Kontakt

Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo poskytnutí kopií níže uvedených dokumentů (včetně příloh).

 • Zamítnutí žádosti o finanční podporu z IROP na nákup ekologických autobusů pro MHD v Novém Jičíně
 • Odvolání podané proti tomuto zamítnutí
 • Definitivní zamítnutí žádosti (odpověď na odvolání)

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace formou zaslání kopií.

Přílohy: Žádné

Zpracovala: Ing. Eva Balarynová, odbor majetku, rozvoje a investic, 19.12.2016


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala poskytnutí statistiky nápadu trestné činnosti po jednotlivých měsících za rok 2015.

Poskytnutá informace:
Žádost bylo nutno odložit v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zák. č. 106/1999 Sb., jelikož povinný subjekt nemá v kompetenci přijímání, evidenci či projednávání věcí, zabývajících se trestnou činností.

Přílohy: Žádné

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 15.12.2016


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval kopie protokolů podaných vysvětlení s odkazem na celkem 3 spisové značky přestupkových spisů vedených na OSČ-OdSD MěÚ Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta informace v plném rozsahu, tedy byly poskytnut kopie ze spisů.

Přílohy: Žádné

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 13.12.2016


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace – kopie rozhodnutí o odstranění stavby nebo kopie dodatečného povolení stavby oplocení v k.ú. Rybí.

Poskytnutá informace:
Dne 23.11.2016 nebyla žadateli poskytnuta požadovaná informace, neboť tyto rozhodnutí neexistují. Žádost byla odmítnuta.

Zpracovala: Hana Zagolová, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín dne 23.11.2016


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace, citace: „rozhodnutí, vyjádření, osvědčení, sdělení a jiných obdobných úředních úkonů vydaných Vaším úřadem v souvislosti s výstavbou realizovanou stavebníkem Ing. Miroslavem Brtvou, na sousedních pozemcích mého klienta – tj. pozemcích p.č. 1493/90, 1493/128, (dříve i pozemek p.č. 1493/129) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, a to v elektronické podobě“.

Poskytnutá informace:
Dne 07.11.2016 pod č.j.: ÚPSŘ/77526/2016; ÚPSŘ/77556/2016 a ÚPSŘ/77567/2016 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace formou zaslání kopií:

 1. Sdělení k RD ze dne 21.2.2013 pod č.j.: ÚPSŘ/13196/2013
 2. Záznam do spisu ze dne 16.10.2013
 3. Protokol pro PČR ze dne 18.2.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/12532/2014
 4. Výzva k účasti na kontrolní prohlídce ze dne 19.6.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/43947/2014
 5. Sdělení k šetření ze dne 24.6.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/44500/2014
 6. Vyrozumění ze dne 4.8.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/52404/2014
 7. Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby ze dne 4.8.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/55153/2014
 8. Usnesení přerušení řízení ze dne 1.9.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/62030/2014
 9. Oznámení zahájení řízení DP ze dne 1.9.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/62007/2014
 10. Předání spisu ze dne 8.9.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/63763/2014
 11. Rozhodnutí ze dne 9.10.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/72231/2014
 12. Sdělení ke stížnosti ze dne 23.10.2014 pod č.j.: MSK 111017/2014
 13. Sdělení k DP ze dne 18.11.2016 pod č.j.: MSK 142926/2014
 14. Stanovisko ze dne 21.11.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/82613/2014
 15. Výzva ze dne 2.12.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/85495/2014
 16. Usnesení zastavení řízení ze dne 10.12.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/88263/2014
 17. Souhlas s užíváním stavby ze dne 18.12.2014 pod č.j.: ÚPSŘ/90436/2014

Zpracovala: Bc. Stanislava Vyvlečková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 07.11.2016


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace – kopie oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby oplocení v k.ú. Rybí.

Poskytnutá informace:
Dne 31.10.2016 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace formou zaslání kopie oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby oplocení vydané dne 29.9.2016 pod č.j. ÚPSŘ/67686/2016.

Zpracovala: Hana Zagolová, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 31.10.2016


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace – kopie stanovisek, které byly podány na Policii ČR.

Poskytnutá informace:
Dne 18.10.2016 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace formou zaslání kopie sdělení vydané dne 14.9.2016 pod č.j. ÚPSŘ/63568/2016, které se týká existence komunikace na pozemcích 53, 54, 55/2, 51/18, 1745/1, 61/2, 61/4 v k.ú. Rybí.

Zpracovala: Hana Zagolová, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 18.10.2016


Předmět žádosti:

Počet provozovaných vozidel kategorie M1, N1, O1, O2 a L za ORP Nový Jičín ke dni podání žádosti.
Počet provozovaných vozidel kategorie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 za ORP Nový Jičín ke dni podání žádosti.

Poskytnutá informace:
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme požadované informace:

 • Počet vozidel kategorie M1 40.873
 • Počet vozidel kategorie N1 2.477
 • Počet vozidel kategorie O1 3.464
 • Počet vozidel kategorie O2 415
 • Počet vozidel kategorie L 5.634
 • Počet vozidel kategorie M2 23
 • Počet vozidel kategorie M3 36
 • Počet vozidel kategorie N2 770
 • Počet vozidel kategorie N3 526
 • Počet vozidel kategorie O3 410
 • Počet vozidel kategorie O4 370

Zpacovala: Magda Radiměřská, odbor dopravy, oddělení registru vozidel


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval o zaslání informace o výši platu konkrétního pracovníka včetně tzv. nenárokových složek platu, kterými jsou příplatky a odměny, a to za minulý kalendářní rok 2015 a měsíce leden až duben 2016, za každý měsíc zvlášť i s důvody udělení odměn a příplatků.

Poskytnutá informace:
Rozhodnutím bylo poskytnutí informace v plném rozsahu odmítnuto.
Požadované údaje povinný subjekt považuje za osobní údaje podléhající ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, přičemž na jejich poskytnutí se nevztahuje žádná z výjimek podle § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona o ochraně osobních údajů (a to ani výjimka podle § 5 odst. 2 písm. f) citovaného zákona vztahující se na osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení). Požadované osobní údaje by tak bylo možno žadateli poskytnout pouze se souhlasem dotčených osob (viz § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů).

Povinný subjekt rovněž zkoumal zájem veřejnosti ve věci, kdy konstatuje, že ochrana soukromí jednotlivce a jeho majetkových poměrů v daném případě významně převyšuje nad zájmem veřejnosti na zjištění osobních a majetkových poměrů zaměstnance veřejné správy.

Ačkoliv si je povinný subjekt vědom skutečnosti, že žadatelé nejsou povinni své žádosti podávané podle zákona o svobodném přístupu k informacím odůvodňovat, pak právě v případě, jako je tento, kdy z žádosti nevyplývá žádný konkrétní a relevantní důvod, pro který by právě v daném případě měla právu žadatele na informace být přiznána větší váha než právu zaměstnance na ochranu soukromí a osobnosti, nelze ve střetu dvou ústavně zaručených práv, podle názoru povinného subjektu, upřednostnit právo na informace a tím zásadním způsobem narušit právo dotčených zaměstnanců na ochranu soukromí a osobních údajů.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 2.6.2016

*************************

Žadatel se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti odvolal ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. KÚ MSK rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednáni s tím, že informace musí být poskytnuta.

Poskytnutá informace:
Žádosti bylo s odkazem na Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jehož právní názor jakožto nadřízeného orgánu je pro nás závazný, vyhověno a informace tak byla poskytnuta v plném rozsahu.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 5.8.2016


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval poskytnutí informace, u kterých konkrétních finančních institucí a na jakých účtech měla obec Město Nový Jičín ke dni 31.5.2016 uloženy své vlastní finanční prostředky. Požadované informace vyžadoval žadatel poskytnout sdělením v elektronické nebo listinné podobě na adresu sídla žadatele uvedenou v žádosti, ve struktuře: Název finanční instituce / číslo účtu / typ účtu / výše zůstatku na účtu k 31.5.2016.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v celém rozsahu a struktuře dle jeho žádosti formou tabulky ve formátu .xlsx a .xls.
Informace včetně odpovědi byla poskytnuta formou datové schránky subjektu.

Přílohy:


Zpracovala: Ing. Jana Holíková, odbor finanční MěÚ Nový Jičín, 29.6.2016


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace – kopie rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ze dne 17.7.2015 – areál tenisových kurtů v Senově u Nového Jičína.

Poskytnutá informace:
Dne 20.6.2016 byla žadatelce poskytnuta požadovaná informace formou zaslání kopie rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ze dne 17.7.2015 – areál tenisových kurtů v Senově u Nového Jičína.

Zpracovala: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 20.6.2016


Předmět žádosti
Žadatel požádal prostřednictvím Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o následující informaci:
Jaká je průměrná výše pokut, které jsou ukládány za přestupky na úseku dopravy povinným subjektem, konkrétně u těchto přestupků:
a) §125c odst. 1 písm. f) číslo 1
b) §125c odst. 1 písm. f) číslo 2
c) §125c odst. 1 písm. f) číslo 3
d) §125c odst. 1 písm. f) číslo 4
e) §125c odst. 1 písm. f) číslo 5
f) §125c odst. 1 písm. k)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů.

Poskytnutá informace
Povinný subjekt nevede žádnou statistiku typu zjišťování průměrných hodnot ukládaných pokut, ani žádnou takovou průměrnou hodnotu, od které by se pokuty odvíjely, nestanovuje a nevytváří. Udělování pokut je skutečně variabilní a musí se posuzovat každý případ individuálně. Lze pouze konstatovat, že povinný subjekt se snaží objektivně a spravedlivě posuzovat všechny okolnosti tak, aby výsledná pokuta byla nejen v souladu se zákonem, což je samozřejmost, ale i adekvátní vůči posuzovanému skutku a aby byla řádně odůvodněná.

Vzhledem k požadavku tak bylo nutno přistoupit k tzv. „ručnímu“ zpracování informace a vskutku stanovit aritmetický průměr, což bylo dosti zdlouhavé. Tento, podtrhuji, ryze aritmetický průměr však za žádných okolností není a nemůže být vypovídající. V žádosti není uvedeno, za jaké období jsou průměrné hodnoty požadovány, proto byl pro výpočet stanoven poslední ucelený rok 2015.

Výsledky jsou tedy následující:
Průměrná pokuta vypočítaná jako aritmetický průměr udělená povinným subjektem v r. 2015 za dopravní přestupky byla:

a) §125c odst. 1 písm. f) bod 1 – cca 2.000 Kč
b) §125c odst. 1 písm. f) bod 2 – cca 6.000 Kč
c) §125c odst. 1 písm. f) bod 3 – cca 3.500 Kč
d) §125c odst. 1 písm. f) bod 4 – cca 8.500 Kč
e) §125c odst. 1 písm. f) bod 5 – nebyla udělena žádná pokuta
f) §125c odst. 1 písm. k) – cca 15.000 Kč

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 8.6.2016


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval o zaslání informace o výši platu konkrétního pracovníka včetně tzv. nenárokových složek platu, kterými jsou příplatky a odměny, a to za minulý kalendářní rok 2015 a měsíce leden až duben 2016, za každý měsíc zvlášť i s důvody udělení odměn a příplatků.

Poskytnutá informace:
Rozhodnutím bylo poskytnutí informace v plném rozsahu odmítnuto.
Požadované údaje povinný subjekt považuje za osobní údaje podléhající ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, přičemž na jejich poskytnutí se nevztahuje žádná z výjimek podle § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona o ochraně osobních údajů (a to ani výjimka podle § 5 odst. 2 písm. f) citovaného zákona vztahující se na osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení). Požadované osobní údaje by tak bylo možno žadateli poskytnout pouze se souhlasem dotčených osob (viz § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů).

Povinný subjekt rovněž zkoumal zájem veřejnosti ve věci, kdy konstatuje, že ochrana soukromí jednotlivce a jeho majetkových poměrů v daném případě významně převyšuje nad zájmem veřejnosti na zjištění osobních a majetkových poměrů zaměstnance veřejné správy.

Ačkoliv si je povinný subjekt vědom skutečnosti, že žadatelé nejsou povinni své žádosti podávané podle zákona o svobodném přístupu k informacím odůvodňovat, pak právě v případě, jako je tento, kdy z žádosti nevyplývá žádný konkrétní a relevantní důvod, pro který by právě v daném případě měla právu žadatele na informace být přiznána větší váha než právu zaměstnance na ochranu soukromí a osobnosti, nelze ve střetu dvou ústavně zaručených práv, podle názoru povinného subjektu, upřednostnit právo na informace a tím zásadním způsobem narušit právo dotčených zaměstnanců na ochranu soukromí a osobních údajů.

Přílohy: bez příloh

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 2.6.2016


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace – kopie kolaudačního rozhodnutí na stavbu klubovny na sportovišti v Šenově u Nového Jičína.

Poskytnutá informace:
Dne 1.6.2016 byla žadatelce poskytnuta požadovaná informace formou zaslání kopie kolaudačního souhlasu na stavbu.

Zpracovala: Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 1.6.2016


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo podání informace ohledně počtu vydaných loveckých lístků pro cizince podle jednotlivých let, na jakou dobu a podle národnosti. Požadované období 2003 -2015.

Poskytnutá informace:
Požadovaná informace byly poskytnuta v celém rozsahu za roky 2003 – 2015.Správní orgán vede pouze evidencí státní příslušnosti, nikoliv národnost a proto byl poskytnut tento údaj namísto národnosti.

Přílohy: bez příloh

Zpracoval: Mgr. Jiří Schindler, referent odboru životního prostředí, 13.5.2016


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace, zda firma TIGER servis s.r.o., Ostrava od r. 2012 do r. 2016 realizovala pro naše město ohňostroj a v jaké ceně.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu.

Přílohy:

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, Vedoucí odboru organizačního, 19.4.2016


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace o softwaru, který naše organizace používá pro vedení spisové služby a firmu, která nám jej poskytuje.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu.

Přílohy:

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, Vedoucí odboru organizačního, 14.4.2016


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace týkající se majetku Města – Zimního stadionu v Novém jičíně, a to technické zhodnocení majetku v roce 2008.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu.

Přílohy:

Zpracoval: Ing. Hana Vaňková, Vedoucí odboru bytového, 14.4.2016


Předmět žádosti:
Žadatel požádal prostřednictvím Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o kopie ze spisu.

Poskytnutá informace:
Žádost byla rozhodnutím odmítnuta s odůvodněním, že správní orgán momentálně nedisponuje tímto spisovým materiálem, neboť tento byl odeslán na základě odvolání k vyšší instanci. Žadatel byl současně vyrozuměn o možnosti buď podat žádost k vyšší instanci, anebo podat žádost znovu po vrácení spisu.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 13.4.2016


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval sdělit, v kolik případech MěÚ Nový Jičín:
1. žádal doplnění informací dle § 14 odst. 2 písm. d) Zákona o střetu zájmů č. 159/2006 Sb., (dále jen „ZSZ“),
2. bylo zahájeno přestupkové řízení dle § 13 odst. 7 ZSZ,
3. bylo postoupeno projednávání přestupku dle ZSZ jinému spr. orgánu podle § 14 správního řádu,
4. bylo skončeno přestupkové řízení o přestupku dle ZSZ s veřejným funkcionářem a s jakým výsledkem.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta informace v plném rozsahu, a takto:
Ad 1) 0
Ad 2) 0
Ad 3) 0
Ad 4) v r. 2014 byl projednán a pravomocně ukončen 1 případ přestupku, kterého se dopustil veřejný funkcionář. Od uložení sankce bylo upuštěno podle §11 odst. 3 přestupkového zákona.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 7.4.2016


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace, v jaké podobě a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu.

Přílohy:

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, Vedoucí odboru organizačního, 1.4.2016


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo poskytnutí stanovisek příslušných odborů MěÚ Nový Jičín a pořízené fotodokumentace k žádosti o výpůjčku, případný nájem pozemků parc.č. 718, parc.č. 117, parc.č. 719 a parc.č. 720, ze dne 22.11.2012, dále zápisu ze zasedání Osadního výboru v Žilině u Nového Jičína ze dne 11.11.2013, formou zaslání na emailovou adresu žadatele, a to dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla zaslána na emailovou adresu kopie Stanoviska Odboru životního prostředí ze dne 7.1.2016, kopie Stanoviska Odboru majetku, rozvoje a investic, Oddělení rozvoje a investic ze dne 10.12.2012, kopie Stanoviska Odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 10.12.2012 a fotodokumentace pořízená při vyřizování Vaší žádosti ze dne 22.11.2012.
Ve věci poskytnutí kopie zápisu ze zasedání Osadního výboru v Žilině u Nového Jičína ze dne 11.11.2013 byl žadatel odkázán na www.zilinanj.cz, kde je požadovaný Zápis Osadního výboru v Žilině u Nového Jičína ze dne 11.11.2013 veřejně k dispozici.

Zpracoval: Martina Tisovská, Odbor majetku, rozvoje a investic, 1.4.2016


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval seznam všech došlých faktur města v rozsahu min data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu, IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně. Žádal o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, zaslat elektronickou cestou na určený email.

Žadatel v žádosti informoval, že námi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v rozsahu jeho žádosti. Ve spolupráci s úsekem informatiky organizačního odboru byly vytvořeny exporty z knihy došlých faktur města ve formátu CSV za jednotlivé roky – 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 i 2010. Informace včetně odpovědi byla poskytnuta na určený email formou příloh.

Přílohy:


Zpracovala: Ing. Jana Holíková, Odbor finanční, 21.3.2016


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace spočívající ve sdělení stanoviska k ústavní stížnosti žadatele, ve sdělení opatření, které město učiní pro předejití vzniku krize ústavních mocí, ve sdělení, jaké druhy součinnosti město poskytuje exekutorům, ve sdělení opatření města ve vztahu k občanům v souvislosti s exekucemi, ve sdělení, jaké připomínkové návrhy město učinilo k pozměňovacím návrhům k exekučnímu řádu, ve sdělení, jaké největší problémy v souvislosti s exekucemi musí město řešit, ve sdělení celkové výše pohledávek města vymáhaných exekutorem, ve sdělení vymožené částky a procentuální úspěšnosti vymáhání a ve sdělení nákladové položky za exekuční řízení a právní zastupování.

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty informace v rozsahu jeho žádosti. Nebylo mu však sděleno stanovisko k ústavní stížnosti žadatele a opatření, které město učiní pro předejití vzniku krize ústavních mocí. V této části bylo vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ze dne 1.3.2016 č.j. OF/15868/2016, a to s ohledem na to, že se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory a dotazů na budoucí rozhodnutí.

Přílohy:

Zpracoval: Mgr. Lukáš Podzemný, Odbor finanční, 15.3.2016


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací týkající se majetku Města – Zimního stadionu v Novém Jičíně, a to jeho zařazení do majetku, pořizovací a zůstatková cena včetně odpisu v požadovaném časovém období (2007-2014).

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu.

Přílohy:

Zpracoval: Ing. Hana Vaňková, Odbor bytový, 7.3.2016


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo poskytnutí smlouvy na pronájem plakátovacích ploch v našem městě a dále poskytnutí kopií stavebních povolení na jednotlivé plakátovací plochy, formou zaslání na emailovou adresu žadatele, a to dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutá informace:
Žadateli byla zaslána na emailovou adresu kopie nájemní smlouvy o nájmu plakátovacích ploch ze dne 6.1.2004 včetně dodatků č. 1-11 a kopie sdělení OÚP, SŘ č.j. ÚPSŘ/8922/2016 ze dne 8.2.2016 včetně příloh. Informace byly poskytnuty v celém požadovaném rozsahu. Vzhledem k rozsáhlosti poskytnutých informací se zveřejňuje pouze tato doprovodná informace.

Přílohy: Žádné

Zpracoval: Martina Tisovská, Odbor majetku, rozvoje a investic, 16.2.2016


Předmět žádosti:
Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2016 s uvedením informací – název projektu, stručný popis projektu, rozpočet v mil.Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele..

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace v požadovaném rozsahu viz. níže:

Dobrý den,
v příloze zasíláme tabulku se seznamem akcí plánovaných pro rok 2016.
Město Nový Jičín veškeré tyto akce průběžně zveřejňuje na profilu zadavatele
https://www.softender.cz/home/profil/novyjicin;jsessionid=B84291A5DF674161758F0E617B2A96A6, kde jsou uvedené veškeré podrobné informace – rozpočet, projektová dokumentace, termíny realizace.

Přílohy:

Zpracoval: Ing. Blanka Zagorská, Odbor majetku, rozvoje a investic, 9.2.2016


Předmět žádosti:
Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2016 s uvedením informací – název projektu, stručný popis projektu, rozpočet v mil.Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace v požadovaném rozsahu viz. níže:

Dobrý den,
v příloze zasíláme tabulku se seznamem akcí plánovaných pro rok 2016.
Město Nový Jičín veškeré tyto akce průběžně zveřejňuje na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/novyjicin;jsessionid=B84291A5DF674161758F0E617B2A96A6, kde jsou uvedené veškeré podrobné informace – rozpočet, projektová dokumentace, termíny realizace.

Přílohy:

Zpracoval: Ing. Blanka Zagorská, Odbor majetku, rozvoje a investic, 15.1.2016


Předmět žádosti:
Zaslání zápisů z jednání komise.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – zápisy zaslány včetně presenčních listin.

Zpracoval: Vl. Šustková,Odbor dopravy, 13.1.2016