Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuOznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, např.: změna sídla, ustanovení nového odpovědného zástupce, oznámení o zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně, přerušení a pokračování v provozování živnosti.
V jakém případě ve věci jednatV případě že u osoby (FO, PO), která podniká podle živnostenského zákona nastanou změny, které je povinna ohlásit živnostenskému úřadu, může tak učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice.
Charakteristika úkonuÚkon je iniciován v souvislosti se splněním povinnosti. Právní úprava: § 49 a § 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a jako náležitosti žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku, to neplatí, pokud jde o změny  a doplnění již  zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel  státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Jedná se zejména o změnu sídla, odpovědného zástupce. Další změny, které lze živnostenskému úřadu oznámit:
– Přerušení provozování živnosti (§ 31 odst. 11 živnostenského zákona)
– Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenského oprávnění přerušeno
– Oznámení zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně (§ 17 odst. 3 živnostenského zákona)
– Oznámení změny sídla je fyzická osoba povinna oznámit živnostenskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku, to neplatí, má-li fyzická osoba adresu sídla totožnou s adresou bydliště a v živnostenském rejstříku má uvedeno, že adresa sídla bude trvale shodná s adresou bydliště
Oznámení změny odpovědného zástupce
– ustanovení odpovědného zástupce a ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. K oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce je nutno doložit doklady prokazující, že odpovědný zástupce splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterými jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předkládá podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než 4 podnikatele.

Přerušení provozování živnosti
– přerušit provozování živnosti lze na libovolně dlouhou dobu, je však třeba uvést časové omezení. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení podnikatele a končí dnem uvedeným v oznámení. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele nevztahují některé povinnosti, které se týkají např. označení objektu, v němž má sídlo nebo odštěpný závod, splnění podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud ji živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byla živnost přerušena, je možné na základě předem podaného písemného oznámení živnostenskému úřadu.

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
– je podnikatel povinen předem písmeně oznámit živnostenskému úřadu, to neplatí pro automaty a mobilní provozovny.

Výsledek úkonuVydání výpisu z živnostenského rejstříku nebo vyrozumění o zápisu změn do živnostenského rejstříku.
Kdy věc řešitVe lhůtách uvedených v živnostenském zákoně. Přerušení, pokračování či změna provozovny (zahájení, nebo ukončení) vždy předem. Ostatní změny do 15 dnů ode dne, kdy skutečnosti nastaly.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky– prokázání totožnosti – svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky, pokud změnu oznamujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc, u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům) nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen,
– při změně sídla: doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, je-li odlišné od bydliště, nebo je-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo v nichž je umístěn na území ČR odštěpný závod zahraniční osoby. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
– při změně odpovědného zástupce: doklady prokazující splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti odpovědného zástupce, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce musí být učiněno osobně před živnostenským úřadem, v opačném případě musí být podpis na prohlášení úředně ověřen.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky– platný průkaz totožnosti,
– při změně sídla: doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, je-li odlišné od bydliště, nebo je-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo v nichž je umístěn na území ČR odštěpný závod zahraniční osoby. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
– při změně odpovědného zástupce: originály dokladů prokazující splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti odpovědného zástupce, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce musí být učiněno osobně před živnostenským úřadem, v opačném případě musí být podpis na prohlášení úředně ověřen.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyAplikace pro využití elektronického podání je dostupná na http://www.rzp.cz/, nebo přes Portál občana.
Elektronické podání může ohlašovatel zaslat přímo do informačního systému registru živnostenského podnikání pro vybraný živnostenský úřad, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).
Elektronické podání může ohlašovatel zaslat přímo do datové schránky vybraného úřadu, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastní a má aktivovanou datovou schránku.
Podání lze také zaslat prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem.
Pozn.: Nemá-li aktivní datovou schránku ani kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) webovou aplikaci JRF může ohlašovatel využít k vyplnění a vytisknutí svého podání a jeho následného odeslání prostřednictvím pošty.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatU jakéhokoliv živnostenského úřadu v České republice osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby či poštou.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNa elektronická podání učiněná prostřednictvím aplikace JRF (přes portál občana nebo www.rzp.cz) živnostenský úřad poskytne slevu ve výši 20% dle zákona o správních poplatcích.
– 400 Kč správní poplatek za změnu rozhodnutí o udělení koncese
– 80 Kč správní poplatek za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny.
Předmětem poplatku není změna, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku, změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. Je-li učiněno současně více poplatných úkonů, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na Obecním živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8, Nový Jičín), popřípadě bezhotovostní platbou nebo hotově na pokladně úřadu (Divadelní 139/1, Nový Jičín).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky– 500 Kč správní poplatek za změnu rozhodnutí o udělení koncese
– 100 Kč správní poplatek za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny.
Předmětem poplatku není změna, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku, změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. Je-li učiněno současně více poplatných úkonů, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na Obecním živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8, Nový Jičín), popřípadě bezhotovostní platbou nebo hotově na pokladně úřadu (Divadelní 139/1, Nový Jičín).
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí o změně koncese, jakož i proti rozhodnutí o schválení nového odpovědného zástupce lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. O použití opravného prostředku je účastník řízení poučen.
Časté dotazyNejčastější dotazy včetně odpovědí najdete na webových stránkách  Moravskoslezského kraje v listárně KŽÚ.
SankcePorušení uvedených povinností je přestupkem podle § 62 živnostenského zákona, za který lze uložit pokutu podle § 62 odst. 4 živnostenského zákona
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastPodnikání
Klíčová slovazměna, podnikání, zákon, lhůta, povinnost
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuv agendovém informačním systému

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.