Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVrácení řidičského oprávnění na základě pozbytí řidičského oprávnění následkem dosažení 12 bodů
V jakém případě ve věci jednatŘidič, který „dosažením 12 bodů“ pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že nelze ze zákona žádat o „zkrácení“ této lhůty či jinak řečeno nelze od této lhůty upustit, vždy tedy řidič musí vykonat lhůtu jednoho roku.
Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.
Řidičské oprávnění vrací jen příslušný registr řidičů dle trvalého pobytu řidiče. Ve věci je oprávněn jednat vždy řidič nebo i jeho zmocněc
Zmocněnec musí předložit plnou moc. V plné moci se uvede kdo (plná data) koho (plná data) zmocňuje a zejména k jakému úkonu. Ověření plné moci se pro případ vydání rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění nevyžaduje.
Řidičský průkaz se však předává pouze osobě, na kterou je vydán, zmocněnec je jej oprávněn převzít pouze oproti ověřené plné moci.
Charakteristika úkonu 
Výsledek úkonuVrácení řidičského oprávnění.
Kdy věc řešitŘidič, který „dosažením 12 bodů“ pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyŘidič předkládá doklad totožnosti, písemnou žádost, podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření. Obdobně to platí i u zmocněnce, ten předloží navíc plnou moc.
POZOR – při převzetí zadrženého řidičského průkazu zmocněncem je již vyžadována ověřená plná moc.
Návrh (žádost) se podává písemnou formou. Žádost se formuluje obecně, ale musí obsahovat povinné údaje, jako jsou jméno a příjmení žadatele, adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území ČR, datum, místo narození a rodné číslo žadatele, datum kdy došlo k pozbytí řidičského oprávnění, skupina nebo podskupina řidičského oprávnění o jehož vrácení je žádáno.  Upozorňujeme, že k žádosti je třeba doložit doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, posudek o zdravotní způsobilosti, jehož součástí musí být dopravně psychologické vyšetření!!!
Pro podání žádosti lze využít předtisku, který je k dispozici u oprávněného pracovníka odboru dopravy, případně lze žádost sepsat přímo na místě s tímto oprávněným pracovníkem.

Poznámka – zkouška z odborné způsobilosti se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), ze znalostí ovládání a údržby vozidla, kromě skupiny AM, a z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru řidičů, dveře č. 308 nebo 314.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNení stanoven.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoven.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazyByl jsem „zřejmě“ řešen správním orgánem za přestupek, za který se kromě správního trestu nebo trestu  zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů, ale nikdy jsem žádnou doručovanou písemnost správního orgánu nepřevzal, nevím, jak takové řízení mohlo dopadnout, protože jsem se o to nezajímal, nevím ani kolik mám v kartě řidiče zaznamenáno bodů, tedy zda jsem jich mohl dosáhnout 12. Jakého jednání se mohu dopustit, dosáhl-li bych nevědomě 12 bodů a budu řídit motorové vozidlo?

Na řidiče, který se „vybodoval“ se pohlíží úplně stejně, jako na toho, kdo není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Pak také, řídil-li by řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů a o této skutečnosti se nedozvěděl, tj. v případě, že by se neseznámil s příslušným vydaným rozhodnutím, např. ve formě rozhodnutí nebo v daném případě spíše oznámení o dosažení celkového počtu 12 bodů, pak by se v takovém případě dopustil přestupku ve smyslu ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který se uloží pokuta od 25 000 do 75 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od 18 měsíců do tří let (§ 125c odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. a) citovaného zákona). Jiná situace však nastane, řídil-li by řidič přesto, že o této skutečnosti, že se „vybodoval“, věděl, neboť takové jednání může být posouzeno i jako přečin dle ust. § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku – „maření výkonu úředního rozhodnutí“ – za což by hrozil trest zákazu činnosti 1 – 10 let, peněžitý trest a odnětí svobody až na dvě léta; pochopitelně lze uložit i další ZŘMV, který bývá delší, než ten, který byl původně uložen v jiném řízení.
SankceSankce nejsou stanoveny.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastDle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Související předpisy:

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech,
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Klíčová slovaŘidič, pozbytí řidičského oprávnění, vrácení řidičského oprávnění, vybodování.
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuZáznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému centrálního registru řidičů.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.