Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPozbytí řidičského oprávnění, odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu na základě uloženého trestu.
V jakém případě ve věci jednatDržitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel – ZŘMV. Řidičský průkaz je pak povinen odevzdat jeho držitel příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí (přičemž fyzické nepřevzetí rozhodnutí při doručování poštou nemá vliv na právní účinky rozhodnutí, neboť může nastat i tzv. „fikce doručení“, tedy případ, kdy si adresát ve stanovené lhůtě 10 dnů, po kterou je písemnost připravena k vyzvednutí, nepřevezme zásilku osobně na poště, kdy tato písemnost se považuje za doručenou posledním dnem (desátým) této lhůty!).
Charakteristika úkonuDržitel se dostaví na příslušný registr řidičů v úřední den a hodinu, předloží svůj platný doklad totožnosti, má-li u sebe předloží i rozhodnutí příslušného orgánu, odevzdá řidičský průkaz a posléze obdrží písemné potvrzení o odevzdání řidičského průkazu.
Výsledek úkonuOdevzdání řidičského průkazu příslušnému obecnímu úřadu a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí.
Kdy věc řešitDržitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel – ZŘMV. Řidičský průkaz je pak povinen odevzdat jeho držitel příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí (přičemž fyzické nepřevzetí rozhodnutí při doručování poštou nemá vliv na právní účinky rozhodnutí, neboť může nastat i tzv. „fikce doručení“, tedy případ, kdy si adresát ve stanovené lhůtě 10 dnů, po kterou je písemnost připravena k vyzvednutí, nepřevezme zásilku osobně na poště, kdy tato písemnost se považuje za doručenou posledním dnem (desátým) této lhůty!).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyDržitel se dostaví na příslušný registr řidičů v úřední den a hodinu, předloží svůj platný doklad totožnosti, má-li u sebe předloží i rozhodnutí příslušného orgánu, odevzdá řidičský průkaz a posléze obdrží písemné potvrzení o odevzdání řidičského průkazu.
Je nutno si uvědomit, že povinnost je dána přímo držiteli a ten ji musí splnit, kdy je o této povinnosti zpravidla vyrozumíván ve správních rozhodnutích a v případě nedodržení lhůty i příslušným registrem řidičů formou písemné výzvy.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru řidičů, dveře č. 314.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNení stanoven.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoven.
Opravné prostředkyPokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu Zákona č. 500/2004 Sb.
Časté dotazyByl jsem „zřejmě“ řešen správním orgánem za přestupek, za který se kromě správního trestu pokuty ukládá i správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, ale nikdy jsem žádnou doručovanou písemnost správního orgánu nepřevzal, nevím, jak takové řízení mohlo dopadnout, protože jsem se o to nezajímal, nevím ani, jestli mám uložen správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, tedy zda mohu řídit motorová vozidla v provoz na pozemních komunikacích. Jakého jednání se mohu dopustit, pokud mám zákaz řízení motorových vozidel a budu řídit motorové vozidlo?

Na řidiče, který má uložen správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, se pohlíží úplně stejně jako na toho, kdo není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Pak také, řídil-li by řidič, kterému byl uložen správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, který stále trvá a o této skutečnosti se nedozvěděl, tj. v případě, že by se neseznámil s příslušným vydaným rozhodnutím, např. ve formě rozhodnutí, pak by se v takovém případě dopustil přestupku ve smyslu ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který se uloží pokuta od 25 000 do 75 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od 18 měsíců až tří let (§ 125c odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. a) citovaného zákona). Jiná situace však nastane, řídil-li by řidič přesto, že o této skutečnosti, že mu byl uložen správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, věděl, neboť takové jednání může být posouzeno i jako přečin dle ust. § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku – „maření výkonu úředního rozhodnutí“ – za což by hrozil trest zákazu činnosti 1 – 10 let, peněžitý trest a odnětí svobody až na dvě léta; pochopitelně lze uložit i další ZŘMV, který bývá delší, než ten který byl původně uložen v jiném řízení.

Mohu odevzdat řidičský průkaz i na jiném obecním úřadu obce s rozšířenou působností?

Ne, není to možné,  příslušná právní úprava nic takového nepřipouští a výslovně stanoví, že odevzdat řidičský průkaz je možné pouze u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
SankceNesplněním uvedené povinnosti se držitel řidičského průkazu dopouští přestupku, za který se uloží správní trest – pokuta od 2 000 Kč do 5 000 Kč (dle § 125c odst. 5 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastDle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Klíčová slovaŘidič, pozbytí řidičského oprávnění, odevzdání řidičského průkazu, odevzdání mezinárodního řidičského průkazu, trest.
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuZáznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému centrálního registru řidičů.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.