Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVydání paměťové karty podniku (vozidla)
V jakém případě ve věci jednatPaměťová karta podniku identifikuje dopravce a umožňuje zobrazení, stahování a tisk údajů uložených v tachografu uzamčených daným dopravcem, není spojena s konkrétním vozidlem. Dopravce může mít více karet podniku.
Charakteristika úkonu 
Výsledek úkonuPaměťová karta podniku se vydává na 5 let. Doba platnosti karty je uvedena na kartě.
Kdy věc řešitPaměťová karta podniku se vydává na žádost jednatele společnosti (v případě právnické osoby) či fyzické osoby podnikatele, nebo na žádost jejího zmocněnce na základě plné moci u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) podle sídla firmy. Pracovník ověří oprávněnost žádosti dle dokladu totožnosti žadatele, žádost o vydání PKP elektronicky zpracuje v IS DT, žádost vytiskne. Žadatel správnost údajů na žádosti ověří podpisem.
Nová paměťová karta podniku je žadateli předána do 15 pracovních dnů. PKP lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na obecním úřadě, na kterém byla žádost podána.
Řidič je povinen starou kartu při převzetí nové karty příslušnému úřadu odevzdat. Vystavením nové karty se původní karta stává NEPLATNOU.
Reklamace případných vad vyrobených karet se řeší s příslušným úřadem ORP.

Žádost o vydání karty podniku z důvodu uplynutí doby platnosti karty řidiče lze podat nejdříve 2 měsíce před koncem doby její platnosti.

Paměťová karta podniku pro digitální tachograf (PKP) se vydává konkrétnímu dopravci, který musí provozovat vozidla vybavená tachografem a který provozuje přepravu:
– zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny,
– cestujících vozidly, která jsou svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Nelze vydat žadateli současně paměťovou kartu a podniku a paměťovou kartu dílny (kapitola VI. Nařízení 1360/2002). Kartu lze vyměnit za novou (obnova) na místně příslušném úřadu obce s rozšířenou působností, nejdříve 2 měsíce a nejpozději 15 pracovních dní před skončením její platnosti.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyK žádosti se dokládá:
– průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
– úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby (např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listina; atd.) nebo jejich ověřené kopie (ověření musí být souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.)
– plná moc jednoznačně definující zastoupení k patřičnému úkonu, v případě že vyřízení bude zajišťovat jiná osoba než jednatel společnosti (v případě právnické osoby) či fyzická osoba podnikatele
– úhrada správního poplatku 700,-
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru řidičů, dveře č. 314.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySprávní poplatek činí podle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 700,- za vydání paměťové karty podniku (pol. 26 písm. k).
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoveno.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazy 
Sankce 
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastNařízení Rady ES 1360/2002.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Klíčová slovaPaměťová karta podniku, výměna paměťové karty podniku, digitální tachograf.
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuZáznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému Digitální tachograf.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.