Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o obnovu správního řízení na úseku živnostenského podnikání a hazardních her (povolení, změna herního prostoru).
V jakém případě ve věci jednatMusí nastat jeden z taxativně uvedených důvodů – § 100 odst. 1 a 3 správního řádu. Další podmínkou je, že dosud neuplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se účastník řízení o důvodu obnovy dozvěděl (tzv. subjektivní lhůta – prokazuje účastník řízení) a současně neuplynula doba delší tří let ode dne, kdy napadené rozhodnutí nabylo právní moci (tzv. objektivní lhůta). Obě lhůty jsou lhůtami prekluzivními (propadnými).
Charakteristika úkonuMimořádný opravný prostředek, úkon je iniciován v souvislosti s uplatněním práva účastníka řízení na obnovu řízení a následně nové rozhodnutí ve věci upravuje § 100 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podle ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu, řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, anebo b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
Výsledek úkonuZměna nebo zrušení původního rozhodnutí.
Kdy věc řešitPodmínkou je, že dosud neuplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se účastník řízení o důvodu obnovy dozvěděl (tzv. subjektivní lhůta – prokazuje účastník řízení) a současně neuplynula doba delší tří let ode dne, kdy napadené rozhodnutí nabylo právní moci (tzv. objektivní lhůta). Obě lhůty jsou lhůtami prekluzivními (propadnými).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPodáním žádosti ve výše uvedených lhůtách (subjektivní a objektivní) kterémukoli správnímu orgánu, který o věci rozhodoval. Z žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. V žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako sídlo, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla. Prokázat totožnost žadatele prostřednictvím datové schránky (či e-mailem se zaručeným el. podpisem). Pokud žádost zasíláte prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce či e-mailem se zaručeným el. podpisem), musí být v datové schránce přílohou plná moc u plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPodáním žádosti ve výše uvedených lhůtách (subjektivní a objektivní) kterémukoli správnímu orgánu, který o věci rozhodoval. Z žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. V žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako sídlo, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla. Prokázat totožnost žadatele dokladem totožnosti. Pokud žádost podáváte prostřednictvím zmocněnce, pak se prokáže dokladem totožnosti a musí předložit přílohou plnou moc. U plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyZasláním žádosti o obnovu správního řízení  do datové schránky města Nového Jičína či na adresu elektronické podatelny e-podatelna@novyjicin.cz.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádost o obnovu správního řízení  lze podat osobně na Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8 (na úřadě, který ve věci rozhodoval v posledním stupni) či  zaslat poštou na adresu Městského úřadu (ev. doručit  na podatelnu Městského úřadu).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky0 Kč.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky0 Kč.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu0 Kč.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí o povolení nebo nařízení obnovy řízení lze dle ustanovení §100 odst. 6 správního řádu podat odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Časté dotazyMohu podat obnovu řízení? Ano, pokud nastat jeden z taxativně uvedených důvodů – § 100 odst. 1 a 3 správního řádu. Další podmínkou je, že dosud neuplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se účastník řízení o důvodu obnovy dozvěděl (tzv. subjektivní lhůta – prokazuje účastník řízení) a současně neuplynula doba delší tří let ode dne, kdy napadené rozhodnutí nabylo právní moci (tzv. objektivní lhůta). Obě lhůty jsou lhůtami prekluzivními (propadnými).
Sankce 
PůsobnostStátní správa vykonávána v přenesené působnosti.
OblastSprávní právo
Klíčová slovaRozhodnutí, správní řízení
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu – – –
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuAgendový informační systém

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.