Odbor organizační

1)  Členění odboru:

 • Oddělení hospodářské správy a krizového řízení
 • Úsek řízení lidských zdrojů
 • Úsek informatiky

2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení (úseku):

 • zabezpečuje po organizačně-technické stránce akce pořádané starostou, místostarosty a tajemnicí,
 • zabezpečuje organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo městský úřad,
 • zajišťuje a koordinuje aktualizaci organizačního řádu dle potřeby odborů nebo na základě nově vydaných (aktualizovaných) právních předpisů,
 • zveřejňuje informace o činnostech města na informačních a orientačních tabulích v budovách úřadu, a dále v informačních skříňkách umístěných na území města,
 • upravuje a zpracovává evidenci docházky vedoucích odborů, organizačních složek a ředitele MP,
 • zabezpečuje dodržování ustanovení o státních symbolech a symbolech města,
 • spolupracuje s OSČ na technicko-organizačním zabezpečení voleb.

Oddělení hospodářské správy a krizového řízení:

 • zabezpečuje úkoly na úseku autodopravy, zejména zpracování a aktualizaci směrnice o používání služebních motorových vozidel; zajišťuje povinné školení řidičů, provádí kontrolu a evidenci vyúčtování knihy jízd, opravu a údržbu služebních vozidel, apod.,
 • prostřednictvím služebního řidiče zajišťuje převoz osob a materiálu pro potřeby úřadu a organizačních složek města,
 • zabezpečuje zpracování informačního systému města a nástěnných ploch v budovách MěÚ,
 • zabezpečuje chod informací v provozní době úřadu v budovách Masarykovo nám. 1 a Divadelní 1,
 • v souladu s vnitřním předpisem koordinuje činnost Pracovní skupiny pro škodní události,
 • eviduje pracovní úrazy, pojistné události a škody na majetku města,
 • vede evidenci osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců zařazených do MěÚ, PSNJ a NCNJ,
 • zabezpečuje prostřednictvím pojišťovacího makléře pojištění majetku města,
 • zabezpečuje prostřednictvím pojišťovacího makléře havarijní a zákonné pojištění pro vozidla města ve správě odboru organizačního, pečovatelské služby a MP,
 • prostřednictvím pojišťovacího makléře likviduje pojistné události,
 • zajišťuje chod podatelny a výpravny MěÚ dle spisového a skartačního řádu,
 • prostřednictvím podatelny zajišťuje příjem a odeslání písemností (osobním převzetím, Českou poštou, e-podatelnou, systémem datových schránek),
 • zajišťuje styk s dodací poštou v Novém Jičíně, příjem a předání pošty pro MěÚ Nový Jičín,
 • provádí výběrové řízení v souladu s vnitřním předpisem k zadávání a realizaci veřejných zakázek a uzavírá smlouvy (příp. objednávky) s dodavateli (zhotoviteli),
 • vede evidenci smluv, evidenci objednávek, evidenci dokladů k výdajovým předpisům a zajišťuje jejich ukládání do centrální evidence smluv,
 • zabezpečuje nákup, evidenci a výdej spotřebního materiálu pro potřeby úřadu a organizační složky,
 • zabezpečuje nákup kopírovacích zařízení a tiskáren pro MěÚ a organizační složky, včetně spotřebního materiálu, uzavírá servisní smlouvy,
 • zajišťuje nákupy materiálu, služeb a stavebních prací v rozsahu metodického pokynu starosty k zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu,
 • zabezpečuje ve spolupráci s odborovým svazem plnění požitků vyplývajících z kolektivní smlouvy a usnesení vedení města,
 • zabezpečuje vyhotovení odborných posudků a projektových dokumentací pro potřeby města,
 • organizuje veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce v kompetenci odboru,
 • vykonává správu zastavěných pozemků a pozemků souvisejících v těch případech, kdy je odboru svěřena správa staveb v majetku města,
 • zajišťuje správu, údržbu, opravy a rekonstrukce nebytových prostor úřadu, včetně jejich technického a materiálního vybavení; zajišťuje úhradu nákladů s tím spojených,
 • spravuje parkoviště a garáže pro služební vozidla na ulici Divadelní č.p. 8; vede evidenci parkovacích míst vyhrazených pro potřeby města,
 • spravuje objekt bývalé výměníkové stanice na ul. Dlouhá a využívá ho pro potřeby skladování nábytku a technického materiálu,
 • spravuje objekt chaty Jičínky, zajišťuje rezervaci a vyúčtování pobytů v souladu s OŘA,
 • zabezpečuje údržbu informačních skříní používaných pro potřeby úřední desky města,
 • zajišťuje opravy a údržbu informačních skříněk na ulici Lidická, ul. 28. října a dalších částech města, které jsou na základě smluv používány politickými stranami nebo zájmovými sdruženími, po předchozím schválení ve vedení města uzavírá smlouvy o výpůjčce k těmto vývěsním skříňkám (případně části skříňky),
 • u budov ve správě odboru uzavírá smlouvy na dodávky energií (voda, el., teplo apod.); provádí kontrolu jejich vyúčtování,
 • zajišťuje správu movitého a nemovitého majetku v kompetenci odboru (revize, servisní prohlídky, opravy, apod.),
 • zajišťuje úklid v budovách MěÚ a dále zajišťuje nákup, skladování a výdej zdravo-technického materiálu (toaletní papír, papírové ručníky, tekuté mýdlo atd.),
 • zajišťuje servis a údržbu kancelářské techniky používané pracovníky úřadu,
 • zajišťuje kopírovací služby pro občany v souvislosti s vyřizováním úředních záležitostí,
 • zabezpečuje obsluhu telefonní ústředny úřadu v době uzavření informací v hlavní budově radnice,
 • vede evidenci nemovitého a movitého majetku města ve správě odboru,
 • vede evidenci čerpání reprefondu starosty a vedoucích zaměstnanců,
 • prostřednictvím velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů zajišťuje činnost JSDH Straník, sleduje čerpání rozpočtu, zajišťuje metodickou pomoc, apod.,
 • plní funkci výkonného orgánu zřizovatele v rozsahu zákon a č. 133/1985 Sb., o požární ochraně pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Straník,
 • zabezpečuje, na základě uzavřené servisní smlouvy, správu varovného systému hladinových čidel a vodočetných a limnigrafických latí.

Úsek řízení lidských zdrojů:

 • zpracovává, eviduje a koordinuje komplexní agendu personalistiky zaměstnanců organizace a členů zastupitelstva města,
 • vede agendu platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem, připravuje k projednávání v radě města návrhy na platy a odměňování jednotlivých ředitelů příspěvkových organizací a to ve spolupráci s příslušným metodickým odborem,
 • organizuje a metodicky usměrňuje výběrová řízení na volná pracovní místa zaměstnavatele včetně výběrových řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC,
 • ve spolupráci s tajemnicí MěÚ zajišťuje přijímání a uvolňování zaměstnanců města,
 • spolupracuje s úřadem práce v oblasti zprostředkování zaměstnání, koordinuje s úřadem práce, vzdělávacími agenturami, popř. školami obsazování stážistů (praktikantů) na praxi dle požadavků jednotlivých vedoucích odborů,
 • podílí se na tvorbě systemizace pracovních míst a rozvoji v oblasti organizačních vztahů s vazbou na záměry a rozvoj organizace,
 • navrhuje personální hodnotící systémy; zajišťuje a organizuje proces hodnocení zaměstnanců,
 • zajišťuje ve spolupráci s tajemnicí naplňování systémů odměňování a hodnocení,
 • zpracovává návrh rozpočtu na platy zaměstnanců, odměny z dohod mimo pracovní poměr a odměny členů zastupitelstva města v rámci ORJ 19,
 • metodicky usměrňuje a ve spolupráci s vedoucími se podílí na návrhu rozpočtu na platy zaměstnanců a odměn z dohod mimo pracovní poměr u orgánů a organizačních složek města (zejména Návštěvnické centrum NJ, ProSenior NJ a Městská policie NJ),
 • v rámci schváleného rozpočtu ORJ 19 sleduje čerpání prostředků na platy zaměstnanců, odměn z dohod mimo pracovní poměr a odměn členů zastupitelstva města,
 • navrhuje, zpracovává a aktualizuje vnitřní směrnice v oblasti pracovně – právních vztahů,
 • zpracovává koncepci vzdělávání, koordinuje a komplexně zajišťuje vzdělávání všech zaměstnanců organizace, včetně úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, vede komplexní evidenci vzdělávání zaměstnanců,
 • na základě vzešlých požadavků organizuje vzdělávání zaměstnanců v podmínkách města,
 • ve spolupráci příslušnými vedoucími odboru nastavuje a aktualizuje individuální plány vzdělávání jednotlivým zaměstnancům, metodicky řídí a koordinuje naplňování plánů vzdělávání v souladu se zákonem o úřednících ÚSC,
 • vede evidenci studujících při zaměstnání včetně evidence poskytovaných a čerpaných studijních výhod, vede evidenci studentů jazykových kurzů apod.,
 • zajišťuje a organizuje vzdělávání zaměstnanců nebo dalších osob navázané na projekty realizované městem Nový Jičín a spadající do odpovědnosti odboru,
 • navrhuje a realizuje projekty v oblasti řízení lidských zdrojů,
 • zpracovává návrh rozpočtu na vzdělávání za ORJ 19, v rámci schváleného rozpočtu sleduje čerpání tohoto rozpočtu,
 • zpracovává platovou agendu zaměstnanců města Nový Jičín a agendu odměn členů zastupitelstva města,
 • zajišťuje přihlašování, odhlašování, evidenci změn a zasílání hlášení na jednotlivé zdravotní pojišťovny a příslušnou správu sociálního zabezpečení,
 • provádí odvod všech zákonných povinností spojených s problematikou platů a odměn a zajišťuje činnosti s tímto související; na žádost zaměstnance,popřípadě z příkazu příslušného orgánu odvádí srážky z platu a odměn (např. v rámci exekuce, nebo při výkonu rozhodnutí),
 • vede mzdové listy a evidenční listy pro účely důchodového zabezpečení všech zaměstnanců a členů zastupitelstva města,
 • likviduje nemocenské dávky zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva města a vede k tomu příslušnou evidenci,
 • shromažďuje, zpracovává a uchovává měsíční docházkové listy všech zaměstnanců města a u zaměstnanců na dohody mimo pracovní poměr pak výkazy odpracované doby,
 • zpracovává podklad pro Odbor finanční za účelem výdeje stravenek pro zaměstnance města a uvolněné členy zastupitelstva města; realizuje srážky z platů a odměn dle skutečně inkasovaných stravenek,
 • zajišťuje správu platových a personálních dokumentů ve spisovně, včetně platových dokumentů spisovny převzaté od Okresního úřadu Nový Jičín, zajišťuje vyhledávání dokumentů v těchto spisovnách pro potřeby organizace a na základě žádosti pro externí občany,
 • zajišťuje a realizuje výplaty ošatného, životních jubileí a pracovních výročí v souladu s platnou Kolektivní smlouvou,
 • vede, zpracovává, aktualizuje a sleduje agendu osobních účtů zaměstnanců dle podmínek stanovených kolektivní smlouvou, v rámci této agendy připravuje podklady pro úhradu rekreačních pobytů zaměstnanců města, realizuje platby na penzijní připojištění, důchodové spoření, popř. doplňkové penzijní připojištění a dále pak platby na životní pojištění,
 • zpracovává požadované výkazy a podklady pro statistické a jiné účely,
 • zpracovává výstupy pro Informační systém o platech za město Nový Jičín, zajišťuje do tohoto systému sběr dat z jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných městem a zasílá společně příslušnému ministerstvu,
 • eviduje originály dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, kopie zpráv lékařských prohlídek, prohlášení o mlčenlivosti ve vztahu k informacím a osobním údajům, případně další, jako součást osobního spisu zaměstnance,
 • eviduje vstupní, periodické a případně výstupní lékařské prohlídky, zajišťuje lékařské prohlídky zaměstnanců v souladu s uzavřenou smlouvou,
 • zajišťuje vedení mzdové a personální spisovny.

Úsek informatiky:

 • definuje a realizuje koncepci návrhu topologie počítačové sítě, hardwarového vybavení, základního programového, databázového a aplikačního programového vybavení města,
 • spravuje počítačovou síť v hardwarové oblasti a v oblasti základního programového vybavení a vykonává dohled nad provozem počítačové sítě,
 • zajišťuje správu a údržbu Technologického centra úřadu a záložního Datového centra,
 • provádí pravidelné zálohování dat na serverech,
 • zajišťuje zálohování digitálních dokumentů přijímaných prostřednictvím systému datových schránek, digitálních dokumentů v systému T-WIST a digitálních dokumentů konvertovaných na pracovištích Czech POINT@office,
 • po dohodě s příslušným vedoucím určuje zaměstnance, kterým se zřizuje zaručený elektronický podpis a dále rozhoduje o zřízení pracovišť Czech POINT@office,
 • definuje a prosazuje standardy a doporučení města ve vztahu k počítačovým sítím,
 • realizuje zavádění a správu adresářových prvků,
 • zajišťuje bezpečné ukládání osobních údajů na serverech dle zákona o ochraně osobních údajů,
 • definuje a kontroluje bezpečnostní politiku dat umístěných v databázových a aplikačních programových vybaveních,
 • zajišťuje nákup, přejímku a servis hardwarového vybavení, základního programového, databázového a aplikačního programového vybavení,
 • zajišťuje evidenci elektronických podpisů (podání žádosti, evidence, instalace, prodloužení platnosti, apod.), stanoví, po dohodě s vedoucím příslušného odboru nebo organizační složky a vedoucím odboru organizačního jejich druh a stupeň zabezpečení,
 • vede evidenci přístupových práv do IS MěÚ,
 • zajišťuje podporu uživatelů v oblasti hardwarového vybavení, základního programového a databázového a aplikačního programového vybavení,
 • podílí se na konfiguraci a oživování síťových aplikací,
 • zpracovává podklady k inventarizaci hardwarového vybavení, základního programového, databázového a aplikačního programového vybavení,
 • zajišťuje nasazování a údržbu centrálních databázových systémů,
 • definuje a prosazuje standardní datové rozhraní, zajišťuje technickou stránku výměny dat s jinými organizacemi,
 • provádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programového vybavení úřadu, vytváří nadstavbové a doplňkové aplikační programové vybavení města,
 • zajišťuje tvorbu a technickou správu internetových a intranetových stránek města, koordinuje umísťování dokumentů na internetových stránkách města a vytváří technickou podporu uživatelům redakčního publikačního systému,
 • zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti obsluhy aplikačního programového vybavení,
 • zajišťuje komunikaci s příslušnými ministerstvy s vazbou na informační technologie,
 • definuje a zpracovává strategii a koncepci rozvojových projektů v oblasti informačních technologií v rámci města,
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli informačních technologií,
 • zabezpečuje tisky výpisů telefonních hovorů z pevných linek a mobilních operátorů,
 • zajišťuje činnosti a metodiku v oblasti správy základních registrů v podmínkách úřadu,
 • zajišťuje registraci agend v systému RPP AIS (Registr práv a povinností agentových informačních systémů),
 • zajišťuje administraci systému Czech POINT a Czech POINT@office (stanovení přístupu a práv) a zřizuje tyto pracoviště na úřadě, zabezpečuje chod technologického centra ORP Nový Jičín,
 • koordinuje chod spisoven na jednotlivých odborech prostřednictvím zaměstnance spisové služby,
 • zajišťuje ochranu a zabezpečení budov sídla MěÚ s napojením na PCO městské policie,
 • zajišťuje telekomunikační služby (mobilní a pevné telefony) a správu telefonní ústředny úřadu.

3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • zajišťuje činnosti a metodiku v oblasti informatiky, telekomunikací a autoprovozu.

4)  Úkoly ve vztahu k výborům a  komisím a zvláštním orgánům města:

 • zajišťuje činnost povodňové komise města.

5)  Vztah k rozpočtu města:

 • zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 019,
 • zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 019 svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 • připravuje podklady pro rozbory hospodaření,
 • pověřená osoba plní úkoly příkazce a správce rozpočtu ORJ 019,
 • nakládání s prostředky svěřenými KÚ rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 • pověřená osoba odboru organizačního plní úkoly příkazce a správce rozpočtu pro KÚ.

6)  Úkoly v přenesené působnosti :

Oddělení hospodářské správy a krizového řízení:

 • plní úkoly na úseku obrany (např. zákon č. 585/2004 Sb., zákon č 222/1999 Sb., zákon č. 219/1999 Sb.),
 • plní úkoly na úseku krizového řízení a připravuje dostupné zdroje k tomu, aby bylo možné minimalizovat dopady případných mimořádných událostí (zákon č. 240/2000 Sb.),
 • spolupracuje s dalšími orgány státní správy (KVV, PČR, HZS atd.) při zajišťování varování a ochrany obyvatelstva a výkonu státní správy ve správním území ORP Nový Jičín,
 • zabezpečuje úkoly PO, BOZP příslušející městu a městskému úřadu a vede evidenci osobních ochranných prostředků,
 • ve spolupráci s armádou ČR a orgány ORP Nový Jičín podle příslušných zákonů zajišťuje úkoly v oblasti obrany, plní úkoly při odvodech, vede evidence věcných prostředků, zdravotního personálu, atd.,
 • spolupracuje s povodňovou komisí města a ORP,
 • vede evidenci válečných hrobů ve správním území ORP Nový Jičín dle zákona č. 122/2004 Sb.,
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb.; organizuje, zabezpečuje a kontroluje opatření k ochraně dokumentů obsahující zvláštní skutečnosti,
 • zajišťuje hospodářská opatření pro krizové stavy podle zákona č. 241/2000 Sb.,
 • připravuje a koordinuje ve spolupráci s Policií ČR opatření v oblasti ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti za krizové nebo mimořádné situaci veřejného pořádku a bezpečnosti za krizové situace,
 • zajišťuje agendu na úseku ztrát a nálezů.

Úsek řízení lidských zdrojů:

 • zajišťuje vzdělávání úředníků územně samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., k tomu zpracovává plány vzdělávání a vede evidenci vzdělávání,
 • podílí se na přípravě zaměstnanců úřadu pro vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (zákon č. 312/2002 Sb.),
 • zajišťuje udržitelnost projektu v rámci vzdělávání e-Governmentu.

7)  Činnosti, které  odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • přestupky podle zákonů č. 240/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., a č. 122/2004 Sb., jsou předány k řešení v I. stupni oddělení přestupkových agend odboru správních činností.

(10)  Věci, ve kterých  je odbor  odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.