Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuTěhotná nezletilá žena.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že je nezletilá žena těhotná.
Charakteristika úkonuObecně lze říci, že nezletilý rodič není zákonným zástupcem svého dítěte, nemůže tedy jednat jeho jménem, nemůže své dítě zastupovat.

 

Zákon umožňuje nezletilému rodiči přiznání rodičovské odpovědnosti dvěma způsoby.

První varianta je přiznání svéprávnosti ve smyslu § 37 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy na návrh nezletilého může okresní soud přiznat svéprávnost nezletilému, který dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své osobní záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Rozhodnutím soudu o přiznání svéprávnosti nabývá tento rodič rovněž plný výkon rodičovské odpovědnosti.

Druhou možností je povolení manželství nezletilému ve smyslu § 672 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy na návrh může okresní soud povolit manželství nezletilému, který dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody. Uzavřením manželství nabývá tento rodič rovněž plný výkon rodičovské odpovědnosti.

Neuplatní-li nezletilý výše uvedené varianty řešení nebo soud návrhu na přiznání svéprávnosti, na povolení manželství, nevyhoví, musí se dítě svěřit rozhodnutím soudu do péče jiné osoby (zpravidla některému z prarodičů na základě jejich návrhu na svěření do poručenské péče).

Výsledek úkonuPřiznání svéprávnosti nezletilému rodiči.
Svěření dítěte nezletilého rodiče do péče jiné osoby (zpravidla prarodičům).
Kdy věc řešitSe sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyV případě osobního jednání je vhodné předložit občanský průkaz matky, rodný list matky, rodný list dítěte (je-li již dítě nezletilé matky narozené).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyxxx
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatMěstský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín. V době úředních hodin je možné kontaktovat pracovníky osobně nebo telefonicky.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyxxx
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyxxx
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuxxx
Opravné prostředkyProti rozsudku soudu je možné se v zákonné lhůtě odvolat ke krajskému soudu prostřednictvím okresního soudu.
Časté dotazyxxx
Sankcexxx
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastSociálně-právní ochrana dětí.
Klíčová slovaSociálně-právní ochrana, nezletilá matka.
Počátek platnosti popisu úkonu26.12.2020
Konec platnosti popisu úkonuBez omezení.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuxxx

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.