Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuSouhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků.
V jakém případě ve věci jednatŽadatelem je ten, v jehož zájmu je použití sedimentů (původce sedimentu, vlastník pozemku, nájemce nebo jiná osoba se souhlasem vlastníka pozemku).
Charakteristika úkonuPoužití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je možné na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, a to pouze druhu pozemku orná půda a trvalý travní porost při jeho obnově, se souhlasem orgánu ochrany ZPF a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemku poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy.
Výsledek úkonuSouhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků.
Kdy věc řešitPodáním žádosti o souhlas k k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků.  
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu:
a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, a uvedení celkového množství sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito; je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku a jeho výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem pozemku,
b) souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele,
c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, ne starší 3 let,
d) údaj o původu sedimentů,
e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím,
f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment,
h) umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a) a
i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyStejné podklady jako v předchozím bodě
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyadresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuJednorázový úkon
Opravné prostředkyProti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí.
Časté dotazy1. Jaké jsou přílohy k žádosti ? Odpověď: Viz bod „Co je nutné doložit při iniciaci úkonu“. 
SankceZa překročení preventivních hodnot použitých sedimentů na zemědělské půdě a neoznámení zahájení použití sedimentů je sankce dle § 20 u fyzické osoby do výše 50.000 Kč a dle § 20a u právnické osoby do výše 500.000 Kč. 
PůsobnostJedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti. 
OblastOchrana zemědělského půdního fondu 
Klíčová slovaZemědělská půda, zemědělský půdní fond, sedimenty, preventivní hodnota, kvalita sedimenta a kvalita půdy, původ sedimentu
Počátek platnosti popisu úkonu30.05.2023
Konec platnosti popisu úkonupo dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkon se vede ve vnitřním informačním systému městského úřadu 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.