Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPosouzení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny
V jakém případě ve věci jednatOrgán ochrany přírody zajišťuje veřejný zájem ochrany přírody a krajiny podložený ustanovením § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to na základě žádosti podané ve smyslu § 44 správního řádu
Charakteristika úkonuŽádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
Žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu
Žádost o povolení záměrného rozšíření nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
Žádost o povolení záměrného rozšiřování kříženců druhů rostlin či živočichů do krajiny
Žádost o vydání rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při ochraně volně žijících ptáků
Žádost o vydání osvědčení o živočichu odchovaném v lidské péči
Žádost o vydání rozhodnutí o registraci nebo zrušení registrace významného krajinného prvku
Žádost o vydání rozhodnutí o zřízení přechodně chráněné plochy
Žádost o výjimku ze zákazů u památného stromu
Žádost o vydání souhlasu k zásahu do ochranného pásma památného stromu
Žádost o vydání souhlasu ke zřízení nebo zrušení veřejně přístupné účelové komunikace, stezky nebo pěšiny mimo zastavěné území obce
Žádost o vydání závazného stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
Žádost o posouzení připravovaného záměru a vydání vyjádření z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny
Žádost o posouzení připravovaného záměru a vydání předběžné informace z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny
Výsledek úkonuSprávní rozhodnutí ve věci, popřípadě jiný úkon správního orgánu (souhlas, stanovisko, výjimka, povolení, závazné stanovisko, vyjádření, předběžná informace, osvědčení)
Kdy věc řešitPo shromáždění podkladů nezbytných k vyřízení věci ve smyslu § 45 správního řádu
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPodklady nezbytné k posouzení věci ve smyslu § 45 správního řádu, zejména katastrální území, parcelní číslo dotčených pozemků, situační zákres v mapovém podkladu, popis charakteristiky záměru
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPodklady nezbytné k posouzení věci ve smyslu § 45 správního řádu, zejména katastrální území, parcelní číslo dotčených pozemků, situační zákres v mapovém podkladu, popis charakteristiky záměru
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyPodání lze učinit e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@novyjicin.cz nebo prostřednictvím datové schránky ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobně na podatelně Městského úřadu Nový Jičín nebo u odboru životního prostředí
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení předmětem úkonu
Opravné prostředkyO opravném prostředku je žadatel poučen podle typu úkonu (rozhodnutí, závazné stanovisko, usnesení)
Časté dotazyJaká omezení a povinnosti vyplývají ze zákona o ochraně přírody a krajiny?
SankcePorušení zákona o ochraně přírody a krajiny upravuje ustanovení § 86, 87, 88 tohoto zákona
PůsobnostVýkon státní správy v přenesené působnosti v územním obvodu pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (mimo zvláště chráněná území)
OblastOchrana přírody a krajiny
Klíčová slovaOchrana přírody a krajiny, krajinný ráz, významný krajinný prvek, dřevina rostoucí mimo les, druhová ochrana rostlin a živočichů, zvláště chráněné území
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonuPodle právního stavu zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuNení předmětem vykonávané agendy

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.