovány chybějící ztužující stěny a nejasné napojení pódia vytvořeného v I. etapě.

Vyjádření Ing. Arch. Martina Materny, které identifikuje hlavní negativa současného objektu, podpořilo rozhodnutí Pracovní skupiny dále nepokračovat v přístavbě. Jako hlavní negativa obsažená ve vyjádření lze zmínit např. masivní betonové sloupy nacházející se uvnitř sálu a narušující vizuální kontakt s pódiem; nízká světlá výška v prostoru hlavního sálu a v menším sálu v 3. NP, která může negativně ovlivnit kubaturu vzduchu, akustiku a scénické nasvětlení; rozměrná okna směrem k obytné zástavbě na ulici Úzká, které mohou způsobit nadměrnou hlukovou zátěž; nevhodné umístění hlavního vstupu v těsné blízkosti zásobování.

S ohledem na předpokládané vysoké náklady na rekonstrukci objektu se jeví maximální kapacita osob, stanovená dle Požárně bezpečnostní řešení na 271, jako nedostačující a podpořila rozhodnutí Pracovní skupiny v přístavbě Hotelu Praha nepokračovat.

Obava, že je objekt dimenzován na nižší hodnotu zatížení podlah, se naopak nepotvrdila. Konstrukce stropních panelů by splnila po úpravách požadavky na užitné zatížení kategorie C4 – zatížení 5 kN/m2. V objektu by tedy bylo možné dle vyhlášky provozovat např. taneční sál.

Z výše uvedených důvodů se doporučuje pro objekt přístavby Hotelu Praha najít vhodnější funkci, která bude lépe slučitelná s podstatou objektu a jeho umístěním v cenné lokalitě v blízkosti centra města. Ať to bude administrativa, ubytování, spolková činnost, komerční prodejní prostory či cokoli jiného, měla by tato činnost reflektovat již provedené stavební úpravy objektu – zateplení obvodového pláště a osazení nových okenních výplní.

Rada města nyní považuje za prioritu nalezení vhodnějšího objektu či lokality pro záměr vybudování Kulturního domu, souběžně s potřebou stanovit mimo jiné požadavky na kapacitu kulturního domu a typy pořádaných kulturních aktivit. Definování požadavků bude probíhat v součinnosti s kulturními institucemi města, odbornými poradci na provoz kulturních zařízení, městským architektem a případně dalšími projekčními profesemi.