Kontakt
Položka osnovyPopis úkonu
Název úkonuZměna územního plánu
V jakém případě ve věci jednatV případě požadavku na pořízení změny územního plánu.

 

Ve vlastním zájmu by si měl občan zjistit:
– zda pro obec existuje územní plán,
– zda je jeho záměr na využití pozemku nebo stavby v souladu s územním plánem.

Územní plán je zásadním koncepčním dokumentem pro rozvoj obce, dokumentem, který platí desítky let, je závazným podkladem pro rozhodování v území. Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje jejich hlavní, přípustné a nepřípustné využití; určuje zásady organizace území, stanovuje, kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území.

Charakteristika úkonuNávrh na pořízení změny územního plánu může podat:
– orgán veřejné správy,
– občan obce (obce, ve které má dojít ke změně územního plánu),
– fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce,
– oprávněný investor (§ 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).
Zastupitelstvo obce může rozhodnout o pořízení změny územního plánu též z vlastního podnětu. Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu.
Výsledek úkonuRozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení / nepořízení návrhu změny územního plánu.
Kdy věc řešitObčan by se měl ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu, a to zejména při koupi nemovitosti (pozemku či stavby), dále při záměru stavět nebo měnit využití stávající stavby, či pozemku. Pokud chce pozemek nebo stavbu využívat jinak než určuje územní plán, je to možné pouze po projednání a schválení změny územního plánu v této lokalitě.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyV souladu s ustanovením § 46 odst. 1 stavebního zákona musí návrh na pořízení územního plánu (změny) obsahovat následující náležitosti:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, případně nákladů na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává.

 

V případě zkráceného postupu pořizování změny územního plánu dle § 55a stavebního zákona musí návrh na pořízení změny obsahovat:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu,
b) důvody pro pořízení změny územního plánu,
c) návrh obsahu změny územního plánu, včetně případného požadavku na zpracování variant řešení,
d) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
e) stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i
f) návrh úhrady nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně. Návrh musí zohledňovat také obecné požadavky na obsah podání, jak je stanoví správní řád v § 37 odst. 2, např. musí obsahovat identifikační údaje podatele a jeho podpis.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyV souladu s ustanovením § 46 odst. 1 stavebního zákona musí návrh na pořízení územního plánu (změny) obsahovat následující náležitosti:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, případně nákladů na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává.

 

V případě zkráceného postupu pořizování změny územního plánu dle § 55a stavebního zákona musí návrh na pořízení změny obsahovat:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu,
b) důvody pro pořízení změny územního plánu,
c) návrh obsahu změny územního plánu, včetně případného požadavku na zpracování variant řešení,
d) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
e) stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i
f) návrh úhrady nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně.Návrh musí zohledňovat také obecné požadavky na obsah podání, jak je stanoví správní řád v § 37 odst. 2, např. musí obsahovat identifikační údaje podatele a jeho podpis.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyNávrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává písemně u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje nebo mění, a to datovou schránkou, případně e-mailem s elektronickým podpisem. Datová schránka MěÚ Nový Jičín – ID DS: ywmb4nc; e-podatelna: e-podatelna(at)novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNávrh na pořízení změny územního plánu se podává písemně u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje nebo mění, a to poštou nebo osobně. Žádosti o změnu územního plánu Nový Jičín se předkládají na Odboru územního plánování a stavebního řádu, MěÚ Nový Jičín.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyPři podání návrhu na pořízení změny územního plánu se žádné poplatky nehradí. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec (při rozhodování o návrhu pořízení změny) podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady na náhrady za změny v území, navrhovatelem.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPři podání návrhu na pořízení změny územního plánu se žádné poplatky nehradí. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec (při rozhodování o návrhu pořízení změny) podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady na náhrady za změny v území, navrhovatelem.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuDávka ani jiné plnění nejsou předmětem pořízení změny územního plánu.
Opravné prostředkyÚzemní plán i jeho změna se vydává formou opatření obecné povahy. Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Časté dotazyJak zjistím, co územní plán na mém pozemku umožňuje?
Na hlavním výkresu územního plánu jsou vymezeny jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Každá plocha má v textové části stanoveny podmínky využití. Územní plány jsou uloženy u příslušné obce a na Odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín. Zveřejněny jsou rovněž na webu města Nový Jičín https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/ v sekci Platné územně plánovací dokumentace a podklady obcí správního území ORP Nový Jičín.

 

Kdo rozhoduje o zařazení a schválení požadavku na změnu využití území do pořizované změny územního plánu?
Zastupitelstvo obce.

Kde mohu získat informace o průběhu pořízení změny?
Na úřední desce příslušné obce, případně města Nový Jičín. Dotazem na příslušnou obec nebo Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín.

Kdy mohu začít stavět?
Po nabytí účinnosti změny územního plánu.

Jaký je časový horizont vydání změny územního plánu?
Pořízení změny územního plánu je proces, jehož délka závisí na lhůtách pro projednávání jednotlivých fází, které předepisuje stavební zákon i na rozsahu jednotlivých změn. Obecně lze říci, že pořízení změny územního plánu trvá přibližně 1,5 roku.

SankceSankce není stanovena.
PůsobnostMěstský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování (úřad územního plánování) v přenesené působnosti pořizuje územní plán (změnu) a regulační plán (změnu) pro území obce, a dále pořizuje územní plán (změnu) a regulační plán (změnu) na žádost obce ve svém správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín.
OblastÚzemní plánování
Klíčová slovaÚzemní plán, změna územního plánu, využití území
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonuPo dobu platnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚzemní plány (změny územních plánů) nejsou evidovány v základním registru nebo v agendovém informačním systému. Evidenci územně plánovací činnosti vede dle § 162 stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, popřípadě jím pověřená organizační složka státu (Ústav územní rozvoje) .

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor územního plánování a stavebního řádu.