Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuOdevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu na základě pozbytí řidičského oprávnění následkem dosažení 12 bodů.
V jakém případě ve věci jednatPříslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně nebo elektronickou cestou oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.
Řidič, který pozbyl odbornou způsobilost tím, že dosáhl celkového počtu 12 bodů, je povinen výzvu k odevzdání řidičského průkazu, jak výše uvedeno, splnit.
Řidič, který dosažením 12 bodů pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
V této souvislosti upozorňujeme, že fyzické nepřevzetí rozhodnutí, tedy v tomto případě spíše oznámení o dosažení 12 bodů, nemá při doručování poštou vliv na právní účinky takového „rozhodnutí“, neboť může nastat i tzv. „fikce doručení“, tedy případ, kdy si adresát ve stanovené lhůtě 10 dnů, po kterou je písemnost připravena k vyzvednutí, nepřevezme zásilku osobně na poště, kdy tato písemnost se považuje za doručenou posledním dnem (desátým) této lhůty!
Charakteristika úkonuPříslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně nebo elektronickou cestou oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.
Výsledek úkonuPozbytí řidičského oprávnění, odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu na základě pozbytí řidičského oprávnění následkem dosažení 12 bodů.
Kdy věc řešit
Řidič, který pozbyl odbornou způsobilost tím, že dosáhl celkového počtu 12 bodů, je povinen výzvu k odevzdání řidičského průkazu, jak výše uvedeno, splnit.

Řidič, který dosažením 12 bodů pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Řidičský průkaz je pak povinen odevzdat jeho držitel příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci „rozhodnutí“. 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyDržitel se dostaví na příslušný registr řidičů v úřední den a hodinu, předloží svůj platný doklad totožnosti, odevzdá řidičský průkaz a posléze obdrží písemné potvrzení o odevzdání řidičského průkazu.
Je nutno si uvědomit, že povinnost je dána přímo držiteli a ten ji musí splnit, o čemž je vyrozuměn výše zmiňovaným oznámením o dosažení celkového počtu 12 bodů.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyTento úkon není možné iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Novém Jičíně je tímto Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, odbor dopravy, úsek registru řidičů, dveře č. 314.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNení stanoven.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNení stanoven.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení stanoven.
Opravné prostředkyDle ust. § 123f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu. Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče. Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí. Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci.
Časté dotazy
Byl jsem „zřejmě“ řešen správním orgánem za přestupek, za který se kromě správního trestu zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů, ale nikdy jsem žádnou doručovanou písemnost správního orgánu nepřevzal, nevím, jak takové řízení mohlo dopadnout, protože jsem se o to nezajímal, nevím ani kolik mám v kartě řidiče zaznamenáno bodů, tedy zda jsem jich mohl dosáhnout 12. Jakého jednání se mohu dopustit, dosáhl-li bych nevědomě 12 bodů a budu řídit motorové vozidlo?

Na řidiče, který se „vybodoval“ se pohlíží úplně stejně, jako na toho, kdo není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Pak také, řídil-li by řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů a o této skutečnosti se nedozvěděl, tj. v případě, že by se neseznámil s příslušným vydaným rozhodnutím, např. ve formě rozhodnutí nebo v daném případě spíše oznámení o dosažení celkového počtu 12 bodů, pak by se takovém v případě dopustil přestupku ve smyslu ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který se uloží pokuta od 25 000 do 75 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od 18 měsíců do tří let (§ 125c odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. a) citovaného zákona). Jiná situace však nastane, řídil-li by řidič přesto, že o této skutečnosti, že se „vybodoval“ věděl, neboť takové jednání může být posouzeno i jako přečin dle ust. § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku – „maření výkonu úředního rozhodnutí“ – za což by hrozil trest zákazu činnosti 1 – 10 let, peněžitý trest a odnětí svobody až na dvě léta; pochopitelně lze uložit i další zákaz řízení motorových vozidel, který bývá delší, než ten který byl původně uložen v jiném řízení.

Mohu odevzdat řidičský průkaz i na jiném obecním úřadu obce s rozšířenou působností?

Ne, není to možné,  příslušná právní úprava nic takového nepřipouští a výslovně stanoví, že odevzdat řidičský průkaz je možné pouze u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
SankceNesplněním uvedené povinnosti se držitel řidičského průkazu dopouští přestupku, za který se uloží správní trest – pokuta od 2 000 Kč do 5 000 Kč (dle § 125c odst. 5 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastDle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Klíčová slovaŘidič, pozbytí řidičského oprávnění, odevzdání řidičského průkazu, odevzdání mezinárodního řidičského průkazu, 12 bodů.
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuZáznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému centrálního registru řidičů.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor dopravy.