Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o zrušení živnostenského oprávnění
V jakém případě ve věci jednatKaždá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění na kterémkoliv živnostenském úřadě v ČR.
Charakteristika úkonuÚkon je iniciován v souvislosti s uplatněním práva podnikatele. Právní úprava: § 58 odst. 1 c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek úkonuRozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
Kdy věc řešitRozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění se vydává podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů (ve složitějších případech 60 dnů) od zahájení řízení.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyProkázání totožnosti – svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky, pokud žádáte o zrušení živnosti prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce) musí být v datové schránce přílohou plná moc, u plné moci udělené k určitému úkonu (ke zrušení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPlatný průkaz totožnosti.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyAplikace pro využití elektronického podání je dostupná na http://www.rzp.cz/, nebo přes Portál občana. Elektronické podání může ohlašovatel zaslat přímo do informačního systému registru živnostenského podnikání pro vybraný živnostenský úřad, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).
Elektronické podání může ohlašovatel zaslat přímo do datové schránky vybraného úřadu, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastní a má aktivovanou datovou schránku. Podání lze také zaslat prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem.
Pozn.: Nemá-li aktivní datovou schránku ani kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) webovou aplikaci JRF může ohlašovatel využít k vyplnění a vytisknutí svého podání a jeho následného odeslání prostřednictvím pošty.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatU jakéhokoliv živnostenského úřadu v České republice osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby či poštou.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyÚkon nepodléhá správnímu poplatku.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyÚkon nepodléhá správnímu poplatku.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení.
Opravné prostředkyRozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění je vydáváno v režimu správního řádu, opravným prostředkem je odvolání, které lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. O použití opravného prostředku je účastník řízení poučen.
Časté dotazyNejčastější dotazy včetně odpovědí najdete na webových stránkách  Moravskoslezského kraje v listárně KŽÚ.
SankceNení.
PůsobnostStátní správa vykonávána v přenesené působnosti
OblastPodnikání
Klíčová slovaPodnikatel, žádost, zrušení, podnikání
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuV agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.