Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVyřazení z evidence zemědělského podnikatele
V jakém případě ve věci jednatPrávní úprava: § 2g odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou s rozšířenou působností vyřadí z evidence zemědělského podnikatele, jestliže:
1.neprovozuje více než 24 měsíců zemědělskou výrobu a neoznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby nebo již nesplňuje podmínky dle 2e odst. 1 zákona o zemědělství,
2.zemřel, jde-li o osobu fyzickou,
3.zanikl, jde-li o osobu právnickou,
4.o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel požádá,
5.mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou.
Charakteristika úkonuÚkon je iniciován s uplatněním práva zemědělského podnikatele. Podnikatel, který hodlá ukončit svou podnikatelskou činnost může požádat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.
Výsledek úkonuRozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.
Kdy věc řešit

O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad s rozšířenou působností rozhodnutím.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky• Prokázání totožnosti – svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc, u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům) nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna), zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky• Platný průkaz totožnosti.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyNa Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8.
Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin.cz
Datová schránka města Nový Jičín: identifikátor datové schránky: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNa Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8 písemným podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele zaslaným poštou nebo podáním učiněným osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyS provedením úkonu nejsou spojeny žádné správní poplatky.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyS provedením úkonu nejsou spojeny žádné správní poplatky.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení.
Opravné prostředkyO odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhoduje krajský úřad.
Časté dotazy 
Sankce 
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastPodnikání
Klíčová slovaPodnik, podnikatel, zemědělství, žádost
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuV agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.